Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01505 Биология мұғалімдерін даярлау в Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде жалпы биология, жасушалық және молекулалық биология, генетика, Микробиология, Биохимия саласындағы жүйелі іргелі білімді көрсету, алынған білімді басқа пәндерді оқу кезінде және кәсіби қызметте бағалау және қолдану
 • Кәсіпкерлік іс, экономика, жоғары мектепте ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және ҒЗЖ-ны коммерцияландыру саласында теориялық білімді, практикалық дағдылар мен білігін меңгеру, басқару саласында, оның ішінде білім беруде, бизнесті ұйымдастыруда, экономикалық есептеулерді орындауда және стартап құруда soft-skills дамыту.
 • Әр алуан қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілердің бағдарламалық және аппараттық қамтылымын қолдану, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін талдау.
 • Биологиялық объектілердің әртүрлілігі туралы негізгі түсініктерді, биосфераның тұрақтылығы үшін биоалуантүрліліктің маңыздылығын, биологиялық объектілерді бақылау, сипаттау, жіктеу және өсіру әдістерін қолдана білу.
 • Биотехнология, оқу және өндірістік қызметтегі селекция объектілері туралы білімді және жаппай мектеп жағдайында және Қарапайым жабдықтарды пайдалана отырып қарапайым эксперименттерді жоспарлау тәсілдерін меңгеру және жердегі тіршіліктің эволюция процесін сипаттап, эволюциялық процестердің негізгі факторлары, механизмдері мен заңдылықтары туралы білімді жүйелеу. Тірі табиғат объектісі ретінде биология туралы жүйеленген білім қалыптастыру. Әлемнің физика-химиялық және биологиялық бейнесі саласындағы білім мен дағдыларды, биологиядағы тірі табиғатты зерттеу әдістерін тұжырымдау. Заманауи техника мен технологиялардың жетістіктері, жаратылыстану ғылымдарында қолданылатын әдістер туралы білімді түсіну, қолдану.
 • Биологиялық объектілерді жасушалық ұйымдастыру принциптері, биофизикалық және биохимиялық негіздер, мембраналық процестер және тіршіліктің молекулалық механизмдері туралы білімді қолдану.
 • Репродуктивті, қолданбалы сипаттағы биологиялық мәселелерді шешу және биологиялық түйсікті дамыту үшін белгілі бір әдістерді меңгер
 • Адам ағзаларының барлық ішкі мүшелері мен жүйелерінің құрылысы, олардың функциялары, жұмысты реттеу негіздері, Мектеп оқушыларының анатомиясы, физиологиясы мен гигиенасының жас ерекшеліктері туралы толық ақпаратты меңгеру.
 • Өсімдіктерді анықтау әдістемесін және өсімдіктер мен жануарларды морфологиялық сипаттау әдістемесін, жасушалардың, тіндердің, өсімдіктер мен жануарлардың морфологиялық ерекшеліктерін талдау дағдыларын меңгеру.
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы, Білім туралы, Ғылым туралы заңдарын, Еңбек кодексі, сондай-ақ әкімшілік және азаматтық құқық туралы заңнамаларының негіздерін білу және түсіну; ұлттық экономиканы дамытудың негізгі қағидаттары мен идеяларын түсіну; салалардағы экологиялық қауіпсіздік пен тіршілік саласындағы теориялық білімді түсіну және қолдану. Рухани құндылықтар, мәдениетаралық диалог, Қазақстан Республикасының қоғамдық санасын дамыту саласындағы білімді түсіну, қолдану және тарату.
 • Педагогикалық іс-әрекет туралы тұтас көзқарас білімін көрсету, олардың қазіргі заманғы педагогикалық ғылым мен психологияның теориялық негіздерін игеруі, білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында тұтас педагогикалық процесті тиімді ұйымдастыруғабағытталған і-әрекеттерді білу; білім берудегі инклюзивті процестерді ұйымдастыру және басқару әдістерін және мектеп пен мектептен тыс ұйымдардың тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жүргізу технологияларын меңгеру.
 • Лексиканы, грамматикалық білім жүйесін түсіну негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын пайдалануды көрсету; мәтіндердегі оқиғалардың себептері мен салдарын сипаттау және талдау тәсілдерін меңгеру. Қазақ тілінің латын әліпбиін пайдалана отырып жазу және оқу дағдыларын меңгеру.
Top