Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01509 Биология (бейіндік) в Yessenov University

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • Менеджмент негіздері мен басқару психологиясын, эксперименттік зерттеу әдістерін, оқытудың заманауи әдістерін біліп, шет тілін еркін меңгеру деңгейінде меңгере отырып, еңбек қызметі процесінде кәсіби міндеттерді шешеді
  • Кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды, проблемаларды шешеді және басқарушылық шешімдер қабылдайды, педагогикалық ұжымды басқару дағдыларына ие және менеджмент негіздерін біледі
  • Биологияны оқыту әдістемесі, пәнаралық оқыту, педагогикалық диагностика саласындағы зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді, зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық қызметке енгізеді, алынған нәтижелерді сынақтан өткізеді
  • Адамзаттың табиғатты пайдаланудың жаһандық проблемаларын және табиғи экожүйелердің бейімделу жолдарын, қорық ісінің негіздерін, филогенез проблемаларының қазіргі жай-күйін түсіне отырып, тірі организмдердің биоалуантүрлілігін реттеу әдістерін бағалайды
  • Таксондардың биологиясы мен гендік жүйелерін, ДНҚ деңгейіндегі құнды гендік нұсқалардың генетикалық әртүрлілікті біле отырып, молекулалық-генетикалық зерттеулердің негізгі әдістерін және олардың ерекшелігін анықтайды
  • Биологияны белсенді оқытудың әртүрлі әдістерін анықтайды, заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, оқу сабақтары мен оқу ортасын құрудың формаларын, әдістері мен құралдарын таңдайды
  • Далалық және зертханалық жағдайларда биологиялық объектілермен жұмыс істеудің ақпараттық әдістерін таңдай отырып, биология және биотехнология саласындағы эксперименттік зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи зерттеу әдістемелерін қолданады
  • Кәсіби даму бағыттарын айқындай отырып, практикаға бағдарланған арнайы курстар білімін қолдана отырып, кәсіби міндеттерді табысты шешу үшін цифрлық және пәнаралық құзыреттіліктерді дамыта отырып, өзінің педагогикалық қызметін рефлексиялауды және өзін-өзі бағалауды жүзеге асырады
Top