Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06201 Телекоммуникациялық желілер және жүйелер в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жобалау және монтаждау негіздерін білу, радиотехникалық және инфотелекоммуникациялық құрылғылар мен жүйелерді пайдалануға қабілетті болу, электр тізбектерін есептеудің әдістерін игеру.
 • Жаратылыстану-математика ғылымдары мен тарих саласындағы терең білімді меңгеру.
 • Кәсіби қызметте қолданылатын ақпараттық және компьютерлік технологиялардың, телекоммуникация негіздері мен элементтер базасының терең білімін меңгеру
 • Аналогтық және цифрлық электрондық технологиялар саласындағы терең білім деңгейін меңгеру, схемотехникалық модельдеу тәжірибесі болуы, микропроцессорлық жүйелер саласындағы білімін көрсету және микроконтроллерлерді бағдарламалау дағдыларын меңгеру
 • Инфокоммуникация жүйелері мен желілерін жобалау бойынша есептеуді жүргізе білу, қолданбалы компьютерлік бағдарламалардың қазіргі заманғы пакеттерін пайдалану, радиоэлектрондық құрылғылар мен инфокоммуникация жүйелерін модельдеу және жобалау
 • Электр және цифрлық байланыс теориясы, деректерді беру сигналдарын өңдеу және түрлендіру құрылғыларының жұмыс істеу әдістері, принциптері туралы білімді меңгеру
 • Радиоэлектрондық тізбектер мен сигналдар негіздерін, радиотолқындардың сәуле шығару, таралу және қабылдау білімін меңгеру, антенна-фидерлік құрылғылардың түрлерін ажырату, сымсыз байланыс технологиясын білу және олардың айырмашылықтары туралы түсінікке ие болу, сымды және сымсыз жүйелердегі мәліметтерді таратудың сымсыз желісін есептеуді жүргізе білу
 • Радиоэлектрондық және инфокоммуникациялық жүйелерді жобалау міндеттерін шешуде теориялық білімді қолдану
 • Радиотехникалық құрылғылар мен инфокоммуникация жүйелерін дайындау және пайдалану кезінде қазіргі заманғы технологиялар, стандарттау талаптары, метрологиялық қамтамасыз ету және тіршілік қауіпсіздігі білімін көрсету
 • Ақпаратты ұсыну және құжаттау үшін мемлекеттік тілді және бір шет тілін меңгеру, инфокоммуникациялық технологиялар мен байланыс жүйелері саласына тән нормативтік және құқықтық құжаттарды қолдана білу, жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын оқуға дайын болу
 • Білім алушыларда экономика және құқық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, Экология және тіршілік қауіпсіздігі, сондай-ақ кәсіпкерлік дағдылары, ғылыми зерттеу әдістері саласындағы құзыреттерді қалыптастыру.
Top