Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07111 Автоматтандыру және басқару: Көліктегі технологиялық процестерді автоматтандыру в Баишев Университеті

 • Математика

  Пәннің мақсаты - болашақ бакалаврларға инженерлік-экономикалық пәндер мен арнайы курстарды оқып-үйрену үшін қажет математика бойынша белгілі бір білім беру; математикалық түйсігі мен логикалық ойлауды дамыту; математикалық мәдениетті тәрбиелеу.

 • Компьютерлік графика

  Бұл курс барысында комбинаторлық есептеулер. Комбинаторлық объектілерді ұсынуы. Есептеу және бағалау. Толық іздеу. Қарапайым комбинаторлық объектілердің шыққан нәтижелері. Шапшаң іздеу. Сұрыптау. Графтардағы алгоритмдер. Кейбір комбинаторлық есептердің баламалылығы қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инжеерлі-компьютерлік графика

  Курс бағдарламасы AutoCAD, жүйенің координатасы, примитивтерді басқару, бейнебақылауды басқару, объектілерді құру, PhotoShop бағдарламалары, өңдеу, түрлі түсті режимдері және модельдері, сарапшыларға арналған құралдар, сүзгілермен жұмыс істеу, арнайы әсерлер және қосымша модульдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Курс негізгі ұғымдарды меңгеруге бағытталған: сызықты алгебра элементтері. Векторлық алгебра. Аналитикалық геометрия элементтері. Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Көп айнымалылардың функциялары. Дифференциалдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы. Математикалық статистика элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Пән әртүрлі мақсаттарға арналған сызбаларды орындау үшін теориялық және практикалық білім береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту барысында теміржолдың негізгі құрылғылары, техникалық жабдықталуы, құрылысы және жұмыс істеуі және олардың басқа көлік түрлерімен өзара әрекеттесуі, теміржол көлігінің құрылымы, темір жол категориясы, теміржол жолдарының элементтері, тасымалдау процесін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін негізгі құрылымдар мен құрылғылар тартымдағы жылжымалы құрамның жіктелуі, жекеленген бөлімшелерді және олардың жіктелуін тағайындау, теміржолдағы автоматтандырылған, телемеханикалық және байланыс құрылғыларының жұмыс жасау принциптерімен тағайындалуы, жіктелуі, теміржолды электрмен жабдықтау сызбасын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Физика курсы классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі ұғымдарының, заңдарының, теорияларының мәнін, олардың ішкі байланысы мен тұтастығының мәнін ашуды қарастырады. Білім алушыларда әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен ғылыми дүниетанымы туралы түсініктерді, зерттеулердің эксперименталды немесе теориялық әдістері нәтижелерінің нақтылық дәрежесін бағалай білуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • «Академиялық жазба және кәсіби тілдер» модулі (Академиялық жазба, Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі)
  Несиелер: 6

  Курсты меңгеру барысында білім алушылар кәсіби қызметтің ерекшелігін ескере отырып, академиялық лексиканы қолдануды үйренеді. Білім алушыларда оқытылатын білім беру бағдарламасының пәндері тақырыбы бойынша көркем және ғылыми мәтіндерді дайындау, жазу және жариялау, жобалар мен презентацияларды әзірлеу және ұсыну дағдылары қалыптасады. Кәсіби қазақ (орыс) тілін, кәсіби бағытталған шет тілін оқыту барысында болашақ маманның кәсіби қызметі аясында кәсіби лексикасы коммуникативтік құзыреттіліктері қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Автоматтандыру және басқару негіздері білім» модулі (Автоматика және телемеханиканың теориялық негіздері, Автоматика құрылғылары мен элементтері, Жол датчиктері )
  Несиелер: 8

  Модуль автоматты басқару теориясын, автоматика элементтерін есептеуді, дискретті құрылғылар теориясын, телемеханикалық басқару теориясын қамтиды./ Тұрақты токтың электр машиналары, трансформаторлар, айнымалы токтың электр машиналары теориясының жалпы сұрақтары ./ Электрлі рельс тізбектерінің жәктелуі - аралықтағы және станциядағы темір жол автоматикасы мен телемеханиканың негізгі құрылғылары, пайдалану және әрекет ету принциптері.Негізгіжолқабылдағыштарының, рельстізбектерінқоректендірукөздерініңтехникалықсипаттамалары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Пән негізгі заңдар мен есептеу әдістерін, тұрақты токтың электр тізбектерін және синусоидалды токтың, үшфазалы тізбектерді, синусоидалды емес токтың электр тізбектерін, сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі процестерді, тұрақты және айнымалы токтың сызықты емес электр тізбектерін оқып үйренуді қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Экология және тіршілік қауіпсіздігі» модулі (Экология және тұрақты даму, Тіршілік қауіпсіздігі негіздері)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара әрекеттесу мәселелері қарастырылады, ортаның, популяцияның, қауымдастықтың, экожүйенің факторлары мен ресурстары зерттеледі, Биосфера туралы білім қалыптасады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушылар тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздерімен танысады және төтенше жағдайларда қорғаудың негізгі әдістері мен құралдарын қолдануды үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электроника
  Несиелер: 5

  Электроника - электроника - вакуумда, газда немесе қатты кристалды органдардың құрамында зарядталған бөлшектердің (электрондардың) концентрациясы мен қозғалысын өзгертуге негізделген әртүрлі құрылғылар мен құрылғыларды жасау мен практикада қолданумен айналысатын ғылым мен техника саласы; басқа физикалық құбылыстар. Электроника интегралды схемалармен және басқа радиоэлектрондық компоненттерімен жұмыс істейді. Компьютерлер электроникада да бар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрлік орталықтандыру

  Курс автоматтандырылған және телемеханикалық жүйелерді қолдану арқылы теміржол станцияларында жүретін теміржолдармен жүрудің қауіпсіздігін басқару әдістерін және құралдарын меңгеруді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электроника және электротехниканың физикалық негіздері

  Пәнді оқыту барысында электротехника негіздері мен заңдылықтары, электрлік өлшегіш құралдардың құрылысы, трансформаторлар, электрлік машиналардың тұрақты және айнымалы токтары жөндеу қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалтану

  Пәнді оқыту барысында металдардың кристалды құрылымы, қалыңдау кезінде металдар құрылымының қалыптасу заңдылықтары, пластикалық деформация және термиялық өңдеу қарастырылады, металдар мен қорытпалардың құрылымы бар құрылымы арасындағы байланыс, фазалар қорытпалардан құралған және екілік жүйелердің фазалық диаграммалары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Релелік орталықтандыру

  Курста электромеханикалық автоматиканың орталықтандырылған релелік орталықтануын зерттеу, автоматтандыру және телемеханика принциптерін құру, автоматтандыру және телемеханиканың автоматтандырылған станциялар мен жүйелерді жобалау, өлшеу аппаратурасын және стендтерді пайдалану жұмыстарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехникалық материалдар
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту барысында электротехникалық материалдардың негізгі топтары: өткізгіштер,диэлектриктер, жартылай өткізгіштер, магниттік материалдар, сонымен қатар жылулық кеңейудің ерекше қасиеттері қарастырылады. Әр топта материалдардың: электромагниттік өріспен әрекеті кезіндегі материалдардың физикалық қасиеттері, әр түрлі факторлар әсер еткен жағдайдағы материалдардың электрофизикалық мінездері, материалдарды радиоэлектронды және электротехникалық құрылғыларда және оларды технологиялық алу ерекшеліктері қарастырылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндірістік жүйелерді басқару
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында инвестициялық қызметтің теориялық талдауы, қаржылық емес активтерге инвестицияларды зерттеу, күрделі салымдарды талдау және олардың соңғы нәтижелері, технологияларды құру және беру процестерін талдау, шығындарды бағалау және талдау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік интернет

  Курс кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдаудың теориялық және практикалық аспектілерін зерделеуді, нақты ұсыныстарды әзірлеу бойынша студенттердің дағдыларын қалыптастыруды көздейді, басқаруға жүйелі көзқарас тұрғысынан осы кәсіпорынның жұмыс істеу тиімділігін арттыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық модельдеу

  Курс қаржылық орта және кәсіпкерлік тәуекелдердің теориясының негіздерін зерделеуді; кәсіпкерлік тәуекелдердің жекелеген түрлерін зерделеуді; қаржылық және кәсіпкерлік тәуекелдерді басқару негіздерін меңгеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • «Сандық технологиялар» модулі (Бұлтты және мобильді технологиялар, Smart-технологиялар, Электронды үкімет)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында ОwnCloud бұлтта деректерді сақтауға арналған сервис, ұтқыр телекоммуникациялық IT-инфрақұрылым, Smart-технологиялар, 3D-принтинг сияқты бұлтты технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушыларда e-Gov электрондық үкімет порталы арқылы қызмет алу, құжат айналымында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану, мобильді банкинг және басқа да сандық сервистерді практикалық қолдану дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электірлік орталықтандыру микропроцессорлық жүйелері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аралықтағы автоматика және телемеханика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында зерттеудің негізгі қағидалары, жүйелік және басқару принциптері, автоматтандырылған жүйелердің классификациясы және сипаттамалары, сондай-ақ автоматтандырылған басқаруды автоматтандыруды талдау әдістері, электронды сызбаларды талдау әдістері, перегондық жүйелердің теміржол автоматикасы, теміржол автоматика жүйелерінің жекелеген схемалары мен құрылғылары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматтандыру құралдарын техникалық диагностикалау
  Несиелер: 6

  Пән техникалық диагностикалаудың негізгі әдістерін үйрену . АТ құрылғыларын техникалық диагностикалаудың негізгі мәліметтерімен танысуды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Техникалық құралдарды пайдалану

  Бұл курс телекоммуникация құрылғыларының және олардың құрылымдарының процесін, сондай-ақ телекоммуникациялық жабдықты электрмен жабдықтау үшін түрлі кернеулерді генерациялайтын жеке түйіндердің жұмыс істеуін қарастырады. Курсты оқыған кезде, жүйенің және электрмен жабдықтаудың дамуының негізгі бағыттары мен перспективаларына көп көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызықты автоматты реттеу жүйелері
  Несиелер: 4

  Пән автоматты реттеудің сызықты жүйелерін моделдеудің математикалық негіздерін, басқару жүйелерінің уақыттық және жиіліктік сипаттамаларын есептеу және модельдеу тәсілдерін қамтиды. Пәнде жүйелердің орнықтылығын есептеу және бақылау тәсілдері ашылады,сондай-ақ автоматты реттеу жүйелері синтезінің негізгі принциптері беріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сенімділік теориясының негіздері

  Пәнді оқыту барысында жүйенің сапасы мен сенімділігі тұжырымдамасын, негізгі ұғымдарын, анықтамалар және сенімділік өлшемдерін, элементтер мен жүйелердің сенімділігін есептеудің негізгі кезеңдерін, сенімділіктің сандық сипаттамаларын, автоматтандырудың техникалық құралдарының сенімділігінің көрсеткіштерін, автоматты басқару жүйелерінің сенімділігін, негізгі түсініктер мен резервтеуді анықтауды, оңтайлы резервтеуді, ақпараттың артық болуымен сенімділікті есептеу. Техникалық жүйелердің сенімділігі және оларды жинауды ұйымдастыру туралы жедел деректер. Эксперименттік деректерді өңдеу, автоматтандыру жүйелерінің тиімділігі, автоматтандыру құралдары мен жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін арттыру әдістерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жолдық блокировка және автореттеу

  ./ Пәнді оқыту барысында теміржолдардағы автоматиканың және телемеханиканың үрдістерін дамыту, теміржолдағы автоматтандыру және телемеханика жүйесін басқару және жаңа трассалық сенсорларды пайдалану мүмкіндігі, құрылыс принциптері, теміржол тізбегін талдау және синтездеу әдістері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Темір жол автоматтандыру және телемеханика құралдарының арнайы өлшемдері және техникалық диагностикасы

  Пән объектілердің техникалық жағдайын, диагностикалауды және құрылғылардың техникалық жай-күйін, оларды анықтау әдістерін және диагностикалау жүйелерін пайдалануды ұйымдастыруды зерттейтін білім саласын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоблок және автоматикалық локамативтік сигнализация

  Курстың барысында заманауи автоматты блоктау және автоматты локомотивтік сигнализация жүйелерін, пойыздардың екі жақты қозғалысын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін автоматты құлыптау сұлбаларын құру қағидалары, локомотивке дейін сигнал беру қағидалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматика және телемеханиканың эксплуатациялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында Унрейна. әдісі бойынша тартым есебінің тағайындауын поездға әсер ететін күштерді поездардың қозғалыс теңдеуі және оны шешу әдістерін үйрену қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Диспетчерлікорталықтандыру
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту барысында кез келген күрделі диспетчерлік басқару жүйесінде теміржол объектілерін бақылаудың ауқымын көбейтуге мүмкіндік беретін кодтық басқару құрылғыларын құру принциптері қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматика және телемеханика құрылғыларын пайдалану негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматтандыру құралдарының сенімділігі

  Курс автоматтандырылған жүйелердің сенімділігін бағалау, сипаттамалар мен сенімділік көрсеткіштерін есептеу тәсілдері бойынша негізгі мәліметтерді дәйектілікпен баяндауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АжТ құрылғыларының тоқтаусыз жұмысы

  Пәнді оқыту барысында поезд қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қашықтық пен станциялардың өткізу қабілеттілігін арттыру үшін теміржол көлігіндегі технологиялық үдерістерді басқаруды жеңілдетуге бағытталған автоматтандыру және телемеханика жүйелерінің құрылысы мен жұмыс істеу принциптерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматика,телемеханика және байланыс құрылғыларының сенімділігі
  Несиелер: 6

  Пәнді оқыту барысында теміржол көлігінде технологиялық процестермен басқаруды жеңілдету үшін автоматика және телемеханика жүйелерінің жұмысы және оларды құру принциптері,станцияда және аралықта өткізу қабілеттілігін арттыруды жеңілдету және поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді карастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалық логикалық контроллерлер

  Курстың шеңберінде ПЛК жұмысының негізгі принциптерін оқып, МЭК 61131-3 стандартына сәйкес ПЛК-тің барлық негізгі мәтіндері мен графикалық программалау тілдерін оқып үйренеді, ПЛК бағдарламаларының негізгі программалық бөлімдерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР теміржолдарындағы қозғалыс және сигнал беру жөніндегі нұсқаулық
  Несиелер: 5

  Бұл пән ҚР темір жолдарындағы қозғалыс және сигнал беру, сигнал берудің, орталықтандыру және бұғаттаудың (СОБ) түрлі құрылғылары кезінде поездарды жөнелту және өткізу бойынша нұсқаулықты оқып үйренуден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР теміржолдарында қозғалыс жөніндегі нұсқаулық

  Осы курс станцияларда маневрлер жасау; поездарға ескертулер беру; поездар қозғалысының және маневрлік жұмыстың қауіпсіздігін регламенттейтін басқа да ережелер қаралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Метрология және өлшем
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында , деректерді өңдеудің негізгі принциптерін, аналогты және цифрлық құралдарды жұмыс істеу принципі мен құрылғысын, электрлік және электрлік емес өлшемдерді өлшеу әдістерін және қазіргі заманғы ақпараттық-өлшеу жүйелерін зерттеуді қарастырады./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пойыздардың қозғалысы және маневрлік жұмыс туралы нұсқау

  Пән сигнал беру және байланыстың түрлі құралдары кезінде поездарды қабылдауды, жөнелтуді және өткізуді қалыпты жағдайда және осы құрылғылардың ақаулығы жағдайында, станцияларда маневрлерді жүргізуді, поездарға ескертулерді беруді және көрсетілген операцияларды орындауға байланысты басқа да ережелерді оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
  Несиелер: 5

  Бұл пән бейсызықты буындармен автоматты реттеу жүйелерін синтездеу және талдау әдістерін қамтиды. Автоматты реттеудің бейсызықты жүйелерінің орнықтылығын есептеу және модельдеу әдістері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Поездар қозғалысын басқаруда техникалық құрылғыларды пайдалану

  Осы пән аясында сигнал беруді басқару жүйесінің негізгі құрылғылары, аралық және станциялық жүйелерді құру принципі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Метрология негіздері

  Метрология келесі бөлімдерді қамтиды: теориялық (іргелі), заңнамалық, практикалық (қолданбалы). Сондай-ақ, курс стандартты әдістерді пайдалана отырып, өндірістік процестерді бақылау және өнім сапасын бақылауды метрологиялық қамтамасыз ету мәселелеріне де назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР теміржолдарын техникалық пайдалану ережелері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында күнделікті жолдар мен темір жол көлігі жұмысының негізгі ережелері мен тәртібі,темір жол көлігі қызметкерлерінің негізгі өлшемдері, жалпы міндеттері, сигнал беру және байланыс құрылыстары мен құрылғылары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейсызықты басқару объектілерін реттеу

  Берілген пән аясында бейсызықты автоматты реттеу жүйелерін моделдеудің математикалық негіздері, олардың параметрлерін есептеу тәсілдері және оларды моделдеудің әдістері қарастырылады. Пәнде бейсызықты жүйелердің орнықтылығын есептеу және бақылау тәсілдері ашылады, сондай-ақ бейсызықты элементтермен автоматты реттеу жүйелері синтезінің негізгі принциптері беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Метрология, стандартизация және сертификация

  Метрология, стандарттау және аттестаттау өнімдер мен қызметтердің сапасын қамтамасыз етудің маңызды құралы болып табылатын бәсекеге қабілетті өнімдерді әзірлеу, құру және іске асырудың маңызды үш саласы болып табылады. Бұл өлшеу туралы тәртіп, олардың бірлігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары және қажетті дәлдікті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Теміржол көлігінде техникалық құрылғыларды және технологиялық процестердің қауіпсіздігі

  Осы курс поездарды реттеудің қазіргі заманғы құралдарын пайдалану кезінде темір жол көлігімен тасымалдау процесі қаралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дискретті автоматты реттеу жүйелері

  Автоматты реттеудің дискретті жүйелерінің сипаттамасы беріледі. Ақпаратты дискретизациялауды алу тәсілдері сипатталады. Автоматты басқарудың дискретті жүйелерінің құрылымы мен сипаттамаларының параметрлерін есептеу әдістері қарастырылады. Олардың тұрақтылығын бағалау негіздері беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптік контроллерлерді бағдарламалау тілдері

  Курс шеңберінде ПЛК жұмысының негізгі принциптері оқып, МЭК 61131-3 стандартына сәйкес барлық негізгі мәтіндерді және графикалық программалау тілдерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Логикалық контроллерлерді бағдарламалаудың құралдары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Курс МЭК 61131-3 стандартына сәйкес ПЛК принциптерін, құрылымы мен бағдарламалау әдістерін дәйекті түрде көрсету болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Желілік-кабельді ғимарат

  Бұл пәнде талшықты-оптикалық байланыс желілерінің құрылымы мен қасиеттері, байланыс желілерінің өзара және сыртқы әсері, талшықты-оптикалық байланыс желілеріне техникалық қызмет көрсету кіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Программалау технологиясы

  Бұл курс технологиялық процедуралардың кезектілігін, операция жасалатын шарттарды тізбектеуді, операциялардың сипаттамасын, бастапқы деректерді, нәтижелерді, сондай-ақ нұсқаулықтарды, стандарттарды, стандарттар мен нұсқауларды қамтитын технологиялық нұсқаулықтарды, бағалау критерийлері мен әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Талшықты-оптикалық байланыс желілері/
  Несиелер: 4

  Бұл пән желілердің құрылымы мен қасиеттерін, оларды салу және пайдалану технологиясын, тізбектер арасындағы өзара әсерді,әсерден қорғау шараларын оқытудан тұрады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Микропроцессорлық және есептегіш техникаларды автоматтандыру

  Пәнді оқыту барысында байланыс және белгіберу шаруашылығының мәселелерін зерттеу, еңбек ұйымын ұйымдастырудың негіздерін жоспарлау және жаңа технологияларды енгізудің экономикалық тиімділігін және еңбек ұйымының жаңа әдістерін анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АрнатүзушіАжТжүйелерініңқұрылғылары

  Бұл пән өз мақсатына, байланыстың желілік құрылыстарының түрлері мен негізгі типтеріне, олардың конструктивтік, эксплуатациялық сипаттамаларына, электр параметрлеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АБ-ның аралықтағы жүйелері

  Бұл пән темір жол көлігіндегі технологиялық процестерді басқаруға арналған автоматика және телемеханика жүйелерін құру және жұмыс істеу принциптерін оқытудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АжТ электрқоректендіру құрылғылары
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында темір жол автоматика телемеханика СОБ жүйесінің желілік құрылғыларының құрылысын, СОБ және ТАТ жүйелерінің құрылғыларының сызықтық тізбектерін құрудың жалпы принциптерін,СОБжелісінің құрылысы,талшықты -оптикалық сигналдарды тарату арнасы СОБ кабельдік және әуе желілерін кедергі келтіретін әсерлерден қорғау ТАТжәне СОБ жүйелерінің құрылғыларын жерге қосу қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер
  Несиелер: 4

  Бұл пән микропроцессорлық жүйелердің, микроконтроллерлердің және дербес ЭЕМ-нің функционалдық мүмкіндіктері мен архитектуралық шешімдері, микропроцессорлық жүйелердегі мәліметтер алмасу және ақпаратты енгізу-шығаруды ұйымдастырудың заманауи әдістері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматика және телемеханика жүйелерінің электроқоректендіруші құрылғылары

  Пәнді оқу барысында ТАТ және СОБ жүйелерін қоректендірудің жалпы ұйымдастыру әдістері. ТАТ және СОБ жүйелерін станциялық құрылғыларын электро қоректендіру ТАТ және СОБ жүйелерін аралықтағы құрылғыларын электро қоректендіру қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АБ ны интервалды реттеу

  Бұл пән өзіне аралық шегінде поездар қозғалысын реттейтін автоматты жүйелердің құрылу және әрекет ету принциптерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Программалау және алгоритмдеу негіздері
  Несиелер: 3

  Оқу курсы алгоритмдерді жазу, енгізу немесе зерттеуге, тапсырмаларды қоюға, есептеу әдістерін құруға, есептеу үдерісінің алгоритмін жасауға бағытталған. Барлық программалық жүйе және бағдарлама модульдеріне негізделген алгоритмдер схемасын жасау, берілген алгоритмдік тілдегі бағдарламалау модульдері қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматика және телемеханиканың құрылғылары мен жүйелеріндегі өлшеу
  Несиелер: 5

  Курс аясында энергия ресурстарының шығыны мен санын өлшеу жүйесін ұйымдастырудың негізгі әдістері мен принциптері оқытылады. Шығын мен мөлшерді өлшеу жүйелерін моделдеу тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АжТ құрылғыларындағы арнайы өлшеу

  Курсты оқу аясында студент технологиялық операциялардың негізгі түрлерімен және осы операциялардың параметрлерін өлшеу және бақылау әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Программалаудың алгоритмдік тілі

  Бұл курс заманауи дербес компьютерлерде инженерлік мәселелерді шешу, дайындау және шешу әдістерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік үрдістерді жобалау

  Пәнді оқыту барысында технологиялық үрдістерді өнеркәсіп салаларына қазіргі заман деңгейінде автоматтандыру мен олардың даму переспективалары автоматтандырудың экономикалық аспектілері, өндіріс талаптарына сәйкес анықталған технологиялық үрдістерді автоматтандыру қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару объектілерін жеделдете идентификациялау

  Аталған курста математикалық модельдің өңделуін және автоматтандырылған технологиялық үдерісті сәйкестендіру процесін іске асыруды қарастырады, автоматты басқару теориясының моделін құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аралықтағы автоматты қоршау құрылғылары
  Несиелер: 5

  АБ ны интервалды реттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АБЖ үздіксіз технологиялық үрдіс

  Студенттердің заманауи техникалық құралдар негізінде өндірістік процестер мен өндірістерді автоматтандыру жүйесін құру принциптері мен әдістерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматика және телемеханика жүйелерінің қоректенуші трансформаторлары

  Пәнді оқу барысында СОБ қоректендіру трансфармотрларының мінездемелерін зерттеу және сараптау СОБ құрылғыларын электрмен жабдықтау жүйесінің заманауи жетістіктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматика және телемеханика жүйелерін автоматтық жобалау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында белгіберуді басқару жүйесінің негізгі құрылғылары, аралықтар мен бөлімшелік станциялардың бағыттары, электрлі сызбалар және релелік орталықтандыру жүйесінің принциптерін құру қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электротехникалық құрылғылардағы өлшеу

  Курс электр шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін және электр және электрондық тізбектердің параметрлерін зерттеуге арналған. Курс сондай-ақ электр өлшеу аспаптарын, олардың тағайындалуы, конструкциялық қабаттылығы мен метрологиялық сипаттамаларын зерттеуді мақсат етіп қояды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматика және телемеханиканың станциялық жүйелері білім модулі (Автоматика және телемеханиканың станциялық жүйелері I, Автоматика және телемеханиканың станциялық жүйелері ІI)
  Несиелер: 5

  Бұл модульде бағыттамалармен және сигналдармен телебасқару жүйелерін құрудың теориялық негіздері, электрлік орталықтандыру жүйелерін құрудың негіздері, сондай-ақ жобалау, монтаждау, пайдалану және қызмет көрсету бойынша практикалық дағдыларды меңгеру оқытылады. Поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және аралықтар мен станциялардың өткізу қабілетін арттыруғ�� арналған автоматика және телемеханика жүйелерін құру және жұмыс принциптерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мамандық бойынша ғылыми жұмыс

  Пән көлік саласындағы ғылыми зерттеудің методологиясы мен әдістемесін, көліктік есептерді зерттеу әдіснамасының мәнін, зерттеудің принциптері мен мәселелерін, зерттеудің гипотезасы мен тұжырымдамасын әзірлеуді, зерттеудің іс жүргізушілік-әдістемелік сұлбаларын, зерттеулердегі танымның ғылыми әдістерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ҒЗЖ негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл курста өзіндік теориялық және практикалық пайымдаулар мен тұжырымдарға, ғылыми ақпаратты объективті бағалау қабілетін дамытуға бағытталған ғылыми-зерттеу жұмысы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Зерттеу жұмысы

  Бұл курста кәсіби ұйымдарда ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ауызша және жазбаша сөйлеуді ақылға қонымды және нақты қалыптастыруға, кәсіби мәтіндерді, соның ішінде шет тілінде (тілдерінде) құру.

 • Код ON2

  Жаратылыстану ғылымдары, математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдана отырып, ақпараттық технологияларды кәсіптік қызметте қолдану

 • Код ON3

  Стандартты компьютерлік жобалау және зерттеу пакеттерінің негізінде процестер мен объектілердің математикалық модельдеуін пайдалануға дайындау

 • Код ON4

  Электртізбектерінесептеудіңнегізгізаңдары мен әдістері, жартылайөткізгішаспаптардыңжұмысы,электротехникалықматериалдардыңнегізгітоптары,классикалықжәнеқазіргізаманғы физика заңдарын талдау

 • Код ON5

  Көптеген айнымалылардың функцияларын анықтау және есептеу, дифференциалдық теңдеулер, сызықты және сызықсыз буындармен автоматты реттеу жүйелерін синтездеу және талдау әдістерін анықтау және ажырату, тартымдық есептер, поезға әсер ететін күштер, поезд қозғалысының теңдеуі және оны шешу әдістері

 • Код ON6

  Автоматты басқару теориясын,электр машиналары теориясының жалпы мәселелерін, электр рельстік тізбектердің жіктелуін зерттеу және талдау

 • Код ON7

  Құрылғылардың күйін техникалық диагностикалауды бағалау және анықтау қабілеті,олардың әдістері және АТС-тың сенімді құрылғыларының өлшемдері, байланыс желілерінің өзара және сыртқы әсерлері

 • Код ON8

  Поездар қозғалысын реттеуді құру,аралықтардағы автоматика және телемеханика жұмысын жоспарлау,электр және микропроцессорлық орталықтандыру жүйелерін құру негіздерін зерттеу және талдау, тиімділікті анықтау кез келген күрделіктегі диспетчерлік жүйелердегі теміржол объектілерін бақылау және басқару

 • Код ON9

  ҚР темір жолдары жұмысының негізгі ережелері мен тәртібін және қызметкерлердің жалпы міндеттерін,сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау(СОБ) түрлі құрылғылары кезінде поезды жөнелту және өткізу бойынша қозғалыс нұсқаулықтарын зерттеу және талдау. кәсіби қызмет түрі бойынша практикалық дағдыларды,көлік саласындағы ғылыми зерттеу әдістемесін меңгеру.

 • Код ON10

  Электр қондырғыларын электрмен жабдықтауды ұйымдастыру принциптерін зерттеу және талдау.д. электр велчичиналарды өлшеудің негізгі әдістері, деректерді өңдеудің негізгі принциптері, өндірістік процесті бақылауды метрологиялық қамтамасыз ету және өнім сапасын бақылау мәселелері

 • Код ON11

  Есептеу процесінің алгоритмін құру әдістерін зерттеу және қолдану, бағдарламалық модульдер негізінде Алгоритмдер сұлбаларын, автоматика және телемеханика жүйесінің электр сұлбаларын әзірлеу ,микропроцессорлық жүйелерде, микроконтроллерде ақпаратты енгізу-шығаруды және мәліметтер алмасуды ұйымдастырудың заманауи әдістерін талдау.сорных системах,микроконтроллерах

Top