Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11401 Әлеуметтік жұмыс 2 ж в Esil University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлеуметтік қызметтерді басқарудың заманауи әдістеріне ие, әлеуметтік жұмыс саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетін, әлеуметтік әл-ауқаттылықты жақсартуға, халықтың өмір сүру сапасына және әлеуметтік саясаттың тиімділігіне бағытталған инновациялық технологияларды дамытатын жоғары білікті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • ЖОО атауы Esil University
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M146 Әлеуметтік жұмыс
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M114 Әлеуметтік жұмыс

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • халыққа әлеуметтік қызмет көрсету бойынша әлеуметтік қызмет көрсетудегі инновацияны талдау қабілеті; әлеуметтік саланың микро, макро және мезодеңгейлерінде әлеуметтік мәселелерді шеше білу; әлеуметтік-технологиялық қызметтің негізгі даму тенденциялары туралы білімді меңгеруге қабілетті болу және оларды өзінің кәсіби қызмет саласында қолдануға дайын болу; әлеуметтік қызмет көрсету технологияларын меңгеру.
 • жоғары мектепте оқыту әдістемесін, білім берудегі әлеуметтік маркетингтің негізгі принциптерін білу; жоғары кәсіптік білім беру жүйесінде әлеуметтік жұмыс мамандарын даярлау барысында білім беру процесін ұйымдастыруға және жүзеге асыруға қабілетті болу; әлеуметтік-практикалық және білім беру қызметінде ғылыми-педагогикалық білімді қолдануға дайын болу
 • әлеуметтік жобалардың тиімділігін бағалау өлшемдері мен көрсеткіштерін әзірлей білу; әлеуметтік жобалардың сапасын және нақты жағдайда әлеуметтік жұмыс процесінің тиімділігін бағалау қабілетін меңгеру; әлеуметтік жобалау саласындағы сараптамалық-талдау қызметіне қабілетті болу, қазіргі заманғы стандарттар жетістіктерінің негізінде әлеуметтік жұмысты іске асыру саласындағы сапаны бағалау мен бақылауды жүзеге асыру.
 • ғылыми зерттеу әдіснамасын қолдана білу; ғылыми әлеуметтік жобалар мен бағдарламаларды құру дағдысын меңгеру; отандық және шетелдік тәжірибені қолдану негізінде әлеуметтік жұмыс саласында іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді қазіргі заманғы зерттеу әдістерінің көмегімен жүргізуге қабілетті болу, зерттеу жұмысының нәтижелерін зерттеу ерекшеліктерін ескере отырып, әлеуметтік жұмыстың теориясы мен практикасын ескере отырып ұсыну; әлеуметтік саладағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына талдау жүргізу және олардың нәтижелерін практикалық қызметте пайдалану.
 • Әлеуметтік қызмет көрсету бойынша әлеуметтік мекемелердің клиенттеріне әлеуметтік қызмет көрсету; қазіргі заманғы әлеуметтік әріптестікті іске асыру принциптері мен технологиялары негізінде әлеуметтік әл-ауқат мәселелерін шешу үшін ресурстарды тарту қабілеті; әлеуметтік қызмет көрсету нарығын зерттеу және дамыту мақсатында маркетингтік технологияларды іске асыру.
 • Ғылыми танымның дамуындағы заманауи үрдістер туралы түсінікке ие болу; жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдардың өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелері туралы білімді болу; үрдістер мен құбылыстарды талдаудың қазіргі концепцияларын, теориялары мен тәсілдерін сыни талдау; ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т.б. түрінде жинақтау; ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру.
Top