Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01301 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі в Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • ОN -4 Өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалау, техникалық және экологиялық сараптама мен аудит жүргізу, қызметкерлер үшін жұмыс орындарындағы қауіпсіз жағдайлар мен еңбекті қорғау туралы, денсаулыққа зиян келтіру қаупі, оларға берілетін кепілдіктер, оларға тиісті өтемақылар және жеке қорғаныс құралдары туралы ақпарат жасау
 • ОN -2Лексиканы, грамматикалық білім жүйесін түсіну негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын пайдалануды көрсету; мәтіндердегі оқиғалардың себептері мен салдарын сипаттау және талдау тәсілдерін меңгеру. Қазақ тілінің латын әліпбиін пайдалана отырып жазу және оқу дағдыларын меңгеру.
 • ОN-8 Білуі керек: ҚР Білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттардың жалпы сипаттамасын; білім беру мекемесінің отбасымен жұмыс істеу формалары мен әдістерін; үйірме жұмысын ұйымдастыру әдістерін. Меңгеруі қажет: отбасылық қарым-қатынас, кіші мектеп оқушысының тұлғасын диагностикалау және әлеуметтендіру саласындағы психологиялық-педагогикалық міндеттерді шешу. Нормативтік актілер, жаңартылған бағдарлама талаптарына сәйкес білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу сабақтарын жоспарлау қабілетінің болуы.
 • ОN-10 Педагогикалық технологиялардың ғылыми негіздері мен жіктелуін, мұғалім мен оқушылардың зерттеушілік, креативті іс-әрекет негіздерін білу. Оқу материалын меңгерудің қажетті деңгейіне және қоғамның әлеуметтік тапсырысына байланысты оқыту және тәрбиелеу әдістерін таңдай білу. Меңгеруі тиіс: заманауи педагогикалық технологияларды; әртүрлі әлеуметтік-мәдени жағдайларда білім беру процесі мен зерттеу қызметін ұйымдастыру дағдыларын; кәсіби қызметтегі туындаған мәселелерді шешу үшін логикалық сыни ойлауды.
 • ОN -3 Түрлі қызмет үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілердің бағдарламалық және аппараттық қамтылуын қолдану, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін талдау.
 • ОN - 1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы, Білім туралы, Ғылым туралы заңдарын, Еңбек кодексі, сондай-ақ әкімшілік және азаматтық құқық туралы заңнамаларының негіздерін білу және түсіну; ұлттық экономиканы дамытудың негізгі қағидаттары мен идеяларын түсіну; салалардағы экологиялық қауіпсіздік пен тіршілік саласындағы теориялық білімді түсіну және қолдану. Рухани құндылықтар, мәдениетаралық диалог, Қазақстан Республикасының қоғамдық санасын дамыту саласындағы білімді түсіну, қолдану және тарату.
 • ОN-11 Білім берудің жаңартылған мазмұны аясында бастауыш мектепте сараланған, интеграцияланған және дамыта оқытудың теориялық, практикалық және әдістемелік білімдері мен педагогикалық технологияларын практикада қолдана білу. Меңгеруі тиіс: оқытудың инновациялық формалары мен әдістерін, бастауыш сыныптарда жеке пәндерді оқыту стратегиясын; оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін және оқытылатын пән ерекшелігін ескере отырып, білім беру процесін оның әр түрлі формаларында ұйымдастыру дағдыларын.
 • ОN-7 Білу: балалар әдебиетін, сөйлеу мәдениетінің мәні мен әлеуметтік маңызын. Меңгеруі қажет: білім алушылардың тіл, әдебиетті оқуға деген қызығушылығы мен оң көзқарасын оқу, танымдық іс-әрекет және ойын арқылы қалыптастыру; кәсіби міндеттерді шешу үшін ауызша және жазбаша коммуникациялық әртүрлі құралдарды қолдану. Жазу және оқу функционалдық сауаттылығын; шешендік өнер негіздерін, тілдік құзыреттілікті қалыптастыру дағдылары мен әдістерін меңгеру.
 • ОN-9 Математика негіздері пәнін, міндеттерін, принциптері мен әдістерін, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мазмұны мен даму үрдістерінің негізгі түсініктерін білу. Педагогикалық мәселелерді шешуге бағытталған ақпаратты іздеуді, сақтауды, өңдеуді және ұсынуды жүзеге асыра білу. Меңгеруі тиіс: бастауыш сынып оқушыларын математиканы оқыту процесінде білім мен дағдыларды; ақпараттық орта мүмкіндіктерін пайдалану арқылы кәсіби білім мен іскерлікті жетілдіру әдістерін; АКТ-құзыреттіліктің жалпы педагогикалық деңгейін.
 • ОN-12 Білуге тиіс: педагогикалық этика объектісі, пәні; бастауыш мектепке арналған білім беру бағдарламаларының құрылымы, мазмұны, принциптері, вариативтілігі; бастауыш мектепте және ШЖМ-де оқу-тәрбие процесін құруға қойылатын негізгі тәсілдер мен талаптар. Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну. Әр түрлі типтегі оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыруда кәсіби қабілеттерін көрсете білу.
 • ОN -5 Ғылыми зерттеу жұмыстарын коммерцияландыру саласының теориялық негіздерін білу және түсін, менеджер қызметінің нысаны ретіндегі тұтас педагогикалық үдеріс тұрғысынан білім беру ұйымдарын басқарудың тиімді жүйесін қолдану, болашақ мұғалімнің мектептің тұтас педагогикалық басқару үрдісін талдау.
 • ОN-6 педагогикалық іс-әрекет туралы жалпы түсінік білімін көрсету, олардың заманауи педагогикалық ғылым мен психологияның теориялық негіздерін игеруі, инклюзивті процестерді басқару әдістері мен мектептің тәрбие жұмысын ұйымдастыру, оларды жүргізу технологияларын меңгерту.
Top