Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04117 Іскерлік әкімшілік (бейіндік) в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Инвестициялық жоба және оны қаржыландыру көздері. Жобаларды негіздеу және қаржыландыру тәртібі. Жобаның сыртқы ортасын зерттеу: маркетингтік тәсіл. Инвестицияларды бағалаудың дәстүрлі әдістері. Жобалардың экономикалық тиімділігін бағалаудың динамикалық әдістері. Инвестициялық тәуекелдерді есепке алу және төмендету. Жобалық талдау. Капитал салымдарының және олардың өтелімділігінің бюджетін құру. Жобалардың тиімділігін бағалауға арналған бағдарламалық өнімдер. Жобаларды басқару әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Бизнес логистикасын басқару
  Несиелер: 5

  Бизнес логистикасын басқарудың теориялық негіздері. Нақты практикалық жағдайдағы нарықтық заңдар. Маркетингтік зерттеулер, нарықтағы сегменттер. Тұтынушы үшін өнімнің маңыздылығы. Компанияның маркетингтік қызметін басқару бағдарламасы. Фирмалар мен компаниялар қызметіндегі маркетинг элементтері мен принциптері.

  Селективті тәртіп
 • Экономика және басқару
  Несиелер: 5

  Түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы халық шаруашылығы салаларының кәсіпорындары, олардың құрылымдық өндірістік және функционалдық бөлімшелері: кәсіпорынның инфрақұрылым объектілері, жобалау ұйымдары, ғылыми-зерттеу мекемелері, білім беру мекемелері, мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдары.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік теориясы: негізгі ұғымдар мен санаттар. Қазақстан Республикасындағы қазіргі бизнес ортаның ерекшеліктері: көлеңкелі экономика, қылмыстық бәсекелестік. Бизнестің экономикалық қауіпсіздігіне заманауи қауіп-қатерлер. Корпоративтік жанжалдар . Бизнестің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі Қаржылық барлау

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Магистратурада шет тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ маманның кәсіби қызметінде тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен іскерлігін одан әрі дамыту негізінде шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шеңберінде тілді жүйелі түрде тереңдетіп оқыту болып табылады.. Монологиялық сөйлеуде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени және оқу-кәсіби саласындағы базалық тақырыптардың аясында өзіндік қабылдау тәжірибесі арқылы түсіндіре отырып, бірқатар дәйекті тұжырымдар түрінде жағдайлар мен оқиғаларды сипаттау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" курсы басқару қатынастарын, басқару қызметін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері қарастырылады., қазіргі басқару теориясының жағдайы. Ұйымның "ішкі" "сыртқы" ортасының ұғымдары, ұйымның моделі айқындалады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес зерттеу
  Несиелер: 5

  Магистрлік диссертацияны орындау шеңберінде зерттеу жобаларын жүргізу әдістемесі. Әдеби көздермен жұмыс істеу әдістемесі және практикалық ақпарат. Кәсіби қызметте іргелі және қолданбалы сипаттағы ғылыми зерттеулерді жүргізу логикасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жетекшілік және ұйымдастырушылық тәртіп
  Несиелер: 5

  Жетекшілік және ұйымдастырушылық тәртіп; ұйымның негізгі қатысушыларының мінез-құлқын модельдеу; тұлғаның мінез-құлқын сәйкестендіру, талдау және бағалау, жеке тұлғалар мен ұйымды басқару әдісін таңдауды негіздеу; команданы басқару бағдарламасын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджмент ғылым, практика және басқару өнері ретінде және оның қазіргі концепциясын түсіну, сондай-ақ осы тұжырымдаманы жаңа экономикалық жағдайларда отандық ұйымдарды басқарудың қажеттілігі мен міндеттеріне бейімдеу. Әртүрлі деңгейлерде тиімді басқаруды қамтамасыз ету әдістері, нысандары және механизмі. Персоналды басқарудың барабар әдістері және сауатты басқару шешімдерін қабылдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 4

  Кәсіпорын қызметкерлері басқару объектісі ретінде. Персоналды басқару принциптері. Персоналды басқару жүйесін кадрлық, ақпараттық, техникалық және құқықтық қамтамасыз ету. Кадрлық әлеуетті талдау. Персоналды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Конфликты в коллективе. Персоналды басқару тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кадрлық есеп және құжат айналымы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынды басқарудың ұйымдық құрылымы. Кәсіпорында қолданылатын техникалық және бағдарламалық құралдардың құрамы. Кәсіпорынның компьютерлік желілерінің сипаттамасы. Кәсіпорында кадрларды есепке алу жүйесін талдау (кадрларды есепке алу жөніндегі құжаттар, кадр құжаттарымен жұмыс, кадр жүйесінің кемшіліктері).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Коммуникациялық және келіссөз жүргізу дағдылары
  Несиелер: 5

  Келіссөздер процесінің теориялық аспектілері және әртүрлі келіссөздерде психологиялық тәсілдерді қолдану дағдыларын дамыту. Коммуникативтік дағдылар дегеніміз не? Коммуникативтік дағдыларды анықтау. Коммуникативтік дағдыларды дамыту. Кәсіби келіссөздер/тиімді іскерлік коммуникация дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Экономикалық білімдер негізінде заманауи теория мен тәжірибенің қазіргі жағдайын талдау

 • Код ON2

  Ғылыми пәндердің дамуының және қалыптасуының заңдылықтарын сипаттау

 • Код ON3

  Ғылыми –зерттеушілік және ғылыми-педагогикалық қызметтің негізгі қағидаларын білу; ғылыми –зерттеушілік қызмет барысында, объективті теоретикалық және экспрерименталды деректер негізінде, жеке өздік пікірді қалыптастыру

 • Код ON4

  Қажетті зерттеушілік әдістерді таңдау, нақтылы зерттеумен байланысты мақсаттарға сәйкес жаңа әдістерді өңдеу және модификациялау

 • Код ON5

  Кәсіпорындағы персоналды басқарудағы құқықтық базаны білу; басқарудың қағидаларын тәжірибеде қолдану

 • Код ON6

  Ұйымның шаруашылық қызметін экономикалық және статистикалық тәсілдерді Қолдану арқылы талдау; іскерлік ақпараттармен жұмыс істеу дағдыларына ие болу

 • Код ON7

  Кәсіпорынның әр түрлі стратегияларын, микро макро ортасын, миссиясын, болжамды тәуекелдерді талдап қарастыру, заманауи менеджмент білімдерін нарықтық жағдайда қолдану

 • Код ON8

  Теоретикалық және тәжірибелік бизнес-стратегияларды және мәселелерді бағалау; зерттеудің объектісін және пәнің айқындау, зерттеудің әдісін және тәсілін таңдау және оның сапасын бағалау.

 • Код ON9

  Тәжірибелік қызметте еңбектік құқықтарды білу, заң шығармашылықтағы өзгерістірді бақылап кадрлық қызметте кеңінен қолдану

 • Код ON10

  Күрделі келіссөздерде пайда болатын мәсілірді шешуге арналған тиімді шешімдерді іздестірудің және талдаудың дағдыларын бағалау

 • Код ON11

  Заманауи бәсекелестіктің өзгеруімен байланысты әлемдік нарықтарда болып жатқан үрдістерді түсінуімен байланысты магистранттарда білімдерді қалыптастыру

7M04117 Инновациялық менеджмент
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04117 Менеджмент (1ж. бейіндік)
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04117 Халыкаралык экономика жане сауда
Магистратура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
7M04117 Жобаны басқару
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04117 Менеджмент
Магистратура

Нархоз Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top