Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01712 Қазақ тілі мен әдебиеті (Педагог-әдебиеттанушы) в Баишев Университеті

 • Нейролингвистика

  Бұл ғылыми пән неврология мен лингвистика ғылымдарының аясында тіл жүйесін тілдік мінез-құлықтың ми субстратымен арақатынасы мәселелерін қарастырады,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Цифралық интеллект

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің философиялық мәселелері
  Несиелер: 6

  Тіл білімінің лингвистикалық дәстүрлер бойынша ғылым ретінде қалыптасуында философиямен сабақтасуының себептерін, оның жалпы ғылымдағы алатын орнын, , философиялық контекстегі тіл білімінің әдістемесін меңгертуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс басқару қызметінің құрылымы, сондай-ақ сол жүйе мен қарым-қатынастың психологиялық сипаты туралы кәсіби білімін толықтыруға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің психолингвистикалық мәселелері

  Пән психолингвистиканың ғылым ретіндегі қалыптасуы мен дамуын, ғылыми-теориялық негіздерін, зерттеу әдісін меңгертіп, осы аспектіде зерттеу жасау дағдысын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым мен білім беру саласындағы цифрлық сауаттылық

  Программалық және техникалық әдістер мен құралдар туралы білімді меңгертіп, практикалық тұрғыдан сандық сауаттылық мәдениетін қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Пән жаңа білім алуда қолданылатын дүниеге көзқарас пен ғылыми-зерттеудің тарихы, философиясын, заңдылықтарын, ғылыми-зерттеу а��пектілері түрлері мен зерттеу бағыттарын меңгертуді көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептердегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиялары
  Несиелер: 6

  Жоғары мектептердегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларын игертуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты- шет тілін кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру, білім алушыны интеллектуалдық және эмоциялық даму жағынан ынталандыру, оны таныс емес мәдениетті объективті қабылдауға дайындау және оны жалпыадамзаттық құндылықтарға одан әрі қатыстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Курс педагогикалық теория мен шеберліктің теориялық негіздерін үйретеді, жоғары мектепте қызмет етуде оқу-тәрбиелік процестерді басқаруды, педагогиканың негізгі категорияларын, жоғары мектептегі педагогиканың орнын, рөлін, маңызын, қазіргі педагогиканың негізгі принциптерін меңгеруді көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелері

  «Қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелері» курсы ең алдымен, әдебиет дамуындағы түбегейлі мәселелерді әдебиеттану бағыттары тұрғысынан қарастырып, әртүрлі бағыттардың әдебиеттану концепцияларындағы теориялық алшақтықтардың мәнін негіздеуді, дәлелдеуді және талдауды қарастырады. Сондай-ақ, бұл пән әдебиеттану бағыттарының жүйелік және структуралық құрылымын, Қазақстандағы қазіргі әдебиеттану мектептері мен бағыттарының орны мен ролін айқындауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көркем мәтінді зерттеудің қазіргі парадигмалары

  Тіл білімінің жаңа бағыттары бойынша көркем мәтіннің зерттелу аспектілері туралы, көркем мәтінді зерттеудің қазіргі парадигмалары туралы, лингвистикалық парадигмалардың ерекшеліктері мен зерттеу әдіс-тәсілдерін үйретуге бағытталған пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Поэтикалық мәтінге когнитивтік-лингвомәдени талдау
  Несиелер: 3

  Поэтикалық мәтінді лингвомәдени және когнитивті лингвистика аспектісінен талдау мен зерттеудің теориялық, әдіснамалық негіздерін игертуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Киберәдебиет

  Инновация дәуірінде қалыптасқан дәстүрлі әдебиеттің киберәдебиет деп аталатын жанры негізінде практика базасы тарапынан ұсынылып енгізілген пән білім алушылардың қазіргі заманның ақын, жазушы, драматургтері - көркем мәтін авторларының киберәдебиет жанрындағы шығармаларын біліп, олардың ғылыми-теориялық негізін түсінуіне және практикалық тұрғыдан талдау жасауға төселдіруге, жаңа ғасырдың әдеби білім қорымен танысып, кәсіби интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға, халықаралық тілдер мен ақпараттық технологиялық құрылғыларды жете меңгерген санқырлы тұлға ретінде даярлауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фольклортанудың теориялық негіздері мен оны оқытудың заманауи әдістері

  Курстың мазмұнында фольклортанудың теориялық негіздері, осы сала бойынша ғылыми зерттеу әдістері, сюжеттер мен сарындарды талдаудың әдіснамасы және әдістері, фольклорлық мәтіндерді талдаудың әдіс-тәсілдері, сондай-ақ фольклортану бағытындағы ағымдағы анағұрлым қызықты заманауи зерттеулер қарастырылады, теориялық білімін оқу қызметін жүзеге асыруда қолдануға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ поэзиясы мен прозасы

  Қазіргі қазақ поэзиясы мен прозасына танымдық стилистикалық аспектіден талдау жасау мен зерттеу мәселелерін меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бабалар сөзін этномәдени рухта оқыту

  Курс ежелгі дәуір ескерткіштерінен, халық ауыз әдебиеті үлгілерінен, жыраулар поэзиясынан халықтың сан замандар бойындағы өмір, күрес тәжірибесінің ұлы сарынын, тарихи оқиғалардың ел санасындағы жаңғырығын, өзгеше тәсілмен сәулеленген естелігін, ерте замандардағы адамдардың дүниетанымын және тұрмыс-тіршілігін түсіндіретін рухани құндылықтарды жан-жақты талдай отырып меңгертуге, оны этномәдени рухта оқытудың амал-тәсілдерін, маңыздылығын құндылығын танытуға, оны кәсіби қызметінде қолдану дағдысын жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән түркі тілдеріне, қазақ тілі тарихына қатысты кезеңдерді саралап, əрқайсысына тарихи, ғылыми сипаттама береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 6

  Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні ХХ ғасырдың 90-жылдарынан бастап осы кезеңге дейінгі қазақ әдебиетін тереңдеп оқып үйренуді, осы дәуірдегі әдебиет өкілдерінің көркемдік ойлау жүйесін, ұлттық әдебиеттегі тарихи сабақтастықты, көркемдік мәселесін жан-жақты ғылыми негізде қамти қарастырады. Осы кезеңдегі шығармалардың басты идеялық бағыты, тақырыптық, мазмұндық мақсаты сараланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Батырлар жырының зерттелуі және оны оқыту
  Несиелер: 6

  Батырлар жырының жиналуы және зерттелуі, тарихқа байланыстылығы, құрылысы, батырлар жырының өлең құрылысы, образ жасау жолдары, батырлар жырының мәні, жырдың жиналуы, қазақ эпостарын пайда болу дәуіріне қарай топтастыру; батырлық жырлардың жанрлық ерекшеліктері, варианттары, поэтикасы, тұтастануы, типологиясы, т.б. теориялық негізі меңгертіліп, жырларға талдау жасау практикасын игертуді, кәсіби қызметінде қолдана білуге үйретуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттанудың ғылыми-зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 8

  Курс әдебиеттанудағы зерттеулерді жоспарлаудың негізгі заңдылықтарын, әдебиеттанушыға қажетті кәсіби амалдар мен білімдерді қалыптастыруға бағытталған. Әдебиеттанушы маманның зерттеу қабілеттерін дамытуда маңызды роль атқаратын көркем мәтінді зерттеуде әдістерді таңдау мәселесіне, сонымен қатар көркем мәтінді зерттеудің аспектілеріне ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер әдіснамасы

  Пәннің мазмұны ғылыми зерттеулер әдістемесінің, ғылыми білімнің ұғымдық аппаратын, оның принциптерін, ғылыми білім алу заңдылықтарын, білім деңгейін, объектіні, зерттеу пәні, мақсаты мен міндеттерін, зерттеу әдіснамасының жинақталуын; зерттеу гипотезасын, ғылыми зерттеу әдістерін; мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы бақылау мен аудит саласындағы зерттеу әдістерін, ғылыми зерттеудің логикасын; зерттеушінің қателіктерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алаштану

  Қазақ әдебиетінің тарихында Алаш әдебиетшілерінің алар орны айырықша. Сондықтан Алаш әдебиетінсіз қазақ әдебиетінің толық тарихы қалыптаспайтыны айдан айқын. Курс алаштануды әдебиеттанудың өзекті саласы ретінде арайы игертуді, ғылыми негізде тереңдете қарастыруды мақсат етеді.Магистранттардың осы саладағы білігін арттырып, оқыту мен зерттеу жасауда теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын ұштастыра дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақтөбе өңіріндегі эпикалық дәстүр (ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басы)
  Несиелер: 9

  Курстың мақсаты ел тәуелсіздігі үшін күрескен, отарлық езгі кезінде ел-жұртының әлеуметтік-саяси жағдайын шынайы таңбалаған, әдебиеттегі бейнесін нақты көрсеткен Ақтөбе өңіріндегі ақындардың эпикалық мұраларын оқытып, олардың жариялану тарихы жөнінде мағлұматтар беру; Ақтөбе аймағы ақындарының шығармаларындағы жыраулық дәстүр жалғастығын ашу; аймақ ақындарының тарихи- қаһармандық поэзияны дамытудағы үлесін айқындау; дәстүрлі қазақ поэзиясымен байланысын зерделеу, оны кәсіби саласында оқыту мен зерттеу жасауда пайдалануға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салыстырмалы-салғастырмалы әдебиеттану

  Аталған пән болашақ тіл мен әдебиет мамандарын дайындау жүйесі бойынша жалпытеориялық және оқу-әдістемелік сипаттағы ғылыми-зерттеудің өзекті мәселелерін шешуде аса маңызды орын алады. Пән әдебиеттанудағы салыстырмалы, салғастырмалы зерттеудің әдістерін меңгертеді. Пәннің мақсаты - әдебиеттануды ғылыми-зерттеудің жекелеген әдістері тұрғысынан зерттеу жасаудың әмбебап және бірегей ерекшеліктерін игерту, практикалық қолданыс дағдысын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Байғанинтану

  XX ғас.1-ші жартысындағы қазақ ақындарының ең көрнекі өкілдерінің бірі – «екінші Жамбыл» атанған Ақтөбе өңірінен шыққан Н.Байғанин. Осы пәннің мақсаты Кеңес үкіметіне дейін өзінің эпикалық туындыларымен, жыршылық өнерімен халық арасында кеңінен танымал болған көрнекті ақын тұлғасын тану, бай әдеби мұраларын оқытып, меңгерту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ғылыми-кәсіптік қызметте, салааралықкоммуникацияда шетел тілін «С» деңгейінде қолданып, ғылыми танымның философиялық, логикалық тәсілдерін, ұйымды басқарудың психологиялық механизмдерін игергенін көрсетеді.

 • Код ON2

  педагогикалық тактіні, этиканы сақтап,жоғары мектептеоқу-тәрбиелік процестерді Қазақстанның ұлттық басымдықтарын есепке ала отырып басқаруға, ғылыми ұйымдардағы қызметке, ұжыммен, топпен жұмысқа дайын.

 • Код ON3

  цифрлық сауаттылық мәдениетін еркін игергенін, ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруда, білім беруде ИКТ-ны қолданатынын көрсетеді.

 • Код ON4

  ЖОО-да оқу-әдістемелік құжаттарды қалыптастырып, ғылыми-педагогикалық қызмет мақсатын қойып, негіздеп, оған жетудің қалыпты әдістері мен құралдарын таңдап, сабақ түрлерін өздігінен жүргізе білетінін көрсетеді.

 • Код ON5

  қазіргі лингвистикалық және әдебиеттану саласындакөркем, ғылыми шығармашылыққа қабілеттілігін, тілдік, әдеби, мәдени мазмұндағы жобалар мен процестерді басқара білетінін кәсіби әрекетімен танытады.

 • Код ON6

  тілтану, әдебиеттану, тұлғатанушылық тұрғыдан еңбектерді тарихи даму кезеңдеріне сай талдап, зерттеп, шығармашылықпен білім алушыларға игерте алады.

 • Код ON7

  Сыни ойлау тұрғысынан ғылыми-педагогикалық, инновациялық қызметті жоспарлаумен және жүзеге асырумен қатысты мәселелерді шешуге, кәсіби қызметіне қажетті жаңа білімді өздігінен игеруге, осы бағытта одан әрі ғылыми- педагогикалық ізденісін жалғастыруға дайын

 • Код ON8

  Әдебиеттану саласы тұрғысынан шығармаларды/әдебиеттерді салыстыра, сыни талдауға, бағалауға, практикалық міндеттерді шешуде идеялар қосуға, өңдеуге қабілетті.

 • Код ON9

  педагог-әдебиеттанушы ретінде зерттеуге, оқу процесіне шетелдік және отандық серіктестер тарта алады, бірлескен жарияланымдар жасайды және зерттеу нәтижелерін оқу процесіне енгізуге, коммерциялау үшін жұмыстануға дайын.

Top