Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02110 Спорттық бал биінің педагогикасы в Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Көптілді оқыту дағдыларын қолдану арқылы спорттық бал билері пәндерінде арнайы орта оқу орындарында педагогикалық қызметті жүзеге асыру
  • Оқу әдістері мен меңгеру дағдыларын білу, хореографиялық коллективтерінде практикалық жұмыс жүргізу
  • Әдістемелік және педагогикалық негіздердің білімін қолдана отырып, бастауыш деңгейдегі орындаушыларды оқыту және дайындау
  • Шығармашылық және педагогикалық процестерді басқару, өнер және спорт саласындағы құқық негіздерін білу және басқару
  • Педагогикалық қызметі арқылы тарих, өнер және әлем мәдениетінің теориясынан білім беру.
  • Қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, стандартты және латын-американдық би теориясын және ғылыми зерттеулер негіздерін оқыту теориясы мен әдіснамасын білу
  • Өндірістік педагогика және диплом алдындағы практика тэжірибиесі арқылы командада жұмыс істей алу жэне жауапкершілікпен жеке шешім кабылдай алу
  • Оқу практикасында жинаған тэжірибе арқылы хореографилық пәндер бойынша оқу үдірісін жоспарлай алу
  • Анатомия мен физиология білімдері және хореографиялық пәндерін: халық, қазақ, классикалық, тарихи, күнделікті, қазіргі заман билерін оқыту білімдері арқылы шығармашылық ұжымдармен білім саласындағы білім беру орталықтарын ұйымдастыру және басқару
  • Концерт нөмірлерін қою
Top