Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02201 Философия в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • қазіргі ғылыми және философиялық әдістерді қолдана отырып, қазіргі әлеуметтік-философиялық процестерді талдау.
  • цифрлық технологияның іздеу жүйелерінде оқу бағдарламасында және ғылыми ақпаратта одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын қолдану;
  • тұлғааралық диалогтың әртүрлі салаларындағы, үштілділік негізінде оң іскерлік қарым-қатынастағы жағдайларды бағалау, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну;
  • философия ғылымы саласындағы заманауи ғылыми мектептерді, ғылыми ізденістер мен теорияларды сыни тұрғыдан бағалауға мүмкіндік беретін жүйелі түсінікке ие болу;
  • зерттелетін саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті көрсету;
  • академиялық жазудың негізгі ережелері мен әдістерін қолдана отырып, мазмұнды талдауды, мәтіндерді семантикалық талдауды сыни тұрғыдан бағалау және жүргізу;
  • ғылыми зерттеу әдістерін және академиялық жазу стилін білу және оларды зерттелетін салада қолдану;
  • әлеуметтік, этикалық-философиялық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;
Top