Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08101 Агрономия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Топырақтың негізгі түрлері мен түршелерін, олардың режимдері мен қасиеттерін, тыңайтқыштардың түрлерін, нысандары мен қасиеттерін, оларды дақылдарға қолдану әдістері мен технологияларын анықтау және ажырату. Топырақ құнарлылығының деңгейі мен оның компоненттерін ажырату және талдау, оларды пайдалану бағыттары мен топырақ құнарлылығын қалпына келтіру әдістерін негіздеу. Ауыл шаруашылығы дақылдарының жоспарланған өніміне органикалық және минералды тыңайтқыштардың дозаларын әзірлеу.
 • Тракторлардың, автомобильдердің және ауылшаруашылық машиналарының құрылғыларын атау және сипаттау, технологиялық процестерге арналған топырақ өңдеу, себу және жинау қондырғыларын таңдау және ұсыну, олардың өріс бойымен қозғалу схемалары, оларды реттеу нұсқаларын ұсыну. Әртүрлі ауыл шаруашылығы өндірістік субъектілерінде өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірудің қазіргі заманғы ақпараттық технологияларын қолдану.
 • АӨК саласында, ауыл шаруашылығы экономикасы және статистикасында, нормативтік-құқықтық құжаттамаларда құқықтық және экономикалық білімді көрсету. Салалардың жай-күйін талдау үшін математикалық талдау негіздерін қолдану, агробизнестің ерекшеліктерін ажырату, нарық жағдайында шаруашылық субъектілерінің даму болашағын жоспарлау.
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасына қойылатын талаптарды және оны бағалау әдістері туралы білімдерін көрсету, өсімдік шаруашылығы өнімдерін бастапқы өңдеу, сақтауға қою, сақтау және қайта өңдеу кезінде қазіргі заманғы әдістер мен режимдерді пайдалану; ғылыми зерттеу әдістерін қолдану.
 • Өсімдіктердің және жануарлар құрылымы және әртүрлілігі, өсімдіктер тіршілік ету процестері туралы морфологиялық сипаттамаларына сәйкес, жабайы өсімдіктер және өсімдіктер аймақтарға кең таралған организмдермен және организмдердің қоршаған ортамен байланысын анықтау туралы білімін көрсету; тірі организмдердің онтогенез факторларын және филогенезін бағалау, тіршілікті ұйымдастырудың молекулалық-генетикалық және жасушалық деңгейлерін түсіндіру; тұқым қуалайтын материалдың гендік, хромосомалық және геномдық деңгейдегі құрылымдық-функционалдық құрылымын анықтау.
 • Топырақтың құнарлылығын арттыруда және оны эрозиядан қорғауда агротехникалық арнайы іс-шаралар жүйесін қолдану, арамшөптермен күресу, ауыспалы егістерді енгізу және дамыту, ауылшаруашылық дақылдардың жоғары және тұрақты өнімділігін алу үшін топырақты дұрыс өсіру, жүйесі,ауыспалы егіс жүйелерін және оларды игеру жоспарларын пайдалану, топырақ-климаттық жағдайды ескере отырып ауыспалы егістегі дақылдардың топырақты өңдеу жүйесін бейімдеу және қолдану қабілетінің болуы; жер және топырақ - климаттық жағдайларды ескере отырып, дақылдарды оңтайлы орналастыру.
 • Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін агрометеорологиялық ақпаратты алу, жинақтау, бағалау, ұсыну. Өнімді өндіру мәселелерін шешу үшін экологиялық білімді суреттеу, өндіріс кезінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәсілдерін әзірлеу.
 • Шет тілінде қарым-қатынас дағдыларын меңгеру, түсіну, анықтау, түсінікті, ойды, сезімді, фактілер мен пікірлерді ауызша және жазбаша түрде (тыңдау, айту, оқу, хат) көптеген тиісті мәдени және әлеуметтік контексте айқындау, шетелдік дереккөздерден кәсіптік мазмұны бар ақпаратты алу. Стратегиялық және жедел басқарушылық міндеттерді шешу үшін мотивацияның, көшбасшылық пен биліктің негізгі теорияларын бағалау және біріктіру, Академиялық адалдық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну.
 • Химияның теориялық заңдарын, талдаудың физика-химиялық әдістерін тұжырымдау және сипаттау. Химиялық және биологиялық белсенді заттардың құрамын, құрылымын және қасиеттерін ажырату, химиялық реакциялар теңдеулерін шешу, химиялық заттардың эквивалентін анықтау, әртүрлі концентрациялы ерітінділерді дайындау. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруде химияның негізгі заңдары мен теорияларын, қолданылатын химиялық заттардың қасиеттерін қолдану.
 • Ақпаратты алуды, сақтауды, өңдеу әдістерін, тәсілдері мен құралдарын, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды табу, ажырату және қолдану. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруде қолданбалы бағдарламалар пакеттерін және заманауи ақпараттық технологияларды қолдану.
 • Жоғары өнімді алудың теориялық негіздерін және дақылдардың өнімділігін арттыру жолдары туралы білімді көрсету, топырақ-климаттық жағдайларын және шаруашылықтардың материалдық-техникалық жабдықталуын ескере отырып танаптық дақылдарды өсірудің қазіргі заманғы технологияларын әзірлеу және іске асыру қабілетінің болуы; өнімділікті басқаруды жүзеге асыру, танаптық дақылдарды өндіру технологиясын бақылау және бағалауды қамтамасыз ету; далалық эксперименттер жүргізу.
 • Селекция және тұқым шаруашылығы саласындағы білімді көрсету, ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымдары мен отырғызу материалдарын өндіруді ұйымдастыру тәсілдері мен әдістерін таңдау және әзірлеу. Танаптарды байқаудан өткізуді, тұқым мен тұқым материалының сапасын бағалауды ұсыну және жоспарлау, селекция және тұқым шаруашылығы бойынша құжаттарды толтыру дағдыларын көрсету.
 • Зиянды организмдердің морфо-биологиялық ерекшеліктерін ажырату, сипаттау, дақылдардың фитосанитарлық жағдайын талдау, ауылшаруашылық дақылдары үшін вегетациялық кезеңдер үшін агроэкожүйелерді фитосанитарлық оңтайландыру технологияларын әзірлеу
 • Жеміс-жидек, көкөніс және жемшөп дақылдарының морфология мен биологиясын, сорттық құрамын сипаттау және атау. Оларды өсірудің заманауи технологиялық процестерін жүзеге асыру үшін қолдану, талдау және ұсыну. Табиғи жемшөп алқаптарын жақсарту және ұтымды пайдалану технологияларын таңдау және ұсыну, қатты және шырынды азық дайындау мен дайындауды ұйымдастырудың әдістері мен ұйымдастыру шараларын ұсыну.
 • Физика заңдары мен принциптерін, математикалық есептерді шешудің теориясы мен әдістерін ажырата білу, тізіп шығу. Ауыл шаруашылығындағы қолданбалы есептерді шешуде шешім қабылдау, талдау, қорытындылау, типтік кәсіби есептердің математикалық модельдерін ұсыну.
Top