Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06103 Компьютерлік инженерия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Деректер қорының моделін және деректер базасын жобалау кезеңдерін сипаттау, деректер базасын нормалауды қолдану, оларды қосымшаға қосу, деректер базасын басқару және жобалау, түрлі критерийлер бойынша деректерді іздеуге сұраныстарды жасау, жою, деректер қосу, бағдарламалық-аппараттық бөлімінде деректердің релеванттылығын анықтау. Дерекқорларды жобалау және тұтастылығын, нормалауды сақтау.
 • Компьютердің электрондық құрылғыларының сұлбаларын түсіну, электрондық құрылғылар үшін бағдарламалаудың машиналық тілін таңдау, компьютерлік құрылғылардың логикалы-интегралдық микросұлбаларының жобалануы мен жұмыс істеуін сипаттау, микросұлбадағы логикалық байланыс нәтижелерін есте сақтау, алынған нәтижелерді жуықтап есептеу, сұлбатехника құрылғыларын (кодер, декодер, шифрлеуіш, дешифрлеуіш, транзистор) көрсету. Жобаланушы интегралдық сұлбаларға қойылатын талаптарды анықтау
 • Компьютердің аппараттық бөлімі үшін бағдарламалау тілін таңдау. Микроконтроллер мен микропроцессордағы жеке командалар блоктарын бағадарламалай білу, агроөнеркәсіптік саладағы құрылғыларының микроконтроллер/ микропроцессоры мен сыртқы құрылғылардың арасындағы өзара байланысты ұйымдастыру. Компьютерлік жүйелерді сыртқы шабуылдардан ақпараттық қорғанысын қамтамасыз ету. Бағдарламалауда шифрлеу алгоритмдерін қолдану, деректерді кодтауға және декодтауға арналған, сонымен бірге антивирусты бағдарламаларды әзірлеу.
 • IT-жобаларды жобалау, бағдарламалық қамтама (БҚ) жобаларын көрсете білу, бағдарламалық жобалау әдістерін, IT-жобаларды басқару әдіснамасын қолдану, БҚ үшін техникалық тапсырманы жазу, front-end және back-end жобалау нұсқаларын білу; үлкен деректер технологиясының негіздерін, үлкен деректерді талдау және жұмыс істеу әдістерін қолдана білу. Клиент-серверлік қосымшаларды әзірлеу, верификациялау қателіктен анықтау, БҚ тестілеу.Үлкен мәліметтерді талдау.
 • Кәсіби академиялық ортада қарым-қатынас жасау үшін қажетті ғылыми зерттеу әдістері мен жазбаша ғылыми коммуникация негіздерін қолдану. Оқу жұмысын орындау үшін жазбаша коммуникация әдістерін еркін қолдану, зерттелетін мәселе бойынша өз ойын еркін жеткізу. Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетін ұстану.
 • Кәсіби есептерді шешуде тиісті математикалық аппаратты (шешу әдістері мен алгоритмдерді) анықтау және дұрыс қолдану. Математикалық талдау, дискретті математика, бульдік алгебра, ықтималдылық теориясы және математикалық статистика, ақпараттар теориясы, сандар теориясы, математикалық модельдеу негіздері бойынша есептерді шығару, оларды бағдарламалауда қолдану.
 • Қолданбалы БҚ жүйесін және ОЖ драйверін сипаттау, қолданыстағы құрылғылар драйверлерінің бастапқы кодын түсіндіру, бағдарламалау тілінің негіздерін қолдану, драйверлерді жазу үшін құралдар жиынтығын сауатты қолдану. Бағдарламалауда параллелді бағдарламалау принциптерін қолдана білу. Микропроцессорды және микроконтроллерді бағдарламалау үшін тиімді тілді таңдап, оны қолдана білу. Микропроцессорлар мен микроконтроллердің құрылғыларын салыстыру.
 • Тапсырмаларды талдау, шешімдерді табу жолын анықтау және міндеттерді орындау үшін тиімді алгоритмдерді таңдау. Кіріс пен шығыстағы деректерді анықтау. Бағдарламалық қамтаманың тұтастығын түсіну. Бағдарламалық қамтаманы тиімді іске асыратын құралдар мен бағдарламалау тілін таңдау. Қосымшаларды деректер базасымен, веб-порталдармен, жеке модульдермен әзірлеу (код жазу, дизайнды анықтау, верификациялау, тестілеу және т.б.), модульдерді қосымшаларға біріктіру.
 • Есептерді шешу алгоритмін құрастыру, сипаттау және түсіндіру, есептің құрылымын анықтау: сызықты, тармақталған және циклдық; деректер құрылымын түсіндіру: тізімдер, массивтер, жиындар, файлдар, жолдар және т. б. "Жоғарыдан төмен" және "төменнен жоғары" бағдарламалау технологияларын түсіндіру, таңдау және пайдалану; бағдарламалау тілдерінің бірінде бағдарламалаудың тәжірибелік дағдыларын иелену; қосымшаларды әзірлеу барысында бағдарламалау білімдерін қолдану.
 • Датчиктер мен интеллектуалды сенсорлардың түрлерін анықтау және элементтік базасын сипаттау, нейрондық желілерді, робототехникалық жүйелердің негіздерін қолдану. Тиісті салада автоматтандырылған жүйелермен жұмыс істеудегі зияткерлік жүйелер туралы білімді көрсету. Құрылғылар істен шыққан жағдайда өздігінен шешім қабылдау және оларды алмастыру, бағдарламаланушы құрылғылар ақауларының қателіктерін дұрыстау. Нейрондық желі, робототехникалық жүйелердің жұмыс принциптерін анықтау.
 • Жергілікті желінің, деректерді сымсыз тасымалдаудың, виртуалды желіңін жұмыс істеуін, TCP/IP хаттама стегінде адресацияның құру принциптері мен концепцияларын түсіндіру. Жергілікті, виртуалды, клиент-серверлік желілерді құру, интернет «заттар» арасында өзара байланысты орнату. Желіге арналған коммутатор, маршрутизатор және басқа құрылғыларды таңдау және баптау. Желіні әкімшілендіру. IoT желілік технологияларды қолдану.
 • Экономика негіздері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, экология, тіршілік қауіпсіздігі және ҚР қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері туралы түсінікке ие болу. Кәсіби білім мен дағдыларды кәсіпкерлік қызметте, басқарушылық менеджментте және инновациялық жобалар мен әзірленуші зерттеулерде міндеттерді шешу үшін қолдану.
 • Жалпы қабылданған айтылымдарды қолдана отырып, қазақ, орыс және шетел тілдерінде конструктивті диалог құру. Қойылған сұрақтарға жауап беру және кәсіби ортада өз ойларын сауатты білдіру. Қазақ, орыс және шет тілдерінде әр түрлі кәсіби құжаттарды жазу дағдысының болуы, кәсіби тақырыпта еркін сөйлесіп, түсініп білу.
 • Компьютерлік жүйелердің архитектурасын, есептеуіш параллель жүйелердің жұмысын сипаттау, компьютерлік жүйелерді процессор типі бойынша, жадыны бөлу принципі бойынша жіктеу; көп ядролы процессорларда параллельдеу идеясын түсіндіру. Операциялық жүйелерді орнату және сүйемелдеу. КЖ архитектурасын жаңарту туралы пікірлер шығару (құру), компьютердің ішкі және сыртқы құрылғыларын орнату және ауыстыру.
Top