Жаңа білім беру бағдарламасы

6B05301 Химия в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • өзінің зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіреді және дамытады, сондай-ақ өмір сүру және денсаулық сақтау мәдениетін қалыптастыру принциптерін іске асырады;
  • білімді одан әрі өз бетінше жетілдіру үшін қажетті оқытуды жүзеге асыру, әріптестерімен тиімді қарым-қатынас жасайды;
  • тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникативті қабілеттіліктерін көрсетеді.
  • - практикалық және эксперименттік дағдыларды жетілдіру үшін фактілер, құбылыстар, теориялар туралы білім мен түсінікті көрсету, сонымен қатар заңдылықтарды тұжырымдау, химия саласындағы мәселелерді дәлелдеу және шешеді;
  • өзекті ғылыми әдістерді, академиялық жазуды қолдана отырып, зерттеу алгоритмін әзірлеу және оларды зерттеу саласында қолданады;
  • химия саласындағы оқу-практикалық, ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолданады;
  • жаратылыстану пәндері дамуының негізгі бағыттары туралы заманауи идеяларды жетілдіреді және дамытады, химиялық өнеркәсіп өндірісінің қоршаған ортаға әсерін талдайды, нақты экологиялық мәселелерді шешеді;
  • кәсіптік қызмет жүйесінде кәсіпкерлік негіздерін, Қазақстан тарихы мен философиясының теориялық негіздерін түсінеді және ҚР әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуының негізгі тарихи оқиғаларын өз бетінше талдай біледі;
  • ҚР психологиясының, нормативтік және құқықтық актілерінің ғылыми негіздерінің даму заңдылықтарын талдайды және академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсінеді;
  • әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады;
Top