Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06201 Телекоммуникациялық желілер және жүйелер в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Математика I
  Несиелер: 5

  Сызықты алгебра, жазықтықтағы Аналитикалық геометрия, векторлық алгебра, кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, шектер теориясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Физика –қазіргі заманғы барлық техника мен технологияның негізі. Физиканы оқу теориялық дайынд��қтың негізін және білім беру бағдарламасының компонентін құрайды.Физиканың іргелі және негізгі заңдары өтіп жатқан табиғи құбылыстарды түсінуге, оларды сипаттап беретін әдістер мен тәсілдерді білуге, ғылыми зерттеу және бақылау нәтижелерін өңдеуді білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Экологияның заңдылықтары, табиғатты сақтау және табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі, ағзалардың қоршаған ортаның факторлары мен тіршілік ету ортасы қатынастары, биосфера-нооқодарлы тұжырымдамасы. В.И. Вернадский, тұрақты дамудың тұжырымдамалары мен тұжырымдамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика II
  Несиелер: 3

  бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу, бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу, белгілі бір интеграл, бірнеше айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Алгоритмдеу және жоғары деңгейлі тілдерде программалау
  Несиелер: 5

  Программалау тілдеріне кіріспе. Программаның өмірлік циклі. Тапсырма параметрі және программа сипаттамасы. Алгоритмдердің негізгі түсініктері. Жоғары деңгейдегі бағдарламалау. Программалаудың негізгі басқару құрылымдарының өкілдері. Программаларды жобалау әдістері. Программа туралы мәлімдеме. Тексеру бағдарламалары. Модульдік бағдарламалар. Процедуралар мен функциялар. Массивтер Динамикалық деректер құрылымдары. Интеграцияланған орталарда бағдарламалау ерекшеліктері. Жөндеу және тестілеу программалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы мақсаттар үшін ағылшын тілі
  Несиелер: 6

  Пән берілген мамандық бойынша жалпығылыми терминология мен терминологиялық іштілді меңгеруге бағытталған және коммуникативті қызметтің төрт түрі бойынша дағдыларды қалыптастырады: мамандық бойынша түпнұсқалық мәтіндерді толық түсініп оқу, мамандық мәселесі бойынша эссе жаза білу, кәсіби ақпаратты қамтитын түпнұсқалық хабарламаларды тыңдау дағдылары, мамандық бойынша пікірталас дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік математика
  Несиелер: 5

  - білім беру және негізгі заңдылықтарды, түсініктерді, теоремалар мен формулаларды меңгерту; - нақтылы есептерді шешу тәсілдері мен әдістерін меңгерту; - табиғи процесстердің математикалық модельдерін түзу және түзілген модельді нақтау тәсілдерін таңдай білу; - ғылыми және ақпаратты әдебиеттерді пайдалана білу; - математикалық интуицияны дамыту; - математикалық мәдениеттілікті тәрбиелеу; - ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін калыптастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: «Инженерлік математика» пәнінің негізгі құрамын инженер-техникалық зерттеул��рде маңызды орын алатын анықталған интеграл, меншіксіз интегралдар, көп айнымалылы функция, еселі интегралдар, дифференциалдық теңдеулер, сан қатары, ықтималдықтар теориясының негіздері құрайды аналитикалық геометрия, математикалық талдау құрайды. Оқыту қорытындысы: математикалық әдістерді меңгеру нәтижесі техникалық, энергетикалық, экономикалық және ауыл-шаруашылық пәндерді оқытуда қолдануға мүмкіндік беруі тиіс. Математиканы оқу теоретикалық механика, материалдар кедергісі, электротехниканың теориялық негіздері және т.б. пәндерді терең меңге��уге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория және зерттеу әдістері. Әлеуметтік өндірістің негіздері және әлеуметтік экономика нысаны. Нарықтық жүйенің механизмі. Өндіріс, шығындар және компанияның табысы. Ұлттық экономика. Экономикалық өсу және нарықтық тұрақсыздық. Инфляция және жұмыссыздық - экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі. Ұлттық экономикадағы және экономикалық қауіпсіздіктегі қаржы-валюталық жүйе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 6

  мал шаруашылығы саласындағы терминологиялық сөздікті меңгеру, арнайы тақырыптарды түсіну және ағылшын тілінде тақырыптық мәселелерді талқылау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электромагниттік өрістер мен толқындар
  Несиелер: 5

  Электрмагниттік толқындардың негізгі заңы. Электмагниттік өріс үшін толқындық теңдеу. Біртекті және изотропты орта үшін жазық электромагнитік толқындар. Жиілікті дисперсиялық орта үшін жазық электромагниттік толқын. Ортаның бөліну шекарасында толқындық құбылыс. Бағыттауыш электромагниттік толқындар. Тіктөртбұрышты метал толқын аратқыштар. Дөңгелек метал толқын таратқыштар. Көлемдік резонатролар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электр тізбектерінің теориясы 1
  Несиелер: 5

  Тұрақты токтың электр тізбектерін есептеу заңдары және әдістері. Қуат балансы. Электр тізбектерін компьютерлік модельдеу. Электр тізбегін есептеудің символикалықәдісі. Тізбектерде гармониялық әсер ету кезіндегі қуаттар балансы. Электр тізбектеріндегі резонанс. Периодты синусоида емес тәріздес әсер ету кезіндегі тізбектер. Фурье қатарына жіктеу. Периодты синусоида емес тәріздес әсер ету кезіндегі тізбектерді есептеу. Төрт-полюстіктер. Электрлік фильтрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  «Менеджмент» мамандығының кәсіби тілі және оның компоненттері. Кәсіби терминология - ғылыми стильдің басты ерекшелігі. «Менеджмент» мамандығының тілі ретінде сөйлеудің ғылыми стилін оқыту. «Менеджмент» мамандығы бойынша пәндерді оқудағы ғылыми-зерттеу әдістер туралы. Тақырыпқа және коммуникативтік тапсырмаға сәйкес әдістерді таңдау ережелері. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының құрылымы мамандықтың профилі бойынша. Кәсіби орыс тілін «Менеджмент» мамандығының пәндерімен байланыстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электроника және схемотехника 1
  Несиелер: 5

  Жартылай өткізгіш аспаптардың құрылымы мен жұмыс істеу принципі.Қоректену көздерінің түрлері мен құрылымы. Кернеудің параметрлік және компенсациялық тұрақтандырғыштары. Кернеудің тәуелді және автономды инверторлары. Оптоэлектронды құрылғылар.Күшейткіш құрылғылардың сұлбатехникасы.Күшейткіштердің кері байланысы. Кері байланыстардың мақсаты және оларды ұйымдастыру тәсілдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электронды және өлшеуіш техника негіздері
  Несиелер: 5

  Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі. Электронды-тесік өту. Жартылай өткізгіш аспаптар. Метрология негіздері. Өлшеу метрология объектісі ретінде. Өлшеу түрлері мен әдістері. Өлшеудің негізгі құралдары. Өлшеу қателіктерінің жіктелуі. Өлшеуіш түрлендіргіштер. Аналогты өлшеу аспаптары. Цифрлық аспаптар. Микропроцессорлық аспаптар. Стандарттау негіздері. Стандарттау мақсаты, мәні және міндеттері. Халықаралық стандарттау. Сертификаттау негіздері. Сертификаттау жүйелерінің түрлері. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификаттау жүйесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр тізбектерінің теориясы 2
  Несиелер: 5

  Тұрақты токтың сызықты емес электрлік тізбектерді септеу әдістер. Сызықты емес магниттік тізбектер. Өтпелі электрлік-магниттік процесстер, коммутация заңдары және бастапқы шарттар.Тұрақты кернеу мен гармониялық кернеуде RL-RC тізбектердегі өтпелі процесстер, тармақталған тізбектердегі өтпелі процесстерді есептеу әдістері; операторлық әдіс.Дюамель интегралын қолдану арқылы кез-келген кіріс әсер ету кезіндегі өтпелі процесстерді есептеуді. Таратылған параметрлері бар тізбектер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Телекоммуникация негіздері
  Несиелер: 5

  Өзара байланысқан желілер.Телекоммуникацияның құрылымдық сұлбасы. Сигналдар мен бөгелулердің математикалық үлгілері. Көпарналы таратудың құрамы, принципі және түрлері.Радиобайланыс жүйелері мен түрлері. OSIүлгісі. Коммутация және бағдарлау түрлері.Телефон байланысының принципі және құрамы.Деректерді тарату желісінің құрылымдық сұлбасы. Компьютерлік желілердің жіктелуі. Телекоммуникация желілерінің конвергенциясы (бірігуі). Телекоммуникацияның даму болашағы (перспективасы).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электрлік байланыс теориясы
  Несиелер: 5

  Байланыс жүйелері туралы түсінік. Кедергілер, шумдар, байланыс арнасындағы ауытқулар. Арнаның өткізу қабілеті. Кедергілердің математикалық моделі. Фурье қатары. Сигналдарды қалпына келтіру, және жіктелуі. Сигналдардың энергетикалық спектрлері. Ақ шум. Тізбектердің сызықты және сызықсыз параметрлері. АМ сигналдары. Модуляция және сигналдарды демодуляциялау. Модемдер сұлбасы. Сигналдарды импульсті модуляциялауды уақытпен және спектрлі өрнектеу. Шумды кванттау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Антенді-фидерлі құрылғылар және радиотолқындарды таралуы
  Несиелер: 5

  Бос кеңістікте радиотолқындардың таралуы. Радио және телетаратылыммен жабын зоналарын есептеу. Қала жағдайында және ғимарат ішінде радиотолқындардың таралуы. ЖЖС-ЖЕР жолындағы радиотолқындардың таралуы. Алыс тропосфералық таралудың қысқатолқынды радиотрассаның өрісін есептеу. Антенна теориясы негіздері. Вибратор,директорлы, логопериодтық ,параболалық антенналар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлық техника 1
  Несиелер: 5

  Цифрлық электроникағакіріспе (ЦЭ). ЦЭ-дағыесептеужүйелері. Негізгі логикалық элементтер. Буль Алгебрасы. Шифратордың және дешифратор. Мультиплексор және демультиплексор. RS, D, JK және Т триггер. Есептеуіштер: Тура, кері және реверсивті есептеуіштер. Жылжымалы регистрлер: тізбекті, параллельді және әмбебап регистрлер. Арифметикалық құрылғылар туралы жалпы түсініктер. Сумматорлар мен азайтқыштар. Екілік азайту. Екіліккөбейту, екілікбөлу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электроника және схемотехника 2
  Несиелер: 5

  Импульсті құрылғылар.Логика алгебра. Логикалық хабарлар, логикалық операциялар, қарапайым логикалық элементтер . Негізгі логикалық элементтер. Логикалық микросхемалардын түрлері. ИМС-тардың негізгі параметрлері. Комбинациялық логикалық схемалар. КЛС құру кезеңдері. КЛС-тардың түрлері.Комбинациялық интегралды микросхемалар. Тізбекті интегралды КЛС. Импульстердің таратқыштары. Ерікті шот коэффициенті бар есептеуіштер. ЦАТ.АЦТ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сигналдарды цифрлық өңдеу
  Несиелер: 5

  Дискретті сигналдар. Дискретті жүйелер. Сандық сүзудің негіздері. Сигналдарды сүзгілеу. Есептеу үдерісі және есептегіш алгоритм. Цифрлық жиілік сүзгісі. Сызықты фазалы сандық сүзгі. Сигналдардың деконволюциясы. Деконволюцияның тиімді сүзгілері. Вейвлет түрленділуі. Вейвлеттік функцияларды. Карунен – Лоэв-тың дискретті түрлендіруі. Цифрлық фильтр, ұтымды белгі бойынша максимумның шу сигналына қатынасы. Арнайы дискретті кездейсоқ процесстер. Авторегрессиялық жылжымалы орташа процес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлық техника 2
  Несиелер: 5

  Микропроцессор жүйелерінің негізгі анықтамалары. МЖ классификациясы. МЖ жадысы. МЖ командаларының классификациясы. МЖ және ҚПТ команда құрамы. ҚПТ құрылысы. ҚПТ шығыс сұлбалары және негізгі элементтердің тағайындалуы. МЖ-ны программалау. АССЕМБЛЕР тілі. МЖ үзілістері және олармен жұмыс істеу. МЖ стегі және олармен жұмыс істеу. Микропроцессордың программалық моделі. МЖ кіріс және шығыс интерфейстері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық байланыс теориясы
  Несиелер: 5

  Цифрлық байланыс жүйесінің негізгі элементтері және функционалды схемасы. OSI моделінің сәйкестігі. Сигналдардың жіктелуі. Байланыс арнасын талдау. Кедергілер мен шулар. Цифрлық сигналды тіркеу әдістері. Таңбалық кодтау.. Импульстік модуляция. Сигнал/шу қатынасы. Қатені анықтау және түзетудің негізгі принциптері. Хэмминг Кодтары. Ұю кодтары. Итеративті және каскадты кодтар. Турбокодтау ұғымы. Скремблирлеу. Топтық және элементтік синхрондау. Кері байланысы бар жүйелер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Телекоммуникациялық және радиоэлектрондық жүйелерді бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Python бағдарламалау тілі.Салыстырмалы операторлар. Python тілінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Дағыдеректер түрлері. Null эквиваленті. None –да тексеру. Негізгі модульдер. Файлдар мен каталогтардағы операциялар. Мұрағатталған және қысылған файлдарды жасау және оқу үшін жоғары деңгейлі функциялар. Терминал шығару өлшемін сұрау. Unittest модулі: Командалық жолдың интерфейсі. Тестті анықтау. Тест кодын ұйымдастыру. Табысқа жетуді тексеру. Subprocess,Fractions, Cmath, Glob Functools, Os.path модулдері. Web–үшін Python.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Байланыстағы кабельдік жүйелері
  Несиелер: 5

  Телекоммуникациядағы бағыттауыш жүйелердің жіктелуі, жиіліктік диапазоны және конструкциялық ерекшеліктері. Бағыттауыш жүйелердің электродинамикасы. Таратудың біріншілік және екіншілік параметрлері. Оптикалық байланыс жүйелерінің теориясы. Оптикалық талшықтар, конструкциялық ерекшеліктері. Оптикалық талшық пен кабель параметрлері. Телекоммуникация кабельдеріндегіэлектромагниттік әсерлер мен коррозия. Телекоммуникациядағы КБЖ – ынжобалау, монтаждау және жұмысқа пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Теледидар және радиохабар тарату
  Несиелер: 5

  Оптикалық суреттердің элементтік анализі және синтезі. Оптикалық бейнені электр сигналына түрлендіру.Түрлендіргіштерді құру принциптері. Теледидар сигналдарының сенсорлары және олардың сипаттамалары. Түс телевизиялық жүйелер.Сандық телевизиялық жүйелер. Сандық теледидар сигналдарын қысу. MPEG-1,2,4 және MPEG-7 видео қысу. Сандық бейне модуляциясы. DVB сандық телехабар тарату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Бағдарламалық инженерия
  Несиелер: 5

  Өмірлік циклдің модельдері мен бейіндері. Микропроцессорлық және қосылатын жүйелердің бағдарламалық құралдарының өмірлік циклінің процестері. Автоматтандыру жүйесінің бағдарламалық құралдарының жобаларын басқару. Бағдарламалық инженерияның негізгі процестері. Бағдарламалық инженерия процестерін орындаудың жалпы сұрақтары. Бағдарламалық инженерияның әдістері мен құралдары. Бағдарламалық инженериядағы есептеу үрдістерінің теориясы мен бағдарламалар сұлбаларының теориясының методологиясын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Сымсыз байланыс технологиялары
  Несиелер: 5

  Сымсыз коммуникациялардың жіктелуі. Амплитудалық, жиіліктік, екі позициялық фазалық манипуляция. Когерентті және когерентті емес детектрлеу. Көп позициялы фазалық және квадраттық амплитудалық модуляция. Көпшілік қол жеткізу. Спектрді кеңейту әдістері. Сымсыз жүйелерде тарату арнасының ерекшеліктері. Сигнал қуатының жоғалуын есептеу модельдері. Ұялы желі концепциясы, компоненттері, принциптері және жүйелері. Транкингтік жүйелер. Шнурсыз телефония. IEEE 805.15 стандарттары.Х., IEEE 802.15.4: , 802.11. LP VAN технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Дестелік және гибридтік коммутация желілері
  Несиелер: 5

  Дестелік коммутация жүйелері: құрамы, құрылымы. TCP/IP моделінің жоғарғы деңгейлерін қарастыру. Мыс, талшықты-оптикалық кабельдер, сымсыз орта, гибридтік коммутациядан ақпараттарды дестелі тасымалдауды ұйымдастыру. Каналдық деңгей. LLC және MAC деңгейлері. Локалды желідегі коммутаторлар. Кең жолақты дестелі коммутация. Негізгі терабитті коммутатор/роутер. Кең жолақты желілер негіздері: VCI виртуалды тізбектері және VPI виртуалды жолдары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Радиотаратқыш және радиоқабылдағыш құрылғылар
  Несиелер: 5

  Заманауи радиобайланыс және радиоға қол жеткізу құрылғыларындағы сандық модуляция әдісі. Көпфункционалды OFDM типті сигналдар. Радиоқабылдағыштардың құрылымы. Жиілік түрлендіргіштері. Радиоқабылдағыштар туралы жалпы ақпарат. Құрылыс сұлбасы. Радиоқабылдағыштардың функционалды дизайны. Радиоқабылдағыштардың негізгі түйіндері. Үйде пайдалануға арналған қабылдағыштар. Теледидар қабылдағыштары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Транспорттық байланыс желілерінің технологиялары
  Несиелер: 5

  АУББ ИКМ ЦТЖ – нің құрылымдық сұлбасы, тораптары және стандарттары. PDH, SDH -ғы цифрлық ағындары. SDH - ның аппаратуралары. SDH – ғы басқару мен синхрондау. Телекоммуникацияның әртүрлі бөлімшелерінде ЦТЖ – ның қолданылуы. ЭКЖ – лері бойынша ЦТЖ – нің байланыс жолы трактісі. АТОТЖ – нің оптоэлектронды компоненттері.Оптикалық байланыс жолы трактісі.ТОБЖ – ын тығыздау, жобалау әдістері. Тасымалдау желілерінің үлгілері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Телетрафик теориясы
  Несиелер: 5

  Ақпараттық тарату жүйелерінің математикалық модельдері. Телетрафиктің негізгі міндеттері. Қоңырау ағыны. Қызмет көрсету ұзақтығы. Босатулардың ағыны. Жүктеу. Қызмет сапасының сипаттамасы. Коммутация жүйелерінің өткізу қабілеті. Телетрафик теориясы мәселелеріндегі статистикалық үлгілеу әдісі.Жоғалған жүйелер. Эрланг формуласы өте симметриялық, толық емес сұлбасы.Басқару ақпараттарының сипаттама- ларын анықтау кезінде пучка жағдайын кеңейту әдісі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жерсеріктік және радиорелелік байланыс жүйелері
  Несиелер: 5

  Жердегі ғарыш кеңістігінде радио толқындарының таралу ерекшеліктері. Спутниктік байланыс жүйесі; құрылыстың негізгі принциптері; Орбита параметрлері; Орбитаның түрлері. Ғарыш станцияларының құрылымының негізгі сипаттамалары. Жер станциясының құрылымдық диаграммасы. VSAT жүйесі. Спутниктік байланыс желісінің энергетикалық есебі. Электромагниттік үйлесімділік. Қолданыстағы және перспективалық КҚК шолу. РРЛ құрудың жалпы принциптері. Радиорелелік жабдықтар құрылысының принциптері. RRL дизайны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректерді тарату хаттамалары
  Несиелер: 3

  Хаттамалар стегін және хаттама ұғымы. Хаттамаларды функционалдық мақсаты бойынша ұсыну.Әзірлеумен және регламенттеуші хаттамалармен айналысатын ұйымдар (IETF, IEEE, ISO, ITU-T). Ашық Жүйелердің Өзара әрекетінің Базалық Эталонды Моделі - ISO/OSI. Деңгейлер, орындалатын міндеттер және тиісті хаттамалар. OSI моделін және басқа үлгілерді салыстыру. TCP/IP, IPX/SPX хаттамаларының топтамасы. NetBIOS/SMB, NovellNetWare, DECnet хаттамаларының стектері. Х. 25, FrameRelay, MPLS, FTP хаттамалары. V5, VoIP телефония хаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 4

  Курсы жазбаша ағылшын тілінде академиялық және кәсіби дағдыларды дамытып, жетілдіруге бағытталған, академиялық, не кәсіби жағдайларда және жұмыс істеу барысында қажет болатын табысты жазбаша қарым-қатынас үшін. Студенттер академиялық жазылымның, кітапхана каталогтары мен сайттарды қолдану ерекшеліктерімен танысады. Дискурсивті эссе жазудың тәжірибесі: жоспарлау, негізгі идеясын, абзацтар мен қорытындысын жазу. Өзгертіп айту әдістері. APA форматы: сілтемелер дәйексөздер Студенттер аббревиатура түрлерін, академиялық лексиканы, артикльдерді қолдануды оқып біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бизнес-жоспарлау пәнінің мәні және міндеттері. Бизнес-жоспар және оның негізгі құрылымы. Өнім өткізу нарығын бағалау. Бәсекелестік. Маркетингтік қызметтің жоспары. Өндіріс жоспары. Ұйымдастыру жоспары. Қаржылық жоспар. Заңдылық жоспар. Тәуекел пен қауіпсіздікті бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Интернет заттары
  Несиелер: 3

  Интернет Заттарына кіріспе. IoT қолдану сценарийлері. IoT арналған деректерді тарату технологиялары. IoT аппаратты бөлігі. Стандартты интерфейстер. Деректерді өңдеу, бұлттық сақтау орындары. Құрылғылармен тәжірибелік жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Телерадиоэлектрондық құрылғылардың сенімділігі
  Несиелер: 5

  РЭА сенімділігін бағалау мәселесі. РЭА сенімділік теориясының негізгі ұғымдары. Техникалық жүйелер элементінің сенімділігі. РЭА сенімділік теориясының математикалық аппараты. РЭА элементтерін қалпына келтіру және істен шығу ұғымдары. РЭА тоқтаусыз жұмысын үлестіру функциялары. РЭА техникалық жүйелерінің сенімділігін оның элементтерінің сенімділігі бойынша анықтау. Аппаратуралық артықшылық. РЭА сенімділігін анықтайтын факторлар. РЭА қалпына келтірумен жүйенің сенімділігі .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Телекоммуникациялық байланыс желілерін жобалау және пайдалану
  Несиелер: 5

  Инфокоммуникациялық қызметтердің,байланыс жүйелері мен желілерінің, жаһандық желінің, интернет дербес байланыстың, цифрлық тарату жүйелері мен Қазақстан Республикасының қорғалған байланыс жүйелерінің инновациялық дамуы. Телекоммуникациялық желілерді құрудың негізгі ұғымдары, анықтамалары және принциптері. Электрбайланыс желісінің топологиясы және құрылымы. Екінші телекоммуникациялық желілерді құру ерекшеліктері. Екі берілген желі торабының әр түрлі жолдарын құру. NGN желілері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Код ON1

  Жаратылыстану-математика ғылымдары мен тарих саласындағы терең білімді меңгеру.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте қолданылатын ақпараттық және компьютерлік технологиялардың, телекоммуникация негіздері мен элементтер базасының терең білімін меңгеру.

 • Код ON2

  Жобалау және монтаждау негіздерін білу, радиотехникалық және инфотелекоммуникациялық құрылғылар мен жүйелерді пайдалануға қабілетті болу, электр тізбектерін есептеудің әдістерін игеру.

 • Код ON4

  Аналогтық және цифрлық электрондық технологиялар саласындағы терең білім деңгейін меңгеру, схемотехникалық модельдеу тәжірибесі болуы, микропроцессорлық жүйелер саласындағы білімін көрсету және микроконтроллерлерді бағдарламалау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON5

  Инфокоммуникация жүйелері мен желілерін жобалау бойынша есептеуді жүргізе білу, қолданбалы компьютерлік бағдарламалардың қазіргі заманғы пакеттерін пайдалану, радиоэлектрондық құрылғылар мен инфокоммуникация жүйелерін модельдеу және жобалау.

 • Код ON6

  Электр және цифрлық байланыс теориясы, деректерді беру сигналдарын өңдеу және түрлендіру құрылғыларының жұмыс істеу әдістері, принциптері туралы білімді меңгеру.

 • Код ON7

  Радиоэлектрондық тізбектер мен сигналдар негіздерін, радиотолқындардың сәуле шығару, таралу және қабылдау білімін меңгеру, антенна-фидерлік құрылғылардың түрлерін ажырату, сымсыз байланыс технологиясын білу және олардың айырмашылықтары туралы түсінікке ие болу, сымды және сымсыз жүйелердегі мәліметтерді таратудың сымсыз желісін есептеуді жүргізе білу.

 • Код ON8

  Радиоэлектрондық және инфокоммуникациялық жүйелерді жобалау міндеттерін шешуде теориялық білімді қолдану.

 • Код ON9

  Радиотехникалық құрылғылар мен инфокоммуникация жүйелерін дайындау және пайдалану кезінде қазіргі заманғы технологиялар, стандарттау талаптары, метрологиялық қамтамасыз ету және тіршілік қауіпсіздігі білімін көрсету.

 • Код ON10

  Ақпаратты ұсыну және құжаттау үшін мемлекеттік тілді және бір шет тілін меңгеру, инфокоммуникациялық технологиялар мен байланыс жүйелері саласына тән нормативтік және құқықтық құжаттарды қолдана білу, жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын оқуға дайын болу.

 • Код ON11

  Тәжірибелік инженерлік қызметте философиялық, әлеуметтік-саяси, экономикалық және құқықтық білім негіздерін меңгеру.

 • Код ON12

  Инженерияда болашақ маманның әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымы, жалпы психологиялық мәдениетінің және дене шынықтырудың тиісті деңгейін көрсету.

Top