Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05103 Молекулалық биотехнология және биомедицина в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Геномика мен протеомикадағы биоинформатика
  Несиелер: 8

  ДНҚ реттілігін талдау. Геномның секвенирленген реттіліктерін талдауда қолданылатын компьютерлік бағдарламалар. Ақуыздың амин қышқылды реттілігінің статистикасы. Дәлелдер және домендер. Ақуыздың ширатылуы. Ақуыз құрылымын алдын ала болжау, ақуыздың қызметі мен клеткалық орналасуын болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақуыздық инженерия
  Несиелер: 8

  Протеомиканың биологиялық ғылымдар жүйесіндегі рөлі. Транскриптомика түсінігі: нысандары, әдістемесі және негізгі бөлімдері. Геномдық және протеомдық зерттеулердің заманауи технологиялық платформалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Иммуногенетика
  Несиелер: 7

  Адам иммуногенетикасы. Гемолитикалық аномалиялар. Зат алмасу аурулары. Канцерогенездегі иммуногенетикалық аспектілер. Канцерогенездік факторлар. Онкологиялық аурулардың иммундық жағдайының ерекшеліктері. Ісіктің иммунодиагностика, иммунопрофилактика және иммунотерапиясы. Ісікке қарсы иммунотеттегі клеткалық және гуморальдық механизмдердің рөлі. Ісіктің классификациясы (қатерлі, қатерсіз).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулалық геномика
  Несиелер: 7

  Геномика және молекулалық медицина. Геномиканың негізгі қағидалары. Ген және геномдар анализі. Рекомбинантты ДНҚ технологиясы. Клондалган гендердің функционалды сипаттамасы. Геномиканың негізгі қағидлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эукариоттардағы гендер экспрессиясының молекалық реттілігі
  Несиелер: 5

  Эпигенетиканың молекулалық негіздері – эпигенетикалық тұқым қуалаудың заңдылықтарын, ДНҚ тізбегімен байланысты емес механизмдердің себебінен туындаған гендер экспрессиясы және жасуша фенотипінің өзгеруін зерттеу. Прокариоттар және эукариоттар гендерінің активтілігін реттеу. Промоторлар және энхансерлар. РНҚ сплайсингі. РНҚ: тасымалдау және локализация. РНҚ-редакциялау. РНҚ деградациясы. РНҚ интерференциясы. Кіші РНҚ. Каталитикалық РНҚ.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Генотерапия
  Несиелер: 5

  Генотерапия: нысандары, технологиялар және технологиялық шешімдер, жетістіктер, мәселелері және даму болашағы. Имммунотерапиядағы гендік технологиялар. Адамның тұқым қуалайтын және жүре пайда болған генетикалық өзгерістерінің гендік терапиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бионанотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Наноәлемнің негізгі түсініктері. Наноқұрылымды материалдардың физикалық химиясының негіздері. Наноқұрылымдарды құрастыру. Фундаменталды және қолданбалы зерттеулер: наноғылым мен нанотехнологиялар байланысы. Наноқұрылымдарды зерттеу әдістері. Медицинадағы бионанотехнологиялар. Биомедициналық зерттеулердегі және медициналық практикадағы наноқұрылымды материалдар және нанобөлшектер. Биомедициналық наноматериалдар. Генодиагномтикадағы және генотерапиядағы нанотехнологиялар. Табиғатты қорғауға арналған нанотехнологиялар. Нысан-мүшелерге дәрілік препараттар мен диагностикалық препараттарды жеткізудің нанотехнологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Регенерацияның биомедициналық негіздері
  Несиелер: 5

  Ұлпалық инженерия: ұлпалар мен мүшелердің құрылымдық және функционалдық эквиваленттерін құрастыру. Биосәйкес келетін материалдар және биотехнология. Ұлпалық инженерияның жаңа материалдары. Ұлпалар мен мүшелердің регенрациясын басқаратын жасушалық және молекулалық механизмдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи клиникалық диагностикасындағы ақуыз-маркерлер
  Несиелер: 5

  Ақуыз-маркерлерінің сандық және сапалық зерттеу әдістері. Диагностиканың заманауи молекулалық-генетикалық әдістері, кейбір мультифакториалды ауруларға молекулалық-генетикалық талдау, онкологиядағы молекулалық-генетикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • БАЗ-ды бөліп алу және тазарту әдістері
  Несиелер: 6

  БАЗ-дың химиялық құрылысы және биосинтезі бойынша жіктелуі. БАЗ-ды сандық және сапалық зерттеу әдістерінің жіктелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ГМА биоқауіпсіздігі мен қауіп-қатерлері
  Несиелер: 5

  Геномның құрылымы мен қызметі туралы жалпы түсінік, ГМА алудың заманауи технологиялары. ГМА және олардан алынған өнімдердің биологиялық қауіптілігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бос радикалды процестерді реттеу механизмдері
  Несиелер: 5

  Бос радикалдық процесстерді зерттеудің заманауи медицинадағы рөлі. Тірі жасушларда кездесетін бос радикалдар. Бос радикалды биология және медицинаның зерттеу әдістері: негізгі қағидалары және әдістемелік жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ГМА биоқауіпсіздігінің құқықтық негіздері
  Несиелер: 6

  Гендік инженерлік кәсіптің халықаралық құқықтық реттелу мәселелері, гендік инженерлік технологиялар өнімдеріне тұрғындар мен әртүрлі мемлекеттер әкімшіліктерінің көзқарасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биологиялық макромолекулаларды бөліп алу және тазарту әдістері
  Несиелер: 6

  Биологиялық макромолекулаларды бөліп алу әдістері (электрофорез, хроматография және т.б). Зерттеудің хроматографиялық және спектральды әдістері (ядролық магниттік резонанс спектроскопиясы, ИК-спектроскопия, газ-сұйықтықтық хроматография, хроматомасс-спектрометрия және т.б).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Апоптоз және некроз механизмдері
  Несиелер: 6

  Бағдармаланған жасушалық өлімді жарықтық, электронды микроскопия әдістерімен бақылау. Жасуша апоптозының морфологиялық және биохимиялық белгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің методологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеу стратегиясын өңдеу, алынған қорытындылар бағасы және сараптамасы. Тәжірибені жоспарлаудың негізгі ұғымдары мен принциптері; оптималдылық (оңтайлылық) критерийлері, эксперименталды жоспарларды жасаудың әртүрлілігі мен ережелері; Зерттеу объектісінің математикалық моделінің параметрлерін есептеу әдістері, олардың маңыздылығын бағалау және алынған модельдің дұрыстығын (оңтайлылығын) бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу.

 • Код ON3

  іргелі ғылыми зерттеулер мен технологияларды дамытудың ғылыми, патенттік және маркетингтік қолдау мақсатында биотехнология және тиісті пәндер саласындағы ғылыми ақпарат пен техникалық құжаттаманы, деректерді жан-жақты талдау және аналитикалық қорыту; ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру, эксперименттердің нәтижелерін дұрыс өңдеу, тұжырымдар жасау, ғылыми нәтижелерді (мақалалар, тезистер, диссертациялар) әзірлеу әдіснамасын меңгеру.

 • Код ON4

  Биотехнология өнімдерінің сапасын басқару жүйесін Қазақстандық талаптарға және халықаралық сапа стандарттарына сәйкес іске асыру дағдыларына ие болу.

 • Код ON5

  биологиялық объектілердің құрылымдық және функционалдық ұйымдастыру принциптерін және олардың қызметінің механизмдерін біледі; молекулярлық-биологиялық және биохимиялық әдістердің кең спектрін, оның ішінде эукариот жасушаларын өсіру, геномдық ДНҚ және РНҚ-ны бөліп алу, гендерді ПТР-мен амплификациялау және секвенирлеу, плазмидалар бөліп алу және анықтау, рестрикциялық талдау; электрофорез, генотиптеудің әртүрлі әдістерін, хроматографиялық әдістерді, биотехнологиялық өнімнің қауіпсіздігін талдау және бақылау әдістерін меңгерген.

 • Код ON6

  про - және эукариоттық жасушалардың әртүрлі сатыларда гендерді реттеу мен экспрессиясының молекулалық пост-транскрипциялық механизмдері өтетін негізгі метаболикалық үрдістерді қамтитын геномдардың құрылымдық ерекшеліктері мен эволюциясы аясында теориялық білімді шығармашылықпен пайдалана алады.

 • Код ON7

  қолданбалы және іргелі сипаттағы биохимиялық, биотехнологиялық, медициналық және фармакологиялық міндеттерді шешу үшін геномдық, протеомдық талдау деңгейінде биоинформатика әдістерін меңгеру; биоинформатикалық бағдарламалармен және ресурстармен жұмыс істеу, ғылыми және практикалық міндеттерді шешу үшін биологиялық ақпаратты жинауды, өңдеуді, интерпретациялауды өз бетінше жүзеге асыру; in vitro жасушаларымен жұмыс істеу әдістерін меңгеру, диагностика және емдеу үшін жасушалық культураларды пайдалану; бионотехнологиялар бойынша зерттеулерге қатысу дайындығын көрсету.

 • Код ON8

  Биотехнологиялық өнімдерді алудың жаңа тиімді жолдарын әзірлеуі мен іздестіруін жүргізу, ДНҚ технологиясы мен жасушалы технологияларды қоса отырып, заманауи биотехнологияларды құру. Биосинтез өнімдерін бөліп алуға, анықтауға және талдауға, биологиялық препараттардың жаңа штамм-продуценттерін алуға қабілетті болу.

Top