Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06101 Ақпараттық жүйелер және IT салалары бойынша шешімдер (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Автоматтандыру және басқару жүйелерін техникалық, ақпараттық және алгоритмдік қамтамасыз етудің заманауи әдістерін қолдану, оның ішінде бағдарламалық және аппараттық жүйелердің архитектурасын әзірлеу, сондай-ақ зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін тиісті математикалық аппараттар мен аспаптық құралдарды пайдалану
  • Педагогикалық қызметте заманауи білім беру технологияларын, оқыту және тәрбиелеу процестерінің теориясы мен технологиясы туралы жүйелі ғылыми білімді пайдалану, ЖОО-да педагогикалық зерттеулерді дербес жүргізу, сондай-ақ ғылыми қызмет пен оқу процесінде өзінің теориялық ұстанымын кәсіби түрде тұжырымдау және дәлелдеу
  • Кәсіпорынның серверлік инфрақұрылымын құру үшін аппараттық құралдарды, технологияларды қолдану және баптау, дамыту үшін ақпараттық жүйелер мен сервистер кешенін жобалау, кәсіпорынның IT инфрақұрылымын жаңғырту және қайта ұйымдастыру жөніндегі шешімдерді сипаттау, сондай-ақ кәсіпорында және ұйымда ақпараттық қауіпсіздікті және ақпаратты кешенді қорғауды қамтамасыз ету міндеттерін шешуде нормативтік-құқықтық базаны пайдалану
  • Бизнесті автоматтандыруға арналған АТ шешімдерді таңдау және экономиканың әртүрлі бағыттарындағы кәсіпорынның оңтайлы АТ инфрақұрылымын құру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді басқа жүйелермен біріктіру, сондай-ақ зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін тиісті математикалық аппарат пен аспаптық құралдарды пайдалану;
  • Тәжірибеде үлкен деректер массивтерін талдау әдістері мен алгоритмдерін, API қызметтерін, зерттеулерде үлкен деректерді талдау және басқару құралдарын пайдалану, сондай-ақ қазіргі заманғы ғылым мен техниканың дамуындағы ғылыми онтология мен таным теориясының әдіснамалық құралдарын, қызметтің әртүрлі салаларындағы шығармашылық процестерді меңгергендігін көрсету
  • Кәсіпорынның it инфрақұрылымына талдау жүргізу, пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін анықтау, Ақпараттық жүйелерді енгізу және бейімдеу әдістері мен модельдерін талдау және қолданбалы және ақпараттық процестерді реинжинирингке қатысу, сондай-ақ әртүрлі бағыттағы кәсіпорынды цифрландыруда бизнес-процестерді автоматтандыру бойынша заманауи технологияларды, мониторинг құралдарын, шешімдерді таңдау, оның ішінде геожүйелер негізінде бағдарламалық шешімдерді әзірлеу
  • Кәсіби мазмұндағы ақпаратты алу үшін және өз идеялары мен кәсіби мәселелерді шешудің нұсқаларын ауызша және жазбаша түрде баяндау үшін қажетті көлемде шет тілін меңгеру, сондай-ақ нормативтік-құқықтық актілерді пайдалану және кәсіби қызметте арнайы құжаттаманы ресімдеу; орындалған зерттеулердің нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептер, презентациялар, ғылыми жарияланымдар дайындау
  • Басқарушылық қызметті талдау, жобалау және кәсіби қызметте басқару мен өзін-өзі басқарудың психологиялық әдістерін қолдану, сондай-ақ теориялық және эксперименттік зерттеу үшін кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми пәндердің негізгі әдістерін қолдану
  • Белгіленген талаптарға сәйкес ақпараттық жүйелердің сапасын реттеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру, АЖ сапасын басқарудың кешенді жүйесінің деректерін өңдеу технологиясын қолдану, сондай-ақ объектінің ақпараттық қауіпсіздігінің тұжырымдамалық модельдерін құру, кәсіпорында және ұйымда кешенді қорғау жүйесін құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі негізгі міндеттерді тұжырымдау; оның ішінде шешу үшін криптографиялық примитивтерді/хаттамаларды тиімді қолдану компьютерлік қауіпсіздіктің қолданбалы міндеттері
  • Ғылымда оның дамуының қазіргі кезеңінде туындайтын проблемаларды талдау және кешенді ғылыми зерттеулерді жобалау үшін философияның әдістемелік құралдарын пайдалану, сондай-ақ ғылыми зерттеулерді, эксперименттерді, деректерді өңдеу тәсілдері мен әдістерін өз бетінше жоспарлау, сондай-ақ білімді пайдалана отырып, тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде кешенді зерттеулерді, оның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалау және жүзеге асыру Ғылым тарихы мен философиясының салалары
Top