Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01506 География в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • ғылымға, білім беруге ақпараттық, инновациялық технологияларды (геоақпараттық карта жасау және т.б.) енгізу бойынша болашақ кәсіби қызметте және докторантурада білім алуды жалғастыруда қажетті білім деңгейін жетілдіреді.
 • ғылыми әдебиеттерге, шетелдік басылымдарға шолуды жүзеге асырады, эксперименттер жүргізеді, фактілік материалдарды өңдейді, жаңа идеяларды алға тартады, ғылыми зерттеулер контекстінде жаңа жағдайларда қойылған міндеттерді шешу үшін қорытындылар мен ұсыныстарды қалыптастырады;
 • экономикалық және әлеуметтік географияның салаларындағы қазіргі тенденцияларды бөліп көрсетеді және сипаттайды;
 • Ғылым тарихы мен философиясы саласындағы негізгі мәселелерді біледі; ғылым, білім беру тарихының, философиясы мен әдіснамасының қазіргі заманғы жетістіктеріне сәйкес келетін ғылыми ойлау стилін қалыптастырады;
 • географияны оқыту әдістемесі және география ғылымының заманауи мәселелері бойынша білімді, білік дағдыларын дамытуға ықпал етеді; ГАЖ технологияларын және картографиялаудың жаңа әдістерін пайдалана отырып, геожүйелерді ақпараттық-картографиялық модельдеуді жүргізеді;
 • процестер мен құбылыстарды талдаудың бар тұжырымдамаларын, теориялары мен тәсілдерін сыни тұрғыдан талдай алады; қазіргі дүниенің даму динамикасын бағалайды;
 • әлеуметтік-экономикалық, геосаяси процестердің себеп-салдарын, байланыстарын анықтайды;
 • физикалық және экономикалық география жалпы география ғылымының тұтастығы бойынша білімдердің қалыптасуы мен дамуына ықпал етеді;
 • әлемдік білім беру кеңістігінің даму тенденцияларын, жоғары білім беру педагогикасының өзекті мәселелерін, білім беру сапасын арттыру және кәсіби шет тілін меңгереді;
 • болашақ мамандығының мәні мен мағынасын түсінеді және оған тұрақты қызығушылық танытады;
 • қазіргі білім мен ғылымның даму жағдайында жаңа тәртіп пен талаптар идеяларын анықтайды және талдайды;
 • геоэкологиялық, экономикалық білім беру және өлкетану саласындағы білімді кеңейтуге және дамытуға ықпал етеді.
Top