Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07103 Технологиялық машиналар және жабдықтар (машина жасау) в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Машина жасау өндірісі үшін қазіргі заманғы материалдар
  Несиелер: 5

  Металдар мен қорытпалар, полимерлер, керамика және композиттер негізінде конструкциялық материалдарды пайдаланудың берілген жағдайларында ұтымды пайдалану білімдерінің кешенін қалыптастыру. Пән машина жасау өндірісіне арналған заманауи материалдарды алу саласындағы жаңа ғылыми және практикалық жетістікте

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздердіy түсінүгін және заманауи ұйымдардың қызметін басқару әдістерін меңгеруін қалыптастырады. Пән, менеджмент саласындағы жаңа ғылыми және практикалық жетістіктерін және менеджменттегі заманауи көзқараспен таны-стырады. Магистранттар ғаламдық масштабтағы және шағын бизнестегі менеджмент мәселелерін, ұйымдастырушылық мінезқұлық және көшбасшылық стильдерінің динамикасын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Бұл пәнді оқу кезінде магистранттар шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Технологиялық құралдарды жобалау
  Несиелер: 5

  Машина жасауда алынған жалпы және әмбебап білімдерді пайдалануға мүмкіндік беретін теориялық және практикалық дайындық негіздерін құру. Машина жасауда технологиялық жабдықтарды жобалауды жүргізу тәсілдері мен тәсілдерін әзірлей отырып, эксперименттік деректер нәтижелерін зерттеу және бағалау және олардың шынайылығын арттыру жөніндегі негізгі ұғымдармен ғылыми ойлауды дамыту

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Механикалық жүйелерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту типтік технологиялық процестерді басқарудың механикалық жүйелерін автоматтандыру және есептеу теориясының негіздерін, құру принциптерін меңгеру болып табылады. Магистранттар Машина жасаудағы технологиялық процестерді басқарудың механикалық жүйелерін автоматтандыру принциптерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Механикалық жүйелердің динамикасы
  Несиелер: 5

  Механизмдер мен машиналарды моделдеу әдістері туралы білім алу, зерттеу әдістерін таңдау және жүргізу бойынша дағдыларды меңгеру, механикалық жүйелерді теориялық зерттеудің негізгі әдістерімен шаршау, механикалық жүйелер динамикасының негіздері. Магистрант есептерді MATLAB базалық құралдарымен шешуді, SolidWorks/Cosmos құралдарымен механикалық жүйелердің динамикасы�� модельдеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын ала-ды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Технологиялық машиналар мен жабдықтар даму перспективалары
  Несиелер: 5

  Ағымдағы жағдайды талдау туралы білім алу, тиісті саланың технологиялық машиналары мен жабдықтарын жетілдіру саласында міндеттер қою және шешімдер іздеу. Магистрант технологиялық машиналар мен жабдықтарды болашақта дамыту бойынша білім, білік және дағдыға ие болады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Квалиметрия және сапаны басқару
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу кезінде магистранттар жұмыс жүргізу кезінде (жобалау және әзірлеу, өндірісті дайындау, өндірісті қамтамасыз ету, өндірісті қамтамасыз ету, өз өндірісі, өнімді жеткізу, сервис және жөндеу, сонымен қатар бұйымдарды жобалау процестерін және өндірістің технологиялық процестерін практикалық қолдану және машина жасау кәсіпорындарында өнім сапасын басқару) дағдыларды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Технологиялық машиналардың параметрлерін өлшеу мен бақылау әдістері және құралдары
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді түсінуі мен түсінуін және өлшеу әдістері мен құралдарын меңгеруін береді. Пән машина жасау саласындағы жаңа ғылыми және практикалық жетістіктермен таныстырады. Магистранттар өлшеу әдістері, тәсілдері мен құралдарын зерттейді,техникалық маши��алардың параметрлерін бақылау дағдыларын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу және инновациялық істі ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Эксперименталды деректерді өңдеу тәсілін беретін және машина жасаудағы жобалық шешімдерді негізді қабылдауға және эксперименттің осы негізінде олардың сапасын бағалауға ықпал ететін қолданбалы зерттеулерді, эксперименттерді ұйымдастыру мен жоспарлаудың статистикалық әдістерін практикаға енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ана және шет тілдерінде коммуникацияны жүзеге асыру.

 • Код ON2

  Эксперименталды іс-әрекетті ұйымдастыру құрылымы мен принциптерін білу, эксперименталды-зерттеушілік іс-әрекет дағдысы болу.

 • Код ON3

  Заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; машина жасау саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану.

 • Код ON4

  Арнайы жабдық жұмысының ұтымды технологиялық режимдерін анықтай отырып, машина жасауда машиналар мен жабдықтардың бөлшектерін дайындаудың технологиялық процестерін әзірлеудің жаңа заманауи әдістерін қолдану; жобаланатын бұйымдар мен объектілердің әрекет ету қағидалары мен құрылғыларының сипаттамасын құру.

 • Код ON5

  Машина жасау үшін тораптарды, агрегаттарды, машиналарды, жетектерді, жабдықтарды, жүйелерді және стандартты емес жабдықтарды жобалауға және жасауға арналған техникалық тапсырмаларды әзірлеу

 • Код ON6

  Зерттеу әдістемесін білу, механикалық жүйелердің динамикасын анықтау әдістері, машина жасаудағы өлшеуіш экспериментті жоспарлау әдістер

 • Код ON7

  Машина жасау кәсіпорындарында технологиялық, операциялық және энергетикалық жабдықтарды пайдаланудың прогрессивті әдістерін қолдану

 • Код ON8

  Материалдардың сапасын, технологиялық үдерістерді өндірістік бақылауды, дайын өнімнің сапасын бақылауды тиімді жүргізуді ұйымдастыру

 • Код ON9

  Заманауи ұйымдардың қызметін басқару әдістерін меңгеру

 • Код ON10

  Орта арнайы оқу орындарында оқыту үшін педагогикалық теория мен педагогикалық шеберліктің теориялық негіздерін, оқу-тәрбие процесін басқару психологиясын білу

Top