Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02304 Аударма ісі (батыс тілдері) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Лингвистика, аударматану және мәдениаралық қарым-қатынас саласында, әртүрлі мемлекет және мәдениет өкілдері арасында жоғары сапалы ауызша және жазбаша аударма жасай алатын және халықаралық компаниялар, мемлекеттік ұйымдар , өкілдіктер, аударма биржасы және бюро, туризм агенттіктері мен бұқаралық ақпарат құралдарында шет тілі, қазақ және орыс тілдерін қолданатын көптілді мамандарды жоғары деңгейде дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: кәсіби қызметте инклюзивті білім берудің заманауи стратегиялары мен әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - балалардың/адамның психикалық және психофизиологиялық дамуының жалпы, ерекше заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін атап көрсету; -инклюзивті білім берудің қолданыстағы моделін, инклюзивті білім берумен байланысты мүгедектіктің әлеуметтік моделін, денсаулық мүмкіндіктері шектеулі, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды, "қауіп-қатер" тобындағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің нормативтік-құқықтық базасын сипаттау»; - әртүрлі тптегі мүмкіндіктері шектеулі балалардың даму тарихы мен ауруы туралы ақпаратты жинау және алғашқы өңдеуді жүзеге асыру; - балалардың жас ерекшеліктеріне, сенсорлық және интеллектуалды ерекшеліктеріне сәйкес дамуы бұзылған балалардың бірлескен және жеке қызметін ұйымдастыру; - инклюзивті білім берудің стратегиялары мен әдістерін қолдану, білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру, бұқаралық мектеп жағдайында білім беру интеграциясының оңтайлы шарттарын жасауға қабілетті; - ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен және олардың ата-аналарымен өзара әрекеттестікте өзінің эмоционалдық жағдайының тұрақтылығын бақылау; - түзету білім беру мекемесінің педагогтарымен және басқа да мамандармен коммуникативті, ойын және оқу іс-әрекетінде оқушыларды дамыту мәселелері бойынша тиімді өзара әрекеттесу; - ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған педагогикалық үдерісті талдау және бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: арнайы білім берудегі инклюздің бастаулары; кіріктіруден инклюзияға көшу, инклюзивті білім берудің негізгі ұстанымдары; мүгедектердің әлеуметтік моделі, білім берудегі кедергілер; инклюзивті мектептің негізгі тұжырымдары және негіздері; инклюзияның терминологиясы, арнайы білім беру қызметтердің заманауи жүйесі; денсаулығында мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың негізгі заңнамалық актілері; инклюзивті білім беруде педагогикалық-психологиялық сүйемелдеуді ұйымдастыру; инклюзивті сыныптағы жұмыстың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұлттық және әлемдік мәдениеттердің даму шеңберінде ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұралары туралы студенттердің бойында түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұраларының заманауи мәнін түсіндіру; - заманауи қазақстандық қоғамның қоғамдық санасын жаңғырту үдерісіне әл-Фараби идеяларының тигізер ықпалын көрсету; - қазақстандық қоғамның рухани-адамгерщілік негізін қалыптастырудағы әл-Фарабидің этикалық ілімінің рөлін негіздеу; - ұлттық мәдениет құбылыстарына әлеуметтік-философиялық талдау жүргізу; - компаративистикалық әдіснама тұрғысынан заманауи әлеуметтік-мәдени жағдайдың шынайылығын ой тұрғысынан өткізу мүмкіндіктеріне ие болады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы, әл-Фарабидің дінге қатынасы, әл-Фарабидің таным туралы ілімі, әл-Фарабидің логикасы, әл-Фарабидің болмыс туралы ілімі, әл-Фарабидің тіл философиясы, әл-Фарабидің натурфилософиясы және заманауи ғылым, әл-Фарабидің өнер философиясы, әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары, қайырымды қала «Al-Farabi university Smart-city» жобасының моделі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру аясындағы мемлекеттік билік органдарының, саяси және қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау қабілетін қалыптастырады. Заманауи қоғамдағы сыбайлас жемқорлық мәселелері туралы шынайы білім береді. Студенттердің назарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелеріне бағыттайды. Студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін түсіндіреді. Оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың ұлттық жоспарының мазмұнымен таныстырады. Оларды сыбайлас жемқорлықты жеңу машықтарына үйретеді. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын негіздеу және түсіндіру. - Адам өмірінің әртүрлі аясындағы сыбайлас жемқорлықтың көріну нысандары мен әдістерін анықтау. - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті құқықтық реттеумен байланысты заңи түсініктер және категорияларды қолдана білу. - Құқықтық және құлықтылық этикалық нормаларға сәйкес мінез-құлық стандарттарын қалыптастыру үшін сыбайлас жемқорлық жағдаяттарын бағалау. - Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына қарсы тұру әдістерін жүзеге асыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық ойлауды, құқықтық сананы қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі реттеушісі ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға байланысты нормативтік құқықтық базаны зерттеуге бағытталған, сыбайлас жемқорлықтың түсінігі мен мәнін ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың құқықтық негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарттарын анықтайды. Пән қолданбалы сипатқа ие, пәнаралық, яғни қылмыстық, қылмыстық-процестік, азаматтық, әкімшілік құқықтармен байланысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тірі организмдердің қоршаған ортаға өзара әрекеттесуінің заңдылықтарын, биосфера қызметін және адам тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы білім қалыптастыру. Пәндерді зерттеу кезінде адам тіршілішінің қауіпсіздігін зиянды, зақымдаушы факторлардан қамтамассыз ету, қауіптерден қорғау әдістері, техногенді апаттардың, табиғи апаттардың салдарын жою туралы, қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаны ұтымды пайдалану жөніндегі шаралар қарастырылады Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Тірі ағзалардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін сипаттаңыз; - Биосфераның жұмыс істеу механизмін түсіндіру; - Адам ортасының зиянды, зақымдаушы факторларын жіктеу; - Табиғи және техногенді қауіптердің жолдарын түсіндіру; Техногенді апаттардың, табиғи апаттардың зардаптарын жою жөніндегі шараларды әзірлеу; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: тірі организмдердің қоршаған ортаға өзара әрекеттестігі, биосфераның жұмыс істеуі, адам өмірінің зиянды, зиянды факторлардан қорғалуын қамтамасыз ету, қауіп-қатерлерден қорғау, техногенді апаттардың салдарын жою, табиғи апаттар, табиғи апаттар, қоршаған ортаны қорғау, ұтымды табиғатты басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бизнес-құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерлік теориясы мен тәжірибесін зерделеу негізінде кәсіпкерлік қызметтің практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - заманауи бизнес-стандарттарға сәйкес келетін коммерциялық-бизнес терминологиясын білу; - Кәсіпкерге қажет ақпараттың бастапқы сомасын жинау, атап айтқанда: заңнаманың негізі (азаматтық, еңбек, салық және т.б.) - Капиталдың құрылымын, оның өмір сүру және қозғалыс нысандарын талдау - Өз кәсіпорындарын құрудың құқықтық және экономикалық аспектілері туралы қажетті ақпаратты негіздеу; Kәсіпкердің өз қызметі барысында туындауы мүмкін қиындықтарды және қиындықтарды бағалау Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Кәсіпкерлік қызметтің мазмұны. Кәсіпкерліктің объектілері мен субъектілері. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырушылық-құқықтық базасы. Кәсіпкерлік идеясы және оны жүзеге асыру. Бизнестегі бизнесті жоспарлау. Шағын бизнес және кәсіпкерлік жүйесіндегі орны. Кәсіпкерлік қызметке инвестициялар. Бизнестің тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударма мамандығына кіріспе
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - болашақ мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын түсіну қабілетін қалыптастыру, өздерінің кәсіби қызметіне жоғары мотивацияны қалыптастыру. Зерттелетін болады: аударманың шығу тегі, аударма түрлері, аударма мамандығы этикасы, аудармашының заңды және әлеуметтік мәртебесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – аударма теориясы мен практикасының тарихи дамуының негізгі кезеңдерін анықтау мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: жалпы, арнайы және арнайы аударма теориясы, негізгі зерттеу әдістері, эквиваленттің түрлері, аударма сапасын бағалау әдістері, негізгі техникалық әдістер және түрлену түрлері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі ( А1, А2 деңгейлері)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - екінші шет тілінде сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу бойынша сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: екінші шет тілін оқытудың фонетикалық, грамматикалық және лексикалық негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ежелгі тілдер мен мәдениеттердің типологиясы (латын тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - латын тілінде саласындағы теориялық білімді негіздерін фонетика, лексика, морфология және синтаксис деңгейінде қолдану қабілетін қалыптастыру: Зерттелетін болады: латын грамматикасының (морфология және синтаксис) ортақ жүйелері, морфологиялық және синтаксистік талдау дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шет тілінің практикалық фонетикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - тілдің нормаларын түсіндіруді жақсарту үшін сөздер мен сөз тіркестерінің фонетикалық талдау әдістерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - тілдің дыбыс құрылымы; - дыбыс құралдары; - фонетикалық транскрипциясы; - сөйлеудің әртүрлі сөйлеу стилінің ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі (B2)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты –коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілік негіздерін сөз сөйлеудің төрт түрі тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу бойынша қолдану қабілетті қалыптастыру. Зерттеледі: - тыңдау және оқу кезінде грамматикалық және лексикалық құрылымдар мен құбылыстар; - коммуникацияның көлемі мен жағдайына сәйкес ауызша және жазбаша сөйлеу негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Практикадағы шет тілінің нормативті грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – шет тілінің морфологиялық және синтаксистік құрылымдарын дұрыс меңгеру, сөйлеу және жазудағы грамматикалық қателерді байқап көру және түзету. Зерттелетін болады: - ағылшын тіліндегі сөйлеу бөліктерінің жүйесі; - функционалды-семантикалық санат; - морфология және шет тілінің синтаксисі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - коммуникативтік қарым-қатынаста да, өзін-өзі дамыту мақсатында да қарым-қатынас жасау мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: екінші шет тілі ауызша және жазбаша тілдің негіздері, нақты тақырыптағы мәтіндер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мәтінді аудармалық талдау және аударма мәтіндерін редакциялау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - аударма трансформациялары арқылы аударылатын тілден ана тіліне дейін түрлі жанрдағы мәтіндерді және материалдарды редакциялау мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - негізгі редакциялау әдістері; - мәтіндік қателердің түрлері; - стилистикалық нормалардың мазмұны қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі (C1)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - шет тілін (ағылшын тілін) меңгеруді, күнделікті, мәдени, кәсіби және ғылыми қызметтің түрлі салаларында әлеуметтік және коммуникативтік міндеттерді шешу үшін қажетті және жеткілікті деңгейде меңгеру. Зерттеледі: - хаттардың түрлері, - түрлі жанрдағы кәсіби мәтіндер, - академиялық оқу дағдылары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Лингвистикалық пропедевтика және аударма
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - әдеби теорияның маңызды мәселелерімен, филологиялық талдау әдістерімен білім алу мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - отандық және шетелдік филология; - белгілі бір терминологиядағы әдебиет және филология теориясы; - әдебиет мәселелері; - әдебиетті жүйелі талдау әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • көркем аударманың практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – әдеби мәтіндерді жанрлық ерекшелігі мен коммуникативтік-прагматикалық мақсатына қарай аудару қабілеттілігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - әдеби аударма туралы заңдар мен оның негізгі функциялары; - әдеби аударма әдістері мен әдістері; - әдеби аудармалардың грамматикалық, лексикалық және стилистикалық аспектілері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Менеджмент және маркетинг саласының аудармасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - менеджмент және маркетинг саласындағы құжаттарды аудару мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - менеджмент және маркетинг терминологиясы; - аударма әдістері мен әдістері, лексикалық және грамматикалық өзгерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Туризм саласындағы аударма
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – туризм саласындағы мәтіндерді аудару мүмкіндігін қалыптастыру және кәсіптік тақырыптарға ауызша және синхронды аудармаларды орындау. Зерттелетін болады: - туризм секторындағы кәсіби тілдің тілдік ерекшеліктері, терминдері; - ауызша және жазбаша кәсіби қарым-қатынас формалары. техникалық салада мәтіндерді және сөздерді түсіну және барабарлы аудару қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - ғылыми-техникалық әдебиеттер; - ғылыми-техникалық мәтіндерді аударудың лексико-семантикалық және грамматикалық ерекшеліктерін аударудың негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Саясат және медиаиндустрия саласындағы аударма
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - мәтіннің жанрын, оның проблемалық аймақтарын, стилистикалық ерекшеліктерін анықтау және мәтіндерді қажетті тілге аударудың ең қолайлы нұсқаларын табу. Зерттелетін болады: - әлеуметтік-саяси, журналистік және бұқаралық ақпарат құралдарының әртүрлі табиғаты; - жазбаша мәтіндерді аудару кезінде қолданылатын стратегиялар мен өзгерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Заң және ресми-іскери құжаттар аудармасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - заңды және ресми бизнес мәтіндерін аударуды талдау, заң терминологиясын түсіндіру, құқықтық құжаттарды аудару практикасында семантикалық және стилистикалық баламаларды жүйелеу. Зерттелетін болады: - құқықтық құжаттардың негіздері; - барабар және баламалы аудармаларды жүзеге асыру үшін арнайы терминология; - ресми бизнес-сөзді аударудың негізгі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Екінші шет тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - өз пікірін білдіру, оқиғаны сипаттаудың түсінікті, егжей-тегжейлі тәсілі, өз пікірін ауызша және жазбаша түрде мысалдармен көрсету. Оқылатын болады: арнайы терминология және лексика, екінші шет тілі, академиялық оқу дағдылары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі (C2)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - эмоциялар мен пікірлерді білдірудің нюанстарын ескере отырып, кез-келген тақырыптағы мәтіндерді оқып, жаза білу қабілетін қалыптастыруға, сондай-ақ кез келген академиялық немесе кәсіби пікірталасқа белсенді қатысады. Зерттелетін болады: - болашақ мамандығына байланысты тақырыптар бойынша кәсіби саладағы мәдениетаралық қарым-қатынас, зерттелетін елдің мемлекеттілігінің тарихы, әртүрлі психиканың құбылыстары, қоғамның әлеуметтік-экономикалық проблемалары, ғылым мен техника;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Негізгі және компьютерлік лингвистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қолданбалы міндеттерді шешу үшін инновациялық тілдік компьютерлік технологияларды дамытуда, жұмысқа, бос уақыт пен коммуникацияға заманауи ақпараттық технологияларды қолдануға, ақпаратты қалпына келтіруге, сақтауға, өндіруге, таныстыруға және ақпарат алмасу үшін компьютерді пайдалану дағдысына ие болу қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - Есептеу лингвистикасы, тілдік әртүрлілік; - Әлеуметтану; - Бағдарламалау; - Лингвистикалық зерттеулердің компьютерлік құралдары; - жазбаша және ауызша түрде тілдерді автоматты өңдеуге байланысты мамандық пәндерін одан әрі дамытудың теориялық негізін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Аудармашыларға арналған онлайн сөздік құру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ақпараттық технологияларды, аудармадағы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - аудармашының сөздік-анықтамалық аппараты және сөздіктер, энциклопедиялар, анықтамалық және электрондық сөздіктер, - аудармашы жұмысындағы интернет-ресурстар, - машиналық аударма жүйелері, - машиналық сөздіктер түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы мақсатқа арналған шет тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әр түрлі ауызша және жазбаша дереккөздерден алынған ақпаратты талдай білу, аргументтерді жаңғырту және дәйекті презентация жасау, практикалық білім мен түсіну қабілетін пайдалану арқылы өз ойларын, ең қиын жағдайларда өздігінен сөйлеу қабілетін қалыптастырады. Зерттелетін болады: - мамандық бойынша көркем әдебиет, ғылыми қоғамдық-саяси әдебиет; - белгілі бір ақпаратты тез табуға бағытталған оқу;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аударма саласындағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты аударма мәтіндерімен жұмыс істеу үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолдану қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - информатика және ақпараттық технологияның теориялық негіздері; - ақпараттық процестерді енгізудің техникалық құралдары; - лингвист, аудармашы жұмысына арналған бағдарламалық қамтамасыз ету; - тұжырымдаманы әзірлеу, дизайн, навигация және веб-сайттарды енгізу дағдыларын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Стандартты емтихан TOEFL
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - халықаралық емтиханның құрылымын түсіну қабілетін қалыптастыру және оны халықаралық стандарттарға сәйкес шет тілін білуін одан әрі тестілеуге дайындау. Зерттелетін болады: - емтиханға арналған жалпы ережелер, - мінез-құлықтың прагматикасы, - TOEFL жеткізу стратегиясын әзірлеу, - алынған білімді іс жүзінде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ақпараттық мақсаттағы мәтіндерді шет тілінен аударылатын тілге редакциялау және аудару қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - мәтіндік аудармалардың түрлері, - ақпараттық мәтіндерді аударудың лингвистикалық және қосымша лингвистикалық факторлары, - лексикалық, грамматикалық және стилистикалық трансформациялардың түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Екінші шетел тілі ( С1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - екінші шет тілін өз қызметінің барлық салаларында және дайындықсыз қарым-қатынаста қолдану, сондай-ақ іскерлік хат алмасу, кез-келген тақырып бойынша мақалалар мен эсселер жазу, озық грамматикалық және стилистикалық түсті сөздік қорын пайдалану мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - түрлі жанрлар мен стильдердің мамандандырылған мәтіндері; - оқу, жазу, тыңдау және сөйлеудің кәсіби дағдылары - ағылшын тілінің дауыссыз және үнсіз жүйелерін, стресстік тұжырымдамасын, оқудың негізгі қағидаларын, айтылу және интонацияны ойнатады; - талқыланатын тақырыптар шеңберінде лексикалық минимум; - грамматикалық ұғымдарды мақала, есімдік, модальдық етістіктер, зат есімдерінің төмендеуі, сын есімдер мен салыстыру дәрежесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аудармадағы бағдарламалау және Интернет технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы құралдар мен программалық технологияларды пайдалана отырып, автоматтандырылған бағдарламалар мен дерекқорлар компоненттерін дамыту мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - машиналық сөздіктер түрлері; - Trados, Déjà Vu, OmegaT сияқты автоматтандырылған аудармаларды жүзеге асыру құралдары; - пәндік саланы ескере отырып, диаграммалар, диаграммалар, графиктер, графиктер, кестелер түрінде ұсынылған ақпаратты түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мұнай-газ саласындағы аударма негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - техникалық салада мәтіндерді және сөздерді түсіну және барабарлы аудару қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - ғылыми-техникалық әдебиеттер; - ғылыми-техникалық мәтіндерді аударудың лексико-семантикалық және грамматикалық ерекшеліктерін аударудың негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Синхронды аударманың механизм үлгісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ұсынылатын ауызша аударылымның тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес бір мезгілде аудару мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - синхронды аудармалардың негізгі принциптері мен модельдерін аудару түрлерін аудару, эквиваленттің түрлері; - негізгі аударма трансформациясы; - жазбаша аударма техникасы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тілді оқытатын елдің әдебиеті және оның қазақ, орыс тілдеріне аудармасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – оқытылатын тілдің тарихын және аударма әдебиетін ерте орта ғасырдан бастап бүгінгі күнге дейін талдай білу қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - әдеби мәтінді, әдеби аудармалардың лексикалық-грамматикалық аспектілерін, әдеби қозғалыстарды, әртүрлі дәуірдің өкілдерінің шығармаларын және олардың орыс және қазақ тілдеріне аудармасын алдын-трансляциялық талдау; - студенттердің тілдік коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, әлемдік классикалық әдебиеттің шедеврлеріндегі студенттердің тілдік мәдениетін дамыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты реферат, аннотация жазылымдарын ағылшын тілінде мақалаларды оқып, жаза білу қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - академиялық (жазбаша және ауызша) стиль мен академиялық грамматиканың және лексиканың ерекшеліктері; - «академиялық хат» концепциясының негізгі мазмұнын, оның ерекшеліктерін, функцияларын және құрылымын білу; - академиялық қарым-қатынас жағдайын және тіл нормаларын ескере отырып, орыс және шетел (оқыған) тілінде жазбаша немесе ауызша мәтін жасау; - академиялық сөйлеуді білім алу және білім алу құралы ретінде, сондай-ақ оқу және кәсіптік қызмет саласында туындайтын жағдайларды шешу құралы ретінде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Стандартты IELTS емтиханы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әр түрлі кәсіби салаларда одан әрі пайдалану үшін ағылшын тілінде сөйлесудің барлық түрлерін игеру және ағылшын деңгейін және дағдыларын анықтау дағдысын қалыптастыру. IELTS халықаралық тестін тапсыру үшін студенттердің коммуникативті құзыреттіліктерін және емтихан дағдыларын дамыту қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - кәсіби қарым-қатынас этикетінің бірден-бір нысаны, - академиялық (жазбаша және ауызша) стильдің ерекшеліктері. - емтихан форматы, табысты өту үшін қажетті стратегияларды әзірлеу - емтиханға жақын жағдайларда сөйлеу жұмысының барлық түрлеріне арналған типтік тапсырмалар, - тілдік және емтихан дағдыларын талдау және жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Академиялық мақсаттағы шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кәсіби бағдарланған мәтіндерді оқуға қабілеттікті арттыру, анықтамалық және ақпараттық мәтіндерден, каталогтардан, рефераттардан, аннотациялардан және т.б. мәтіндерден максималды ақпарат жинауды қалыптастыру. Зерттелетін болады:түпнұсқалық академиялық мәтіндер; академиялық / ғылыми ауызша қарым-қатынастың мәдениаралық аспектілері;

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Академиялық оқу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кәсіби бағдарланған мәтіндерді оқуға қабілеттікті арттыру, анықтамалық және ақпараттық мәтіндерден, каталогтардан, рефераттардан, аннотациялардан және т.б. мәтіндерден макчималды ақпарат жинауды қалыптастыру. Зерттелетін болады: - түпнұсқалық академиялық мәтіндер; - академиялық / ғылыми ауызша қарым-қатынастың мәдениаралық аспектілері; - «академиялық хат» концепциясының негізгі мазмұны, оның сипаттамалары, функциялары және құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Синхронды аударманың тәжірбиелік курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - синхронды аударма, құрылымдау және практикалық дағдыларды қалыптастыру принциптері туралы тұрақты теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыру үшін синхронды аудармаларды орындау мүмкіндігін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - синхронды түсіндірудің стратегиясы мен әдістері; - интерпретацияның жылдамдығы мен темпі, аудармашының оперативті жадының даму жолын қалыптасытыру; - сөздіксіз аудару мүмкіндігін көрсету; - конференцияларда ауызша түрде шет тілінде дұрыс аударма жасау; - аудармашының оперативті жадын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ғылыми зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: шағын көлемдегі жазбаша мәтіндермен жұмыс жасау, зерттеуді негіздеу, зерттеу мәтінінің фрагменттері, сілтемелер тізімінің фрагменті, шет тілдеріндегі пікірлерді құрастыру. Зерттелетін болады: - ғылыми мәтіндерді жазу әдістемесі, эссе, емтихан, дипломның ерекшеліктері; - зерттеу міндеттерін жасау және оларды шешудің барабар жолдарын табу; - ғылыми мақалаларды жазу үшін академиялық шет тілін қолдану; - өз орындарын таныстырады және фактілерді академиялық стильде талқылау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • ҚР ішкі және халықаралық саясаты саласындағы ілеспе аударма
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ҚР отандық және халықаралық саясат саласына барабар аудармалар жасау қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - саяси мәтіндерді аудару; - қоғамдық-саяси мәтіндерде өз атауларын және лауазымдарын аудару; - халықаралық саясат саласындағы синхронды аударма шеберханасы; - Қазақстан Республикасының ішкі және халықаралық саясат саласындағы тиісті аударма жасау қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ғылым, білім және мәдениет саласындағы ілеспе аударма
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ғылым, білім және мәдениет саласында бір мезгілде аударуды қамтамасыз ету қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: - ғылым, білім және мәдениеттегі трансформациялық өзгерістер; - ғылым, білім және мәдениет саласында синхронды аудармамен мәтінді қысу әдістемесі; - ғылымға, білімге және мәдениетке жеткілікті мезгілде аударма жасау мүмкіндігін қалыптастыру; - оның адресін ескере отырып, аудару кезінде мәтіннің прагматикалық бейімделу әдістерін қолданады; - алған білімін, ғылым, білім және мәдениет саласында практикада алған дағдылары мен дағдыларын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби саладағы мәдениаралық коммуникацияның теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әртүрлі мәдениеттердің өкілдерінің өзара қарым-қатынастарында әр түрлі байланыс түрлерінің ерекшеліктері туралы теориялық білім қалыптастыру. Зерттелетін болады: - мәдениет тұжырымдамасы және оның эволюциясы, - мәдениетаралық қарым-қатынас контекстінде аудару мәселелері, - Мәдениетаралық қарым-қатынас пен мінез-құлық стратегиясының негізгі түсініктері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Аударма теориясының әдістемелік жағдайының негізінде аудару үдерісінің модельін анықтау. Ауызша және жазбаша аудармада практикалық тапсырмаларды шешу үшін аудармалық зерттеулерге қатысты ауқымды және терең білімдерді көрсету.

 • Код ON2

  Мәтіндердің аударма алды сараптамасын жасау мақсатында бастапқы мәтінде жазылған ақпараттың түрін және оның коммуникативтік рөлін анықтау. Аударма ғылымының басқа пәндермен пәнаралық байланысын анықтау және болашақ кәсіби қызметі үшін олардың мағынасын түсіну.

 • Код ON3

  Аударма зерттеулерінің әдіснамасына негізделген ғылыми, көркем, техникалық,публицистикалық, ресми-іскери және экономикалық мәтіндердің тиісті аудармаларын жасау.

 • Код ON4

  Ресми және бейресми қарым-қатынас жағдайларында сөйлеу белсенділігінің барлық түрлерінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) жоғары деңдейде шет тілі деңгейін көрсету.

 • Код ON5

  Лингвистикалық тапсырмаларды шешу үшін мақсатында ақпараттық коммункиативтық технологияларды және электрондық сөздіктерді, орфографиялық әдебиетті анықтамасын қолдану.

 • Код ON6

  Мәтіндегі лексикалық, стилистикалық, нақты қателердің әр түрлі түрлерін анықтайтын баламалы және барабарлы аударма жүзеге асыру.

 • Код ON7

  Мәтіндегі лексикалық, стилистикалық, нақты қателердің әр түрлі түрлерін анықтайтын баламалы және барабарлы аударма жүзеге асыру.

 • Код ON8

  Аударылған мәтіндегі мазмұнға сәйкес келмейтін түрлі жанрлар мен стильдердегң кәсіби бағдарланған мәтіндерді редакциялау және аннотациялау;

 • Код ON9

  Ауызша аударманың деңгейін жоғарылату және оның барабарлығын көтеру мақсатында аударма жазу техникасын қолдану.

 • Код ON10

  Аударма және түпнұсқа тілін меңгеруде жоғары деңгейдегі белсенділікті,реакция жылдамдығын, жақсы жадпен аналитикалық дағдыларды көрсету.

 • Код ON11

  Конфессиялар, келіссөздер, іскерлік кездесулер, тұсаукесерлер мен басқа да іс-шараларда және синхронды аудармаларды жүргізу және түрлі мәдениеттердің адамдарымен өзара түсіністікті қамтамасыз ету. Экускурсиялық және туристтік кәсіпте ауызша аударма және синхронды аудару жағдайында тарихи, әлеуметтік саяси, аймақтық географиялық және мәдени білімдерді қолдану.

 • Код ON12

  Күрделі жағдайларға бейімделу және қарым-қатынас қатысушыларымен келісімге келу. Тұлғааралық, мәдениетарылық өндірістік тапсырмаларды шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдеріндегі ауызша және жазбаша қарым-қатынасты жүзеге асыру.

Top