Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07314 Геодезиялық және кадастрлық жұмыстардың технологиясы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Ғылыми әдістер мен білім әдістемесін қолдану, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, жер ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау, кадастрлық қызмет саласындағы мәселелерді шешуде зерттеу нәтижелерін пайдалану
  • Әлеуметтік және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдай отырып, қабылданған моральдық-құқықтық нормалар негізінде идеялық азаматтық-адамгершілік ұстанымды қалыптастыру үшін философиялық білім негіздерін пайдалана білу. Орыс және шет тілдерінде кәсіби және тұлғааралық өзара әрекеттесу үшін заманауи коммуникациялық технологияларды қолдану
  • Тәрбие, оқу және тәрбие қызметін жүзеге асыруда педагогика және психология әдістемесін меңгеру; өмір бойы өзін-өзі дамыту және білім алу дағдыларын қалыптастыру, заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесін меңгеру
  • Құқықтық, техникалық, экономикалық, экологиялық білімдерді біріктіру және оларды жер ресурстарын ұтымды пайдалану, аумақтық жоспарлауды жобалық басқару, жер-кадастрлық жұмыстардағы ғылыми-зерттеу және кәсіби міндеттерді шешу және негіздеу үшін пайдалану
  • Территорияны ұйымдастырудың заманауи әдістері негізінде жобалау қызметін жүзеге асыру қабілеті, жерге орналастыру және жер-кадастрлық картографиялық материал жасау кезінде заманауи технологияларды пайдалану
  • Заманауи техника мен технологияларды пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу әзірлемелерін дербес орындау және кадастрда және жерге орналастыруда кәсіби қызметті жүргізу қабілеті; ақпараттық, компьютерлік және желілік технологиялар негізінде ақпаратты іздестіруді, өңдеуді, сақтауды және ұсынуды жүзеге асыру
  • Жер ресурстарын басқару, кадастрлық және жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау бойынша ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті жүзеге асыру қабілеті
Top