Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05301 Химия в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • ғылыми ойлау мен дүниетанымды қалыптастыру және дамыту; мақалалар, баяндамалар мен диссертациялар түрінде зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін жүйелеу және жариялау
  • ғылым мен білімнің әртүрлі салаларындағы мәселелерді жүйелі шешуге бағытталған іргелі зерттеулер мен ғылыми-практикалық инновациялық әзірлемелерді жалпылау
  • кешенді химиялық зерттеулер контексінде салалық, өңірлік, ұлттық және жаһандық проблемаларды жүйелейді, жинақтайды және қоршаған ортаның өзгеретін жағдайларына бейімделеді, әртүрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдайды
  • Теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларын, болжау және жоспарлау әдістерін практикада қолданады, сондай-ақ пәнаралық және мамандық бойынша алған білімін зерттеу және практикалық есептерді шешу үшін синтездейді;
  • Стратегиялық сыртқы және ішкі факторларды кәсіби және сыни бағалайды ғылыми-педагогикалық процеске әсер ететін жаратылыстану-ғылыми міндеттерді дұрыс қояды
  • Компьютерлік модельдеу әдістерін, талдаудың физика-химиялық әдістерін және ғылыми зерттеулердің нәтижелерін теориялық талдау әдістерін қолданады
  • психологиялық басқару қызметінің заңдылықтарын практикада қолдану, шығармашылық шешімдер қабылдау, толерантты және педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті
  • Ғылыми-техникалық прогрестің және халықаралық тәжірибенің дамуын ескере отырып, химия ғылымының даму тенденцияларын ғылыми тұрғыдан түсіндіру
  • Білім берудің заманауи парадигмасы контекстінде ғылымды дамытудың жаңа тұжырымдамалық идеялары мен бағыттарын қолдану
  • Ғылыми-педагогикалық ойлаудың инновациялық стилін және педагогикалық мәнін тұтас қабылдауды көрсету және өзінің кәсіби қызметінде шет тілін қолдану
Top