Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05120 Агроөнеркәсіп және индустриалды аймақтағы экобиоқауіпсіздік в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жеке оқыту, интеграцияланған, блоктық және парацентриялық оқыту технологиясын қарастырады. Мультимедиялық оқыту технологи��сы. Мәселелік жағдайлар мен кейстерді талдау және шешу арқылы бейіндік пәндерді оқыту. Топтық жобаны құру, рөлдік ойын өткізу мәселелерін шешу. Логикалық әдістер мен тәсілдер. Жоғары мектепте оқу үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау. Білім алушылардың шығармашылық жұмыстарын ұйымдастыру. "Биотехнология" мамандығының бейінді пәндерін оқытудың әдістемелік ерекшеліктері. Оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу және өзектендіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі
  Несиелер: 3

  Мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламаларды дайындау дағдысының дамуын қарастырады: ғылыми баяндама, ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша тезистер, шет тіліндегі түпнұсқалық дереккөздерге реферат жасау, ғылыми мәтінді аннотациялау, түйіндеме. Түпнұсқалық жазбалардың жалпы мазмұнын түсіну. Кәсіби ақпаратты қамтитын дәрістер мен хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Мамандық бойынша ауызша қарым-қатынас дағдыларын дамыту: ғылыми баяндамамен сөз сөйлеу, ғылыми зерттеу презентациясы, ғылыми пікірталас, ғылыми сайыстар, белгілі жағдайларға байланысты құрастырылған ойындарды пайдалану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық үрдістердің экологиялық аспектілері
  Несиелер: 6

  Ағынды суларды биологиялық тазарту әдістерін, сілтілендірудің, қатты қалдықтарды кәдеге жаратудың және дәстүрлі емес энергия көздерін алудың биотехнологиялық тәсілдерін, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық қалдықтарын өңдеудің аэробтық және анаэробтық әдістерін, ауыр металдар және радионуклидтермен ластанған нысандарды тазартудың биотехнологиялық әдістерін сипаттайды. Қоршаған ортаның органикалық заттарының биодеградациясындағы микроағзалардың рөлін және өсімдіктердің топырақ микроағзаларымен улы заттарды бөлу тиімділігінің өзара қарым-қатынасын негіздейді. Сульфатредуцирлеуші бактерияларды металдарды тұндыруда пайдалану, олардың жұмыс істеу жағдайлары, металл биосорбциясы үшін микроағзаларды пайдалану, әртүрлі өндірістердің өнеркәсіптік қалдықтарын биологиялық өңдеу, мұнаймен ластанған мұнай өңдейтін кәсіпорындардың ағынды суларын және топырақты тазарту үшін көмірсутектердің деструктор – микроағзаларын пайдалану мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы заманауи әдістер
  Несиелер: 5

  Мембраналық құрылымдар, протеомды талдауды, генетикалық аурулардың молекулярлық диагностикасын, нуклеин қышқылдарын бөлу және талдауды, гендерд�� өсімдік жасушаларына тасымалдаудың физикалық әдістерін және антиген-антиденелердің өзара әрекеттесуі бойынша иммуногистохимиялық зерттеу әдістерін сипаттайды. Молекулалық және жасушалық деңгейде клондау технологиясының мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фотобиологиялық үрдістер және биоэнергетика
  Несиелер: 5

  Тірі ағзаларда өтетін аса маңызды физикалық процестер, фотобиологиялық процестердің негізгі принциптері мен теориялық ережелері туралы түсініктерді қалыптастырады. Тірі жүйелердің жұмыс істеуінің физикалық және биологиялық аспектілерінің өзара байланысын негіздейді. Биологиялық құбылыстар мен заңдылықтарды тәжірибелік зерттеуге биофизикалық көзқарас дағдыларын қалыптастыру. Биофизика білімін қалыпты жағдайда, стресс және патология пайда болған кезінде тірі ағзаларда өтетін маңызды физиологиялық процестерді түсіндіру үшін пайдалану дағдыларын қалыптастырады. Термодинамика заңдарын биологиялық жүйелерге қолдануда қарастырады. Тірі жүйелерді зерттеу және талдау әдістерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Басқару үрдістері мен құбылыстарды психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін қарайды; әртүрлі басқарушылық мәдениеттермен байланыста контекстте кәсіпкерлік және тұлғааралық дағдыларды дамыту; өмірдің теориялық заңдарын және басқару жүйелерінің динамикасын меңгеру; басқару және психологиялық кеңес беру әдістері туралы идеяларды қалыптастыру; Команда құрылымын және топтағы әлеуметтік-психологиялық климатты сыни талдау; басшылықтың стильдерін ұйым басшылығына қолданыңыз.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясын, мәдениет пен өркениеттің заманауи еуропалық ғылымын, ғылыми білімдердің құрылымын, нақты ғылымның философиялық мәселелерін, XXI ғасырдағы байланыс технологияларын және олардың қазіргі ғылымдағы рөлін қарастырады. Жаратылыстану және техникалық ғылымның қазіргі заманғы нақты методологиялық және философиялық өзекті мәселелерін шешу жолдарын айқындайды, сыни ойлау мен логиканы дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары білім берудің заманауи парадигмаларын қарастырады. Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдістемесі. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі. Жоғары мектепте кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру. Болашақ мамандарды дайындауда оқытудың әдістері мен формалары. Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары. Жоғары мектеп маманның тұлғасын қалыптастыру және тәрбиелеу әлеуметтік институты ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агроөнеркәсіп кешеніндегі қоршаған ортаның ластану мәселерері
  Несиелер: 6

  Агроөнеркәсіптік өндірісте қоршаған ортаны ластау мәселелері, оның қазіргі қоғамдағы маңызы туралы білімді тереңдете түседі. Әр түрлі өндірістің өнеркәсіптік қалдықтарын биологиялық өңдеу мәселелерін, ластанған топырақты тазалау үшін көмірсутегі микроағзалар- деструкторларды пайдалануды және гендік-инженерлік әдістермен алынған микроағзалар мен микробтық синтездің кейбір өнімдерін пайдалану қауіпсіздігінің мәселелерін қарастырады. Сарқынды суларды және топырақты тазарту бойынша жұмыстарды жүргізу үшін экологиялық биотехнология саласындағы зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерінің кешенін практикада қолданумен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Замануи биотехнологияның молекула-генетикалық негіздері
  Несиелер: 6

  Қазіргі биотехнологияның молекулалық-генетикалық негіздері, прокариоттар мен эукариот жасушаларында клондау үшін қолданылатын векторлық жүйе және жасушадағы генетикалық ақпаратты жүзеге асырудың молекулалық-генетикалық негізі туралы білімді тереңдете түседі. Мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы және техникалық мақсаттағы ББЗ препараттарының қазіргі заманғы микробиологиялық өндірісін, тірі жасушалар мен споралар негізінде қазіргі заманғы микробиологиялық өндірісті ұйымдастыруды және медициналық пен тағамдық мақсаттағы биологиялық белсенді заттардың жоғары тазаланған препараттарының микробиологиялық өндірісін негіздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнологияның жетістіктері және келешегі
  Несиелер: 4

  Салалар бойынша биотехнологияның теориялық негіздерін қарастырады. Биотехнологияда қолданылатын физикалық және биофизикалық әдістерді, мембраналық құрылымдарды пайдаланудың, биополимерлерді зерттеу әдістерін, нуклеин қышқылдарын талдау және синтездеу әдістерін сипаттайды. Ферменттік препараттарды алу және оларды тамақ өнеркәсібінде қолдану дағдыларын қалыптастырады. Тамақ биотехнологиясының жетістіктері мен келешектегі рөлі, медицинадағы және ауыл шаруашылығындағы биотехнологияның жетістіктері мен келешегін, экологиялық биотехнологияның жетістіктері мен келешегін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнология салаларының заманауи мәселелері
  Несиелер: 4

  Ауыл шаруашылығындағы ақуыз тапшылығы мәселелерін шешудің биотехнологиялық тәсілдерін, азық-түлік саласындағы мәселелерді, тағамға биологиялық белсенді қоспаларды және функционалдық азық-түлік өнімдерін өндіру мәселелерін қарастырады. Өнеркәсіптің биомедициналық саласының мәселелерін шешу жолдарын және жасуша ішілік реттелудің молекулалық механизмдерін және оларды микроағзалар селекциясында пайдалануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биохимиялық үрдістердің кинетикасы
  Несиелер: 5

  Химиялық және ферментативтік реакциялар кезінде кинетикалық заңдылығының негізгі мәселелерін, химиялық тепе-теңдіктің физикалық мәнін, химиялық реакция жылдамдығының реакцияға және реакцияға әсер ететін заттардың концентрациясына тәуелділігін қарастырады. Ақуыз биосинтезінің негізгі кезеңдерін сипаттайды: транскрипция,трансляция, ақуыз инженериясының негізгі принциптері, генетикалық кодтың қасиеттері және метаболизм процестерін реттеу принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Агроөнеркәсіп кешеніндегі жасушалық және ұлпалық биотехнология
  Несиелер: 5

  Өсімдік жасушалары мәдениетінің мәселелерін биологиялық құрылымдау, өсімдік тіндері мен жануарлар жасушаларын пайдаланумен, екіншілік метаболиттер синтезінің жаңа тәжірибелік жүйелерініңнысаны ретінде қарастырады. Микроорганизмдермен жоғары өсімдіктердің өсірілетін жасушаларының жасанды қауымдастықтарын алу дағдыларын қалыптастырады. Жасушалық селекция, клональды микрокөбею, өсімдіктерді сауықтыру және өсімдіктер мен жануарлардың гендік қорын сақтау әдістері, ауыл шаруашылығы жануарларының өсімін молайтуды реттеу туралы білімді тереңдете түседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнологиялық өндірістің генетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Биотехнологиялық кәсіпорындардағы гендік-инженерлік қызметтің қолайсыз салдарының тәуекелін және қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін гендік-инженерлік ағзалардың ықтимал қолайсыз әсерлерін бағалаудың базалық қағидаттары мен әдістемесіне қатысты биоқауіпсіздік мәселелерін қарастырады. ҚР тамақ өнімдері қауіпсіздігінің нормативтік-заңнамалық негіздері. Тағам өнімдерін өндіру кезінде гендік түрлендірілген көздердің биологиялық қауіпсіздігін сақтау және тағам өнімдерінің гендік түрлендірілген көздерін тағамдық улылық-гигиеналық бағалауды жүзеге асыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірістік микроағзалар
  Несиелер: 6

  Өнеркәсіптік микроағзаларды өсіру үшін қолданылатын қоректік ортаның негізгі типтерін, өнеркәсіптік қоректік ортаның құрамын жасау принциптерін және микроағзаларды өсіру технологиясын, стероидты гормондар мен метаболиттерді өнеркәсіптік алуда микроағзаларды қолдануды қарастырады. Біріншілік және екіншілік метаболиттерді алудың микробиологиялық тәсілінің артықшылықтарын, өнеркәсіптік өндірістің әртүрлі салаларында биотехнологиялық әдістерді қолдануды негіздейді. Микроағзалардың таза дақылдарын және ауылшаруашылығы, медицина, тамақ өнеркәсібі үшін микробтық биомассаны алу әдістерін сипаттайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми - зерттеу жұмыстарының негіздері
  Несиелер: 5

  Зерттеу міндеттерін шешудің тәжірибелік ұсыныстары мен әдістері бойынша биотехнологиялық өндірістің белгілі бір саласындағы ғылым мен техниканың қазіргі жетістіктерін зерттеуді қарастырады. Таңдалған тақырыптың өзектілігін, зерттеудің мақсаты мен міндеттерін қоюды негіздейді. Ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы есепті рәсімдеу және қорғау, электронды деректер қорын пайдаланумен, магистрлік диссертация тақырыбы бойынша зерттеу және жаңа технологиялар саласында жаңа өндіріс тәсілдерін патенттік іздеу және әдеби шолу жүргізу мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биомассаны алу және өңдеудің биотехнологиясы
  Несиелер: 6

  Қайта қалпына келтін шикізаттан (биомассадан) биотехнология өнімдерін алудың негізгі тәсілдерін, ферментативтік процестердің көмегімен биомассаны қайта өңдеуге дайындау әдістерін және шикізатты өңдеуге дайындау әдістерін, сонымен қатар, әртүрлі биотехнологиялық агенттерді және өсіру әдістерін пайдаланумен шикізатты биоконверсиялау тәсілдерін сипаттайды. Өсімдік шикізатын қайта өңдеу әдістері мен технологияларын таңдауды, биотехнологиялық өнімді технологиялық бақылауды негіздейді және шикізат пен қайта өңдеу өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі көрсеткіштеріне талдау жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық процестерді жүргізуге арналған жабдықтар
  Несиелер: 5

  Ферменттік препараттарды алуға және ашытуға арналған құрал-жабдықтарды қарастырады. Ашытқы және ашытқы өсіретін аппараттар. Тамақ ортасын спирттік ашытуға арналған құрал- жабдықтар. Спирт өндіру кезінде сусла ашытуға арналған құрал-жабдықтар. Сүт өнімдерін жетілдіруге арналған аппараттар. Кілегей пісуге, сүтті ұйытуға және ұйынды өңдеуге арналған құрал-жабдықтар. Ет тұздауға арналған құрал-жабдықтар. Етті жетілдіруге арналған аппараттар. Етті ыстауға арналған құрал-жабдықтар. Автоыстағыштар және ыстағыш қондырғылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өнеркәсіп кәсіпорындарының жабдықтары
  Несиелер: 5

  Биотехнологиялық өндіріс құрал-жабдықтарын қарастырады: жұмыс ережелері және қауіпсіздік техникасы. Биотехнологиялық өндіріс процестерінің жіктелуі және құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар. Биотехнологиялық өндірістің типтік сызбасы және процестерді аппаратуралық ресімдеу. Кептіру процесі және оның аппаратуралық рәсімделуі. Сүзгілеу кезінде тұнбаның қалыптасуына сүзгі саңылаулар өлшемінің әсерін зерттеу. Тұнба түзілуіне центрифугалау жылдамдығының әсері. Қоректік орта туралы ұғымды және оларды дайындау процестерін аппаратуралық ресімдеуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Генетикалық инженерияның прогрессивті бағыты
  Несиелер: 6

  Гендік инженерияның теориялық негіздерін және оны қолданудың қолданбалы аспектілерін, өсімдіктердің, жануарлар мен микроағзалардың жаңа нысандарын жасау практикасына гендік инженерия әдістерін енгізудің жетістіктері мен келешегі туралы ақпаратты баяндау және сыни талдау қабілетін қалыптастырады. Гендік инженерия саласында және гендік инженерияның негізгі әдістері, практикалық селекция мақсатында генетикалық түрлендірілген өнімдер мен трансгендік өсімдіктерді, жануарларды пайдалану мәселелері туралы білімді тереңдете түседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гендік инженерияның агроөнекәсіп кешеніндегі жетістіктері
  Несиелер: 5

  Стресстік факторларға төзімді өсімдіктердің жаңа сорттарын алу мәселелері мен келешегін, генетикалық инженерия әдістерін, молекулалық биоинженерия негіздерін, өсімдіктер селекциясындағы жасушалық және ұлпа биотехнологиясын қолдану мәселелері мен келешегін, генетикалық инженерия әдістерінің көмегімен ауруларға төзімді жануарлардың жаңа тұқымдарын алу мәселелері мен келешегін қарастырады. Реципиент-өсімдіктің генотипін таңдау, агробиологиялық векторлардың көмегімен өсімдік жасушасына бөтен текті гендерді енгізу, жәндіктерге, саңырауқұлақ, бактериялық және вирустық инфекцияларға төзімді трансгендік өсімдіктерді алу әдістері, дәрілік препараттардың трансгендік өсімдіктер – продуценттері және генетикалық инженерия әдістерінің көмегімен ауруларға төзімді жануарлардың жаңа тұқымдарын алу әдістерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық өнімдерін сақтау мен өңдеу биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығында биотехнологиялық өндірісті ұйымдастыру және өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнімдерін сақтау, өңдеу биотехнологиясы мәселелерін қарастырады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеудегі биотехнологияның қазіргі заманғы әдістерін, ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау мен қайта өңдеу биотехнологиясында пайдаланылатын микроағзаларды сипаттайды. Өсімдік тектес өнімдер өндірісінде микромицеттерді және жемдік-азықтар өндірісінде бактерияларды пайдалануды негіздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми білімнің осы саласындағы сараптамалық бағалау (peer-review) талаптарына сәйкес келетін жоғары білікті ғылыми зерттеу жүргізу жолымен жаңа білімді интерпретациялау, ғылыми саланың дамуына үлес қосу және зерттеу нәтижелерін ғылыми басылымдарда жариялауға лайықты болу.

 • Код ON2

  Заманауи биотехнологиялық әдістердің көмегімен тәжірибелер жүргізу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану, биотехнологияның түрлі салаларындағы теориялық және практикалық мәселелерді шешу.

 • Код ON3

  Биотехнологиялық өндірістер үшін биоонысандарды құру және жетілдіру, қазіргі заманғы биоөнімдерді алу үшін биотехнология әдістерін өз бетінше біріктіру.

 • Код ON4

  Дайын өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ететін энергия үнемдейтін, аз қалдықты, экологиялық таза технологияларды, өсімдік және жануар тектес шикізатты өңдеудің технологиялық процестерін сауатты жобалау және енгізу.

 • Код ON5

  Биотехнологиялық ғылымды басқаруда алынған білім мен дағды кешенін қолдану, өсімдік және жануар текті шикізатты өңдеу кезінде кешенді инженерлік міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы технологиялық әдістерді талдау және қолдану, әртүрлі биотехнологиялық әдістерді қолдану арқылы агроөнеркәсіп кешенінде қоршаған ортаны тазартудың қарқынды технологияларын құру.

 • Код ON6

  Кәсіби қызметті орындауға жоғары себеп-салдарға ие болу; өз бетінше оқыту және өз бетімен білім алу технологияларын меңгеру, өзінің зияткерлік және кәсіби деңгейін жетілдіру және дамыту қабілеті. Жаңа функционалдық өнімдерді құру, сонымен қатар, ауыл шаруашылығы малдарының өсімін молайту бойынша құрылғылар, процестер мен технологиялардың негізгі принциптерін пайдаланумен, инженерлік, аналитикалық және басқару міндеттерін шешу.

 • Код ON7

  Белгісіздік жағдайында зерттеу, кәсіпкерлік дағдылар мен жұмыс дағдыларын пайдалану. Жеке және топтың мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, өз әрекеттерін түзету және әр түрлі әдістерді пайдалану, биотехнология саласындағы мәселелер бойынша өз идеялары мен қорытындыларының мағынасын кез келген аудиторияға білікті және түсінікті жеткізу.

Top