Жаңа білім беру бағдарламасы

6B08105 Озық агрономиялық ғылым в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Шет тілін кәсіби бағытталған қарым-қатынас жағдайларында қолдану, шетелдік көздерден ақпаратты түпнұсқа тілінде алу. Агрономия саласындағы ойларды, фактілер мен пікірлерді ауызша және жазбаша жазу, сипаттау, салыстыру, талқылау, түсіндіру.
  • АӨК саласында экономикалық және құқықтық білімді қолдану. Экономиканы және аграрлық бизнесті мемлекеттік реттеу кезінде қазақстандық құқық салаларына бағыт алу. Салалардың экономикалық жағдайын талдау, отандық және әлемдік нарық жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектілердің даму болашағын болжау, оның негізгі элементтерін анықтау және оның ұйымға, ұйымдық құрылымға әсерін бағалау. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеудің технологиялық тәсілдерін қолданудың экономикалық тиімділігін анықтау. Стратегиялық және жедел басқару мәселелерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылықтың және биліктің негізгі теорияларын бағалау және біріктіру, академиялық адалдық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну
  • Антропогендік және техногендік әсерге байланысты тұрақты даму проблемалары туралы түсінік қалыптастыру. Қауіптілігі жоғары жұмыс кезінде «адам» факторының рөлін бағалау, қоршаған ортаның жай-күйі және жұмыс орындарындағы еңбек жағдайлары туралы ақпаратты талдау, табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы құбылыстар мен оқиғаларды талдау, ТЖ-да оңтайлы еңбек жағдайларын, өнеркәсіптік қауіпсіздік пен тіршілік әрекетін қамтамасыз ету проблемасының шешімдерін таңдау, еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін біріктіру.
  • Ақпаратты алу, сақтау және өңдеу әдістерін, технологияларын, тәсілдерін қолдану. Ақпаратты өңдеудің негізгі алгоритмдерін жіктеу, агрономияда бағдарламалар жасау және қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану. Өсімдік шаруашылығындағы нақты міндеттерді шешу үшін базалық ақпаратты баяндау және талдау.
  • Маңызды химиялық және биоактивті заттардың негізгі қасиеттерін бекіту, реакция теңдеулерін, талдаудың физика-химиялық әдістерін түсіндіру. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруде химиялық заттардың қасиеттерін қолдану. Әртүрлі концентрациялы ерітінділерді дайындау заттарының баламаларын бағалау. Әдістемелік нұсқаулар мен әдеби көздерді пайдалана отырып, агрономияда химиялық заттарды қолдану бойынша экспериментті жоспарлау және жүзеге асыру.
  • Физиканың негізгі заңдары мен принциптерін, эксперимент нәтижелерін талдау және жағдайды модельдеу үшін зерттеу әдістерін қолдану. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруде электрлік, магниттік және оптикалық құбылыстарды түсіну. Өлшеу құралдарымен және қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істеу қабілетін көрсету, өсімдік шаруашылығында алынған нәтижелерді одан әрі жалпылай отырып, қолданбалы есептерді шешу.
  • Математикалық шешімдер мен модельдерді шешу, математикалық ойлау мен логика үшін ең қолайлы шешім әдістерін таңдау. Алынған нәтижелерді одан әрі жалпылай отырып, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруде және агротехнологияны басқаруда әртүрлі процестерді зерттеу үшін деректерді талдаудың математикалық, статистикалық, ақпараттық және графикалық әдістерін есептеу және қолдану.
  • Өсімдік формаларының құрылымы мен әртүрлілігін, өсімдіктердің тіршілік процестерін сипаттау және ажырату, олардың белгілері бойынша аймақтағы жабайы өсімдіктер мен дақылдарды анықтау және оларды жер және топырақ-климат ресурстарын ескере отырып оңтайлы орналастыру. Тұқым қуалайтын материалды гендік, хромосомалық және геномдық деңгейлерде ұйымдастыруды жіктеу, өсімдік тіршілігін ұйымдастырудың молекулалық-генетикалық және жасушалық деңгейлерін түсіндіру
  • Ауыл шаруашылығы дақылдарын өндіру технологиясындағы агрометеорологиялық ақпаратты талдау. Топырақтың негізгі түрлері мен түрлерін сипаттау, оның құнарлылық деңгейін бағалау, жоспарланған дақылдарға органикалық және минералды тыңайтқыштардың мөлшерлері мен әдістерін белгілеу. Егістердің фитосанитарлық жағдайын бағалау, вегетация фазалары бойынша агроэкожүйелерді фитосанитарлық оңтайландыру технологияларын талдау. Топырақ құнарлылығын арттыратын агротехникалық іс-шаралар жүйесін қолдану, ауыспалы егістерді, топырақ-климаттық жағдайларды ескере отырып, дақылдарды өсірудің жүйелерін құру, танаптық дақылдарды өсірудің заманауи технологияларын жасау.
  • Негізгі селекциялық және тұқымдық үрдістерді, құбылыстар мен заңдылықтарды түсіндіру, тұқым туралы білімдерін көрсету.Әр түрлі дақылдардың белгілері мен қасиеттеріне сапалы және сандық талдау жасау үшін заманауи зертханалық жабдықтарды қолдану. Модельдер, сорттар мен будандарды құру туралы білімді жалпылау және біріктіру. Фенотиптік, биохимиялық және молекулалық-генетикалық әдістерді білу арқылы селекциялық материалдардың құнды белгілер жиынтығын бағалау. Ауыл шаруашылығы дақылдары сұрыптарының тұқымдарын көбейтуді жоспарлау және ұйымдастыру. Далалық тәжірибелер жүргізу және зерттеу әдістерін қолдану.
Top