Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04103 Экономика в әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ғылыми зерттеу әдістерін қолдану және нәтижелерді ғылыми мәтіндер түрінде ресімдеу; қазіргі қоғамды тарихи-экономикалық және философиялық тұрғыдан бағдарлау, әл-Фараби мен Абай ілімдерінің қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік негіздерін қалыптастырудағы рөлін түсіну; әлеуметтік және құқықтық институттардың, экологиялық процестердің экономикаға әсерін талдау
 • оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау үшін инвестициялық жобаларды қаржыландыру кезінде, кәсіпкерлік қызметте тәуекелдерді талдау және бағалауда статистикалық, ақпараттық деректерді пайдалану
 • эконометрикалық және математикалық әдістерді қолдана отырып экономикалық агенттердің мінез-құлқының және әртүрлі нарықтардың әрекет ету ерекшеліктерін анықтау
 • қазіргі заман экономикасының тарихы мен теориясын білу, оны талдаудың ғылыми әдістерін қолдану, академиялық жазу дағдыларына ие болу
 • субъектілердің экономикалық мінез-құлқының психологиялық аспектілері мен тәуекелдерін түсіну және адамның шығармашылық әлеуеті мен оның экономиканың инновациялық креативті дамуына әсерін бағалау
 • ұйым есептерінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және басқа да ақпараттарды түсіндіру және талдау, алынған мәліметтерді басқарушылық, маркетинг және логистикалық шешімдер қабылдау үшін пайдалану
 • экономиканың әрекет етуінің негізгі көрсеткіштерін талдау, мәліметтер базасын құру және халықаралық, макро, мезо және микро деңгейлердегі экономикалық процестерді моделдеу
 • экономика субъектілерінің қызметін, оны есепке алуды жүргізуді және ұлттық экономиканың түрлі салаларын, нарықтары мен өңірлерін дамытудағы мемлекеттік институттардың рөлін реттейтін нормативтік-құқықтық базаны негіздеу
 • инновациялық кәсіпорындар құрудың бизнес-идеяларын әзірлеу үшін логистиканың, маркетингтік зерттеулер тәсілдерін, статистикалық, экономика-математикалық әдістерін таңдау және қолдану
 • кәсіпорын қызметінде қаржы, бухгалтерлік есеп, маркетинг және логистика, тәуекелдерді басқару саласындағы білімдерді, басқару дағдыларын пайдалану
 • фискалдық және ақша-несие саясатының өңірлердің, салалық нарықтардың және ұлттық экономиканың тұрақты дамуына әсерін бағалау
 • экономикалық дамудың негізгі категорияларын, заңдылықтарын білу және экономикалық субъектілердің мінез-құлқына әлеуметтік институттардың әсерін талдау; экономикалық ілімдер мен теориялардың эволюциясын жүйелеу
Top