Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08301 Орман-бақ шаруашылығы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

 • А2, В1, В2 деңгейінде ағылшын тілін меңгеру, халықаралық ынтымақтастық шеңберінде іскерлік хат алмасудың негіздерін білу. Алынған ақпаратты кейіннен талдай, түсіндіре және бағалай отырып, орман мамандығы бойынша түпнұсқа әдебиеттерді оқи, аудара білу, тікелей және жанама қарым-қатынас кезінде көпшілік алдында сөйлеуді есту және түсіну
 • Орман ғылымының өзекті мәселелері бойынша ағымдағы ақпаратты одан әрі ғылыми және педагогикалық қызметте пайдалана отырып жүйелей білу, өлшеу техникасы мен деректерді өңдеудің инновациялық технологияларын пайдалана отырып, ғылыми зерттеу жүргізу дағдыларын меңгеру
 • Маркетингте негізгі ұғымдарды меңгеру: сұраныс, ұсыныс, нарық, сұраныс түрлері; жарнаманы өнімді жылжыту құралы ретінде пайдалану; ұйымдарды басқарудың теориялық және практикалық аспектілері; еңбек өнімділігін арттыруда ынталандыру тәсілдері; орман шаруашылығы саласындағы кәсіпорындарда басқару құрылымын жетілдіру
 • Басқару қызметі мен менеджмент функцияларының әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымын; көшбасшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктерін; мақсаттарға жету үшін бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтарын көрсету. Басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істеп тұрған орман шаруашылығы өндірісі, орман ресурстарын орнықты басқару жағдайларында шешу қағидалары, орман басқару процестеріне экожүйелік тәсілді енгізу
 • Заманауи экологиялық туризмдегі негізгі мәселелерді талдай білу. Идеяны қалыптастыруды, оны негіздеуді және экологиялық жоба түрінде ресімдеуді қамтитын үрдіс ретінде қазіргі заманғы экологиялық туризм туралы түсінікке ие болу, білім беру мен кәсіпкерлік қызметте экологиялық туризмді ұйымдастыру бойынша жұмыстың тәжірибелік дағдыларын игеру
 • Генетикалық және молекулалық-генетикалық әдістерді әзірлеу, теориялық білімді шоғырландыру және тереңдету, өз бетінше жұмыс істеу тәжірибесі мен дағдыларын игеру, экспериментті жоспарлау және жүргізу, классикалық әдістерді дамыту және заманауи биотехнологиялық әдістерді зерттеу үшін қажетті білім алу дағдыларына ие болу
 • Биогеоценоздың теориялық негіздерін меңгеру, оларды ландшафттарды қалыптастыруда қолдану. Қазақстанның орман жағдайының ерекшеліктерін және экожүйелік негізде аймақтық ландшафттардың қалыптасуын білу
 • Қазақстан биоресурстарының қазіргі жай-күйін және биоресурстарды пайдаланудың заңнамалық негіздерін білу, теориялық және басқа да әдістемелік міндеттерді шешу үшін алған білімдерін қолдану; қоршаған ортадағы өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің алуан түрлілігін талдау
 • Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін, ЖОО оқытушысының педагогикалық қызметінің мәнін, педагогикалық фактілерді, құбылыстарды, оқиғаларды қоршаған ортадан бөліп алу және оларды ғылыми теориялардың заңдылықтарына сүйене отырып, педагогика ғылымының тілінде сипаттау, түсіндіру, болжау және дамыту, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістері мен тұжырымдамаларына негізделген оқу-тәрбие процесін құру
 • Ғылыми-зерттеу жұмысы барысында туындайтын және терең кәсіби білімді қажет ететін міндеттерді тұжырымдау және шешу, зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, нақты зерттеу міндеттеріне сүйене отырып, қолданыстағы әдістерді өзгерту және жаңа әдістерді әзірлеу. Қазіргі заманғы орман өсіру және орман пайдалану теориясы мен тәжірибесінің мәнін талдау және түсіне білу
 • Әр түрлі мақсаттағы ормандарды өсірудің инновациялық технологияларын, оларды құру және күту тәсілдерін меңгеру. Әртүрлі мақсаттағы ормандарды өсірудің ең үнемді әдісін таңдау, есептеулер жүргізу және талдау мүмкіндігі. Орман ресурстарының түрлері мен көлемін анықтау, орман шаруашылығы жұмыстары мен орман өнімдері бірлігінің құнын бағалау бойынша теориялық және практикалық дағдыларды игеру
Top