Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07205 Маркшейдерлік іс (1,5) в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Тау жынысының жағдайын маркшейдерлік бақылау
  Несиелер: 5

  Ашық кеніш қиябеттерінің тұрақтылық жағдайлар мониторингінің геологиялық-маркшейдерлік қамтамсыздандырудың ғылыми негіздері. Ашық кеніштерде жағдаулық массивтердің геомеханикалық мониторингінің жүйесін жасау. Жағдаулық массивтерді математикалық модельдеу және ашық кеніш қиябеттерінің тұрақтылығын есептеу тәсілдерін жасау. Ашық кеніш қиябеттер тұрақтылығын басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Ғылыми қызметпен байланысты негізгі түсініктер және анықтамалар. Ғылыми зерттеулерді басқару, жоспарлау және ұйымдастырудың жалпы қағидалары. Есептерді құрастыру әдістері және оларды жүзеге асырудың жолдары. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы. Қазақстан Республикасындағы ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары. Инновациялық қызметтің пәні және маңызы. Заманауи жағдайларда маркшейдерлік іс саласындағы инновациялық қызметтің негізгі бағыттары. Инновациялық қызмет пен ғылыми зерттеу саласындағы халықаралық ынтымақтастық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мазмұны коммуникативтік салалардан, сөйлеу тақырыбынан және кәсіби қарым-қатынастың типтік жағдайларынан тұратын когнитивті- лингвомәдени кешендер түрінде ұсынылады. Курсты оқыту шетел тілін кәсіби оқыту үдерісінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геомеханика
  Несиелер: 4

  Тау-кен жыныстардың физико-техникалық шамашарттарын эксперементалды анықтау. Тау-кен жыныстар үлгілерінің механикалық қасиеттері. Тау-кен жыныстардағы кернеулер мен қысымдар. Деформациялардың түрлері. Тау-кен жыныстардың серпімді қасиеттері. Жыныстардың созылғыштығы. Тау-кен жыныстардың реологиялық қасиеттері. Тау-кен жыныстар үлгілерінің жылу қасиеттері. Тау-кен жыныстар үлгілерінің электромагниттік қасиеттері. Тау-кен жыныстар үлгілерінің магниттік қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Маркшейдерлік өлшемдерді математикалық өңдеу
  Несиелер: 5

  Пән геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін математикалық өңдеу бойынша теориялық негіздерге және практикалық дағдыларға үйретуді мақсат етіп қояды. Курста геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін математикалық өңдеу теориясының принциптері, геодезиялық өлшеулердің дәлдігін бағалау әдістері қарастырылады. Курс өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу әдістерін меңгеруді қалыптастыруға бағытталған; есептеуіш техникада тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып теңестіруші есептеулер

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тау-кен ісі геотехника негіздері
  Несиелер: 4

  геомеханиканың негізгі ұғымдары. Тау массивінің құрылымының оның қасиеттеріне әсері. Табиғи жарықшақтардың пайда болу шарты. Инженерлік - геологиялық іздестірулер құрылымы мен тау-кен массивінің құрылымына кен орнының генезисінің әсері. Тау жыныстары массивінің беріктік және деформациялық сипаттамаларын зерттеу. Массивтің кернеулі жағдайын өлшеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән магистрлердің теориялық дайындығының негізі болып табылады және түлектердің кәсіби қызметінің негізі болып табылады. Курс келесі бөлімдерде ұсынылған: тұжырымдамасы, түрлері, функциялары және басқару деңгейі, басқару шешімдерін қабылдау. Курс ұйымды басқару жүйесіндегі дағдыларды дамытуға, олардың бірлескен қызметінде адамдардың әрекеттеріне бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән жүйелік түсініктерді қалыптастыруға және басқару қызметінің психологиялық мәнін түсінуге; басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық әдістерін меңгеруге; тұлғалық өсу уәждемесін дамытуға бағытталған. Курста басқару психологиясының әдіснамалық негіздері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері және оларды шешу жолдары, басқарушы психологиясының негіздері қарастырылады. Курсты оқу басқару қызметінің мәдениетін арттыруға бейімделген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Маркшейдерлік жұмыстарды автоматизациялық пен метрологиялық қамтамасыздандыру
  Несиелер: 5

  Маркшейдерлік-геологиялық қамтамасыздандыруды басқарудың автоматтандырылған жүйесі - өндірісті инженерлік қамтамасыздандырудың автоматтандырылған жүйесінің интеграцияланған бөлігі. Дербес компьтерлер, жергілікті компьютерлік жүйелер. Өндірісті басқару кезінде Internet дүниежүзілік жүйенің рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖТЖ-да тау-кен сілемінің жай-күйін модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән қатты пайдалы қазбалар кенорындарын техникалық-экономикалық бағалауды және тау-кен өндірісі объектілерінің тиімділігін анықтау дағдыларын қалыптастыру мақсатын алға қояды.Курс технологиялық процестерді моделдеу және ЖТЖ техникалық құралдарының өнімділік параметрлерін есептеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қорлардың квалиметриясы
  Несиелер: 5

  квалиметриялық негіздер бағалау өнім сапасы. Заңнамалық - жер қойнауын квалиметрия құқықтық база. Георесурстар көзінің сапасын сандық бағалаудың модельі және әдісі. Пайдалы қазбалар кен орындарын барлаудағы ақпараттық технологиялар. Пайдалы қазбалардың көпфакторлы жер қойнауының геометриясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кен орнын геометризациялау мен кен қойнауын квалиметриясы
  Несиелер: 5

  Пайдалы қазбалар қорларының жылжуын оларды қазып алу кезінде басқару. Пайдалы қазбалардың қорлары және олардың шамашарттарымен топтасуы. Пайдалы қазбаларды өндіруінің оперативті есепке алудың маркшейдерлік бақылауы. Кенорынды өндіру кезіндегі қорлар жылжуына, жоғалымдар мен құнарсыздануды есепке алу. Тау-кен және геологиялы-барлау ісінің кейбір мақсаттарын шешудің геометриялық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тау жынысының жағдайын басқару
  Несиелер: 5

  Жазық және көлбеу сілемдерді камерно-бағаналық жүйемен өндіру кезінде тау-кен қысымды басқару. Жазық сілемдерді қайта өндіру кезінде тау-кен қысымды басқару. Тау-кен жыныстарының жылжуы. Тау-кен жыныстар массивіне мониторинг жүргізу. Unwedge бағдарламасының көмегімен жарықшақты массивте қазбалардағы анкерлік бекітпенің шамашарттарын есептеу. МКЦ тұрақтылығын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерлік құзыреттілігін қалыптастырады, өз бизнесін дербес ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жобалық және басқарушылық қызмет дағдыларын қалыптастырады, оның жетістіктерін және ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз етеді. Курс бизнес-идеяларды қалыптастыру және оларды коммерцияландыру әдістерін меңгеруге, инновациялық жобалар үшін бизнес-модельдерді және бизнес-жоспарларды әзірлеуге, күрделі салымдардың тиімділігін бағалауға және жобаны іске асырудың ықтимал тәуекелдеріне, инновациялық жобаға БЖ ұсыну дағдыларына бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Басқару қызметінің психологиялық мәселелерін шешу

 • Код ON2

  Өндірістік және ғылыми-педагогикалық қызметте мәдениетаралық қарым-қатынасты жүзеге асыру

 • Код ON3

  Нақты экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін басқару

 • Код ON4

  Георесурстық жер қойнауын ұтымды және кешенді игеру әдістерін меңгеруді жүзеге асыру

 • Код ON5

  Топырақтың қасиеттерін, тау-кен жұмыстарын жүргізу орнында олардың орналасу жағдайларын зерттеуді жүзеге асыру

 • Код ON6

  Маркетингтік зерттеулер жүргізу, бизнес-модельдеу және бизнес-жоспарлау, жобаларды басқару саласында арнайы білім мен дағдылар жүйесін пайдалана отырып, кәсіби қызмет шеңберінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің кәсіпкерлігін жүзеге

 • Код ON7

  Ғылыми ойлауды, аналитикалық қабілетін және зерттеу қызметінің дағдыларын қалыптастыруды жүзеге асыру

 • Код ON8

  Маркшейдерлік өлшеулер өндірісін өңдеу мен бағалауды жүргізу

 • Код ON9

  Қажетті геодезиялық және маркшейдерлік өлшеулерді жүзеге асыру, олардың нәтижелерін өңдеу және түсіндіру

 • Код ON10

  Тау-кен жұмыстарын дамытуды жоспарлауды және тау-кен қазбаларының, ғимараттардың, құрылыстардың және барлық жер бетіндегі өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, барлық кезеңдерінде жер қойнауын игеру мен қорғау

 • Код ON11

  Кәсіптік қызмет шеңберінде тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру

Top