Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01450 Кәсіптік оқыту в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ғылымның қазіргі заманғы жетістіктері және озық технологияларды қолдану, оларды оқу-тәрбие барысында пай��алану. Оқытутеориясы мен әдістемесінің замануиұстанымдары. Түрлі оқусабақтарын жоспарлау және өткізу. Білімгерлердің өзіндік жұмыс ұйымдастыру. Педагогикалық қызметті кәсіби басқару. Өзінің эмоционалдық жағдайы мен сөйлеу техникасын өзіндік басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысын ұйымдастыру және басқару әдістері
  Несиелер: 5

  Тәрбие жұмысын ұйымдастыру және басқару әдістерін қарастырады. Білім беру мекемелерінің білім беру жүйелерін моделдеу және жобалау теориясы. Білімнің негізгі санаттары мен белгілері. Білім беру қызметінің түрлері. Тәрбиелік жұмыс түрінің тұжырымдамасы. Қазіргі заманғы білім беру технологиясы. Білім беру әдістері. Оқу орындарында тәрбие жұмысын ұйымдастыру және басқару әдістері. Білім беруді басқарудағы заманауи тәсілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік оқытудағы студенттердің конструктивтік-технологиялық қызметі
  Несиелер: 4

  Кәсіптікоқытустуденттерінің конструкторлық технологиялық қызметінің теориялық негіздері. Кәсіби оқытудың болашақ мұғалімдерін жобалау және технологиялық оқыту мәселелері. Кәсіптік оқытудың болашақ педпгогтарын даярлаудағы конструкторлық-технологиялық мәселелері. Кәсіптік оқытудың болашақ педпгогтарын даярлаудағы конструкторлық-технологиялық құзыреттілігін қалыпьастыру мен дамытудың негізгі ұстанымдары. Студенттердің конструкторлық-технологиялық іс-әрекетінін моделі. Тиісті білім мен дағдыларды қалыптастыруға кешенді пәнаралық ұстанымдар. Жобалау, конструкторлықжәне технологиялық үдерістерді интеграциялау процесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметіне қажетті заманауи және психологиялық ғылымның негізгі принциптерін қарастырады. Фундаменталды психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми - теориялық дүниетанымды, жеке тұлғаны психологиялық зерттеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады, эксперименталды-психологиялық зерттеудің негізгі әдістерімен және Психокоррекциялық жұмыстың дағдыларымен таныстырады, ұжымдағы жанжалдарды басқарады, стресс және оларды шешу әдістерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби білім педагогикасының философиялық-әдіснамалық негіздері/
  Несиелер: 5

  Білім туралы заң, білім беру саласындағы соңғы халықаралық және отандық ережелер. Білім беру саласындағы қатынастарды құқықтық реттеудің мемлекеттік саясатының негізгі принциптері. Мемлекеттік білім беру стандарттары және білім беру бағдарламалары. Білім беру қызметін лицензиялау, аккредиттеу және сертификаттау тәртібі. Оқу үдерісіне қатысушылардың құқықтық мәртебесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогика/
  Несиелер: 3

  Білім беру жүйесінде жоғары мектеп педагогикасының рөлі мен маңызы. Жоғары білім берудің даму тарихы. Педагогикалық ғылымдарының әдіснамасы. Жоғарғы мектеп оқытушыларының кәсіби құзыреттілігі. Педагогикалық зерттеулерді жобалау мен жүргізудің негізгі теориялық-әдістнамалық және этикалық қағидалары. Жоғары мектепте білім берудің жаңа технологиялары және оқыту әдістері менформалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Студенттердің жобалау қызметін ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 4

  Жоғары мектептегі білімгерлеің ғылыми-танымдық қызметін талдауд және ұйымдастыруды қарастырады. Студенттердің жобалық қызметін ұйымдастыру және басқару әдістері. Жобалау іс-әрекет жүйесіндегі: зерттеушілік, аналитикалық, орындаушылық, қарым-қатынастық, рефлексиялық қызметтер. Идеялар және білімдермен, жоспарлау тәжірбиемен алмасуға үшін кеңістік (студент - оқытушы - университет - ұйым)құрастыру, қарым-қатынас жасау және проблемаларды шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік білім берудегі тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Тәрбие жұмысының теориялық және әдісналық-теориялық негіздері. Тәрбие түсініктері, мәні негізгі санаттары мен білім белгілері. Тәрбие заңдылықтары мен қағидалары. Тәрбиелеу жеке тұлғаны әлеуметтендіру, компоненті ретінде білім беру, жеке дамуды басқару, мәдениетті беру және игеру. Білім беру жүйелерін модельдеу және жобалау. Оқу үрдісінің барлық пәндері бойынша кәсіптік жобалау, насихаттау, реттеу және бақылау. Қазіргі білім беру тұжырымдамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Үздіксіз кәсіптік білім беру теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы үздіксіз кәсіби білім беру жүйесі. Қазіргі кезеңдегі үздіксіз кәсіби білімнің жағдайы мен мәселелері. Үздіксі�� кәсіби білім берудің сапалық көрсеткіштері. Бейіндік білім беру бағдарламаларын дайындау. Үздіксіз кәсіби білім берудің қағидалары. Үздіксіз кәсіби білім беру жүйесін басқару. Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінің қалыптасу кезеңдері. Қазақстан Республикасында үздіксіз кәсіби білім беруді дамытудағы негізгі факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, мәдениетаралық құзыреттілік, іскерлік хат алмасу дағдыларын дамыту, шетелдік түпнұсқа дерек көздерін оқудың негізгі түрлерін меңгеру, мамандық бойынша ғылыми тақырыптар бойынша жазбаша хабарлама дайындау: ғылыми баяндама, презентация. Шет тілінде ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша пікірталастар, тезистер және мақалалар, ғылыми мәтінді аннотациялау, қорытынды жазу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • История и философия науки
  Несиелер: 3

  Жаратылыс және техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, мәдениет пен өркениеттің заманауи еуропалық ғылымыдары қарастырылады. Қазіргі жаһандық өркениеттің дамуындағы нақты ғылымдардың философиялық мәселелері. Қазіргі философияның негізгі түсініктері мен ғылымның эволюциясы. Батыс және қазақстандық ғылымның даму тарихы. Әртүрлі фактілер мен құбылыстарды талдау және бағалау үшін философияның ережелері мен санаттары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дуальді оқытудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Дуальды оқытудың ғылыми-педагогикалық және теориялық негіздері. Дуалды оқытудың даму тарихы.Дуальды оқытудағы енгізудегі халықаралық тәжірибе. Дуальды оқудың дидактикалық-әдістемелік аспектілері. Дуальды оқытудың негізгі ережелері мен нормативтік құжаттары. Оқу үрдісінде дуалды оқытуды енгізудің негізгі талаптары. Дуальды оқуды жетілдірудің әдіснамалық негізі. Оқытушыға арналған әдістемелік талаптар және педагогтыңдуальды оқытуға даярлығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Ғылыми зерттеулердің әдіснамалық негіздері, аппараттары және логикалық құрылымы. Теориялық және эксперименттік зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері. Зерттеу жұмыстарын безендірудегі нормативтік құжаттар. Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпарат пен көздерді іздеу дағдылары. Берілген тақырып бойынша ақпараттарды жүйелеу, зерттелетін тақырып бойынша анықтамалық және библиографиялық аппаратты құрастыру дағдылары. Оқу, әдістемелік және ғылыми-педагогикалық ақпаратты талдау, өңдеу және сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Техникалық және көркем қолданбалы шығармашылық
  Несиелер: 5

  Оқушылардыңтехникалық және сәндік-қолданбалы көркем шығармашылығын басқаруғаболашақ педагогтарды даярлаудың теориялық негіздері. Оқушыларының сәндік-қолданбалы,техникалық шығармашылық жұмыстарынна жетекшілік жасау. Оқушылардың сәндік-қолданбалы және техникалық шығармашылығын жұмыстарына басшылық етугеболашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру моделін талдау және құрастыру. Оқушылардың техникалық және көркем қолжанбалы шығармашылықжұмыстарын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Колледждерде мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды оқыту әдістері
  Несиелер: 6

  Колледжде мүмкіндігі шектеулі жандарды оқытудың теориясы мен әдістемесі. Мүмкіндігі шек��еулі тұлғаларды кәсіптік оқыту әдістемесі. Колледжде инклюзивті тәсілдерді енгізу. Колледждің оқу үрдісінде пәндерді психологиялық-педагогикалық қолдаудың жүйесі мен технологиясы. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды кәсіптік оңалтудың ерекшеліктері. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды әлеуметтендірудің қазіргі мәселелері мен проблемалары. Арнайы және бейімделген білім беру бағдарламасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды кәсіби даярлау
  Несиелер: 6

  Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды кәсіби даярлаудың теориялық және әдістнамалық негіздері. Заманауи білім беру кеңістігінде инклюзивті ұстанымды жүзеге асыру. Оқу үдерісі субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдау жүйесі мен технологиясы. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды кәсіби оңалтудың ерекшеліктері. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды әлеуметтендірудің қазіргі мәселелері мен проблемалары. Арнайы және бейімдік білім беру бағдарламасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экспримент жұмыстарын жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 6

  Эксперимент бағдарламасын әзірлеу. Педагогикалық эксперимент ұғымы. Педагогикалық экспериментті ұйымдастырудың кезеңдері мен шарттары. Эксперимент түрлерін таңдау. Эксперименттік жұмыстарды жүргізу әдістері. Эмпирикалық деректерді жинау және талдау әдістері. Ғылыми болжамды ұсыну. Эксперименті жоспарлау. Эксперимент мазмұны. Эксперименттік және бақылау топтарындағы сабақты өткізу бағдарламасы. Эксперименттік жағдайдың сипаттамасы. Тәжірибені қорытындылау. Алған деректерді өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушыларды «Графикалық және жобалау» бейіні бойынша оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Оқушыларды «Графика және жобалау» бейіндегі оқыту технологиясының негіздері. Графикалық жүйелер, әдістер және ақпаратты визуализация құралдары. Графикалық үлгілеу және жобалау. Графика және жобалау әдістері. Жобалау және компьютерлік графика және модельдеу. Автоматты жобалау жүйесі (САПР); СТАПРИМ, "Грация", "Леко", "АССОЛЬ", Lectra, Gerber. Автоматты жобалау жүйесін жобалау, автоматтандыру және визуализациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіптік білім беруді нормативті құқықтық қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Білім туралы заң, білім беру саласындағы соңғы халықаралық және отандық ережелер. Білім беру саласындағы қатынастарды құқықтық реттеудің мемлекеттік саясатының негізгі принциптері. Мемлекеттік білім беру стандарттары және білім беру бағдарламалары. Білім беру қызметін лицензиялау, аккредиттеу және сертификаттау тәртібі. Оқу үдерісіне қатысушылардың құқықтық мәртебесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіптік білім берудегі ғылыми-әдістемелік жұмыс
  Несиелер: 5

  Кәсіптік білім берудің әдіснамасы және теориясы. Кәсіптік білім берудегі ғылыми-әдістемелік жұмыстардың мазмұны. Кәсіптік білім берудегі ғылыми-әдістемелік жұмыс әдістері. Әдістері мен технологиялық жоспарлау әдістері. Зерттеу дағдылары, оқытуға шығармашылық ұстаным. Кәсіби өзіндік білім алу және өзін-өзі тәрбиелеу. Өткен сабақтарды әдістемелік талдау. Кәсіптік білім беру талаптарына сәйкес мамандарды даярлау сапасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • 12 жылдық білім беру жүйесіндегі бейіндік оқыту
  Несиелер: 5

  Халықаралық стандарттарға сайбілім беру жүйесін реформалау. Халықаралық білім критерийлері. Қазақстанда 12 жылдық білім беруге көшу кезінде білім беруді жаңғыртудың негізгі бағыттары. 12 жылдық білім беруді кезең-кезеңмен енгізу, функционалдық сауаттылықты дамыту үшін оқу стандарттарын жаңарту. Мектепке жан басына қаржыландыруды енгізу, табысты мектептер үшін ынталандыру жүйесін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектепте оқу үдерісін ұйымдастырудың ғылыми негіздері
  Несиелер: 6

  Жоғары білім берудегі білім беру үрдісін ұйымдастырудың ғылыми негіздері туралы ғылыми көзқарастар мен жүйеленген білім. Оқу үдерісін ғылыми ұйымдастырудың негізгі мәселелері. Жоғары білім берудегі оқу үдерісін ұйымдастырудың жалпы әдістері туралы қолданбалы білімдер. Жоғары мектепте оқу үдерісін ғылыми ұйымдастырудың мақсатты бағытын, мағыналық аспектілері мен әдістерін анықтайтын ғылыми-әдістемелік материалдарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары білім беру мекемелеріндегі кәсіптік білім беру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жоғары мектепте кәсіптік білім беру талаптарына сәйкес оқыту сапасын қамтамасыз етудің әдістері мен технологиясы. Болашақ мұғалімдерді дайындау үдерісін жетілдірудің әдіснамалық негізі. Оқу-әдістемелік құжаттама: оқу жоспары және жұмыс оқу жоспары, оқу жоспары, жұмыс оқу жоспары және жоспарлары. Студентердің білімін бақылау графигін дайындау және құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіптік-техникалық білім беру саласындағы мамандарды ғылыми-педагогикалық даярлау бойынша әдістемелік және тұжырымдамалық зерттеулерді дербес түрде талдау.

 • Код ON2

  Мамандарды кәсіби дайындау бағытын ескере отырып, жоғары білім берудегі оқу үдерісін ұйымдастырудың ғылыми негіздерін жүйелеу дағдыларын игеру.

 • Код ON3

  Жаңа педагогикалық мәселелерді шешуде шығармашылық және креативті ойлау қабілетін бағалау және үздіксіз кәсіби білім беру және білім беруді басқару жүйесі саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Кәсіптік-педагогикалық білім берудің мазмұны мен технологиясын терең талдау, ТжКБ-да қосарлы білім беруді ұйымдастыру, басқару және жетілдіру тетіктерін әзірлеу.

 • Код ON5

  Жастар кәсіптік даярлаудың өзекті мәселелерін шешу бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу, бәсекеге қабілетті қызметкерлер үшін кәсіптік оқытудың жаңа сұлбалары мен құрылымын әзірлеу.

 • Код ON6

  Болашақ мамандардың кәсіби біліктілігін дамыту жолдарын, жұмыс берушілердің және студенттердің және олардың ата-аналарының мамандар даярлау мазмұнына талабын ескере отырып, зерттеу

 • Код ON7

  Ғылыми-педагогикалық қызметті ойдағыдай жүзеге асыру үшін жоғары оқу орындарында алған білімі туралы білімдерін жүйелеуге қабілетті PO7 Qualified to systematize the acquired knowledge of professional activity in higher educational institutions for the successful implementation of research and teaching activities

 • Код ON8

  Өңірдің өндірісі мен ұлттық сипаттамаларын есепке ала отырып, ТжКБ үшін оқыту және тәрбиелік жұмыс жоспарларын әзірлеу тәжірибесін меңгеру.

 • Код ON9

  Ораторлық, дұрыс және логикалық ойлау дағдыларын ауызша және жазбаша түрде меңгеру.

 • Код ON10

  Оқу және тәрбиелеудің объективті заңдарын оқу үшін психологиялық, педагогикалық және математикалық зерттеу әдістерінің нәтижелерін жүйелеу, магистерлік диссертациялар, мақалалар, есептер, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде эксперименттік зерттеулер мен аналитикалық жұмыстардың нәтижелерін қорытындылау.

Top