Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05109 Биотехнология в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Қазіргі заманғы биотехнологияның экологиялық аспектілері
  Несиелер: 3

  Қазіргі қоғамның экологиялық мәселелері. Химиялық, физикалық және биологиялық ластану. Атмосфераның ластануы. "Парниктік әсер". Атмосфералық ауаны қорғау бойынша негізгі іс-шаралар. Гидросфераның, литосфераның ластануы. Қоршаған ортаны ластаудың экологиялық салдары. Қоршаған ортаны қорғаудың биотехнологиялық әдістері (Экологиялық биотехнология). Қоршаған ортаны ластаудың антропогендік факторлары. Қоршаған ортаны қорғау міндеттерін шешу үшін биологиялық әдістер

  Селективті тәртіп
 • Су және топырақ экожүйелердің ластанудың биоиндикациясы
  Несиелер: 5

  Биоиндикация түрлері мен формалары. Индикаторлар. Биоиндикацияның экологиялық негіздері. Индикаторларды таңдау критерийлері. Биотестілеу мүмкіндіктері мен принциптері. Биологиялық тест-жүйелер және тест-ағзалар. Биомаркерлер. Тест-ағзалар (топырақ және су микроорганизмдері, қарапайым, Сүлгілер, балықтар, жер үсті омыртқалы жануарлар, балдырлар, жоғары өсімдіктер) және тест-процедуралар. Биоиндикация үшін қолданылатын көрсеткіштер. Топырақтың және су экожүйелерінің ластануының биоиндикациясы

  Селективті тәртіп
 • Өнеркәсіптік биотехнологияның экологиялық проблемалары
  Несиелер: 4

  Қазіргі экологиялық дағдарыс. Ғылыми-техникалық революция. Қазіргі экологиялық апаттар. Газ-ауа шығарындыларын биологиялық тазарту және дезодорациялау. Өсімдік қалдықтарын компостирлеу және биодеградациялау. Су және топырақ жүйелерінің биоремидиациясы. Ксенобиотиктердің, мұнай ластануының биодеградациясы. Экологиялық таза энергия алу. Сутегі биологиялық алу. Металдар биогеотехнологиясы. Энтомопатогенді препараттар биотехнологиясы. Бактериялық тыңайтқыштар өндірісінің биотехнологиясы.

  Селективті тәртіп
 • Биотехнологиядағы экологиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  "Экологиялық менеджмент" түсінігі. Экологиялық менеджменттің мақсаттары мен міндеттері. Экологиялық менеджмент жүйесі. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың экологиялық миссиясы, саясаты және мақсаттары. Экологиялық саясатты әзірлеудің мақсаттары, міндеттері және принциптері. Корпоративтік экологиялық менеджмент бағдарламасы. Стейк-холдерлер теориясы. Кәсіпорындағы экологиялық басқару жүйесіне қойылатын негізгі талаптар

  Селективті тәртіп
 • ЖОО-да оқытудың теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  ЖОО-да оқытудың теориясы мен технологиясы. Мақсаты мен міндеттері, басқа пәндермен байланысы. Қазіргі кезеңдегі биотехнологиялық білім беру мәселелері. Биотехнологияны оқыту әдістері және оларды жіктеу. "Биотехнология объектілері", "Биотехнология негіздері" пәндері бойынша сабақтарды жоспарлау. Түсініктерді дамыту әдістемесі. Тірек конспектілерін қолдану. Оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи құралдары. Оқытудың аудиовизуалды технологиялары

  Селективті тәртіп
 • Токсикология және экотоксикология негіздері
  Несиелер: 5

  Токсикологияның негізгі ұғымдары. Зиянды заттардың (улардың) және уланудың жіктелуі. Токсиндердің биологиялық объектімен әрекеттесуінің негізгі кезеңдері. Токсиметрия мен токсикокинетиканың негізгі зандылықтары. Зиянды заттардың уытты әсерінің ерекшелігі, механизмі. Заттардың токсикологиялық сипаттамаларын анықтау әдістері. Улы заттардың экожүйеге әсері. Экотоксикологияның негізгі міндеттері

  Селективті тәртіп
 • Биологиялық белсенді заттардың GMP қағидаларын ескере отырған биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Жабдықты және қоректік орталарды дайындау, стерилдеу, биообъектіні себу, мақсатты өнімді бөлу және тазалау, оны кептіру және орау. Биотехнологиялық препараттардың сапасын қамтамасыз етудің негізгі бағыттары (GLP, GCP, GMP жүйелері). Биологиялық белсенді заттар (ББЗ) ұғымы. ББЗ классификациясы. Өсімдік, микроб және жануар тектес ББЗ

  Селективті тәртіп
 • Ағынды суларды және өнеркәсіптік шығарындыларды биотехнологиялық тазарту
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаның антропогендік ластануының көздері, түрлері және ауқымы. Гидросфераның ластануы. Биотехнологиялық кәсіпорындардың ағынды суларын тазартудың заманауи тәсілдері. Ағынды суларды тазартудың механикалық және физика-химиялық әдістері. Ағынды суларды тазартудың биологиялық әдістері. Биотехнологиялық кәсіпорындардың газ шығарындыларын тазартудың заманауи тәсілдері. Газ шығарындыларын шаңнан және аэрозольдерден тазарту әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Экологиялық биотехнологиядағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Экологиялық биотехнологиядағы ғылыми зерттеулердің мақсаты, міндеттері, пәні және объектісі. Ғылыми зерттеулердің жіктелуі, экологиялық биотехнологиядағы негізгі ғылыми бағыттар. Ақпаратты ұсыну тәсіліне байланысты ғылыми құжаттарды анықтау және жіктеу. Патенттік ақпарат. Бастапқы жарияланбайтын ғылыми құжаттар. Екінші ғылыми құжаттар: реферативтік және библиографиялық, анықтамалық, шолу. Ғылыми ақпараттың кумулятивтілігі.

  Селективті тәртіп
 • Биоқауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Биологиялық қауіп және қауіпсіздік. Био қауіптіліктің ең қауіпті бағыттары. Биологиялық қауіптер: табиғи (жұқпалы аурулардың өсуі, эмердженттік инфекциялар), антропогендік (биожағдайлар, биотерроризм, биоагрессия). Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері. Биологиялық қауіпсіздік деңгейлері. Генетикалық қауіпсіздіктің қазіргі мәселелері. Табиғи экожүйелердің, Агробиоценоздардың биологиялық қауіпсіздігі. Биологиялық инвазиялар және биологиялық әртүрлілік. Биоқауіпсіздік бойынша қазақстандық және халықаралық заңнаманың жай-күйі

  Селективті тәртіп
 • Дәрілік өсімдіктер фиторесурстары
  Несиелер: 5

  Дәрілік өсімдіктердің рөлі. Халық және ғылыми медицинадағы өсімдік құралдарының маңызы. Жер флорасы-дәрілік заттардың негізгі көзі. Қазақстанның ботаникалық-географиялық және ресурстық сипаттамасы. Қазақстанның негізгі дәрілік өсімдіктері, олардың ботаникалық сипаттамасы. Дәрілік шикізатты Гүлдену, жеміс беру және жинау мерзімдері. Дәрілік шикізатты дайындау нысандары

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Магистратурада шет тілін оқытудың басты мақсаты - болашақ маманның кәсіби және ғылыми-зерттеу қызметінде белсенді тіл біліктілігін әрі қарай дамытуға негізделген шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде тілдің жүйелі түрде тереңдетілуі болып саналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы және экспериментті жоспарлаудағы ғылыми зерттеулердің методологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  History of formation and development of science in Kazakhstan. Scientific knowledge, structure and main stages of research. The main functions of science in modern society. Normative documents regulating scientific activity. Scientific organizations, degrees and academic titles in Kazakhstan and world scientific space. Methods of theoretical research, modeling in research and modern areas of scientific research.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылым философиясы тарихы мен пәні. Ғылымның әлемдік көзқарас негіздері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейі, Ғылым кәсіп ретінде, ғылым идеалдары мен нормалары,. ғылымның қызметі, Ғылымның пайда болуы мен дамуы, Ежелгі дәуірдегі, ортағасырлар және ренессанс дәуіріндегі ғылым, әлеуметтік және гуманитарлық ғлымдардың тарихы мен философиясы,ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми картинасы, ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар, жаратылыстану мен техникалық ғылымдар тарихы мен философиясы, заманауи жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде жоғары білімнің қазіргі парадигмалары, оның тарихы, қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Қазақстандағы қазіргі заманға сай көп деңгейлі білім берудің мазмұны, жоғары мектепте педагогтың теориялық мен тәжірибелік қызметі анықталады. Білім алушыларда жоғары мектепте білім алудың кредиттік жүйесі негізінде білім беру үрдісін ұйымдастыру әдістерін қолдану туралы көзқарас қалыптасады, білім беру саласындағы басқару дағдыларының негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнологияның заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Биотехнологияда қолданылатын физикалық, биофизикалық, биохимиялық, молекулалық-генетикалық иммунологиялық әдістер мен ақпараттық технологиялардың теориясы. Мәні және принциптері; биотехнология әдістерін дамытудағы жаңа жетістіктер және олардың даму перспективалары. Генетикалық инженерия, геномика және протеомика, диагностика мен рапияның жаңа технологиялары, жаңа материалдар мен биоинженерия саласындағы биотехнологияның жаңа бағыттарындағы революциялық өзгерістер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандығы бойынша пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Мамандық пәндерін оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым ретінде. Мақсаты мен міндеттері. Басқа ғылымдармен байланысы. Қазақстандағы биотехнологиялық білім беру мәселелері. Биотехнологияны оқыту әдістері және олардың жіктелуі. Биотехнологияны оқытудың белсенді әдістері. "Биотехнология" мамандығының пәндері бойынша сабақтарды тақырыптық жоспарлау. Түсініктерді дамыту әдістемесі. Тірек конспектілері. Оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнологияның молекулалық-генетикалық негіздері
  Несиелер: 3

  Молекулалық-генетикалық биотехнология – жалпы биотехнологияның дамуындағы басты бағыт ретінде. Молекулалық биотехнологияның пайда болуы және даму тарихы. Биологиядағы молекулалық-биотехнологиялық революция. Рекомбинантты ДНҚ технологиясы. Молекулалық биотехнологияны коммерцияландыру. Молекулалық биотехнология негіздері. Молекулалық биотехнологияда қолданылатын негізгі элементтер мен процестер. ДНҚ құрылымы. Репликация. Генетикалық ақпаратты талдау: РНК және ақуыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнологиялық өнімнің сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Өнімнің сапасын басқарудың негізгі ұғымдары. Сапаны қамтамасыз ету жүйесінің әртүрлі түрлері. Өндірістік жүйелердегі сапаны бақылау, талдау әдістері. Сапаны жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру әдістері. Техногенді жүйелердің сапасы мен сенімділігін басқару әдістемесі. Өнімнің сапасын қамтамасыз ету бойынша ИСО 9000 қазақстандық және халықаралық стандарттарының ұсыныстары. Берілген деңгейді болжаудың және қамтамасыз етудің заманауи әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнологиялық процестердің биохимиялық негіздері
  Несиелер: 4

  Биоорганикалық химияны зерттеудің негізгі объектілері. Зерттеу әдістері: химиялық, физикалық, физика-химиялық, биохимиялық. Өнімдердің синтезі және бөлінуі, құрылысын орнату, қосылыстардың химиялық құрылысы мен биологиялық белсенділігі арасындағы өзара байланысты зерттеу. Биотехнологиялық өнеркәсіптегі биохимиялық процестер. Өсімдік ресурстары және жағдайы. ҚР шикізатты өңдеу технологиясы. Өсімдік шикізатының сапасын жақсартудың биохимиялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» курсы басқару қарым қатынастарын, басқару қызметтерін оқуға бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері, басқару теориясының заманауи жағдайы қарастырылады. Ұйымдардың «ішкі», «сыртқы» ұғымдары туралы түсініктемелер беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәрі-дәрмек препараттардың және ГМӨ-дің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Биологиялық ғылымдар мен биомедициналық технологиялардың қазіргі жетістіктері. Дәрілік заттарды құрудың инновациялық жолдары. Өндіруге, сапаны бақылауға, генетикалық және экологиялық қауіпсіздікті сақтауға, алынатын дәрілерге, сондай - ақ биоообъект-продуценттерге қатысты халықаралық және отандық стандарттарға қатысты нормативтік құжаттар. Дәрілік заттардың сапасын бақылау. Өнеркәсіптік дәрілік препараттарды алу биотехнологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биологиялық белсенді заттар мен қоспалардың биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Биологиялық белсенді заттардың (ББЗ) және қоспалардың (ББҚ) биотехнологиясы саласындағы қазіргі жетістіктері. ББЗ және ББҚ биотехнологияда қолданудың ғылыми аспектілері. ББЗ және ББҚ жіктелуі. Алколоидтар, гликозидтер, фенолды қосылыстар, каротиноидтар, кумариндер: олардың физиологиялық рөлі. Арнайы тамақ өнімдерін өндіруде ББЗ, ББҚ пайдаланудың ғылыми-практикалық негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сүт және пробиотикалық өнімдердің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Толыққанды тамақтануды қамтамасыз етудегі сүт және пробиотикалық өнімдердің рөлі. Сүт және пробиотикалық өнімдердің құрамы, биологиялық, тағамдық құндылығы. Әртүрлі сүт өнімдері технологиясының теориялық және практикалық мәні. Сүт өнеркәсібіне енгізілетін жаңа технологиялық процестер. Өндірілетін өнімнің негізгі ассортименті. Шикізатты, технологиялық процестерді және дайын өнімді бақылау әдістері, сондай-ақ стандарттар талаптары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тағам биохимиясы мен биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Тағам биотехнологиясының даму болашағы. Белоктар, аминқышқылдары, көмірсулар: адам тамақтанудағы рөлі. Тағамдық аллергия. Майлардың, майлардың майлы қышқылдық құрамы. Ақуыздардың, майлардың технологиялық ағымға айналуы. Көмірсулардың гидролизі. Тамақ өнімдерінің, сусындардың биологиялық құндылығын арттыру, олардың ассортиментін кеңейту, оларды дайындаудың жаңа технологиялық процестерін пайдалану. Салауатты тамақтану. Функционалдық ингредиенттер және өнімдер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Емдеу, арнайы және профилактикалық мақсаттағы тағам өнімдерінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Мамандандырылған өнімдердің мақсаты (емдік, арнайы және профилактикалық) және құрамы бойынша жіктелуі. Әртүрлі мақсаттағы арнайы өнімдердің сипаттамасы. Физиологиялық функционалдық тағамдық ингредиенттердің түрлері.. Арнайы бағыттағы тағамдардың және аспаздық өнімдердің рецептуралары мен технологияларын әзірлеу әдістемесі. Арнайы азық-түлік өнімдерін жасаудың практикалық аспектілері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнология өндірісіндегі микроорганизмдерді культивирлеу негіздері
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдерді өсіру жаңа азық-түлік өнімдері мен медициналық препараттар өндірісінің негізі ретінде. Биотехнологияда қолданылатын микроорганизмдердің негізгі өкілдері. Микроорганизмдердің қажетті штаммдарын іріктеу. Ферментация, биотрансформация, микробтық синтез өнімдері. Дақылдан соңғы өнімге дейін микробиотехнологиялық өндірістің принциптік схемасы. Сыртқы ортадағы микроорганизмдердің тұрақтылығы. Микроорганизмдердің өсуі мен дамуына ортаның түрлі факторларының әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  өзінің азаматтық ұстанымын қалыптастыру үшін қазақстандық және әлемдік қоғамның тарихи және ғылыми дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдау; кешенді, оның ішінде пәнаралық ғылыми зерттеулерді жобалау үшін философияның әдіснамалық құралда-рын пайдалану

 • Код ON2

  қазіргі заманғы отандық және шетелдік ғылыми жетістіктерді сыни бағалау, ғылыми міндеттерді шешуде жаңа идеяларды жинақтау

 • Код ON3

  ғылымның тарихы мен философиясы саласындағы білімді пайдалана отырып, тұтас жүйелі ғылыми дүниетаным негізінде кешенді зерт-теулерді жобалау және жүзеге асыру

 • Код ON4

  ғылыми қарым-қатынас, салыстырмалы талдау және ғылыми-техникалық зерттеулерді жобалау үшін орыс және шет тілдерін еркін қол-дану; шетелдік журналдардағы ғылыми мақалаларды және халықаралық конференциялардағы баяндамаларды қабылдау және талдау

 • Код ON5

  әр түрлі салалардан жаңа білімді бағалау және дамыту үшін психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізу; педагог пен оқытушының практикалық қызметінде педагогика білімін, арнайы пәндерді оқыту теориясы мен әдістемесін қолдану

 • Код ON6

  инновациялық технологияларды қолдана отырып, жоғары білім берудің ББ бойынша педагогикалық және оқытушылық қызметті жүзеге асыру; жеке кәсіби және жеке даму міндеттерін жоспарлау және шешу; жоғары оқу орындарында оқу процесін басқару; білім беру про-цесін және мамандарды кәсіби даярлау процесін жобалау

 • Код ON7

  білім беруде және өндірісте тәуекел дәрежесін төмендету бойынша жұмысты ұйымдастыру бойынша тәуекел-менеджментін басқару және қолдану; ұжымда жұмысты жақсарту, еңбек өнімділігін арттыру үшін олардың қабілеттерін ашу мақсатында қарамағындағы қызметкерлердің жеке түсініктерін, когнитивті шектеулерін ашудың ерекше технологияларын қолдану.

 • Код ON8

  кәсіпорын ресурстарын пайдалану бойынша ақпаратты жүйелеу және жинақтау; белгісіздік жағдайында жағдайды дамыту үшін басшы ретінде жауапкершілік қабылдау; қызметкерлер мен бағыныштылардың жетістіктерін ынталандыру және ынталандыру жүйесін құру; орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру, еңбекті ұйымдастыру және нормалау саласында басқарушылық шешімдерді табу және қабылдау

 • Код ON9

  биотехнологияның әр түрлі салаларында ғылыми және зерттеу міндеттерін жасау, шешу және жүзеге асыру бойынша қазақстандық және халықаралық зерттеу ұжымдарының жұмысына қатысу; теориялық үлгілермен эксперимент нәтижелеріне салыстырмалы талдау жүргізу; ғылыми зерттеудің қорытындыларын тұжырымдау; ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша реферат, баяндама немесе ғылыми мақала құрастыру.

 • Код ON10

  өнімнің сапасын анықтау мақсатында биотехнологияның (оның ішінде молекулалық-генетикалық Биотехнологияның: генетикалық ин-женерияның, геномиканың және протеомиканың) заманауи әдістерін пайдалана отырып, шикізатқа (оның ішінде дәрілік өсімдіктерге), дайын өнімге (тамақ өнімдеріне, дәрілік препараттарға) және технологиялық процестерге стандартты және сертификаттық сынақтар жүргізу; кәсіби қызметте гендік инженерия, нанобиотехнологиялар, молекулалық модельдеу негіздері туралы, қазіргі биотехнологияның экологиялық аспектілерін ескере отырып биотехнологиялық процестердің биохимиялық негіздері туралы заманауи түсініктерді қолдану

 • Код ON11

  экожүйеде қолданудың экологиялық салдарларының алдын алу мақсатында техникалық, биохимиялық құралдар мен технологияларды бағалау; регламентке сәйкес технологиялық процесті жүзеге асыру және биотехнологиялық процестердің негізгі параметрлерін, шикізат пен өнімнің қасиеттері мен сапасын өлшеу үшін техникалық құралдарды қолдану

 • Код ON12

  жаңа қауіпсіз биотехнологиялық өнім (оның ішінде дәрілік препараттар немесе гендік түрлендірілген өнімдер) жасау үшін немесе қор-шаған ортаны биологиялық тазарту үшін (газ-ауа шығарындыларын биологиялық тазарту және дезодорациялау, су және топырақ жүйелерін биоремидиациялау) ғылыми-техникалық ақпаратты, рекомбинанттық ДНК бар микроорганизмдерді қолданудың отандық және шетелдік тәжірибесін талдау; емдік-профилактикалық тағам өнімдері құрамының, қасиеттерінің және сапасының негізгі сипаттамаларын және олардың функционалдық мақсатын айқындау

 • Код ON13

  дәрілік препараттардың биотехнологиялық өндірісінің GMP ережелеріне сәйкестігін бағалау; экожүйелер үшін биоообъект-продуценттердің (микроорганизмдердің) және мақсатты өнімдердің (гендік түрлендірілген, биологиялық белсенді заттардың) экологи-ялық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін талдау

 • Код ON14

  сүт және пробиотикалық өнімдер, дәрілік препараттар биотехнологиясында қолданылатын микроорганизмдер штаммдарын алу үшін микроорганизмдерді өсірудің негізгі әдістерін қолдану; топырақтың, гидрофераның ластануының биоиндикациясында, Ағынды суларды және өнеркәсіптік шығарындыларды тазалауда; микроб препараттарын алудың негізгі технологияларын әзірлеу

 • Код ON15

  басқару шешімдерін қабылдау үшін экологиялық менеджментте қолданылатын стандарттарды пайдалану; қоршаған ортаға (су, топырақ және атмосфералық экожүйелер) қабылданатын ұйымдық-басқару шешімдерінің шарттары мен салдарын және табиғатты қорғау іс-шараларының тиімділігін бағалау

Top