Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04202 Құқықтану в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Нарықтық экономика жағдайындағы еңбек құқығының даму мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән нарықтық экономика жағдайында еңбек құқығы дамуының қазіргі мәселелерінің ерекшеліктерін білуге мүмкіндік береді; еңбек құқығы қатынастарының қазіргі жай-күйін талдайды, жастардың жұмысқа орналасуына әсер ететін фактілерді талдау мен бағалауды жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының халқының қаржылық сауаттылығының құқықтық ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу кезінде халықтың қаржылық сауаттылығының негізгі әлеуметтік, эконо-микалық және құқықтық негіздері; депозит-тің, пайлық инвестициялық қорлардың құқықтық аспектілері; қаржы алаяқтарының ерекшеліктері, олардың іс-әрекеттері, оларды анықтау тәсілдері; қаржы институттарымен және қор нарықтарымен өзара іс-қимыл жа-сау; ҚР-да қаржылық сауаттылықтың құқықтық негіздерін қолдану саласындағы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
 • Құқықтық талдаудың методологиясы
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың маңызды конституциялық және заңнамалық институттардың мазмұны туралы, олардың адамдардың мінез-құлқына әсер ету тәсілдері туралы білімдерін тереңдетуге, құқықшығармашылық және құқық қолдану қызметіндегі құқықтың жалпы теориясы саласындағы проблемалық сипаттағы мәселелерді түсіндіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Адам құқықтарын қорғаудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда адам құқықтары, олардың әлеуметтік және заңдық табиғаты, генезисі, қазіргі жағдайы және оларды қорғау механизмдері туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыруға, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың заңды механизмдері (мемлекетішілік және халықаралық) жүйесі туралы түсініктерді қалып��астыруға мүмкіндік береді; практикалық кәсіби қызметте әлеуметтік-құқықтық институттарды кешенді талдау дағдыларын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасында экстремизм мен терроризмге қарсылық білдірудің мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пән терроризмдік сипаттағы және экстремистік бағыттағы қылмыстың жай-күйін, үрдістерін зерттеуге, сондайақ олармен күрестің тиімді шараларын анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Әкімшілік-процестік заңнаманы қолдану мәселері
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың әкімшілік-процессуалдық процедураларына қойылатын заманауи талаптарды, оны қолдану практикасын, сонымен қатар әкімшілік іс-әрекет саласындағы заңгердің кәсіби қызметіне қажетті дағдыларды тереңдетіп оқытуға бағытталған, атап айтқанда: жағдайларды дұрыс саралау, құжаттарды әзірлеу, әкімшілік-іс жүргізу сипатындағы құқықтық актілер жобаларына заңдық қорытынды беру, құқықтық шешімдер қабылдау үшін.

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметтің мәселелер
  Несиелер: 4

  Пән магистранттарда мемлекеттік басқару, басқару еңбегін ұйымдастыру, сонымен қатар мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқаруды модернизациялаудың қазіргі тенденцияларын есепке ала отырып, басқару тәжірибесін ғылыми талдау саласындағы білім мен қажетті іскерліктер мен дағдылардың біртұтас жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • Қылмыстық процестегі сотқа дейінгі өндіріс
  Несиелер: 5

  Пән қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі өндірісті реттейтін заңнамалық ұйғарымдарды түсіндіру және іске асыру саласында білім мен іскерлікті қалыптастыруға және алынған білімді одан әрі ғылыми-зерттеу және практикалық қызметте сауатты қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді түсінуін және заманауи ұйымдардың қызметін басқару әдістерін меңгеру мүмкіндігін береді. Пән менеджмент саласындағы жаңа ғылыми және практикалық жетістіктермен және менеджментті заманауи көзқараспен таныстырады, магистранттар ғаламдық масштабтағы және шағын бизнестегі менеджмент мәселелерін, ұйымдастырушылық мінез-құлық және көшбасшылық стильдерінің динамикасын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтық және азаматтық-процестік заңнаманы колданудың теориясы және практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән құқықтану магистрі мамандығын меңгеру кезінде кәсіби білім мен қабілеттілікті қалыптастырады, азаматтық құқық саласындағы қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік береді; азаматтық және азаматтық процестік заңнамасының мәнін ашу; азаматтық-құқықтық қатынастар саласында қалыптасатын түрлі жағдайларға құқықтық нормаларды дұрыс қолдану дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын ала-ды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнаманы құқықтық колдану тәжірибесінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пән қылмыстық және қылмыстық-процестік қатынастарды реттейтін құқық нормаларын қолдану саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін мамандарды даярлауға, қылмыстық және қылмыстық-процестік құқық теориясын меңгеруге, қылмыстық және қылмыстық-процестік құқық нормаларын қолданудың практикалық дағдыларын алуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми коммуникацияны ана және шет тілінде жүзеге асыру

 • Код ON2

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу, кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану

 • Код ON3

  Құқықтың жетекші рөлі туралы, сараптама-зерттеу жұмысы жүргізілетін құқық саласы туралы, құқық салаларының ғылыми және теориялық аспектілері туралы, құқықтың қолданбалы тағайындалуы туралы түсінікке ие болу

 • Код ON4

  Мемлекеттік қызмет және әкімшілік кәсіби қызмет, азаматтық-құқықтық және қылмыстық-құқықтық қызмет саласындағы қолданыстағы заңнаманы білу

 • Код ON5

  Құқықтық құжаттарды дайындау ережелерін реттейтін негізгі стандарттарды ұсыну, қазақстандық заңнаманы жетілдіру мен дамытудың өзекті мәселелері, құқықтық нормаларды іске асыру тетігі

 • Код ON6

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алу, құқықтық саладағы процестер мен құбылыстарды зерделеудің қазіргі тұжырымдамаларын, теориялары мен тәсілдерін талдау, эксперименттік-зерттеу қызметі барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау және шешу

7M04202 Құқықтану (ғылыми педагогикалық)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану (бейіндік бағыт )
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top