Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B07306 Геокеңістіктегі цифрлық геодезия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • ҚР Конституциясы мен заңнамасының негізгі ережелерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының өзара іс-қимыл тетігін қолдану. Құқық және экономика негіздері, сондай-ақ құқықтық және экономикалық процестердің заңдары туралы түсініктерге ие болу. Қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының қазіргі заманғы проблемаларын, жерді қорғау және ұтымды пайдалану негіздерін білу.
  • Отандық және шетелдік ғылымның ең жаңа теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерін, ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін қолдануға, өңдеуге және деректерді интерпретациялауға қабілетті. Кәсіптік қызметінде қажетті қасиетке ие жаңа материалдар алу үшінжаратылыстану ғылымдарының негізгі заңдарын қолдану.
  • Тұтастай алғанда Қазақстан Республикасының аумағын немесе оның жекелеген өңірлері мен учаскелерін координаталық-биіктік деректермен қамтамасыз ету үшін спутниктік геодезиялық өлшеулерді, топографиялық-геодезиялық, аэрофототүсірілім, фотограмметриялық, гравиметриялық жұмыстарды орындауға міндетті.
  • Арнайы мақсаттағы тірек геодезиялық, нивелирлік, гравиметриялық желілер мен желілерді құру, дамыту және реконструкциялау бойынша түрлі далалық және камералдық геодезиялық жұмыстар жүргізуге.
  • Жер бетіндегі және аэроғарыштық түсірілімдердің цифрлық ақпаратын өңдеу, карталарды жасау үшін спутниктік позициялау, салалық ГАЖ-жобаларды жүргізу, басқарушылық шешімдер қабылдауды картографиялық және геоақпараттық сүйемелдеу әдістерін меңгеру.
  • Геодезиялық, топографиялық, фотограмметриялық, навигациялық, аэроғарыштық, кеңістіктік деректерді жинауды, өңдеуді, талдауды, интеграциялауды, түрлендіруді ретке келтіру. Картографиялық кескіндер мен туындыларды, геоақпараттық жүйелерді, әртүрлі мақсаттағы дерекқорларды, сондай-ақ кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құру және пайдалану.
  • Кеңістіктік-уақыттық деректер базасын құру, карталар мен жоспарларды құру және жаңарту үшін геодезиялық және картографиялық жұмыстарды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, жерасты және жерүсті құрылыстарын түсіруді қоса алғанда, әртүрлі әдістермен Жоспарлы-биіктік желілерді құру және топографиялық түсірілімдерді орындау қабілетін қолдану.
Top