Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01541 Химия-Биология в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Жекелеген фактілерде химия-биологиялық құбылыстарды қарастыру, жалпы теориялық заңдылықтарды көру, химия мен биология дамуының тарихи тәжірибесін талдау және қорыту, кәсіби әрекет мәдениетін дарыту, өзіндік әрекетті өздік реттеу машығы, маманның дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды білу, білім беру үрдісін ұйымдастыру, өзіндік жұмыс формалары мен әдістерін, ақпараттық мәдениет негіздерін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Маңызды бейорганикалық заттардың химиялық және физикалық қасиеттері туралы құлағдар ету, зат құрылысының тео��иясы туралы негізгі мәліметтер, химиялық термодинамика және кинетика элементтері, ертінділер туралы ілім, бейорганикалық синтез заңдылықтары туралы мәліметтер, заттарды физика-химиялық талдау негіздері және басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Пән мен тілді біріктіре оқыту
  Несиелер: 3

  Шетел тілін кәсіби салада қолдану, кәсіби қарым-қатынас жағдайларында ауызша-сөйлеу және аудармалық дағдыларды дамыту ��ен жетілдірудің негізгі сатылары, шетел тілінде сөйлеу әрекетінің түрлі дағдылары (оқу, жазу, сөйлеу, тыңдау), таңдалған пәнді шетел тілімен байланыстыра оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық химияның негізгі заңдарын, теориялары мен қағидаларын біліп, түсіну: бейорганикалық қосылыстар кластары, периодтық заң, ТТР, атом және зат құрылысы, электрхимия, термодинамика және есептерді шешу, топта және дербес зертханалық жұмыстарды орындау кезінде қорытынды жасау, талдау мен түрлендіру кезінде оларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи педагогика
  Несиелер: 4

  Қазіргі күнгі білім берудің негізгі гуманистік тұлғаға бағдарланған парадигмаларын анықтау. Қазіргі заманғы теория мен педагогиканың ғылыми-теориялық ұғымдарын қолдану. Білім беру бағдарламасы бойынша білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттарға талдау. Оқытудағы диагностика мен бақылау, заманауи мектепте оқытудың жаңа технологияларын қолдану дағдыларын қалыптастыру, мектептегі менеджмент жүйесінің негізгі бағыттарын көрсету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулерге алып келетін есептер, квадратураға интеграцияланатын дифференциалдық теңдеулер қарастырылады, туындыға с��лыстырмалы түрде шешілмеген теңдеулер, реттің төмендеуіне жол ашатын жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер, жоғары ретті сызықты біртекті және әртекті дифференциалдық теңдеулер мазмұндалып, дифференциалдық теңдеулер жүйесін интеграциялаудың негізгі әдістері, оларды шешудің кейбір әдістері келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Функциялар шегі, бір айнымалы функцияларды дифференциа��дық есептеу, негізгі элементар функциялар туындысы теорияларын қарастыру, туныды функцияны табу кезіндегі дифференциалдау формулалар мен ережелерін қолдану, функциялар шегін, күрделі функция (айқын емес, параметрлік берілген) туындыларын табу есептерін шешу машығы, туынды көмегімен функцияны зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулалық биология
  Несиелер: 4

  Биологиялық полимерлердің (ақуыздар мен нуклеин қышқылдарының) құрылысы мен қызметінің ерекшеліктерін, генетикалық ақпараттың сақталу, берілу және жүзеге асырылу заңдылықтарын, ақуыз синтезін реттеу механизмдерін қарастыру, осы білімдерді жеке және топта практикалық мәселелерді шешуде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Молекулалық биология генетика негіздерімен
  Несиелер: 4

  Өмірдің молекулалық негіздерін білу және түсіну, мұрагерлік ақпаратты енгізу тетіктері, биогенетикалық заң, мутация механизмінің молекулалық деңгейі, мұра және онкологиялық ауруларды алдын-алу және зерттеудің қазіргі әдістері және оларды командалық және жеке жұмыс тәжірибелік жұмыс атқаратын міндеттерді шешуде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясы
  Несиелер: 4

  Өсімдіктердің морфологиялық эво��юциясының негізгі бағыттарын, олардың толысу мен көбеюінің биологиялық мәні мен маңызын, жастық және маусымдық өзгерістерін білу. Түсініктер: систематика, эволюция, филогенез, флористика, таксономиялық санаттар мен бірліктер қатынасы туралы түсініктер алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ботаника
  Несиелер: 4

  Өсімдік жасушалары мен ұлпаларының құрылыс ерекшеліктері, өскіндік, тамырлық және генеративтік жүйелердің морфологиясы мен анатомиясы, өсімдіктердің морфологиялық эволюциясының негізгі бағыттары, жандану мен көбеюдің биологиялық маңызы, өсімдіктердің жастық және маусымдық өзгерістері туралы білу және түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биология (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Эволюцияның жалпы заңдылықтарын, тіршілік ұйымдасуының барлық деңгейлеріндегі оның түзілімінің себептері мен заңдылықтарын білу және ұғыну, эволюциядағы популяция оқшаулануы мен ұрпақтық өзгергіштік рөлі, түрлік бейімделістердің қалыптасу механизмдері мен тіршілік үшін күрес формалары, дербес және топпен практикалық міндеттерді шешу кезінде осы білімдерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияның таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Жалпы заңдарды, қағидалар мен химиялық теорияларды, периодтылық және химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттерін болжаудағы оның рөлі туралы ілім маңызын, атомдардың, молекулалар мен химиялық байланыстардың квантты-механикалық құрылысын, бейорганикалық заттардың негізгі кластарын, түрлі салаларда химиялық қосылыстардың практикалық қолданысын, химияның негізгі өнімдерін алудың өнеркәсіптік және зертханалық тәсілдерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ботаника ағылшын тілінде
  Несиелер: 5

  Ботаныиканың негізгі ұғымдарын: өсімдіктер мен саңырауқұлақтардың ұлпалары мен мүшелерінің анатомиялық және морфологиялық құрылысын, олардың алуантүрлілігін, онтогенез және филогенез үрдісіндегі олардың қалыптасуы мен функцияларын, өсімдіктік және саңырауқұлақтық ағзалар мен қоршаған ортаның өзара байланысын, өсімдіктер систематикасы мен өсімдік ұлпаларының анатомиясын, қарастырылушы өсімдіктер мен олардың өкілдерінің латынша атауын өту ағылшын тілінде өту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Органикалық химия пәнін білу, көміртегі қосылыстарын, А.М. Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясын, ациклдік, карбоциклдік және гетероциклдік қосылыстарды өту, функционалдық топтар, алкандардың галогентуындылары, арендер, спирттер, фенолдар, альдегидтер мен кетондар, монокарбон және оксикарбон қышқылдары мен оптикалық изомерлер, альдегидтік және ктеондық қышқылдар,жіктелулер мен номенклатуралар, изомерлер, алыну тәсілдері, физикалық және химиялық қассиеттер туралы білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Оқушылар онтогенезінің негізгі заңдылықтарын, олардың даму физиологиясының теориялары мен қағидаларын білу және түс��ну, тірек-қозғалыс аппаратын, жүйке, сенсорлық, эндокриндік, жүрек-қантамыр, асқорыту және зәр шығару жүйелерін дамыту, балаларды дамытудың әлеуметтік факторлары, топта және дербес практикалық жұмыстарды орындау кезінде қорытынды жасауда, орындау мен түрлендіруде, міндеттерді шешуде оларды қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химиядан есептер шығару әдістемесі
  Несиелер: 3

  Химияның қолданбалы мәселелерін: есеп шығару әдістемесін, химиялық эксперимент пен оны жү��гізу әдістемесін қарастыру, студенттерді ҚР білім беру жүйесінде қолдануға қабылданған химия оқулықтарының мазмұнымен таныстыру, студенттерге орта мектеп бағдарламасы бойынша химиядан сандық есептерді шешу әдістемесін үйрету, студенттерді мектепте өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе өтуге дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепте химиядан олимпиадалық есептерді шешу әдістемесі
  Несиелер: 3

  Оқушылардың химиядан білімдерін бекіту және жүйелеу, қиындығы жоғары деңгейлі есептерді шешуді меңгеру, шешу алгоритмдерін қолдана отырып сандық есептерді шешу дағдысын жетілдіру, алгебралық тәсілдер мен қиындығы жоғары деңгейлі есептерді шешу үшін алгоритмдерді қолдануды үйрету, өзіндік жұмыс істеу мен есепті шешудің өзіндік тәсілін іздестіру дағдысын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химиялық экология
  Несиелер: 4

  Химиялық экологиядағы негізгі ұғымдарды білу, ашық жүйелер теориясына кіріспе. Табиғи орталардағы ластауыш заттар айналымының химиялық негіздері. Тірі ағзаларды қорғаудың химиялық құралдары. Гидросфераның химиялық экологиясы. Стериндер мен стероидтер. Феромондар. Химиялық экология және энергетика. Антибиотиктер. Продуцент-микроағзаларда атқарылатын антибиотиктердің салыстырмалы функцияларының жорамалы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Элементтер химиясы
  Несиелер: 5

  Екі негізгі бөлікті: периодтық жүйедегі негізгі топша элементтерін (s- және p-) және қосымша топша элементтерін қарастыру. Бағдарламаның екі бөлігі де атомдардың электрондық құрылысы негізінде элементтер мен олардың қосылыстарының химиясын зерттеу мәселелеріне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Білім беру теориясы мен әдістемесінің жалпы мәселелерін білу және түсіну; білім беру мен тұлғаны дамытудың негізгі теориясы; заңдар мен принциптер, білім беру нысандары мен әдістері қазіргі заманғы теория мен практиканың практикалық мәселелерін анықтау қабілеті; білім мен өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті; білім беру қызметін жүзеге асыруға мотивациялық және әдістемелік дайындығын қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экологиялық зиянды заттар
  Несиелер: 4

  Тірі жүйеге зиянды заттар әсерінің негізгі заңдылықтарын, экожүйелердің зиянды заттармен ластануын бақылау мен талдау әдістерін, кеңінен тараған химиялық заттар мен қосылыстардың токсикологиялық қасиеттерін, экотоксиканттардың экожүйелерге түсу жолдары мен олардың биохимиялық айналымға ену үрдістерін білу, экожүйе жағдайын бақылау мен талдау әдістерін қолдана білу, тұрмыстық жағдайларда зиянды химиялық заттардың ағзаға әсерін төмендету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Көміртегі қосылыстарын, А.М. Бутлеровтың химиялық қосылыс теориясын: ациклдік, карбоциклдік, гетероциклдік қосылыстарды зерттеу. Функционалдық топтар, қаныққан көмірсутектер, этилен көмірсутектер, ацетилен көмірсутектер, диенді көмірсутектер туралы түсінік. Ароматты көмірсутектер, алкендердің, арендердің галогентуындылары, спирттер, фенолдар, альдегидтер мен кетондар, монокарбон қышқылдары, оксикарбон қышқылдары және оптикалық изомерия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы және жас ерекшелік психологиясының негіздері
  Несиелер: 3

  Түрлі білім мекемелеріндегі педагогикалық үрдісті ұйымдастырудағы психологиялық-педагогикалық көмек туралы білу, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың жастық анатомиялық-физиологиялық дамуының негізгі заңдылықтарымен танысу, кәсіби міндеттерді шешу үшін оқушылар мен сынып ұжымының психологиялық ерекшеліктерін зерттеуді іске асыру машығы, оқу-тәрбие үрдісін жобалау кезінде тұлғаның дербес-психологиялық ерекшеліктерінің есебі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдар термодинамикасы
  Несиелер: 4

  Материалдарда орын алатын химиялық және физика-химиялық құбылыстарға термодинамиканың классикалық заңдарын қолдану, химиялық реакциялардың жылу эффектілерін, жекелеген заттар мен қоспалардың фазалық өтулерін қарастырып, материалдардың жалпы немесе физикалық термодинамикасының негізгі бөлімдерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиядағы физика
  Несиелер: 4

  Химиялық үрдістер жүрісінің физикалық заңдары мен заңдылықтарын білу, физикалық заңдарға негізделген эксперименттік химиялық тәжірибелер, физика-химиялық есептер, ертінді түрлерін анықтау, жалпы химиялық мәселелерді түсіндіру мен шешу үшін физикалық құбылыстар мен заңдарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Органикалық молекуланың функционалды туындыларының химиясы
  Несиелер: 5

  Органикалық химияның келесі элементтерін білу: көмірсулар, моносахаридтер, оптикалық изомерия, құрылымдық және проекциялық формулалар, антиподтар, диастереомерлер. D- және L-қатарлар, Фишер байланысы. Хеуорзс формулалары, пиранозалық және фуранозалық циклдер. Диасахаридтер. Жоғары полисахаридтер. Циклоалкандар. Мұнай құрамы, нафтендер. Стереоизомерия: геометриялық, оптикалық және коформациялық. Байер мен Питцердің қабысу түсінігі. Бензол. Ароматтылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Органикалық химияның таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Органикалық химия реакцияларының негізгі типтерін жүйелеу және қорыту, синетикалық органикалық химияның ең маңызды реакциялары туралы біріңғай қағидаларға құрылған түсінік берілген, көптеген мысалдар санымен органикалық қосылыстардың негізгі типтерінің құрлысы мен химиялық қасиеттері арасындағы өзарабайланыс көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Қазақ (орыс) тіліндегі сөйлеу әрекетінің алуан түріндегі дағдларды дамыту және жетілдіру; Студенттердегі логикалық ойлауды, жадының алуан түрлерін, тілмен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын дамыту; тұлғаның тілдік қабілеті мен қазақ (орыс) тілдерінде ресми іс жүргізу қабылеттерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби салада шет тілін білу және ұғыну, кәбіи қарым-қатынас жағдайларында, шет тілінде сөйлеу әрекетінің (оқу, жазу, айту, тыңдау) түрлі дағдыларын, ауызша-сөйлеу және аудармалық дағдыларды дамыту мен жетілдірудің негізгі сатылары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 4

  Инклюзивті білім беруді ұйымдастырудың модельдері мен нормативтік-құқықтық базасын зерделейді. Мүгедектігі бар балалардың әртүрлі категориялары үшін инклюзивті білім беруді ұйымдастыру үшін жағдайлар жасайды, балаларды жалпы білім беру үрдісінде сенсорлық, қозғалтқыш, интеллектуалдық бұзылулармен, эмоционалды-сауық саламен қамтуды сипаттайды.Мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастырады. Инклюзивті білім беру процестерін басқарудағы сыни ойлау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Аналитиалық химияның таңдаулы тараулары – колориметрлік, фотоэлектроколориметрлік, рефрактометрлік, полярографиялық және электрохимиялық әдістер (потенциометрия және потенциометрлік титрлеу) қарастырылады, сапалық және сандық химиялық зерттеулерді жүргізу кезінде осы әдістерді қалай дұрыс қолдану керектігін түсіндіреді және практикалық қолданылуы көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Оқу үрдісінің әрбір сатысында әрбір білім алушының дайындық деңгейін анықтау; дербес прогреті анықтау мен қадағалау және білім алушылар дамуының дербес траекториясын түзету; білім алушыларды оқтудың күтілетін нәтижелерне жету үшін кең ауқымды машық пен дағдыларды дамытуға мотивациялау; алуын жұмыс түрлерін орында,аны үшін алынған бағалар мағызын жіктеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Биологияны оқытудың әдістемесінің концепциялық және теориялық негіздерін, педагогикалық ғылымдар мен құндылықтар жүйесіндегі оның орнын, жаратылыстық білім әдістемесінің даму тарихын білу, оқыту әдістерін, әрекеттері мен технолгиялары игеру, оқу жұмысының нәтижесіне бағытталған педагогикалық әрекет алгоритмін қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Ағылшын тіліндегі бейорганикалық химияның негізгі заңдарын, теориялары мен қағидаларын білу және ұғыну: бейорганикалық қосылыстар кластары, периодтық заң, ТТР, атом және зат құрылысы, электрохимия, термодинамика және оларды есептер шешуде, топтағы және дербес зертханалық жұмыстарды орындау кезіндегі қортынды түзуде, талдау мен орындауда қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемес
  Несиелер: 5

  Химияны оқыту әдістерін, химия кабинетінің материалдық базасын білу. Мектептегі химиялық білім құрылымы. Құрылымдық компоненттер. Химиялық білім міндеттері мен функциялары. Әдіснамалық зерттеулер негіздері. Химия сабақтарында оқытудың ақпараттық технологиялары. Мәселелік оқыту технологиялары. Оқытудың модульдік технологиясы. Химияны оқытудың коммуникациялық технологиялары: кейс технология, өлшемдік ойлау технологиясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Элементтер химиясы ағылшын тілінде
  Несиелер: 5

  Элементтер химиясын оқытуда шет тілін білу және түсіну, химияны өтуде ауызекі-сөйлеу және аудармалық дағдыларды дамыту және жетілдіру, сонымен қатар ағылшын тілінде химиялық элементтердің екі негізгі бөлігі қарастырылады: Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесінің негізгі топша элементтері мен қосымша топша элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Аналитикалық химия негіздерін, сынама таңдау мен дайындау теориясын және практкиасын білу. Технологиялық үрдістер мен өнім сапасын аналитикалық бақылау. Талдау әдісін таңдау. Химиялық талдау міндеттері мен нысаны. Гомогенді және гетерогенді жүйелердегі химиялық тепе-теңдік. Органикалық, аналитикалық реагенттер. Сандық химиялық талдау әдістері: гравиметрия; титриметрия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химия ағылшын тілінде
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінде жалпы химияның негізгі заңдарын, теориялары мен қағидаларын: бейорганикалық қосылыстар кластарын, периодтық заңды, ТТР, атом және зат құрылысын, электрхимияны, термодинамиканы, есептерді шешу мен дербес және топпен зертханалық жұмыстарды орындау, есептерді шешу, қорытынды жазу кезінде оларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Minor бағдарламасы
  Несиелер: 12

  Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) (Минор) – қосымша құзіреттіліктер қалыптастыру мақсатында оқу үшін білім алушылар анықтаған пәндер мен модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнаулы педагогика
  Несиелер: 3

  Арнайы педагогиканың негізін, педагогикалық білім құрылымында оның орны, арнайы білім беру мен арнайы педагогиканың даму тарихы, дидактиканың негіздері, мүгедектігі бар балаларды оқыту және тәрбиелеу технологиялары мен әдістері туралы білу; жалпы және арнайы білім беру саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі; арнайы білім беру қызметін жүзеге асыру үшін кәсіби дағдыларға ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономика, құқық,Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Құқық бойынша білім қалыптастыру, орын алған жағдайлардың заңға сай келуін талдау дағдыларын дарыту, нормативтік актілермен жұмыс жасау машығы, адамның тіршілік ортасымен және әрекеттің жүйелі жағдайларымен өзараәрекететстік негіздерін білу, құқықтық сана мен мәдениет деңгейін арттыру, төтенше жағдайлар облысындағы ҚР заңнамалық актілерін, «адам-тіршілік ортасы» жүйесіндегі өмір қауіпсіздігінің теориялық негіздерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Компанияны ұйымдастыру, бизнесті жүргізу туралы білім қалыптастырады. Бизнес-жоспарлау, өндіріс және сату, нарықты талдау дағдыларын дамытады; пайда, кіріс, кірістілік, төлем қабілеттілігі, компанияның өтімділігін есептеу. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты, мәдениетті қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды дамытады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың адамгершілік сана құндылықтарын түсінеді. Сыбайлас жемқорлықты сыни талдаудың дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім берудегі өлшемдік бағалау
  Несиелер: 3

  Баланың (психикалық, тұлғалық, әлеуметтік) даму диагностикасын білу: түзетпелі-дамытушылық бағыттағы дербес және топтық сабақтар бағдарламаларын жүзеге асыру, бағалау жүйесі арқылы баланың даму деңгейіне қойылатын талаптар және оқу мен даму үшін тиісті мүмкіндіктер тұрғысынан білім ортасын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық химия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінде органикалық химия пәнін білу. Көміртегі қосылыстарын, А.М. Бутлеровтың химиялық қосылыс теориясын: ациклдік, карбоциклдік, гетероциклдік қосылыстарды зерттеу. Функционалдық топтар, қаныққан көмірсутектер, этилен көмірсутектер, ацетилен көмірсутектер, диенді көмірсутектер туралы түсінік. Ароматты көмірсутектер, алкендердің, арендердің галогентуындылары, спирттер, фенолдар, альдегидтер мен кетондар, монокарбон қышқылдары, оксикарбон қышқылдары және оптикалық изомерия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физиология және өсімдіктер биохимиясы
  Несиелер: 5

  Тіршілік процестерінің жүру заңдылықтары мен өсімдіктердің зат алмасу механизмдерін, биологиялық заттардың негізгі кластарының ерекшеліктерін, олардың құрылысы, қасиеттері мен жұмыс істеу механизмдерін, өсімдік ағзасындағы метаболикалық жолдарын қарастыру және оларды зертханалық жұмыстарды қою, орындау, талдау және орындау нәтижелері бойынша қорытындын тұжырымдауда қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 5

  Балалар мен жасөспірімдердің жеке даму әрекеті мен олардың физиологиялық ерекшеліктерін тісіну мен білу. Ақпаратты қабылдау, көңіл бөлу әрекеттерінің даму сатыларын орнықтыру, танымдық қабілеттерін қалыптастыру мен оларды лабораториялық жұмыстарды жасауда, орындауда, талдау мен тұжырымдауда, қорытынды жасауда қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жалпы білім беру мазмұнын жаңарту тұжырымдамасының негіздері
  Несиелер: 3

  Білім мазмұнын құру қағидалары мен концепциялық негіздерін білу, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының заманауи сұраныстарына сәйкес білім беру мазмұнын жаңарту, білім берудің вариациясы мен тұлғалық бағдарлануын қамтамасыз ету механизмін білу, білім мазмұнының тұтастығы мен сабақтастығы, пәнішілік және пәнаралық байланыстарды қамтамасыз ету, оқушылардың оқу жетістіктері жүйесін құру арқылы соңғы нәтижені талдау және практикада қолдану дағдысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Цитология и гистология
  Несиелер: 5

  Қалыптасқан беталыс заңдылықтарын түсіну, жасуша, ұлпалар, нормалық факторлар, ұлпалардың физиологиялық ерекшеліктері мен жандануы туралы теориялық білімдерді білу. Жасушалық ұлпалар теоиясын, жасушалық органеллалар техникасын, құрылымы мен функциясын, олардың дағдыларын түсіну. Өзіндік мәселелерді шешу, оларды анықтау, іскуе асыру, талдау және қалыптастыру үшін зертханалық жұмыстарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Зертханалық жұмыстар техникасы
  Несиелер: 4

  Болашақ мұғалімнің химиялық ыдыстар��ен, зертханалық техника және аппаратурамен жұмыс жасаудың практикалық машық-дағдыларымен қарулануына жол ашады, эксперимент жүзеге асыру үшін қажетті есептеулер, эксперименттік және демонстрациялық тәжірибелер жүргізеді, химия ғылымдары саласындағы білімді тереңдетеді, мектеп эксперименттерін дұрыс жүргізіп, оқушыларда химия мен болашақ мамандыққа кәсіби бағдарлануға деген қызығушылықтың дамуына жол ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Функциональды анатомия
  Несиелер: 5

  Динамикалық және функционалдық байланыстар есебімен адам мүшелерінің түрлі жүйелерін, жануарлар патшалығы жүйесіндегі сүтқоректілердің орнын, тірек-қозғаыс аппаратын, сүйектер жіктемесін, ішкі мүшелер туралы ілім – спланхнологияны, дененің ауырлық орталығы орналасуының жастық, жыныстық және жеке ерекшеліктерін, жүйке жүйесінің жалпы анатомиясын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Гельминтология
  Несиелер: 5

  Омытрқасыз жануарлар әлімінің алуантүрлілігін, омытрқасыздардың (құрттар және т.б.) биологиясы мен анатомиясын қарастыру: шығу тегі мен тарихын талдау кезінде систематикалық жүйелерді, қоғамға пайдасы мен зиянын қарастыру, омытрқасыздар бойынша жекелеген зертханалық жұмыстарды орындау кезінде қорытындылар жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 5

  Адамның динамикалық және функционалдық байла��ыстары есебімен оның мүшелерінің түрлі жүйелерін зерттеу, жануарлар патшалығы жүйесіндегі адамның орны, тірек-қимыл аппараты. Сүйектер жіктемесі. Ішкі мүшелер туралы ілім – спланхнология. Дене ауырлығының жалпы орталығы орналасуының жастық, жыныстық және дербес ерекшеліктері. Жүйке жүйесінің жалпы анатомиясы. Топпен зертханалық жұмыстарды орындау кезіндегі қортыныдыны талдау және түзу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 5

  Жасушалық, морфологиялық, физиологиялық және биохимиялық зерттеулерде заманауи беталыстарды қарастыру. Адам мен жануарлардың даму үрдісіндегі морфологиялық, физиологиялық өзгерістер туралы білімдерді меңгеру, гаметогенез, эмбриогенез, ұрықтанудың биологиялық маңызы, гаструляция, органогенез ерекшеліктерін түсіну. Мәселелерді шешу, оларды анықтау, жүзеге асыру, талдау және қорытындылау үшін зертханалық жұмыстарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • 12-жылдық білім берудің нормативті-құқықтық негіздері
  Несиелер: 3

  12-жылдық білім берудің ғылыми-әдістемелік негіздері бойынша теориялық білімді қарастыру, оқушыларды оқыту әдістерін меңгеру, шығармашылық тұрғыдан ойлай білетін, қоғам мен қоршаған орта мәселелерінде бағдарланып, құзіретті болуға қабілеттті тұлға дайындап, тәрбиелеу, білім беру саласындағы тәрбиелеу мен оқыту бойынша сұрақтарға бағдарлану машығын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 5

  Адам және жануарлар физиологиясын оқыудың әдістері мен жалпы заңдылықтарын қарастыру, ұлпалардың түрлері мен жалпы қасиеттерін, жүйке және бұлшықет ұлпаларының құрылымын, эндокринді, қанайналу, асқорыту, тынысалу, орталық жүйке жүйесінің, жоғары жүйке қызметтерін және лабораториялық жұмыстарды жеке, сондай-ақ топта орындауда талдау мен қорытынды жасауда қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Зоология
  Несиелер: 5

  Жануарлардың негізгі жүйелік топтарын және олардың алуантүрлілігін суреттеу, ішкі және сыртқы құрылыс ерекшеліктерін, тіршілік образын қалыптастыру, биосфера мен адамдат қоғамындағы маңызы, зертханалық жағдайларда жинақтау, бақылау, препараттау және анықтау. Тәжірибеде нәтижелерді талдау және қорыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдік ағзаларының тіршілік қызметінің заңдылықтарын қарастыру және негізгі физиологиялық процестерде (фотосинтез, тыныс алу, минералды тамақтану, аралық алмасу және т.б.) синтезделетін метаболиттердің рөлін ашу және олардың өсімдік ағзасының өсуі мен дамуына қатысуы туралы білімдерді топта және жеке зертханалық жұмыстарды орындау кезінде қоюда, орындауда, қорытындыларды талдау мен тұжырымдауда қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектептегі химиялық эксперимент
  Несиелер: 4

  Мектеп химия курсынд�� эксперимент жүргізу формаларын, мектеп химия экспериментінің дидактикалық функцияларын, химияны оқыту әдісі ретінде мектеп эксперименті әдістемесі негіздерін қарастыру, химияны оқытудың эксперименттік әдісін, ғылыми және оқу химиялық эксперименттің құрылымы мен міндеттерін талдау және оқу химиялық эксперимент пен оның ерекшеліктеріне қойылатын дидкатикалық функциялар мен талаптарды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби ортада және социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін сұхбаттаса алу.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметінде жаратылыстану-ғылыми, математикалық, қоғамдық және әлеуметтік-экономикалық білімдерді, теориялық және тәжірибелік зерттеулер мәліметтерін, нормативтік құжаттар мен экономикалық талдау элементтерін математикалық өңдеу әдістерін көрсету білу.

 • Код ON3

  Ақпараттық және есептеу сауаттылығы болуы тиіс, ақпараттарды жалпылау, талдау және қабылдай алу, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдай білу.

 • Код ON4

  Химиялық үрдістер мен биологиялық нысандардың сан-алуандылығы туралы теориялық негіздер мен базалық түсініктерді қолдану , базалық жалпы кәсіби ақпаратты мазмұндай және сыни тұрғыдан талдай алуы тиіс.

 • Код ON5

  Шынайы химиялық үрдістер мен биологиялық нысандарда қолдану мен түсіндіру үшін негізгі химиялық және биологиялық заңдарды, заңдылықтар мен теорияларды қолдануға қабілетті.

 • Код ON6

  Химия-биологиялық үрдістерге ықпал ететін факторларды анықтау үшін игерілген іргелі білімді қолдана білу, химия-биологиялық үрдістер жүрісінің негізгі заңдылықтарын түсіндіре білу.

 • Код ON7

  Заманауи қоғамдағы педагогтың әлеуметтік орны мен рөлін білу; педагогикалық үрдісте педагогикалық қарым-қатынас пен әрекеттестікті жүзеге асыра алу, педагогикалық жағдайларды талдап, оларды негіздей білу. Кәсіби-педагогикалық әрекетте өзіндік өзектенуге дайын болу.

 • Код ON8

  Химиялық үрдістердің жүрісі мен тірі жүйелердің тіршілігінің ерекшеліктерін, олардың барысы мен ұйымдасу деңгейлерін, химия мен биология дамуының негізгі концепцияларын, әдістері мен бастамаларын білу, химиялық үрдістер мен биологиялық нысандарды бақылау, суреттеу, сәйкестендіру және жіктеу әдістерін меңгеру

 • Код ON9

  Зертханалық және далалық зерттеу әдістерін қолдана отырып, химия және биологияны оқыту спецификасы есебімен оқытудың заманауи технологиялары мен интербеленді әдістерін жүйелеп, қолдана білу.

 • Код ON10

  Оқушылардың, соның ішінде ерекше сұранысқа ие оқушылардың психология-физиологиялық ерекшеліктерінің заңдылықтарын және олардың түрлі жас кезеңдеріндегі оқу үрдісінде көрінісін білу.

 • Код ON11

  Анықталмағандық жағдайында жұмыстың зерттемелік және кәсіпкерлік дағдыларын қолдана білу.

 • Код ON12

  Дербес және топпен тиімді жұмыс жасай білу, өз көзқарасын нақты дәлелдей алу, өз әрекетін түзетіп, түрлі әдістерді қолдана білу.

Top