Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07222 Тау кен ісі (Пайдалы қазбаларды жерасты игеру) в Баишев Университеті

 • Физика І,ІІ
  Несиелер: 5

  Пән классикалық және заманауи физиканың іргелі заңдарын, сонымен қатар кәсіби мамандығының негізгі жүйесі ретінде физикалық зерттеулер әдістемелерін қолдану дағдыларын үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызба геометриясы және компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Пән сызбалар жинағы мен суреттік кескіннің кеңістіктегі формасын тұрғызу әдістерін үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және олардың әр түрлі салаларда қолдануын зерттеу; классикалық және қазіргі заманғы математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын және теорияларын меңгеру, нақты мәселелерді шешу әдістері мен әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және олардың әр түрлі салаларда қолдануын зерттеу; классикалық және қазіргі заманғы математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын және теорияларын меңгеру, нақты мәселелерді шешу әдістері мен әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • «Экология және тіршілік қауіпсіздігі» модулі (Экология және тұрақты даму, Тіршілік қауіпсіздігі негіздері)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара әрекеттесу мәселелері қарастырылады, ортаның, популяцияның, қауымдастықтың, экожүйенің факторлары мен ресурстары зерттеледі, Биосфера туралы білім қалыптасады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушылар тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздерімен танысады және төтенше жағдайларда қорғаудың негізгі әдістері мен құралдарын қолдануды үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Академиялық жазба және кәсіби тілдер» модулі (Академиялық жазба, Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі)
  Несиелер: 6

  Курсты меңгеру барысында білім алушылар кәсіби қызметтің ерекшелігін ескере отырып, академиялық лексиканы қолдануды үйренеді. Білім алушыларда оқытылатын білім беру бағдарламасының пәндері тақырыбы бойынша көркем және ғылыми мәтіндерді дайындау, жазу және жариялау, жобалар мен презентацияларды әзірлеу және ұсыну дағдылары қалыптасады. Кәсіби қазақ (орыс) тілін, кәсіби бағытталған шет тілін оқыту барысында болашақ маманның кәсіби қызметі аясында кәсіби лексикасы коммуникативтік құзыреттіліктері қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геодезия
  Несиелер: 6

  Пән бойынша пәндер жоспарлы және жоғары биік инженерлік және геодезиялық желілерді құру, құрылыста геодезиялық жұмыстардың дәлдігін есептеу, жер қыртысының қозғалысын геодезиялық бақылау, аэроғарыштық зерттеу әдістері, спутниктік технологиялар, конструкциялардың деформацияларын бақылау, шахталар мен карьерлерді өнеркәсіптік алаңдарында геодезиялық жұмыстар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық механика

  Пән теориялық механика, материалдар кедергісі, машина бөлшектері пәндері секілді білім берудің мемлекеттік стандарттарына сәйкес негізгі түсініктерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 6

  Пән механикалық қозғалыстың негізгі заңдылықтарын және материалдық денелердің механикалық өзара әрекеттесуін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік механика

  «Инженерлік механика» - статика заңдары және күштер жүйесі әрекетіндегі материалдық денелердің тепе-теңдік шарттары туралы типтік құрылымдық элементтердің стресс-штамм күйі туралы, күш, қатаңдық және тұрақтылық үшін есептеулерді жүзеге асыратын пән. «Инженерлік механика» - нүктенің қозғалысын белгілеу туралы пән; негізгі түсініктер, анықтамалар және динамика туралы заңдар туралы; дене қозғалысының кинематикалық шамалары туралы; қарапайым (керілу және қысу, ротация) және күрделі (көлбеу иілу, орталықсыз қысу) деформация түрлері бойынша беріктігі мен қаттылығы үшін құрылымдық элементтердің есептелуі туралы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геология негіздері
  Несиелер: 5

  Курс жердің құрылымы туралы жалпы мәліметтерді, планетамыздың даму тарихы мен қалыптасуындағы геологиялық үрдістерді, жер қыртысының құрамы мен құрылысын, тау жынысы мен минералдар көрсеткіштерін, геоморфологиядағы тусініктер: рельеф туралы жалпы түсінік, рельеф қалыптасуындағы эндогенді және экзогенді үрдістер,рельеф формасы мен ландшафтар жіктелімін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қабат физикасы

  Бұл пән тау жыныстарының физика-техникалық, механикалық, гидравликалық қасиеттерін, тау жыныстарының жалпыланған тау-кен және технологиялық параметрлерін, тау-кен өндірісінің физикалық процестерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • «Сандық технологиялар» модулі (Бұлтты және мобильді технологиялар, Smart-технологиялар, Электронды үкімет)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында ОwnCloud бұлтта деректерді сақтауға арналған сервис, ұтқыр телекоммуникациялық IT-инфрақұрылым, Smart-технологиялар, 3D-принтинг сияқты бұлтты технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушыларда e-Gov электрондық үкімет порталы арқылы қызмет алу, құжат айналымында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану, мобильді банкинг және басқа да сандық сервистерді практикалық қолдану дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кенді кенорындарды ашу
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты студенттерге жер қыртысын кешенді игеруде және пайдалы қазбалар қорын толық алуды қамтамасыз ететін кеніш карьерлерін аршудың ресурсүнемді және аз шығынды технологиясын оқыту, тау-кен жұмыстарының тиімді режимін, тау-кен жабдықтарының өнімділігін арттыру мен шығын көлемін қысқартуды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тау жыныстарының физикасы
  Несиелер: 4

  Тау жыныстар физикасы, тау кен жұмыстарын жүргізуде пайдалы қазбаларды өндеу кезінде жер қойнауында өтетін үрдістер мен құбылыстарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Пайдалы қазба кенорындарын ашу және дайындау

  Пән пайдалы қазбаларды ашық әдіспен игерудегі негізгі ұғымдары мен қағидаларын, карьердің жұмыс қабаттарын ашу әдістерін, жер асты жұмыстарын пайдалана отырып аршу жұмыстарын қарастырады./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Карьер алаңдарын ашу

  Пәннің мақсаты - қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру шарттарының сипаттамаларына қатысты технологиялық шешімдер қабылдаудың есептеу әдістерін меңгеру, карьерлерді және даму жүйелерінің жұмыс қабаттарының аршылуын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тау- кен өндірісінің модулі (Тау- кен өндірісінің негіздері,Тау кен технологиясының негіздері)
  Несиелер: 10

  Пәннің мақсаты мен міндеті әртүрлі тау-кен және геологиялық жағдайларда жерасты, ашық және құрылыс геотехнологияларын енгізудің негізгі қағидаларын зерделеу болып табылады; пәндерді тереңдетіп зерделеу үшін талап етілетін тау-кен кәсіпорындарының масштабын бағалау үшін бастапқы дағдыларды иелену, олардың болашақ кәсіби қызметінде құзыреттіліктер жиынтығын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қабат механикасы және физикасы

  Пән тау жыныстарының физикалық-техникалық көрсеткіштерінің мүмкін болатын ықтималдық санын, тау жыныстары мен сілемдеріне таулы механизмдер немесе физикалық аймақ әсерінен пайда болатын үрдістердің физикалық мәнін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жер асты жұмыстарын электрмен қамтамассыз ету

  Пән тау-кен электр жабдықтарын пайдалану мен жобалау ерекшеліктерін, жерасты тау-кен жұмыстарында электрлік жабдықтардың жұмыс жағдайын және электр жабдықтарын өндіруге қойылатын талаптарды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Станционарлы машиналар және қондырғылар

  Курс шахта мен кеніштерде көтеру құрылғыларын, суағын мен желдету құрылғыларын, компрессорлық станцияларды жобалау, сондай-ақ көліктік және станционарлы көлік таңдауда анықтамалық мәліметтерді қолдануды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электрлік жабдықтар және тау- кен өндірісін электрмен қамтамассыз ету
  Несиелер: 4

  Пән электрлік жабдықтардың орындалуын, электр жабдығының жобалау ерекшеліктерін және әртүрлі конструкциялардың электрлік жабдықтарын өндіруге қойылатын талаптарды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тау –кен өндірісінің экологиясы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқытумақсаты - тау-кен өндірісінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесін шешудегі студенттерге теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Жерқойнауын игеру кезінде табиғи экосистемалармен өзара әрекеттесудің заңдылықтарын зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бұрғы жарылыс жұмыстары

  Пәнде жер бетіндегі жарылыстың арнайы технологиялары қарастырылған, оның ішінде: тау жыныстарын, қабатты, мұздықтарды, бетонды, темірбетондыұсатуда және т.б. өнеркәсіптік, азаматтық, көліктік және гидротехникалық құрылыс салаларында.Қалалық жағдай мен кәсіпорындарды қайта құрудағы арнайы жарылыс жұмыстары, пневматикалық пештер мен араластырғыштарды жөндеу кезінде жарылыс техникасы, локализаторлардағы жарылысқа арналған технологиялық қауіпсіздік ережелері, сейсмикалық қауіпті аймақтарды есептеу, ұзартылған зарядтардың жарылуы арқылы траншеялар мен арналарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тау жыныстарын жарылыспен бұзу
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты өздігінен практикалық жұмыс жасай алатын дағдысы қалыптасқан жарылыс саласының мамандарын дайындау. Тау-кен өнеркісібінде қолданылатын өнеркәсіптік жаралыс құралдарының қолданылу аймағы мен қасиеттерін, жарылыс заттарының жарылу зарядтары құрамы мен қолданылуын, бақылау-өлшеу құралдарын, жарылыс жұмыстарын жүргізу ережелерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тау-кен қазбаларын электрмен қамтамассыздандыру есептері

  Курс подстанция, трансформаторлар, сымдар мен кабельдер, сақтандырғыштар, қысқа тұйықталу токтарының есептеуі, жерге тұйықтау, энергия көрсеткіштері, жарықтандыру үшін жобалық жүктемелердің анықтамасын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жер асты тау- кен жұмыстарының технологиясы және комплексті механизациялау
  Несиелер: 5

  Пән пайдалы қазбалар кен орындарын жер асты тау-кен жұмыстарын дамыту перспективаларын және пайдалы қазбалардың кен орындарының геологиялық сипаттамаларын зерттейді, кен орындарын жер асты тау-кен жұмыстарында, тау-кен кен орындарын ашу әдістерімен және кен орнын ашудың негізгі талаптары туралы негізгі мәліметтер береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ашық тау-кен жұмыстарының технологиясы

  Пәнді оқытудың мақсаты: заманауи жағдайлар туралы терең білім алу, өнеркәсіптің тау-кен өндіру салаларын дамытудың негізгі бағыттары мен перспективалары, игерудің ашық тәсілі кезіндегі терминология және өндіріс технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жерасты имараттарының механикасы

  Курста табиғи сілемдер және олардың құрылымдық-механикалық ерекшеліктері, тау-кен құрылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі бұзылыстар нәтижесінде пайда болатын тау-кен сілемдерінің механикалық процестері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пайдалы қазбакенорындарын ашық әдіспен игеру
  Несиелер: 4

  Пән игеру әдістерін, тау-кен және көлік техникасының өлшемдерін, процестердің режимдері мен технологиялық параметрлерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Карьер алаңдарын ашу және ашық тау-кен жұмыстары жүйелері

  Пәннің мақсаты - қатты пайдалы қазбаларды ашық әдіспен игеру кезінде кен орындарын ашу және дайындау бойынша білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тау кен өндірісінің экономикасы

  Курста жыл сайынғы кеніштің барлық бөлімдері үшін жоспарлау материалдары, негізгі және көмекші учаскелерге арналған жоспар әзірлеу тәртібі, өндірістік көрсеткіштерді жоспарлау, тау-кен өндіру көрсеткіштерін жоспарлау, қызметкерлердің санын жоспарлау, техникалық және экономикалық факторлар мен басқа экономикалық көрсеткіштер бойынша еңбек өнімділігін жоспарлау мәліметтері қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тау кен кәсіпорындарын жоспарлау және ұйымдастыру

  Курс тау-кен өнеркәсібі экономикасы мен менеджменті саласындағы теориялық білімді, ұйымның техникалық-экономикалық есебі мен тау-кен өнеркәсібін басқаруды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жерасты тау-кен жұмыстарының технологиясы, механикаландыру және ұйымдастыру

  Пәнді оқудың мақсаты - тау-кен өндірісінің дамуының негізгі бағыттары мен перспективалары, қазіргі кездегі жағдайы, игеру кезіндегі өндірістік технологиялар мен терминологияларды туралы терең білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктік машиналар

  Пәннің мақсаты мен міндеті студенттің кез-келген технологиялық процесті механикаландыруды қамтамасыз ететін жабдықтар туралы қажетті білімін зерделеу; тау-кен жұмыстарын жүргізетін білікті инженер дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тау жыныстарын жарылыспен бұзу теориясы

  Пән тау-кен өнеркәсібінде қолданылатын өнеркәсіптік жарылғыш заттардың қолданылу саласы мен жарылыс теориясының негіздерін зерттейді; жарылғыш заттарды зарядтау құралдары мен әдістерін; бақылау-өлшеу аспаптарын, өнеркәсіптік жарылғыш заттардың тиімділігі мен сапасын бағалау әдістерін, жарылыс саңылауы мен ұңғымаларды зарядтау дәрежесін реттеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тау-кен машиналары және жабдықтары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - тау-кен машиналарының құрылысы мен жұмыс жасау принциптерін оқыту, студент тау-кен машиналарының құрылымы туралы, тау-кен шахталық жабдықтарды таңдаудың негізгі параметрлері мен есептеу әдістері және оның қолданылу аймағы жайында теориялық білім алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тау кен кәсіпорнының экономикасы және менеджмент
  Несиелер: 4

  Тау-кен өндірісі менеджменті мен экономикасы теориясының негізін, тау-кен өндірісін ұйымдастыру мен басқарудың негізгі техникалық-экономикалық есептерін үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пайдалы қазбалы кен орындарын игерудің геотехнологиялық әдістері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - пайдалы қазба кенорындарын геотехнологиялық әдіспен игеруді оқыту. Құрамында уран бар кендердің геологиялық құрылым ерекшеліктерін, ұңғымаларды бұрғылау әдістерін, ұңғымалардың түрлері және олардың тағайындалуын, өнімді ерітінділерді шығару, құбырларды тарту, құмды тұзақтарды тағайындау, өнімді ерітінділерді өңдеу мен өндірудің жалпы схемасын оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геотехнологиялық ұңғыларды бұрғылау және пайдалану процестері

  Пәндерді оқытудың мақсаты геотехнологиялық ұңғымаларды бұрғылау және пайдалану процестерінің теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын игеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тау – кен кәсіпорнының аэрологиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты – студенттерді карьерлердегі тау-кен қазба жұмыстары кезінде ауаны ұстап тұру әдістері мен шахта атмосферасықұрамының өзгеру себептерін, сонымен қатар, шахталар мен жерастықұрылыстардыңтиістіклиматтықпараметрлері, ауаныңқұрамыныңтазалығы мен қауіпсіздігі, соныменқатарөзбілімдерінісжүзіндеқолданумүмкіндігітуралыбілім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тау-кен өндірісінде технологиялық процестерді автоматтандыру негіздері

  Курста тау-кен өндірісіндегі технологиялық үдерістерді автоматтандыру жүйелерін пайдалану және жобалау принциптеріне байланысты мәселелер қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көмір кенорындарын жерасты тәсілімен игеру

  Пәнді оқытудың мақсаты - жабдықтардың өнімділігі мен шахталық процестерінің технологиялық көрсеткіштерін есептеуді оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пайдалы қазба кенорындарын жерасты әдісімен игеру
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - болашақ кен инженер мамандарына кенорнын ашу және кеніш алабын даярлау, әр алуан кен-геологиялық және кен-техникалық жағдайлар үшін кен қазу жүйесін таңдауға байланысты өзекті мәселелерді шешуге қажетті білімдер жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тау-кен өнеркәсібін автоматты басқару

  Пәннің мақсаты болашақ мамандарға тау-кен өнеркәсібіндегі жобалау және автоматтандырылған өндірістік процестер саласындағы арнайы білімдер мен дағдыларды үйрету болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Массив күйін басқару
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – кеншілердің күнделікті қызметінде кездесетін геомеханиканың практикалық мәселелерін шешу тәсілдері мен әдістерімен танысу. Тау жыныстарының массасын басқарған кезде тау-кен жұмыстарының қауіпсіздігін және олардың тиімділігін арттыру мақсатында геомеханикалық процесстердің сипаты мен параметрлерін реттеуді оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндіріс аэрологиясы

  Курста өндірістік аэростатиканың негізгі теңдеулерін, шахталарды желдету ағындарының ұқсастығын, шахталарды табиғи желдету схемаларын, табиғи желдетудің тиімділігін бағалауды, желдетудің экономикалық көрсеткіштері несептеуді оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тау –кен кәсіпорнының құрылысы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты тік, көлденең және көлбеу шахталардың құрылысы, сондай-ақғимараттар мен тоннельдер құрылысы технологиясын оқыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жерасты тау-кен кәсіпорындарының құрылысы

  Курс шахталар мен жерасты құрылыстарының конструкциялары жіктемесін, тік тау-кен қазбаларын жүргізу технологияларын, көлденең және көлбеу тау-кен қазбаларын, жерасты қазба жұмыстарын жүргізудегі қолданылатын жабдықтар механизмдерін, сондай-ақ шартқа сай тау-кен қазбаларын бекіту технологияларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тау-кен техникалық ғимараттарының құрылысы

  Пәннің мақсаты - тау-кен кәсіпорындарының құрылысы саласында өндірістік-технологиялық қызметті және тау-кен кәсіпорындарының жерасты ғимараттарын жобалау жұмыстарын жүргізу үшін мамандарды дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жерасты тау-кен жұмыстарының процесстері

  Пәнді оқытудың мақсаты - өндірістік процестердің жіктелімін оқыту, өндірістегі негізгі және қосымша процестердің айырмашылығын білуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнім сапасын басқару

  Курста тау-кен өнеркәсібінің негізгі салаларында өнімнің сапасын басқарудың қазіргі жағдайы мен келешегі туралы теориялық және практикалық білімдерді меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тау-кен өнеркәсібін автоматтандыру
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту мақсаты–студенттерді құрылыс қағидаттарымен, тау-кен автоматикасын есептеу және жобалау теориясының негіздерімен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кенді және көмір карьер өнімдерінің сапасын басқару

  Пәнді оқытудың мақсаты тау-кен жұмыстарының технологиясының параметрлерін өзгерту арқылы карьерлердің сапалы өнімдерін басқаруға үйрету; минералды шикізаттың сапасын бағалау; тау-кен жұмыстарын басқару; ортақ қоймалардың параметрлерін басқару жағдайларын оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеніш аэрология

  Курста шахта ауасы құрамы мен негізгі құрау бөліктері, құрамындағы улы және жарылғыш заттар қоспасы, ауаның негңзгң қозғалыс ағыны, шахтаны желдету, тау-кен қазба жұмыстарында ауа таралымын реттеу, шахтадағы желдеткіш жұмысы мен кеніштерде желдету кезіндегі ауа жоғалымын оқыту қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тау-кен ісінің геотехнологиясы

  Пәннің мақсаты - пайдалы қазбалардың кен орындарын геотехнологиялық әдістермен өңдеудің технологиялық схемалары мен әдістерін білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пайдалы қазбаларды байыту және қайта өңдеу

  Пәннің мақсаты - байыту процесінің өнімі шығым баласы мен шикізатты өндеу мен қайта өңдеу кезіндегі бағалы компонеттің құрамын есептеуді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техногендіминералдықтүзілімдердіөңдеу
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - техногендік-минералды түзілімдерді өңдеу мен байыту әдістерін, өндірістік қалдықтарды өңдеу мен байытудың әртүрлі әдістері туралы білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кенді аралас және ашық әдіспен игеру технологиясы

  Курс ашық әдіспен игерудің дамуы мен жағдай-күйін, жұмыс тиімділігіне қатысты аралас әдіспен игеру жүйесі мен жіктемесін, қолданылу аймағына қарасты тиімдлік бағасын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кен орынды аралас әдіспен игеру
  Несиелер: 6

  Пәндерді оқыту мақсаты - аралас иегерудегі ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін, отандық және шетелдік тәжірибелерді, сондай-ақ озық тау-кен кәсіпорындарында ғалымдардың жүргізген ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жерасты кәсіпорнында еңбек қауіпсіздігі

  Курс денсаулық сақтауды қамтамасыз ететін әлеуметтік-құқықтық, ұйымдық, техникалық, санитарлы-гигиеналық және өртке қарсы, жару қауңпсіздігі шаралар жүйесін, қызметкердің жұмысқа қабілеттілігі, сондай-ақ адамды адам қолымен жасалатын, жасанды және табиғи жағдайлардың теріс әсерінен қорғауды оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кенді дайындау және байыту

  Минералды шикізатты дайындау мен байытудың теориялық негіздерін, қазіргі заманғы жетістіктері мен шикізатты байыту әдістерін дамыту перспективаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тау кен өндірісінде техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты болашақ мамандарды тау-кен кәсіпорындарында қауіпсіз және сау жұмыс жағдайларын жасауда өз бетінше жұмыс істеуге мүмкіндік беретін білімдермен қамтамасыз ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кен және көмір карьерлерін реконструкциялау

  Пәнді оқытудың мақсаты карьерлерді реконструкциялаудың отандық және шет елдік тәжірибесі мен жағдай-күйін, сатылы игеру кезіндегі тау-кен техникалық факторлар мен геологиялық әсеріноқыту, студенттерге техникалық және ұйымдастырушылык сұрақтарды шеешуге дағды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жерасты кеніштерін консервациялау

  Пәнді студенттерге оқытудың мақсаты кенорындарды жерасты әдісімен игеретін тау-кен кәсіпорындарын консервациялау мен ливидациялау ретін үйрету. Кәсіпорындарды консервациялау мен реконструкциялаудың ҚР нормативтік құжаттары мен заңнамалық актілерімен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тау-кен саласында өндірістік қауіпсіздік негіздері

  Пәннің мақсаты өндірістік жарақаттар мен кәсіптік аурулардың алдын-алу шараларын зерделеу, сондай-ақ жарақат алуды қазіргі заманғы әдістермен талдау, тиісті құжаттаманы жүргізу, сондай-ақ тау-кен өнеркәсібі объектісінде авариялық-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу және ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шахта оқпандарын өту және тереңдету

  Курста әртүрлі тау-кен геологиялық жағдайларда оқпан жүргізудің технологиялық сызбасын, шахта оқпандарын жүргізу құрылысы мен механизациясын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Пайдалы қазба кенорындарын жерасты және аралас әдіспен игеру

  Пән жұмыстың тиімділігіне қатысты пайдалы қазбалар кенорындарын аралас және жерасты игеру әдістерін, игерудің әртүрлі әдістерін бағалаудың нұсқаларын, кенорындарын игерудегі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді таңдау әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тау-кен кәсіпорындарын консервациялау және реконструкциялау
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты тау-кен кәсіпорындарын консервациялау мен реконструкциялауды оқыту. Пайдалы қазбарды байыту мен өндіру кәсіпорындарын консервациялау шараларын жүргізу кезіндегі нормативтік құжаттармен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту
  Несиелер: 6

  Пән құрылыс бекіту материалдарының физикалық қасиеттерін, бекіту материалдарын, бекіту материалдарының негізгі механикалық химиялық қасиеттерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тік тау-кен қазбаларын өту

  Курста әртүрлі тау кен геологиялық жағдайдағы тік тау кен қазбаларын жүргізудің технологиялық сызбаларын, тік тау кен қазбаларын жүргізу механизациясы мен технологиясын, тік қазба жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздігі мен жұмысты ұйымдастыру, тік тау-кен қазба жұмыстарын жеделдету шараларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жерасты кешендер құрылысын жобалау негіздері

  Пәнде берілген пайдалы қазбаларымен жеке жерасты объектілерінің параметрлері қарастырылады. Шахтаның және жерасты құрылыстарының ең күрделі объектілерін құру әдістері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тау-кенкәсіпорындарыныңжерастыкешендерінжобалау
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты мен міндеті практикалық қызмет үшін қажетті дағдысы қалыптасқан тау-кен өндіру саласындағы мамандарды дайындау болып табылады. Жерасты шахталарының құрылысын жобалаудың ғылыми және тәжірибелік негіздерін меңгеру. Сондай-ақ инженерлік, экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді іздеу және қабылдау әдістері келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Пайдалы қазба кеніштерін зерттеу әдістері

  Пәндерді зерттеудің мақсаты - Қазақстан Республикасында ғылымның ұйымдастырушылық құрылымын зерттеу, студенттердің ғылыми-техникалық дағдыларын дайындау және пайдалану, сондай-ақ оларды жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өндірісте ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру

  Пәндерді оқып-үйрену мақсаты - студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына байланысты ғылыми, техникалық және ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмыстарға дайындау: мәселенің тұжырымдамасын білу; зерттеу топтарын құруды қоса алғанда, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу; зерттеу нәтижелерін тіркеу; ұсынылған ұсыныстардың тиімділігін бағалау және оларды жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жерасты кеніштерін жобалау

  Пәннің мақсаты - жер асты шахталарын жобалау саласында өндіріс және технологиялық қызметке және жобалау жұмыстарына мамандарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ҒЗЖ негіздері
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу зерттеудің өзекті тақырыптарын таңдау мен бағалау туралы ақпарат беріледі; зеттеу әдісін негіздеу мен мақсат қоюды, аналитикалық және эксперименттік зерттеулер жүргізуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  академиялық, жалпы ғылыми және кәсіби қарым-қатынас тақырыптары бойынша қарым-қатынас жасау үшін орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын қолданады

 • Код ON2

  интернет ресурстарын, мобильді технологияларды, Smart-технологияларды, электрондық үкіметтерді пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік міндеттерді шешу үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратпен жұмыс жасайды

 • Код ON3

  жаратылыстану негіздерін, табиғатты дамыту және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану заңдарын, төтенше жағдайларда қорғау құралдарын мен әдістері түсіндіреді

 • Код ON4

  кәсіби тапсырмаларды орындауда математикалық және физиканың типтік есептеулерін жүргізу, геометрияда зерттелетін аймақтың заттық көрнекілік бейнесін салу үшін негізгі әдістемелерді, тау жыныстарын зерттеу нәтижелерін сараптауды және тәжірибелік жаңашыл материалдарды өңдеуді қолданады

 • Код ON5

  геология негіздерімен инженерлік-геодезиялық есептерді, жер қойнауын пайдалануда механикалық құбылыстарды схемалауды, рудалық кеніштерді ашуда тау жыныстарының физикалық қасиеттерін зерттеуді орындайды

 • Код ON6

  кен орындарын әртүрлі тәсілдермен игеру жүйесін, тау-кен жұмыстарын бұзу және механикаландыру технологиясын және тәжірибелік дағдыларды пайдалана отырып, тау-кен өндірісі менеджментін жоспарлау тәсілдерін қолданады

 • Код ON7

  пайдалы қазбалар кен орындарын игерудің геотехнологиялық әдістерін қолдану кезінде тау-кен кәсіпорнының электр жабдықтары мен машиналарын пайдаланады

 • Код ON8

  тау-кен қазбаларын бекіту, кәсіпорындарды консервациялау және қайта құру технологиясын, тау-кен саласының еңбекті қорғау ережелерін қолданады

 • Код ON9

  тау-кен кәсіпорнының құрылысын жобалауда технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін пайдалана отырып, геоэкологиялық ережелер мен массив жағдайын басқарады

 • Код ON10

  Қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру технологиясын және кен орындарын игеру процесін бақылау жүйесін жобалайды

 • Код ON11

  минералды шикізатты өңдеу тәсілдерін, жер асты кешендерін салу жобаларын, зерттеудің аралас әдістерін, зерттеу нәтижелерін талдауды бағалайды

Top