Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04112 Менеджмент в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама бизнес саласындағы қазіргі заманғы білім мен дағдыларды меңгерген, үдерістер мен кадрлық активтерді басқаруға, компанияның стратегиясын қалыптастыруға, стратегиялық және жедел міндеттерді анықтай білуге және басқарушылық құралдарды қолдана отырып, олардың жетістіктеріне қол жеткізуге қабілетті басқарушы кадрларды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Пәндерді меңгеру нәтижесінде студенттер келесі құзыреттерге ие болуы керек: • жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; •шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; • өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу. •кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; • нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; • пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу; • кәсіби және ғылыми мәселелер бойынша өз бетімен жұмыс істей алу; • ғылыми ақпаратты талдау, жинақтау және жүйелеу; зерттеу мақсатын қойып, оған қол жеткізудің ең жақсы жолдары мен әдістерін таңдай білу; • күнделікті өмірде, кәсіби салада, қоғамда тиімді қарым-қатынас жасай алу; • кәсіптік және кәсіби емес тақырыптарды талқылау барысында өз көзқарасын дәлелді түрде қорғай алу. Шетел тілі (кәсіптік)» пәнінің оқу бағдарламасы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған. Болашақ магистр шетел тілі біліктілігін академиялық білімді, жаңа технологияларды және заманауи ақпаратты игеру жолында тиімді құралы ретінде қолдана алады және шетел тілі біліктілігі магистранттың мамандық және ғылыми қызметін табысты болуына үлес қосады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Операцияларды жобалау және басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың қабілетін қалыптастыру болып табылады: 1.өндіру және қызмет көрсету процестерін ұйымдастыруға өндіру және операциялар басқаруда қолданылатын негізгі принциптері мен тәсілдері себептерін; 2.Практикалық жағдайларды шешу, өндіріс және операциялық басқару әдістерін және модельдерін қолдану үшін алынған білімдерді қолдану; 3.өндірісті басқару жолдары мен әдістерін, басқа да бөлімдерімен өндіру және байланысты ұйымдастыру өндірістік функцияның орын анықтау 3.; 4.өндірістік объектілерді жобалау және еңбек процесі: өндірісті ұйымдастыру түрлі әдістерін әзірлеу ( «ЖЭС», «JIT», «Кайдзен», «Өндірістік Lean»), бизнес-процестер, стандарттау және жобалау жұмыстары; 5. Өндірістік және сервистік процестерді компьютерлік модельдеуде өндірістік және операциялық басқару әдістерін және модельдерін қолдану. « Операцияларды жобалау және басқару » пәні мынаны оқытуға бағытталған: кәсіпорындардағы өндірістің ұйымның теоретикалық және әдіснамалық сұрақтарын; сапасы мен санына сәйкес белгілі бір еңбек өнімдерінің шығарылымы бойынша қойылған мақсаттарға жетуге бағытталған берілетін тәжірибе мен аналитикалық қабылдаулардың техника, экономика және социологтар шеңберінде білімдерін қолдану негізінде өндірістік үрдістегі еңбек құралдары мен жабдықтарын қолдануда ұйым жұмысшыларының қызметіндегі рационалды келісу шарттары мен факторларын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи стратегиялық талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты. Курстың мақсаты - кәсіпорынның ұзақмерзімді мақсаттарына қол жеткізу құралы ретінде стратегиялық менеджмент саласындағы құзыреттілік жүйесін қалыптастыру және мамандықтың біліктілік талаптары тұрғысынан стратегиялық талдау және басқару бойынша қолданбалы білім алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. Стратегиялық басқару тұжырымдамасының мәні мен мазмұнын, стратегияны әзірлеу және іске асыру үшін теориялық және практикалық негіздерді сипаттау; 2. сыртқы және ішкі ортаны талдау негізінде кәсіпорынның пайда болу мүмкіндіктерін анықтау және қауіптерді бағалау туралы білімдерін көрсету; 3. Стратегиялық стратегияларды, стратегиялық баламаларды әзірлеу әдістемелерін салыстыруға және ұйымның нақты стратегиясын таңдауға; 4. стратегиялық талдаудың әртүрлі әдістерінің негізінде ұйымның қызметіне, оның сыртқы ортасына кәсіби және объективті талдау жүргізу; 5. Ұйым стратегиясының тиімділігін бағалаудың заманауи құралдарын, басқару, экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, өңдеу және талдау әдістерін қолдануға; Пәннің мақсаты. Пәннің мазмұны қазіргі заманғы стратегиялық талдау саласында білімді қамтамасыз ететін бірқатар мәселелерді қамтиды, атап айтқанда, басқару жүйесіндегі стратегиялық талдау; ұйымның сыртқы және ішкі ортасын стратегиялық талдау; стратегиялық мақсаттарды анықтау, ұйымның мақсаттары мен міндеттерін айқындау, стратегиялық мақсаттарды анықтау; ұйымның стратегиялық жоспарын әзірлеу; стратегиялық талдаудың тиімділігі; кәсіпорындар мен ұйымдардың мысалдары бойынша стратегиялық талдауды қолдану ерекшеліктері мен тәжірибесі Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Стратегиялық басқарудың мәні мен мазмұны. Ұйымның сыртқы ортасын талдау және бағалау. Компаниялардың ішкі ортасын талдау және бағалау. Негізгі компанияның стратегиясы. Компанияның бәсекелестік стратегиясы. Әртараптандырылған компанияның стратегиясы және бәсекелестік артықшылықтары. Әртараптандырылған компания стратегиясын бағалау. Стратегияны табысты іске асыру үшін ұйымды басқару. Корпоративтік мәдениет және көшбасшылық - стратегиясын тиімді жүзеге асыру үшін негізгі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; - байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау; - оқыту әдістерін келесі критерийлер негізінде жіктеу: дәстүрлік-инновациялық; білім алушылардың танымдық іс-әрекеттік белсенділігі; дидактикалық мақсат пен нәтижеге бағыттылығы; - оқыту мен тәрбиелеудің стратегиялары мен әдістерін қолдану; - білім берудің өзекті мәселелері бойынша зерттеу жобаларын әзірлеу және нәтижелерді презентациялар, мақалалар және т. б. түрінде ұсыну; - университеттерді басқарудың әртүрлі тұғырларын сипаттау (университет менеджменті - желілік, құрылымдық, матрицалық): құрылымы, сапасы, беделі; - менеджменттің заманауи тәсілдері негізінде құрылымды, сапаны, беделін жетілдіруге бағытталған білім беру ұйымдарының процестерін бағалау және басқару; - білім беру ұйымының академиялық және зерттеу саясатының ережелерін әзірлеу Пәнді оқытуда келесідей аспектілер қарастырылады: - педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; - жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; - Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; -жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; -жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); -жоғары білім беру мазмұны; -білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; -оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; - жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ - жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; - білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компанияның кадрлық саясаты
  Несиелер: 5

  «Компанияның кадрлық саясаты» пәнінің мақсаты - магистранттардың кадр саясатының кешенді жүйелік идеясын қалыптастыру, оларды мемлекеттік және муниципалды басқаруда пайдалану, ұйымның кез келген түрін басқарудың тиімділігіне ықпал ету, кадрлық саясаттың негізгі бағыттары бойынша персоналды аудиттің мүмкіндіктері, ерекшеліктері мен шектеулерін зерттеу. «Компаниянын кадрлық саясаты» пәні қазіргі заманғы ұйымның кадрлық саясатының сипаттамаларын, мемлекеттік және муниципалды басқарудағы кадрлармен стратегиялық жұмыс ерекшеліктерін зерттеуге, персоналды аудитінің міндеттерін, мүмкіндіктерін және шектеулерін анықтауға, персонал саясатымен қарым-қатынасын көрсетуге және оны басқарудың бүкіл жүйесінің тиімділігі мен тиімділігін арттыруға қолдануға мүмкіндік береді. жалпы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистратура студенттерін ғылым сферасындағы жұмысқа дайындау және оларды ғылыми-зерттеудің, ғылыми-техникалық, инновациялық қызметтердің ерекшеліктерімен, ғылыми зерттеулердің жабдықтары және әдістерімен, шығармашылықтық еңбектіұйымдастыру және оны жоспарлаумен таныстыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердің мақсаты, міндеттері мен тұжырымдарын тұжырымдау; 2. ғылыми зерттеулердің эмпирикалық және теориялық әдістерін қолдану; 3. теориялық және эксперименттік зерттеулерді талдау және қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау; 4. теориялық үй-жайлармен эксперименттердің нәтижелерін салыстыру; 5. ғылыми қызметте инновациялық технологияларды талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: ғылыми қызметтің ерекшеліктері. Жеке және топтық ғылыми қызметтің ерекшеліктері (зерттеу әдістері): эмпирикалық және теориялық. Теориялық әдістер: әдістер – операциялар және әдістер - қызметтер. Ғылыми зерттеудің эмпирикалық әдістері. Инновация: болмысы және анықталуы. Инновация – ғылыми-техникалық, технологиялық және экономикалық категория сияқты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару шешімдерін құрастырудың заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты магистранттар үшін келесідей қабілттерді қалыптастыру: 1.басқарушылық шешімдерді әзірлеу үшін теориясы мен әдіснамасын, жіктеу басқару шешімдерін, басқару шешімдерін, жағдайларын және сапаны басқару шешімдерін факторлардың тиімділігін бағалау әдістері, басқару шешімдері тәуекелдерді бағалау әдістерін сипаттау; 2.назарға қазақстандық экономиканың ерекшеліктерін ескере отырып тиімді басқару шешімінің практикалық дағдыларын әзірлеу және жүзеге асыру көрсетуге; 3.ескере инвестициялар белгісіздік және тәуекел факторларының жағдайды ескере отырып, белгісіз сыртқы және ішкі ортадағы басқару шешімдерін қабылдау үшін сапа кепілдігін беру тәсілдері бағалау; 4.түрлі алгоритмдер дамыту басқарушылық шешімдерді әзірлеу және оларды іске асыру ең ұтымды ұйымдық нысандарын таңдау. 5.Даму технологияларын қолдану «Басқару шешімдерін әзірлеудің заманауи технологиялары» курсын оқытудың міндеті болып магистранттарда компания деңгейінде әртүрлі басқару шешімдерді әзірлеу мен қабылдау дағдыларын қалыптастыру табылады. Курстың міндеттері болып әзірлеудің технологияларын, басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру, оның ішінде тәуекел мен белгісіздік шартында; сараптама әдістерін үйрену, болжау, басқару шешімдерін оптимизациялау табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты. «Адам ресурстарын басқару» стратегиялық басымдықтарының аясында адам ресурстарын жоспарлау және кадрлық қамтамасыз ету стратегиялық басқаруда теориялық және әдістемелік білім мен дағдыларды негіздерін қамтамасыз ету үшін арналған, стратегия және жаңа қызметтерді басқару құрылымдарын дамыту және персоналды басқару аясында қызметкерлерді оқыту және дамыту ұйым қызметкерлерінің тиімділігі Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1.Экономикалық өсудің классикалық тұжырымдамасында адами ресурстарды дамытудың теориялық аспектілерін және отандық және халықаралық ұйымдардың қызметінде адам ресурстарын дамытуды сипаттаңыз; 2.Адам ресурстарын тиімді басқару саласында басқару шешімдерін қабылдау және логистиканы қалыптастыру; 3.Ұйымның адам ресурстарына деген қажеттілігін қамтамасыз ету және еңбек нарығында ұйымның ұстанымын бағалау тұрғысынан еңбек нарығының жай-күйі мен даму үрдістерін талдау; 4.Қызметкерлерді бағалаудың және аттестациялаудың әр түрлі әдістерін қолдана отырып, қызметкерлерге арналған оқыту бағдарламасын әзірлеу және олардың тиімділігін бағалау әдістерін қолдану; 5.Қызметкерлерді бағалау мен аттестациялаудың әр түрлі әдістерін қолдануға. Пәннің мақсаты. Адам ресурстарын басқару – заманауи менеджментті құрайтын маңызды бөліктерінің бірі. Адам ресурстарын басқару – бұл ұйымдарды, жобаларды тиімді құрастыру мен басқарудың идеялары мен тәсілдерінің жүйесі. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: экономикалық өсудің классикалық тұжырымдамаларындағы адам ресурстарының дамуының мәселелері; халықаралық ұйымдар қызметіндегі адам ресурстарынынң дамуының сұрақтары; адам капиталы даму индекстері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Операциялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың қабілетін қалыптастыру: 1.іскерлік коммуникацияны жүзеге асырады: көпшілік алдында сөз сөйлеу, келіссөздер, кездесулер, іскерлік хат алмасу, электронды коммуникациялар және т.б .; 2.Ұйымдарды басқарудағы стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдерді әзірлеу әдістерін иелену; 3.ұйымның операциялық қызметін талдау және басқару шешімдерін дайындау үшін оның нәтижелерін пайдалану; 4.әртүрлі жобаларды іске асыру үшін бизнес-топтар мен басқару топтарын қалыптастыру; 5.өз позициясының көшбасшылық теорияларын іс жүзінде тиімді қолдану. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Операциялық басқарудың теориялық негіздері. Компаниядағы модельдеу және бизнес-үдерістерді басқару негіздері. Кәсіпорынның операциялық стратегиясы Жаңа өнімді жобалау Тактикалық операцияларды басқару Қызмет көрсету секторындағы операциялық басқару

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компания құнын басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты бизнес құнына әсер ететін факторларды талдау, қаржылық орнықтылықтың, өтімділіктің және төлем қабілеттілігінің, қызметтің тиімділігі мен рентабельділігінің негізгі көрсеткіштерін бағалау негізінде бизнес құнын басқару қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. компанияның бағалаудың негізгі әдістерін сипаттаңыз 2. бизнестің құндылықтарына әсер ететін қағидаттары мен факторларын, компанияның шығындар факторларын іргелі талдаудың заманауи әдістерін түсіндіру; 3. қаржылық тұрақтылықтың, өтімділіктің және төлем қабілеттілігінің, бизнес пен нарықтық қызметтің негізгі көрсеткіштерін, қызметінің тиімділігі мен пайдалылығын салыстыра отырып; 4. ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдау, оның негізгі элементтерін айқындау және олардың ұйымға әсерін бағалау; 5. бизнесті бағалау және компания құндылығына қатысты аналитикалық және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану. Пәннің мақсаты бизнес құнына әсер ететін факторларды талдау әдістерін қолдану, қаржылық орнықтылықтың, өтімділіктің және төлем қабілеттілігінің, қызметтің тиімділігі мен рентабельділігінің негізгі көрсеткіштерін бағалау дағдыларын қалыптастыру. Пән ұйымның сыртқы және ішкі ортасын тиімді талдауға, оның негізгі элементтерін анықтауға және олардың ұйымға әсерін бағалауға мүмкіндік беретін дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: құнды құрудың іргелі қағидаттары; капиталдың тәуекелі, табысы және баламалы құны; САРМ капиталының баламалы құнын бағалау моделі; фирманың құнын құру перспективалы қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауй бизнес моделдерді құрастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Пәннің мақсаты - заманауи экономиканың корпоративтік және коммерциялық салаларында кәсіпкерлік құрылымдарды басқару стратегиясын қалыптастыру және енгізу барысында заманауи басқару әдістерін, бизнес-модельдеу құралдарын, мемлекеттік реттеуді, қаржылық, материалдық және басқа ресурстарды пайдалануды ұйымдастырудың құзырына ие магистрлік бағдарламалар түлектерін игеру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. Басқару стратегиясында компаниялардың бизнес-модельдерін таңдаудың және трансформацияның тән ерекшеліктері, факторлары; 2. Корпоративтік түрдегі коммерциялық ұйымдарды дамытудың стратегиялық бағыттарын айқындау, оның ішінде бірігу стратегиясын іске асыру, стратегиялық альянстарға қатысу; Корпоративтік басқару жүйесінде инновациялық бизнес-модельді құрастыру үшін технологиялармен және алгоритмдермен жұмыс жасау; 4. Коммерциялық салада мемлекеттік-корпоративтік серіктестік жобаларын әзірлеуге және іске асыруға арналған құралдарды қолдану; Пәннің мақсаты Пәннің негізгі мақсаты түлегі магистранттерге теориялық және практикалық білімді және қазіргі заманғы бизнес модельдерді ғимаратында заманауи теориялар мен тәсілдерді дағдыларын үйрету болып табылады. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: «Қазіргі заманғы бизнес моделдерін құрастыру» оқытылады: инновациялық бизнес-модельдердің әзірлеу және енгізу, корпоративтік және коммерциялық құрылымдардың дамуына; коммерциялық және корпоративтік құрылымдардың басқару және иесінің өзара іс-қимыл стратегиясы мен тактикасы; Біріктірілген корпоративтік құрылымдарды дамыту стратегиясын қалыптастыру механизмі; Сауда саласында корпоративтік тұлғаларды қайта ұйымдастыру. Бірігу (сатып алу) стратегиясының іске асырылу ерекшеліктері; Стратегиялық басқарудағы стратегиялық альянстар; Мемлекеттік-корпоративтік серіктестіктің жобаларын іске асыру; директорлар тиімді кеңесінің стратегиялық рөлі: бағалау және ынталандыру, анықтау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; 2. ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; 3. зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; 4. заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып және пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. «Ғылымның тарихы және философиясы» курсы магистратураның барлық мамандықтары үшін міндетті. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобалық талдау
  Несиелер: 5

  «Жобаларды талдау» пәнінің мақсаты - бір немесе бірнеше инвестициялық жобаларды іске асыру тиімділігінің орындылығы (немесе тиімсіздігі) үшін тиісті негіздемелерді зерттеу және жүргізу. Онда инвестициялық жобаларды талдаудың әдіснамасының негізгі элементтері кәсіпорынды пайдалану мен дамытудың ұзақ мерзімді жоспарларын тиімді құралы ретінде қарастырады. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Инвестициялық жобалардың концепциясы мен жіктемесі. Жобаны талдаудың стратегиялық аспектілері. Инвестициялық жобаның құрылымы. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі. Жобаны сараптау. Жобаның коммерциялық негіздемесін талдау. Жобаның тиімділігін бағалаудың негізгі критерийлері. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері: динамикалық (уақыт факторын ескере отырып) және статистикалық (есепке алу).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; -басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; -ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; -басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; -жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; -басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Командалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың қабілетін қалыптастыру болып табылады: 1. басқару тобын қалыптастыру мен дамытудың теориясы мен практикасын жүйелі түрде түсіндіру; Басқарушы команданың психологиялық сипаттамаларын, басшылық құрамын қалыптастыру әдістері мен стратегияларын бағалау; 3. компанияның персоналына құндылықтарды қалыптастыру және беру, персоналдың корпоративтік рухын қалыптастыру, қызметкерлердің орналасқан жерін және компанияға адалдық таныту; 4. түрлі жобаларды іске асыру үшін бизнес-топтар мен басқару топтарын қалыптастыру; • 5. Практикадағы өздерінің басшылықтың негізгі теориясын тиімді қолдануға. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Басқарудң негізгі теориялық және тәжірибелік аспектілері, тиімді топты қалыптастырудың технологиясының принциптері мен оны басқару қарастырылған. Ұйымның өміршеңділігінің әр түрлі кезеңдерінде басқарушы топқа қойылатын ерекше талаптарды саралау. Баса назар топ-менеджерлерді ынталандыруға бағытталады, олардың біріккен жұмыстарының оратақ нәтижеге әсер етуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көшбасшылық және ынталандыру
  Несиелер: 5

  • «Көшбасшылық және мотивация» пәнін меңгеру мақсаты - көшбасшылық құбылыстарды басқарудағы жеке, топтық, ұйымдастырушылық деңгейлерде білім мен дағдыға негізделген, сондай-ақ әлеуметтік-мотивациялық басқару сипаттамаларын зерделеу, еңбекті басқару саласындағы білімді игеру саласындағы жалпы мәдени және кәсіптік құзыреттерді меңгеру әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінің қызметкерлерінің мотивациясы, заманауи технологиялық персоналды басқару арқылы ынталандыру дағдыларын игеру.Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Қазіргі қоғамдағы көшбасшылардың рөлі мен функциялары. Заманауи ғылыми және қолданбалы зерттеулердегі көшбасшылықтың феноменологиясы. Жетекшілік басқару теориясы, көшбасшының жеке қасиеттері, көшбасшының күші және ықпалы Еңбек мотивациясының мәні. Мотивацияның функциялары. Мотивацияның әдістері мен құралдары. Дағдарысқа қарсы басқаруды ынталандыру. Мотивациялық механизмді талдау Мотивациялық жүйені оңтайландыру, оңтайландырудың тиімділігін бақылау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Эмоционалды интеллект
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Курстың мақсаты магистранттарға заманауй ұйымдық іс -әрекет теориясы мен тәжірибесін үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. эмоционалды интеллект негізінде командалар мен бөлімдерді басқарудың инновациялық әдістерін қолданады 2. тұлғааралық және топтық мінез-құлық қағидалары, ұйымдастырушылық өзгерістерді басқару, көшбасшылықтың теориялық және практикалық аспектілері бойынша өкілеттіктерді кеңейту туралы білімдерді көрсету; 3. Көшбасшының негізгі сипаттамаларына ие, қызметкерлерді ынталандыру білімі, қақтығыстарды және стрессті басқаруға арналған ұйымдастырушылық өзгерістерді басқару әдістерін қолдану; 4. персоналды ынталандырудың психологиялық ерекшеліктерін бағалау және жобаларды іске асыру үшін бизнес тобын қалыптастыру мақсатында қызметкерге мотивациялық әсер ету әдістерін салыстыру; 5. Компания персоналына құндылықтарды қалыптастыру және ұғыну, қызметкерлердің корпоративтік рухын қалыптастыру, қызметкерлердің орналасқан жерін және компанияға адалдықты шақырады; 6. Көшбасшының негізгі сипаттамаларына ие, қызметкерлерді ынталандыру білімі, қақтығыстарды және стрессті басқаруды ұйымдастыру өзгерістерін басқару; Пәннің мақсаты. Курстың мақсаты - эмоционалды интеллект құбылысын қарау, эмоцияны түсінуге, эмоцияларды түсінуге, эмоциялық интеллекттің дамуына арналған биологиялық және әлеуметтік алғышарттарды зерделеуге. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: ЭИ-ге кіріспе. ЭИ биологиялық және әлеуметтік алғышарттары. Теория және қазіргі заманғы ұғымдар.Зияткерлік факторлардың қарым-қатынасы. ЭИ әзірлеу үшін бес қадам. Өзін-өзі тану. Эмоцияларды басқару. Қатынастарды басқару. Эмоциялық коучинг. Көшбасшылық және эмоциялық интеллект. ЭИ арқылы уақытты басқару. ЭИ арқылы стрессті басқару. Эмоциялар мен қақтығыстар. Эмоционалды және зияткерлік команда. Спиральді динамика және оның қолданылатын мәні. Жеке даму мен компанияны басқарудағы заманауи тәсілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тайм-менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: ұйымдастыру, жоспарлау және уақытты тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жобаның орындалу мерзімін талдау, жобаның басталу және аяқталу мерзімін анықтау; - жоба бойынша жұмыстарды орындау уақытын алдын ала белгіленген кестемен салыстыру; - сәйкессіздіктерді анықтау және осы проблемаларды шешу жөніндегі шараларды қарастыру; - тиімді тайм-менеджменттің негізгі қағидалары мен заңдарын сақтай отырып, жобаны орындаудың күнтізбелік жоспарын құру; -жобаны іске асыру мерзімін анықтау кезінде 80/20, жеті "R" тайм-менеджмент әдістерін қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - тайм-менеджменттің түсінігі мен мәні; - тайм-менеджменттің мақсаттары мен принциптері; - тиімді тайм-менеджменттің негізгі ережелері, мақсаттарды орнату және оларға қол жеткізу кезеңдері; - уақытты ұйымдастыру және жоспарлау әдістері, уақытты басқару жүйесіндегі мақсаттарға жету кезеңдері; - 80/20 әдісінің мәні; - жеті" R " тайм-менеджмент жұмыс кеңістігін ұйымдастыру ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тиімді бизнесті қайтақұрылымдау және құру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты материалды жүйелі қайта құрылымдау негізінде докторанттарды дамыту болып табылады, қаржы және ақпараттық ағымдар, олардың қызмет көрсету сапасын жақсарту. Тұтынушылардың қажеттіліктерінің мерзімін қысқарту, түрлі ресурстарды қайта бөлу және азайтуды жеңілдетуге бағытталған. Пәннің міндеттері: - модельдеу, талдау және Business Process Reengineering нақты мүмкіндіктері туралы білімді реттелген жүйеде құру; - бизнес-моделін құруға CASE-құралдарын пайдалана отырып және айтарлықтай кәсіпорынның жұмысын жақсарту үшін үлгілерді қайта дизайн жасаудың қажеттілігі мен орындылығын бағалау бойынша шешім қабылдау үшін негіз қалыптастыру.Пән келесі тақырыптарды зерттейді: өзгерістер мен компанияның жұмыс істеуі мен дамуы, олардың рөлі. Тұрақсыз экономикалық ортада бизнесті басқару. Кәсіпорындардың ұйымдық құрылым түрлерін жедел және стратегиялық қайта құрылымдау. Осы пәнді табысты игерген докторанттар келесідей қабілеттіліктерге ие болуы тиіс: 1. Бизнес-процестерді қайта құрылымдау мақсаттары, принциптері мен бағыттары туралы білу 2. Қайта құрылымдаудың кезеңдері мен негізгі ресурстарын жоспарлау 3. Бизнестің ауқымын (ауқымын) өзгертудің негізгі әдістерін білу 4. Жаңа технологиялардың әсерін талдау құрылымның өзгеру әдістерін ажырата білу және қолданыстағы ішкі құрылымын өзгерту 5. құрылымды өзгерту әдістерін ажыратып, қолдануға

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бизнестің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: корпоративтік және әлеуметтік жауапкершіліктің миссиясы мен корпоративтік мәдениетімен қарым-қатынасын олардың ұйымдық қызметінің тиімділігі мен тиімділігін арттыру үшін дәлелдеу қабілетін дамыту. Курсты оқу барысында студенттердің келесідей қабілеттерін қалыптастыру: - белгілі бір әлеуметтік топтар мен тұтастай алғанда қоғамның өмір сапасына әсер ететін заңнамада (этика, экология, мейірімділік, қайырымдылық, адамгершілің және т.б.) айқын анықталмаған немесе анықталмаған ережелер мен нормаларға сәйкестігі үшін кәсіпкерлік субъектілерінің жауапкершілігін қалыптастыру. - қонақжайлылық индустриясының қолданыстағы құрылымдарында корпоративтік қарым-қатынастарды талдау; - қонақжайлылық индустриясының кәсіпорнында бірыңғай корпоративтік мәдениетті сақтау үшін корпоративтік қарым-қатынас нормаларын қалыптастыру; - корпоративтік модельді қалыптастыруды таңдау; - өзара әрекеттесудің жеке тұлғааралық жүйесін моделдеу, сапа менеджменті жүйесін басқару және кәсіпорынның ағымдағы қызмет нәтижелерін басқару; - әлеуметтік жауапкершіліктің тиімді үлгілерін көрсету; - ұйымның миссиясын әлеуметтік жауапкершілікке қатысты анықтау; КӘЖ механизмі кәсіпорынның тұрақтылығын қамтамасыз ету факторы ретінде, өз қызметкерлері арасында компанияны қабылдауды жақсарту. Оқытылады: корпоративті әлеуметтік жауапкершілікті жүзеге асырудың жүйелері мен механизмдері, әлеуметтік есеп, аудит және есеп беру, КӘЖ ұйымның бәсекелестік артықшылықтары мен дамуының факторы, КӘЖ-ді ынталандыру факторы ретінде түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бизнес коммуникация
  Несиелер: 5

  • Пәннің мақсаты - магистранттарға қарым-қатынастың жеке стиліне әсер ететін қолданыстағы жеке қасиеттер мен жеке қасиеттер туралы идея беру; - жеке және топтық коммуникациялардың тиімді нысандарын ұйымдастыру дағдыларын дамыту; - магистранттарға негізгі теориялық қағидаларды меңгеруге, сондай-ақ интеграцияланған коммуникацияның ажырамас бөлігі ретінде жарнамадағы практикалық дағдыларды иеленуге мүмкіндік беру; - мемлекеттік, қоғамдық, саяси құрылымдардағы жарнама мамандарының жұмыс ерекшеліктерін көрсету, халықаралық саладағы қоғаммен байланыс ерекшеліктерін түсіну, инвесторлармен, жергілікті қауымдастықпен, БАҚ өкілдерімен жұмыс істеу; әртүрлі коммуникациялық арналар арқылы, соның ішінде Интернет-коммуникациялар арқылы имиджді және беделді басқаруға бағытталған коммуникациялық технологиялардың жиынтығының негізгі қағидаттарын меңгеру үшін жағдай жасау.«Іскерлік коммуникациялар» пәні - коммуникацияның табиғатын және конструктивті қарым-қатынас заңдарын зерделеуге арналған дәрістер, практикалық сабақтар, сонымен қатар жарнама коммуникациясының ерекшеліктері туралы магистраттың идеяларын қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Іскерлік байланыстар басқару объектісі ретінде. Байланыс басқарудың тұжырымдамалық негіздері. Байланыс басқарудағы зерттеу әдістері. Бизнес-коммуникациялардың әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Бизнес-тұлғаның бейнесі. Тиімді сөйлеу және тыңдау мүмкіндігі. Өнеркәсіптік және коммерциялық сектордағы коммуникацияларды басқару. Іскер қатынасхаттар. Маркетингтік коммуникацияның негізгі құралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  стратегиялық басқару жүйесіндегі мақсаттарға, міндеттерге қол жеткізу және іске асыру тиімділігі мен ағымдағы стратегиясына мониторинг жүргізу және бағалау негізінде компанияның даму стратегиясын әзірлеу;

 • Код ON2

  менеджменттің заманауи аналитикалық құралдарын, басқарудағы сандық әдістерді, диагностика, талдау және проблемаларды шешу әдістерін, сондай-ақ ұйым қызметінде шешімдер қабылдау және оларды іске асыру әдістерін анықтау;

 • Код ON3

  ғылыми зерттеулер мен есептеулерді жүргізу әдістерін талдау, басқару қызметі мен бизнес тиімділігінің әлеуметтік, экологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау;

 • Код ON4

  корпоративтік қаржы жағдайын диагностикалау және жалпы және стратегиялық менеджмент саласындағы тиімді басқару шешімдерін жобалау;

 • Код ON5

  жоғары оқу орнының талаптарына сәйкес пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу, сабақтар мен ғылыми зерттеулер жүргізу, лекциялар мен семинарларда стратегиялық менеджменттің мәнін ашу, адам ресурстарын басқару, жобалық талдау, сапаны басқару.

 • Код ON6

  жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу және жобаның іске асырылуы мен табыстылығын негіздеу, маркетингтік, өндірістік және қаржылық талдау әдістерін қолдану.

 • Код ON7

  штаттық кестені құру, лауазымдық нұсқаулықтарды, қызметкерлердің жалпы санын және жалақы қорын анықтау, жоспарлау және бақылау әдістерін, шешім қабылдауды, ақпараттық технологияларды пайдалану.

 • Код ON8

  кәсіпорынның шаруашылық және қаржылық қызметін ұйымдастыру және басқару саласындағы күрделі және стандартты емес жағдайларда басқарушылық шешімдерді әзірлеу;

 • Код ON9

  мотивация, көшбасшылық, топтық динамика, қақтығыстарды басқару және жоғары корпоративтік мәдениет пен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін қоса алғанда, адам ресурстары мен ұйымдастырушылық мінез-құлықты басқарудың тиімді моделін дайындау.

 • Код ON10

  ұйым қызметінің тиімділігін арттыру үшін басқарудың жаңа технологияларын әзірлеу

 • Код ON11

  ұйымның тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ететін тиімді бизнесті құру үшін қайта құрылымдау моделін құру;

 • Код ON12

  басқа адамдармен тез және оңай байланыс орнату, өз ойлары мен сезімдерін дәл беру, өз әрекеттерін ұжым мүшелерімен келісу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, ұжымдық шешім қабылдау, қойылған мақсаттар мен міндеттерді шешудің жаңа нұсқалары мен тәсілдерін ұсыну.

Top