Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05303 Ядролық физика в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Ядролық отын алу негіздері
  Несиелер: 6

  Пән ядролық энергетикалық қондырғылардың отын, конструкциялық материалдары мен жылу тасымалдағыштарының оңтайлы үйлесімін таңдау үшін білім мен іскерлікті қалыптастыруға, сонымен қатар ядролық отын өндірісінің негіздерін, ядролық отын циклдарын, ядролық реакторда жұмыс істеу кезіндегі түрлі отындардың қасиеттерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Плазма физикасына кіріспе
  Несиелер: 6

  Пән плазма физикасының негізгі түсінігін, плазманың термодинамикасын, плазманың негізгі қасиеттерін,плазманың зарядталған компоненттері арасындағы алыс әсер ететін кулондық өзара әрекеттесумен заттың агрегаттық күй түрлерінің бірі ретінде,плазманың кинетикалық теориясының элементтері, плазмадағы бөлшектердің соқтығысуы,электр және магнит өрістерінде зарядталған бөлшектердің қозғалысын қарастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Пән дін, әлемдік және негізгі ұлттық діндер, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдай туралы жалпы түсінік алуына, төзімділік пен діни төзімділікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Бөліну және ядро синтезінің физикасы
  Несиелер: 6

  Пән ядролық физика, атом ядроларының бөліну физикасы және синтезі саласындағы білімді, іскерлікті және дағдыны қалыптастыруға,автоматтандырылған жобалау мен зерттеулердің стандартты пакеттері негізінде процестер мен объектілерді математикалық үлгілеуді жүргізу,жобаның мақсатын қалыптастыру, өлшемдер мен көрсеткіштерді таңдау, есептерді шешудің басымдықтарын анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Нейтрондық физика
  Несиелер: 6

  Пән нейтрондық физика пәнін, нейтронның ашылу тарихы, нейтронның қасиеттері, нейтрондардың қатысуымен реакция және айналу, энергия бойынша нейтрондардың жіктелуі, ядролық реакциялар және нейтрондардың қатысуымен айналу, шашыраудың кванттық теориясының элементтері, әр түрлі энергия нейтрондарын алу және тіркеу, нейтрондарды затқа тасымалдау теориясының негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Физикалық процессерді компьютерлік үлгілеу
  Несиелер: 6

  Пән компьютерде физикалық үрдістерді моделдеуге, олардың объектілі-бағытталған бағдарламалаудың негізгі әдістері бойынша білім алуына,Windows астында қосымшаларды құрудың негізгі технологияларына, экспериментті жоспарлау және есептеу техникасын қолдана білуіне, ойлау мәдениетін және ақыл-ой еңбегін ғылыми ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ядролық қауіпсіздік және ядролық қалдықтарды сақтау
  Несиелер: 6

  Пән ядролық физикада және ғылым мен техниканың аралас салаларында оқталған бөлшектер мен ядролардың үдеткіштері мен будаларын ғылыми және қолданбалы қолданудың негізгі тәсілдерімен,радиациялық қауіпсіздік қағидаларымен,дозиметриялық аспаптарда өлшеулермен, жаңа ядролық отынды сақтау және реакторларға тиеу, пайдаланылған ядролық отынды сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәсілдерімен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Реакторлардың физикалық теориясы
  Несиелер: 6

  Пән ядролық реактордың белсенді аймағының,физика-энергетикалық қондырғылардың,ядролық энергетикалық қондырғылардың энергожабдықтарының,ядролық энергетикалық қондырғылардағы жылу процесстерінің оңтайлы материалдық құрамын және құрылымдарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Электродинамика және АСТ
  Несиелер: 6

  Пән оқушылардың қазіргі жаратылыстану-ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға, олардың қазіргі заманғы физикотехникалық ойлау стилін меңгеруіне,Электростатика. Тұрақты ток. Электромагниттік құбылыстар. Кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми пәндердің негізгі заңдарын игеруге және қолдануға, физикалық талдау және модельдеу, теориялық және Эксперименталды зерттеу әдістерін қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқықтық мәдениетті, жоғары саналы тәртіпті және болашақ мамандардың парасаттылығын қалыптастыруға, оларды әлеуметтік процестерді құқықтық реттеудің негізгі жолдарымен, мемлекетті, экономиканы басқарудағы, құқықтық тәртіп пен ұйымшылдықты қамтамасыз етудегі құқықтың рөлімен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесімен танысуға және осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Жоғарғы математика элементтері бар физика
  Несиелер: 6

  Пән математикалық талдау, сызықты алгебра және аналитикалық геометрия негіздерін, дифференциалдық және интегралдық есептеу негіздерін, кешенді сандар теориясының негіздерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Оптика мен спектроскопиядағы компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән компьютерлік моделдеуді,фундаменталды және қолданбалы есептерді шешуде қолданылатын спектралды талдау әдістерін,жоғары шешімді оптикалық спектроскопия қолданатын оптикалық кванттық компьютерлерді құрастыруды,диагностиканың жаңа оптикалық әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Сұйық кристаллдар физикасы
  Несиелер: 5

  Пән сұйық кристалдар физикасының қазіргі заманғы физика – конденсирленген күйдің перспективалы және тез дамып келе жатқан бағыты ретінде негізгі түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. Оқыту нәтижесінде студент сұйық кристалдардың негізгі физикалық қасиеттерін талдау үшін конденсирленген күй физикасын қолдану керек: диэлектрлік,оптикалық, электроптикалық.

  Селективті тәртіп
 • Шет тілі. Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді екі бағытта да ағылшын және орыс тілдерін қолдана отырып техникалық салада жазбаша және ауызша аударма жасауға үйретуге бағытталған. Оқу нәтижесінде студент жазбаша және ауызша мәтіннің алғашқы сөзін нақты қабылдауға ықпал ететін авторлық талдауды жүзеге асыруға қабілетті болуы тиіс.

  Селективті тәртіп
 • Ықтималдықтар теориясы
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді ықтималдықтар теориясының негізгі концепцияларымен таныстыруға, сонымен қатар кездейсоқ оқиғалар және олардың жүзеге асырылу ықтималдығы, кездейсоқ шамалар және үлестіру, ықтималдықтар теориясының негізгі теоремалары сияқты ықтималдықтар талдауының негізгі ұғымдарын зерттеуге бағытталған.

 • Конденсиялық күйдегі физика
  Несиелер: 6

  Пән физиканың әртүрлі салаларында объектілер мен жүйелерді құру кезінде конденсирленген ортаның қасиеттерін саналы және мақсатты қолдану үшін ғылыми негіздерді қалыптастыруға, кристалдардың симметриясы мен тұрақты жағдайын,кристалл торының, фонондардың тербелу ерекшеліктерін, кристалдағы бір электрон күйін, қатты денедегі электрондардың статистикасын, қатты денедегі оптикалық жұтылу ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

 • Аналитикалық геометрия
  Несиелер: 5

  Пән басқа пәндерге қажетті геометрия және әдістердің базалық түсініктерін, түзудің қасиеттерін, жазықтықтағы екінші ретті сызықтарды, геометриялық есептерге сызбаларды құрастыруды, әртүрлі геометриялық объектілердің теңдеулерін жазу тәсілдерін,геометрия саласындағы студенттердің білімін кеңейтуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Электр және магнетизм
  Несиелер: 7

  Пән заттардың электрлік және магниттік қасиеттерін, электрмагнетизмді техникалық және практикалық қолдану негіздерін,вакуумдағы электр өрісін,өткізгіштердегі және олардың маңындағы электростатикалық өрісті,диэлектриктердегі және олардың маңындағы электр өрісін,электр өрісінің,тұрақты электр тогының энергиясын,металдар мен жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігін,сұйықтықтар мен газдардағы электр тогын, термоэлектрлік құбылыстарды,стационарлық магнит өрісін,заттардағы магнит өрісін,электромагниттік индукцияны,Максвелл теңдеуін оқып білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Уран физикасы
  Несиелер: 6

  Пән уранның физикалық – химиялық қасиеттерін және оның маңызды химиялық қосылыстарын, минералдарды,кендерді, кен орындарын, кендерден металл уранды,оның маңызды өнеркәсіптік қосылыстарын – оксидтер мен фторидтерді алу технологиясын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Пән химиялық формулалар, теңдеулер, атом құрылысы, кванттық теория, химиялық байланыстар, бейорганикалық қосылыстар кластары, кешенді қосылыстар, химиялық кинетика және химиялық тепе-теңдік, ерітінділер және еріту, қышқылдар мен негіздер теориялары, тұздардың гидролизі, тотығу-қалпына келтіру үдерістерінің ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ядролық энергетикалық қондырғылардың негізгі материалдары
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің атом электр станциялары мен басқа да ядролық энергетикалық қондырғылардың құрылысы мен жұмысының негіздерін оқып үйренуіне бағытталған. Оқыту нәтижесінде студент құзыретті болуы керек:ядролық энергетикалық қондырғылардың ядролық отын циклын алу және пайдалану мәселелерін шешуде.

 • Атомдық реакторлар және ядролық энергетика
  Несиелер: 6

  Пән ядролық реакторлар, ядролық энергетика және ядролық және нейтрондық физика заңдарынан өскен инженерлік қызметтің физикалық негіздері туралы базалық білім алуға, диффузиялық теория негізінде реактордағы процестердің көрсеткіштерін есептеудің практикалық әдістемесін меңгеруге бағытталған.

 • Математикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пән дифференциалдық және интегралды есептеулерді, шексіз шағын шамаларды талдау жолымен айнымалы шамаларды зерттеу әдістері мен түсініктерін оқып үйренуге,берілген пәннің типтік есептерін шешудің негізгі әдістерімен танысу және оларды тәжірибеде қолдана білуді үйренуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Атом және атомдық ядро физикасы
  Несиелер: 6

  Пән атомдар физикасы мен атом құбылыстарының негізгі түсініктерін, заңдары мен принциптерін меңгеруге, физиканың осы бөлімі туралы жалпы түсінік алуға және оның қазіргі физикадағы рөлін түсінуге, атомдар физикасы мен атом құбылыстары саласындағы теориялық және практикалық іс-әрекет дағдыларын кванттық түсініктерді пайдалана отырып дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Нанотехнологиялар және наноматериалдар
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы наноматериалдардың негізгі түсініктерін, заңдары мен модельдерін, нанотехнологиялар әдістерін, нанотехнологиялардың физикалық әдістерін, сондай-ақ автомобильдерді өндіру, жөндеу және пайдалану кезінде қолданылатын жаңа наноматериалдарды, олардың физикалық мәнін зерттеуге бағытталған.

 • Атомдық физика
  Несиелер: 5

  Пән атомдардың құрылысы мен қасиеттерін,қоршаған ортаның физикалық заңдарын,физиканың негізгі принциптері мен заңын, ядролық физика мен элементар бөлшектер физикасының эксперименталды әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 6

  Пән еңбекті қорғаудағы негізгі ұғымдарды, терминдерді анықтау және еңбекті қорғау мәселелерін шешу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Теориялық механика
  Несиелер: 6

  Пән теориялық механика туралы ғылым ретінде білім жүйесін қалыптастыруға, онда механикалық қозғалыстың және материалдық денелердің өзара әрекеттесуінің жалпы заңдары, абстрактілі ойлаудың дамуына ықпал ететін теориялық механиканы, болашақ маманға игерілген базалық білімдердің тәжірибесінде қолданылатын, зерделенетін құбылыстар мен процестердің логикалық негізделген моделін құруға мүмкіндік беретін іргелі білім жүйесі қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ашық жүйелер физикасы
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі ғылым мен техникадағы ашық сызықты емес жүйелердің физикасы туралы базалық түсініктерді,осындай ашық жүйелердің практикалық қосымшаларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ядролық реакциялардың теориясы
  Несиелер: 6

  Пән атом ядросының теориясы мен ядролық реакциялар саласындағы базалық білімді қалыптастыруға, сонымен қатар аса ауыр элементтерді алудың негізгі әдістерін зерттеуге бағытталған.

 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Пән болашақ педагогтардың гуманистік дүниетанымын дамыту, кәсіби өзіндік дамуын және тұлғалық теориялық білімдер және тәжірибелік дағдылар жүйесін қалыптастыру, студенттердің өзіндік дамуы мен өзіндік тануын педагогикалық қолдау оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Радиациондық физика және радиациондық материалтану
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандардың радиациялық физика және радиациялық материалтану саласындағы кең ауқымды есептерді шешу үшін қазіргі заманғы ғылыми технологияларды қолдану бойынша теориялық білімдері мен практикалық біліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Сәулеленудің затпен әсерлесуі
  Несиелер: 6

  Пән әлемнің қазіргі физикалық бейнесі және ғылыми дүниетаным туралы түсінік алуға, радиациялық физиканың теориялық негіздері, радиациялық металтану әдістері, затқа сәулеленудің әсер ету түрлері, соқтығысу кинематикасы, серпімді шашырауы (қарғыс емес жағдай), серпімсіз шашырауы, зарядталған бөлшектердің серпімді соқтығысуы туралы білім алуға бағытталған.

 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби шет тілі пәні оқытудың мәдениаралық және ғылыми-кәсіби бағыттылығын тереңдетуге, тілдің грамматикалық жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға, кәсіби-бағытталған және ғылыми мәселелер бойынша толық және дәлелді сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

 • Қазіргі заманғы физика және нейтрино физикасы
  Несиелер: 6

  Пән атом ядросының негізгі қасиеттерін,радиоактивтіліктің негізгі түрлерін, қарапайым және күрделі радиоактивті ыдырау заңдарын,ядролық өзара әрекеттесудің жалпы заңдылықтарын,атом ядроларының бөліну және синтезінің элементар теориясын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән қауіпсіздік мәдениетін оқыту, күнделікті өмірде қауіпсіз мінез-құлық үшін оқыту студенттерге табиғи, техногенді төтенше жағдайлар, соның ішінде қауіп, болып табылады, олар алғашқы медициналық көмек көрсету салауатты және қауіпсіз өмір салтын мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ядролы-магниттік резонанстық спектроскопия
  Несиелер: 6

  Пән білім алушыларды ЯМР спектроскопиясының негізгі әдістерімен, ЯМР спектрлерін түсіндіру технологияларымен, сонымен қатар ЯМР экспериментінің негізінде ерітіндідегі қосылыстардың химиялық және кеңістіктік құрылымын анықтау бойынша міндеттермен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Плазма физикасы және термоядролық реакциялар
  Несиелер: 6

  Пән термоядролық синтез негізінде жұмыс істейтін объектілерді есептеумен, жобалаумен және пайдаланумен байланысты жұмысқа білім алушыларды теориялық және практикалық дайындауға, плазмалық электрониканың негізгі заңдылықтарын, олардың негізгі қасиеттерін,газразрядты плазманы басқару әдістерін, тасымалдау және түрлендіру әдістерін, газразрядты плазманың физикалық параметрлерін анықтаудың негізгі әдістерін, газразрядты аспаптар мен технологияларда физикалық принциптерін және аппаратуралық әдістерді жүзеге асыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Теориялық физиканың таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Пән қарапайым бөлшектерді, жылдамдатқыштардың күшті және әлсіз өзара әрекеттесуін, плазма физикасын, криологияны және ядролық физикада қолданылатын криогендік құралдарды сипаттауға, университеттік бағдарламалар үшін стандартты теориялық физиканы меңгеруге бағытталған және табысты кәсіби қызметке ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
 • Ядролық медицинадағы радиациялық биофизика
  Несиелер: 5

  Пән радиациялық биофизиканың негізгі мәселелерімен,иондаушы сәулеленудің биологиялық объектілерге әсер етуінің физикалық негіздерімен, сәулелену дозасымен танысуға бағытталған. Оқыту нәтижесінде студент ядролық реакторлар мен зарядталған бөлшектер үдеткіштерін, иондаушы сәулелер шоғырын медициналық диагностика және терапия мақсатында пайдалануы тиіс.

 • Олимпиада есептерін шешу
  Несиелер: 5

  Пән ядролық физика бойынша мектептік олимпиада есептерін шешудің негізгі түсініктері мен әдістерін меңгеруге,тиісті логикалық есептер,Дирихле принципі,комбинаторика элементтері,инварианттар бойынша оқулықтармен, оқу құралдарымен және монографиялармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Шет тілі. Ғылыми-техникалық аударманың практикасы
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді ғылыми-техникалық аударманың негізгі мәселелерімен таныстыруға, ұсыныстар беруге және екі тіл (Орыс және ағылшын) мәтіндерін салыстыру негізінде арнайы және техникалық мәтіндерді аудару кезінде дәлділікке жету әдістері бойынша практикалық дағдыларды үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Асқын өткізгіштік теориясы
  Несиелер: 6

  Пән асқын өткізгіштіктің және асқын аққыштықтығ физикалық негіздерін, металдағы электрондық тасымалдаушылар теориясының физикалық негіздерін, жоғары температуралы асқын өткізгіштердің негізгі тобын және физикалық қасиеттерін зерттеуге бағытталған.

 • Қоғамдық сананы жаңғырту пәні
  Несиелер: 5

  Пән жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық құжаттарды талдай білуі керек; жалпы әлемдік өркениетті дамудағы отандық мәдениеттің әлеуетін бағалай білуі керек.

  Селективті тәртіп
 • Шашыраудың кванттық теориясы
  Несиелер: 6

  Пән математикалық физиканың қазіргі заманғы әдістерін, меншікті емес интегралдарды есептеу үшін есептеу теориясын қолдануды, Фурьені түрлендіруді, математикалық физиканың арнайы функцияларының әртүрлі кластарымен танысуды,классикалық және кванттық механиканың негізгі әдістері мен ұсынымдарын,кванттық заңдарға бағынатын процестердің физикалық табиғатын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Электрониканың физикалық негіздері
  Несиелер: 7

  Пән практикалық қызметте физикалық экспериментте зерттеудің электрондық әдістерін қолдануға мүмкіндік беретін білім жүйесін қалыптастыруға, электроника бойынша арнайы әдебиетпен жұмыс істей алу, жинақтау және алуды автоматтандыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Оптикадағы есептеулер мен мысалдар
  Несиелер: 5

  Пән әлемнің қазіргі физикалық бейнесін және ғылыми дүниетаным туралы түсініктерді қалыптастыруды, оптиканың негізгі құбылыстарын, негізгі заңдарды қорытып, олардың математикалық теңдеулер түрінде өрнегін алуды, кәсіптік есептерді шешу үшін оптика бойынша базалық теориялық білімді пайдалануды, базалық кәсіби дағдыларды практикада қолдануды, бейінді физикалық пәндерді меңгеру үшін физика саласында арнайы білімді пайдалануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Наножүйе физикасы
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі заманғы материалдар мен наноматериалдар өндірісінің теориялық және практикалық негіздерін, наноматериалдар мен наноматериалдар қасиеттерін, оларды алу, зерттеу және қолдану әдістерін меңгеруге қалыптастырып бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Физикалық және коллоидтық химия
  Несиелер: 6

  Пән физикалық және коллоидтық химияның негізгі ұғымдарын, теориялық негіздерін, дисперстік жүйелердегі денелер мен беттік құбылыстардың дисперстік жағдайы туралы қазіргі оқу негіздерін,термодинамикалық және дисперстік жүйелердің ерекшеліктерін анықтайтын беттік құбылыстардың мәні туралы зерттеуге бағытталған.

 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Пән экологиялық дүниетанымды түсінуді қалыптастыруға, қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы терең жүйелі білім мен түсініктерді алуға, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білім қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Уран изотоптарын бөлу
  Несиелер: 6

  Пән уранның изотоптарын бөлу саласындағы білім мен іскерлікті қалыптастыруға,алынған нәтижелерді өңдеу, жүйелеу және талдау, ғылыми-зерттеу жабдықтарымен жұмыс істеу тәжірибесін пайдалана отырып изотопты бөлу процестерін модельдеу және теориялық есептерді жүргізу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ядролық спектроскопия
  Несиелер: 6

  Пән әр түрлі иондаушы сәулелерді тіркеу үшін қолданылатын энергетикалық спектрометрлердің сипаттамаларын, сондай-ақ иондаушы сәулелердің энергетикалық таралуын өлшеу үшін қолданылатын спектрометриялық құрылғылардың негізгі сипаттамаларын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Зарядталған бөлшектердің үдеткіштері
  Несиелер: 6

  Пән жылдамдатқыштармен,олардың жылу қозғалысының энергиясынан едәуір асып түсетін энергиямен зарядталған бөлшектердің бағытталған ағындарын (будаларын) алуға арналған қондырғылармен жұмыс істеуге, бастапқы жылдам зарядталған бөлшектердің, сонымен қатар нысанамен бастапқы бөлшектердің өзара әрекеттесуі кезінде алынатын қайталама бөлшектердің (мезондар,нейтрондар, фотондар, атомдар және т.б.) будаларының көзін анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Кванттық механика
  Несиелер: 6

  Пән болашақ педагогтарды қазіргі мектепте білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында кәсіби қызмет міндеттерін шешуге дайындауға, кванттық заңдарға бағынушы процестердің физикалық табиғаты туралы алған білімдерін қолдануға, кванттық механиканың заңдарын және олардың салдарларын зерделеуге, кванттық механиканың математикалық ақпараттарын меңгеруге, кванттық механиканың негізгі есептерінде математикалық ақпаратты қолдануға бағытталған.

 • Математикалық физиканың әдістері
  Несиелер: 6

  Пән Математикалық физиканың негізгі теңдеулерін,Фурье қатарлары мен интегралдарын, операциялық есептеудің негізгі ұғымдарын, жеке туындысы бар теңдеулерді топтастыруды,гиперболалық және параболалық типтегі,эллиптикалық типтегі теңдеулерді,симметриялық ядролы бар интегралды теңдеулерді, соңғы айырмалар әдісін, арнайы функцияларды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Экономика және кәсіпкерліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорынның нарықтық қатынастағы қызметі саласындағы білім мен ақпаратты алуға, кәсіпорынның қазіргі мәселелері, сондай-ақ шаруашылық практикасының дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыруға бағытталған. Оқыту нәтижесінде студент еңбек нарығында өзінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында экономикалық ақпаратты пайдалануы тиіс.

  Селективті тәртіп
 • Дозиметрия және сәулеленуден қорғау
  Несиелер: 6

  Пән иондаушы сәулелену дозиметриясының физикалық негіздерін, радиациялық қауіпсіздік саласындағы сипаттамаларды, дозалық шамаларды және олардың өлшем бірліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ұшқынды және плазмалық технологиялар
  Несиелер: 6

  Пән плазма бөлшектерінің,жеделдетілген иондар мен электрондардың будаларының, әр түрлі ғылыми-зерттеу салаларында кеңінен қолданылатын қатты дененің беттерімен өзара әрекеттесуін,плазма – заттың төртінші күйін,вакуумды алу және өлшеу әдістерін,оптикалық орталарда бояу орталықтарын,наноэлектроникадағы плазмалық технологияларды,плазмохимиялық тазалау және мтериалдарды өңдеу технологияларын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ядролық бөліну энергиясының жылулық энергияға айналу әдісі мен техникасы
  Несиелер: 6

  маманның өндірістік, ғылыми-зерттеу және жобалау қызметінде қажетті ядролық физика, атомдық ядролар бөлінуі және синтезі физикасы аумағында білім, білікті дағдыға ие болу.

  Селективті тәртіп
 • Оптика
  Несиелер: 6

  Пән оптикалық жүйелердің негізгі типтерін, оптиканың элементтік базасын, көздің оптикасын, телескопиялық оптикалық жүйелерді, микроскоптың оптикалық жүйелерін, фотографиялық, репродукциялық және проекциялық оптикалық жүйелерді, жарық беретін оптикалық жүйелерді зерттеуге бағытталған.

 • Радиациялық материалтану
  Несиелер: 5

  Пән иондаушы сәулеленудің әртүрлі түрлерінің радиациялық ақау пайда болуына әкелетін затпен өзара әрекеттесуі туралы негізгі ұғымдармен, түрлі иондаушы сәулеленудің әртүрлі түрлерінің әсерінен радиациялық – ынталандырылған процестердің жүру ерекшеліктерімен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Механика
  Несиелер: 6

  Пән механиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен модельдерін, кинематиканы, механизмдердің, тораптар мен бөлшектердің жіктелуін, жұмыс істеу қабілеттілігінің критерийлерін және әсер ететін факторларды, энергияның механикалық жұмысқа түрленуінің динамикасын зерттеуге бағытталған.

 • Молекулалық физика
  Несиелер: 6

  Пән әлемнің ғылыми молекулалық-кинетикалық және жылу бейнесін қалыптастыруға, молекулалық физика туралы эксперименталды ғылым ретінде түсінікке, эксперименталды жұмыс дағдысына, физикалық есептерді шешуге, физикалық шамалар тәртібін бағалауға бағытталған.

 • Код ON1

  кәсіби қызметте физикалық құбылыстар мен процестер теорияларын, классикалық, атомдық және ядролық физика заңдарын, негізгі физикалық және физика-химиялық заңдылықтарды білуді қолдану

 • Код ON2

  қолданбалы ядролық физика, радиациялық қауіпсіздік негіздерін түсінуді көрсету

 • Код ON3

  өзінің кәсіби қызметі үшін жауапкершілікті, инженерлік шешімдердің әлеуметтік контекстке және қоршаған ортаға әсерін түсінуді көрсету

 • Код ON4

  ғылыми жаратылыстану пәндері, физика-математикалық аппарат, математикалық талдау әдістері және әртүрлі күрделілік деңгейіндегі есептерді, соның ішінде стандартты емес есептерді шешу үшін модельдеу әдістерін пайдалану

 • Код ON5

  эксперименталды, теориялық және компьютерлік зерттеу әдістерін қолдана отырып, жобалау-конструкторлық қызметке қатысу

 • Код ON6

  физикалық эксперименттердің нәтижелерін өңдеу үшін заманауи есептеу базасын қолдану

 • Код ON7

  кәсіби қызметте қазіргі физикалық, ядролық, энергетикалық қондырғылар мен құрылғылардың құрылысы, қызмет ету ерекшеліктері, ядролық Өнеркәсіпте қолданылатын техниктер мен технологиялар, ядролық материалдардың сандық сипаттамалары туралы білімді қолдану

 • Код ON8

  өзінің жеке рөлін түсіну мақсатында атом өнеркәсібі өндірісін басқарудың жалпы құрылымын талдау

 • Код ON9

  ядролық технологияларды жасау және іске асыру процесінде қазіргі заманғы ғылыми және технологиялық жабдықтар мен аспаптарды пайдалану

 • Код ON10

  қазіргі заманғы ядролық технологияларды іске асыратын эксперименттік және өнеркәсіптік электрофизикалық қондырғылардың элементтері мен тораптарының функционалдық және құрылымдық сұлбаларын әзірлеу

 • Код ON11

  философиялық білім, сондай-ақ тұлғаның психикалық және физикалық ерекшеліктері, өзін-өзі жетілдіру жолдары, тұлғалық өсу және өзін-өзі белсендендіру туралы білім негізінде жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды дамыту

 • Код ON12

  коммуникацияны ауызша және жазбаша түрде мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде көрсету

 • Код ON13

  экономикалық, құқықтық, экологиялық білімді, сондай-ақ кәсіптік және өзге де міндеттерді шешуде тіршілік қауіпсіздігі бойынша білімді пайдалану

 • Код ON14

  инновациялар, наноматериалдар және нанотехнологиялар саласындағы әзірлемелерді қолдану

 • Код ON15

  материалдардың химиялық және фазалық құрамын, құрылымы мен қасиеттерін анықтау бойынша зерттеу және эксперименттік қызметті ұйымдастыру;

Top