Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05201 Экология және табиғатты пайдалану в Астана халықаралық университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - ғылыми басқарудың заманауи үрдістері-жаңа ғылыми басқару парадигмасы туралы түсінік қалыптастыру. Курс студенттерді шетелдік және отандық басқару ғылымының даму тарихымен, оның психологиялық білім жүйесіндегі орнымен таныстырады. Берілген пәннің негізгі бөлімдері: басқару қызметінің психологиялық мазмұны, басшының жеке басқару концепциясы, басқарушылық өзара әрекеттесудің теориялық негіздері, Негізгі басқару функцияларын жүзеге асырудың психологиялық ерекшеліктері, субъект психологиясы басқару қызметін ұйымдастыру мәселелері мен жетекшінің өз басқару функцияларын іске асыру сапасының өзара байланысын психологиялық талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологияда компьютерлік технологияларды қолдану
  Несиелер: 6

  Пәнді игерудің мақсаты - студенттерге қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды қолдана отырып экологиялық және табиғатты қорғау ақпаратын өңдеу (жинау, сақтау үдерістерін қоса алғанда), компьютерлік үлгілеу, құбылыстар мен процестерді ғылыми және кәсіби қызмет үшін жүйелі тәсіл негізінде талдау дағдыларына үйрету. Пәннің мазмұны: экологиялық және табиғатты қорғау зерттеулерінде талдау, модельдеу және бағдарламалау; қоғамның табиғатқа әсерін модельдеу; аумақты кеңістіктік ұйымдастыру модельдері, ландшафт геофизикасында және қоғам-табиғат әрекеттерінде модельдеу; статистикалық, ��артографиялық және ЖҚЗ деректерін өңдеудің компьютерлік технологиялары; экологияда және табиғатты пайдалануда модельдеудің кешенді компьютерлік әдістері; MS Excel және MS Access негізінде экологиялық ақпараттың арнайы базалары мен деректер банкін құру.; Географиялық ақпараттық жүйе ортасына экологиялық кеңістіктік ақпаратты енгізу; геоақпараттық ортада синтетикалық, болжамдық және мониторингтік картографиялық материалдарды құру; Экологиялық және табиғатты қорғау ГАЖ; экологиялық және табиғатты қорғау ақпараттарын визуализациялау; модельдеу мақсат��ары үшін компьютерлік ортаны ұйымдастыруда мультимедиа мүмкіндіктері; Internet желісіне компьютерлік модельдеу нәтижелерін енгізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - магистранттың шет тілін меңгеруінің алдыңғы білім беру сатысында (бакалавриат) қол жеткізген бастапқы деңгейін арттыру және кәсіби қарым-қатынас жасауға қажетті тілдік және коммуникативтік құзыреттілігін одан әрі дамыту. Курс тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және кәсіби салаларда қарым-қатынас жасау үшін жеткілікті тілдік және коммуникативтік құзыреттерді қалыптастырады, ақпараттық мәдениетті дамытады, ой-өрісін кеңейтеді және жалпы мәдениетті арттырады, әртүрлі елдер мен халықтардың рухани құндылықтарына төзімділік пен құрметке тәрбиелейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-ғылыми зерттеудің негізгі стратегияларын және ғылыми білімді қалыптастырудың тарихи негіздерін түсіндіру. Пән магистрантқа ғылым мен ғылыми білімнің тарихи-мәдени контекстінде пайда болуы, қызмет етуі және дамуы туралы тұтас түсінік береді. Қарастырылатын тақырыптар: Ғылым философиясы және ғылым тарихы, ғылымның дүниетанымдық контекстері, ғылымның эпистемологиялық проблемалары, ғылыми танымның аксиологиясы және праксиологиясы, жеке ғылымның философиясы және тарихы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биогеографияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - кәсіптік магистранттардың теориялық проблемалары және қазіргі кездегі даму бағыттары биогеографии және экология. Пәнді оқу барысында магистранттар биосферада, флорада және фаунада тірі жүйелердің таралу заңдылықтары, континенттер, биофилиялық патшалықтар, құрлықтар мен мұхиттардың биогео-графикалық аудандастыру ерекшеліктері туралы білім алады, сонымен қатар биосфераның территориялық дифференциациясының әртүрлі деңгейлерінде биогеографиялық және экологиялық зерттеулердің заманауи әдістерін қолданудың практикалық саласында бағдарланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қолданбалы климатология
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - қолданбалы климатология саласында инженерлік-гидрометеорологиялық ізденістер саласында қазіргі заманғы ғылыми білімдер мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Студенттер метеорологиялық жағдайлардың адамға және экономиканың жекелеген салаларына әсерін бағалау мен зерттеудің теориялық және әдістемелік негіздерін үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биоалуантүрлілікті сақтау және қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты – биоалуантүрлілікті зерттеудегі базалық концепциялар туралы теориялық білім алу және оны сақтау мәселелері саласындағы практикалық дағдылар, дүниетанымдық көзқарастарды қалыптастыру және ең алдымен жер туралы ғылымдағы пәндердің кең спектрі ретінде биоалуантүрлілікті зерделеудің жүйелік тәсілі, экологиялық мониторинг саласында іс жүзінде қолдану үшін биосфераны ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлерінде биоалуантүрлілікті талдау және бағалау әдістерін меңгеру, оны қалпына келтірудің негізгі стратегияларын ескере отырып, биологиялық әртүрлілікті сақтау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және адамның табиғи ортамен және қоғаммен тұрақты өзара іс-қимылын қамтамасыз ету. Келесі тақырыптар қарастырылады: биоалуантүрліліктің жүйелік тұжырымдамасы, организмдердің Таксономикалық және типологиялық әртүрлілігі, биоалуантүрлілікті қалыптастыру факторлары, биоалуантүрлілікті бағалау әдістері, биоалуантүрлілікті мониторингілеу және оны сақтау мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты-магистранттарға педагогика мен педагогикалық шеберліктің теориялық негіздері, жоғары мектепте оқу-тәрбие үрдісін басқару туралы білім беру. Негізгі оқытылатын тақырыптар: жоғары мектеп педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері, Педагогикалық білім беруді дамытудың жалпы методологиялық принциптері мен басым стратегиялары, оқу-тәрбие үрдісінің дәстүрлі және инновациялық технологиялары және жоғары мектеп студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, Педагогикалық шеберлікті жетілдіру және студенттердің кәсіби-тұлғалық өзін-өзі дамуын ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Су және жер үсті экожүйелерінің экологиясы және оларды қорғау
  Несиелер: 6

  Бұл курстың мақсаты жер үсті және су экожүйелерін, олардың өсімдіктер мен жануарлар әлемін сақтау мәселелерін зерттеу болып табылады. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: биосфераның негізгі жер бетіндегі экожүйелері; тірі организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара әрекеттесуінің заңдылықтары; жер бетіндегі және су экожүйелеріне антропогендік әсермен байланысты мәселелер; қорықтардың және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың басқа да нысандарының (ЕҚТА) құрылу тарихы мен даму перспективалары туралы негізгі мәліметтер, олардың географиясы және оларда қолданылатын ұйымдастыру мен басқару принциптері туралы негізгі мәліметтер.; жер үсті және су экожүйелерінің табиғатты қорғау қызметінің қазіргі міндеттері мен басымдықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақаба сулар анализі және оларды тазарту
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-магистранттарды су ресурстарын тиімді пайдалану мен қорғауға үйрету: осы саладағы отандық және шетелдік ғылым мен техниканың қазіргі жетістіктері негізінде тазарту имараттарының барлық кешенін өз бетінше жобалау. Курстың бағдарламасында сарқынды сулардың құрамы мен қасиеттері, су қоймаларының өздігінен тазарту процестері және сарқынды суларды су қоймаларына ағызудың рұқсат етілген нормалары, сарқынды суларды тазарту және тұнбаны өңдеу әдістері, торлардың, құм бастырғыштардың, бастапқы тұндырғыштардың, биологиялық тазарту құрылыстарының, сарқынды суларды толық тазалау, зарарсыздандыру конструкциялары мен есептеу әдістерін зерттеу бо��ынша материалды жүйелі түрде баяндау қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биогеохимия дамуының қазіргі заманғы тенденциялары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - магистранттарда қазіргі биосфераның биогеохимиясының ғылыми-әдістемелік негіздері бойынша білім кешенін қалыптастыру, антропогендік-модификацияланған қоршаған ортадағы химиялық элементтерді қайта бөлу және көші-қонда тірі организмдердің рөлі. Биогеохимиядағы заманауи үрдістерді зерттеу. БиоСфера таксондарының техногенді түрленуі, топырақтың, өсімдіктер мен жануарлардың элементтік құрамының эволюциясы, организмдердің Биогеохимиялық желденуі және геохимиялық экологиясы, табиғи-техногендік ландшафттарда ауыр металдардың қоныс аудару ерекшеліктері және аумақтарды аудандастыру, микроэлементтердің Биогеохимиялық рөлі, микроэлементтердің Биогеохимиялық индикациясы және микроэлементоздарды түзету мәселелері жарықтандырылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экотоксикология
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты-студенттердің биологиялық жүйелердің химиялық қосылыстардың әсеріне реакциясы, физика-химиялық агенттердің таралуы, олардың ортадағы және организмдегі өзгеруі туралы білімдермен қарулануы болып табылады. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: тірі организмдер мен қоршаған орта арасындағы химиялық элементтердің миграциясы мен массаалмасу процестері, нормаланатын токсиканттардың мінез-құлқын анықтау және болжау және олардың экожүйелерде таралуы үшін қажетті теориялық және практикалық дағдыларды меңгеруге мүмкіндік беретін заманауи концепциялар мен зерттеу нәтижелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулерді жоспарлау мен ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – магистранттарға экологиядағы ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті жоспарлау, ұйымдастыру және басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар беру және оларды жүзеге асыру бойынша тәжірибелік дағдыларды үйрету. Негізгі қарастырылатын тақырыптар: ғылым түсінігі, оның әлемдегі рөлі; ғылыми зерттеулердің мәні мен ұйымдастырылуы, олардың түрлері; ЖОО-да ҒЗЖ ұйымдастыру; ғылыми зерттеу тақырыбын негіздеу критерийлері, ақпарат көздерінің түрлері, ғылыми-зерттеу жұмысының құрылымы, ғылыми ізденістің Мазмұны, теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеуді ұйымдастыру, ғылыми зерттеу нәтижелерін рәсімдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жекелеген элементтердің биогеохимиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - магистранттарды биогеохимия саласындағы теориялық білімдермен қаруландыру, қолданбалы экологиялық есептерді шешу үшін Биогеохимиялық зерттеулердің принциптерімен таныстыру. келесі тақырыптар қарастырылады: биогеохимияның пайда болу тарихы ғылым ретінде. Басқа ғылымдармен байланыс. Биогеохимияның міндеттері мен негізгі концепциялары. Тірі зат және биосфера концепциясы. Биосфера туралы ілімнің геохимиялық аспектілері, эволюциялық биогеохимия, жер қыртысындағы химиялық элементтердің таралуы. Тірі заттың Биогеохимиялық функциялары, заттардың миграциясы, элементтердің геохимиялық жіктелуі, В. И. Вернадскийдің Биосфера туралы ілімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биологиялық және шикізаттық ресурстар үнемді пайдаланудың жаңа технологиялары
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты болып табылады таныстыру шикізат ресурстары Қазақстанның, олардың қорлары, қорғау және оларды ұтымды пайдалану.Ресурстарды жіктеу. Қазақстанның шикізат ресурстарының таралу ерекшеліктері, олардың қорлары және игеру перспективалары. Биологиялық ресурстар-өнеркәсіпке арналған шикізат,өсімдік шаруашылығына, мал шаруашылығына және микроорганизмдер селекциясына, өнеркәсіптік микробиологияға арналған селекциялық материал, медицина және денсаулық сақтауға арналған дәрілік шикізат, биотехнологияға арналған Бастапқы материал. Қаралатын мәселелер: табиғи ресурстардың кадастры: жер, су, пайдалы қазбал��р кен орындарының, табиғи-қорық нысандарының; аңшылық жануарлардың, балық қорларының тізілімі; ластану тізілімі; табиғи ортаның адам үшін зиянды қалдықтармен ластануы; табиғи ресурстардың сарқылуы және Табиғатта экологиялық байланыстардың бұзылу қаупі; табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану; табиғи ресурстарды пайдаланудың қазіргі тиімді технологиялары: биотехнология, минералды шикізатты қайта өңдеудің аз қалдықты технологиялары, оларды екінші рет пайдалану, химия, металлургия өнеркәсібіндегі тұйық циклдар және су ресурстарын пайдалану; шикізат ресурстарын пайдаланудың дәстүрлі емес әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биоэкологиялық картографиялау
  Несиелер: 6

  Пәнді игерудің мақсаты - экологиялық картографиялау саласында іргелі білімді қалыптастыру. Экологиялық карталарды экологиялық картаға түсіру туралы жалпы түсінік, экологиялық карталарды жасауға арналған бастапқы материалдар, экологиялық карталарда көрсетілген қоршаған ортаның ластану көрсеткіштері, қазіргі заманғы компьютерлік техниканы пайдалана отырып экологиялық карталарды құру технологиясы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геоэкологиядағы геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  "Геоэкологиядағы геоақпараттық жүйелер" пәнін игерудің мақсаты геоақпараттық, қазіргі заманғы компьютерлік және ақпараттық технологиялар, геоақпараттық технологиялар және экологияда географиялық ақпараттық жүйелерді (ГАЖ)құру және пайдалану әдістері, алынған білім мен экологиялық зерттеулер дағдылары негізінде орындаудың әдістемелік және практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: геоақпараттық жүйелер, пайда болуы, қалыптасуы, функционалдық мүмкіндіктері, ГАЖ-да визуализация және интерпретация әдістері, ГАЖ, ГАЖ-ды жобалау кеңістіктік деректер мен технологиялардың интеграциясының нег��зі ретінде, ГАЖ-да геологиядағы ГАЖ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндіріс және тұтыну қалдықтрын басқару
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы стратегия туралы түсініктерді қалыптастыру. Магистранттар қалдықтардың қауіпті қасиеттерін анықтайтын компоненттер туралы, қалдықтарды өңдеу негізінде жатқан механизмдер туралы, қалдықтардың құрамдас бөліктерінің шектес ортаға әсері туралы теориялық білімді меңгереді. Қалдықтармен жұмыс істеуді басқаруды қамтамасыз ететін заңнамалық және нормативтік базамен танысады. Қалдықтардың қауіптілік класын, қалдықтарды орналастырғаны үшін төлемді, қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақының базалық, нормативтік және сараланған ставкаларын анықтау бойынша дағдыларға ие болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның мұнай-газ өңірлерінің экологиялық-экономикалық мәселелері
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты - магистранттарды Қазақстанның мұнай-газ аймағының экологиялық-экономикалық проблемаларымен таныстыру және олардың қоршаған орта мен адам денсаулығына әсері. Пәннің мазмұны: Қазақстанның мұнай-газ аймақтарындағы экологиялық-экономикалық ахуалдың факторлары мен компоненттерінің сипаттамасын (салыстыруын) құрастыру, қалыптасу алғышарттарын талдау. экологиялық жағдайды талдау, экологиялық факторлар мен экономикалық жағдайлардың халықтың тіршілік әрекетіне әсерін талдау, экологиялық-экономикалық жағдайдың Қазақстанның мұнай-газ өңірлерінің дамуына әсерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мұнай-газ өнеркәсібінің экологиялық мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәнді игерудің мақсаты магистранттарда қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, атап айтқанда, мұнай-газ өнеркәсібінде, сондай-ақ мұнай-газ саласындағы кәсіпорындардағы өндірістік қызметтің экологиялық салдарын талдау және болжау қабілеті тұрғысынан өзінің кәсіби қызметін бағалау қабілеті мен экологиялық дүниетанымын қалыптастыру болып табылады. Негізгі зерттелетін бөлімдер: мұнай-газ өндірісінің инженерлік экологиясы, Мұнай және газ өнеркәсібіндегі техногендік ластанудың көздері мен ауқымы, мұнай-газ өнеркәсібіндегі қоршаған ортаны қорғаудың негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азқалдықты және қалдықсыз технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-халықтың, өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығының өндірістік қызметінің негізгі түрлерінің экологиялық рұқсат етілген және қауіпсіз технологияларын жасау принциптерін оқып үйрену. Пәнді оқытудың міндеттері - студенттерге экологиялық таза, қалдықсыз технологияларды құру бойынша қажетті білім жүйесін беру; қалдықсыз және таза өндірісті ұйымдастыру принциптері; студенттердің өндіріс технологиясын экологиялық бағалаудың принциптері мен әдістерін меңгеру. Мазмұны: өндіріс, технология, технологиялық сұлба түсінігі. таза, қалдықсыз және аз қалдықсыз өндірісті анықтау. Қалдықсыз және ресурс үнемдеуші технологияларды құрудың негізгі прин����иптері. Өндірістің экологиялық ерекшеліктері. Өнеркәсіптің, энергетиканың, металлургияның, өндіруші өндірістердің экологиялық ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  материяны, кеңістікті және уақытты ұйымдастырудың түрлі деңгейлерін зерттеу кезінде ғылыми таным әдіснамасының негіздері және жаратылыстану философиялық концепциялары туралы білімді көрсету;

 • Код ON2

  қызметтің ғылыми, өндірістік және әлеуметтік қоғамдық салаларында шет тілінде белсенді қарым-қатынас жасау.

 • Код ON3

  экологиялық ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, талдау және тарату кезінде және кәсіби қызметтің ғылыми-зерттеу және өндірістік-технологиялық міндеттерін шешу үшін заманауи компьютерлік технологияларды қолдану.

 • Код ON4

  стандартты емес жағдайларда әрекет ету, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілікте болу, өзін-өзі дамыту, шығармашылық әлеуетті пайдалануға дайын болу; білім беру мекемелерінде білім беру процесін ұйымдастыру мен басқарудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдану.

 • Код ON5

  ғылыми зерттеудің мәселелерін, міндеттері мен әдістерін тұжырымдау, бақылау, тәжірибе, эмпирикалық деректерді ғылыми талдау негізінде жаңа шынайы фактілерді алу, ғылыми еңбектерге реферат жасау, әлемдік ғылым мен өндірістік қызметте жинақталған мәліметтердің аналитикалық шолуларын жасау, алынған нәтижелерді қорыту, қорытындылар мен практикалық ұсыныстарды тұжырымдау.

 • Код ON6

  зерттеу негізінде адам мен халық шаруашылығы объектілеріне метеорологиялық жағдайлардың әсерін бағалау, тиімді экологиялық жобалау үшін климатологиялық болжам жасау.

 • Код ON7

  қоршаған орта факторларының уытты әсерге әсерін түсіндіру, токсикалық заттардың ағзаға әсерін ашу, қоршаған ортаның ластануын бақылаудағы биологиялық мониторингтің рөлін ашу, экологиялық нормалау кезінде тіркеуге жататын экожүйелердің параметрлерін практикада қолдану.

 • Код ON8

  су бөлу және сарқынды суларды тазарту жүйелерінің қызмет ету негіздерін меңгеру, су бұру жүйелері мен олардың құрылыстарын қарқынды және қайта құру бағыттарын анықтау, жалпы су бөлу жүйесі мен оның жекелеген элементтері жұмысының экологиялығы мен тиімділігін бағалай білу.

 • Код ON9

  жекелеген элементтерді химиялық талдау , физикалық және химиялық ластағыштардың типтерін анықтау және тіршілік ету ортасына антропогендік әсер ету қауіптілігінің дәрежесін болжау.

 • Код ON10

  химиялық элементтердің ғаламдық биогеохимиялық миграциялық циклдары туралы білім мен ластағыштарды сапалық және сандық анықтау негізінде қоршаған ортаның жағдайын экологиялық-геохимиялық бағалау.

 • Код ON11

  қалдықтардың төлқұжаттарын құру, қалдықтардың қауіптілік класын анықтау, ғылыми және қолданбалы зерттеулер жүргізу кезінде алынған деректерді талдау және түсіндіру, аз қалдықты және қалдықсыз технологияларды қазіргі заманғы аз қалдықсыз және қалдықсыз технологиялар мен өнеркәсіптік және коммуналдық қалдықтардың пайда болу жолдары туралы білімді қолдана отырып оңтайландыру.

 • Код ON12

  геоэкологиялық зерттеулерде геоақпараттық технологияларды қолдану, ҒЗЖ-да қолданылатын ГАЖ-жобалардың ұйымдық құрылымын анықтау, геоэкологиялық картографиялау үшін ГАЖ әдістерін қолдану, биоэкологиялық карталарды құру әдістері мен карталарын жіктеу, картографиялық бейненің әрбір тәсілін қолдану мүмкіндігін талдау, өзінің кәсіби қызметінде экологиялық карталарды пайдалану.

 • Код ON13

  Биогеография мен экологияның негізгі концепциялары туралы білімді басшылыққа ала отырып қазіргі биогеография мәселелері мен биогеоценотикалық үрдістерді талдау, экожүйелерге мониторинг жүргізу және оның негізінде әртүрлі географиялық жағдайларда әртүрлі табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен экожүйелер жағдайының өзгеруін болжау.

 • Код ON14

  Қазақстанның мұнай-газ аумақтарының экологиялық проблемаларын, мұнай-газгеологиялық аудандастыру қағидаттарын және литосферада мұнай-газ түзілуіне әсер ететін факторларды білу негізінде мұнай-газ операцияларының экономикалық перспективалылығын талдау және бағалау және мұнай және газ өндірудің және ілеспе қалдықтарды кәдеге жаратудың таңдап алынған тәсілдерін экологиялық негіздеу

Top