Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07116 Электр энергетикалық жүйелер в АЭжБУ

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Электр энергетикасының ғылыми-техникалық міндеттерін шешуде қазіргі заманғы компьютерлік және ақпараттық технологияларды, Сандық техника мен бағдарламалық қамтамасыз етуді тиімді пайдалануға қабілетті. MatLab ортасында электр энергетикалық жүйелердің элементтерін модельдеу дағдыларын меңгеруі.
  • Ғылым философиясы, жоғары білім беру педагогикасы, шет тілдері және менеджмент психологиясы бойынша білімдер негізінде өзінің интеллектуалдық деңгейін жоғарылатуға және дамытуға қабілетті. Өз бетінше ғылыми дүниетанымын кеңейтеді.
  • Заманауи диагностика және энергетикалық жабдықты сынау, электр энергиясының сенімділігі мен сапасын арттыру, сондай-ақ электр энергетикасындағы электромагниттік үйлесімділік мәселелері бойынша теориялық және практикалық білімдерін көрсетеді.
  • Электр энергетикалық жүйелердегі және электр жетегіндегі бірлескен цифрлық автоматты басқару жүйелерін, бағдарламалау дағдыларын, жиілікпен басқарылатын электр жетегінің диагностикасын және баптауын және MATLAB Simulink бағдарламалық пакетінде заманауи электр жетегінде зерттеулер жүргізу мүмкіндігін меңгереді.
  • Электр желілерінің жұмыс режимдерін есептеу және электр энергетикалық жүйелердегі шығындарды азайту әдістері мен құралдары туралы білімдерін көрсете алады. Толқындық процестер мен асқын кернеудің электр жабдықтарына әсері және апаттық автоматиканың даму негіздері туралы түсініктер қалыптасады.
  • Электр энергетикалық жүйелердің тұрақтылығын қамтамасыз ету құралдары мен әдістерін енгізу, жүйелік және автономды пайдалануға арналған электр жабдықтарын жаңғырту, оларды автоматты басқару және тиімді пайдалану бойынша жобаларды басқару дағдыларын көрсетеді.
  • Энергияны үнемдеу және жаңартылатын энергия көздерін автономды және жүйелік режимдерге енгізу бойынша шараларды әзірлеуге қабілетті. Қолданыстағы энергетикалық объектілерде және экономиканың басқа салаларының кәсіпорындарында жаңа энергия үнемдейтін технологияларды бейімдей алады.
  • Энергетикалық кәсіпорындарды ғылыми басқару білімін көрсете алады, жобалық шешімдердің тиімділігіне техникалық-экономикалық талдау жүргізе алады, автоматты жобалау жүйесімен жұмыс істеу және ғылыми және инженерлік жобалық есептеулер үшін қолданбалы бағдарламаларды қолдану дағдыларын көрсете алады.
  • Электр энергетикасының ғылыми-техникалық мәселелерін, халықаралық желілердегі ғылыми ақпаратты өз бетінше талдау, технологиялық процестерді модельдеу және ғылыми тәжірибелерді ұйымдастыру және жүргізу, сонымен қатар ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және ресімдеу.
  • Аудиториялық оқу сабақтарын тиісті әдістемелік деңгейде жүргізе алады, магистрлік диссертациялар мен ғылыми жобаларды құрастырып, орындай алады.
Top