Жаңа білім беру бағдарламасы

6B05402 Машина және робототехника механикасы в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Экономиканың әр түрлі секторларында білім беру, ғылыми-өндірістік және өндірістік ұйымдарда инженерлік-педагогикалық қызмет мамандарының сапасына қойылатын талаптарды қанағаттандыратын, машина және робототехникасы механикасы бағытында кәсіби құзыреттілікке ие кадрларды даярлау, жәнеде олар үдемелі әлеуметтік-экономикалық даму мен тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында әр түрлі меншік нысанындағы және салалық тиістілік ұйымдардың жұмыс істеу тиімділігінің міндеттерін қазіргі заманғы ғылыми-практикалық деңгейде шығармашылық және жоғары кәсіби шешуге қабілетті мамандар даярлау; қоғам мен мемлекеттің кәсіби қызмет саласында қазіргі заманғы технологияларды меңгерген іргелі білімді және үйлесімді дамыған мамандарға деген қажеттіліктерін қанағаттандыру; әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа қабілетті еңбек нарығында және қоғамда сұранысқа ие болуға мүмкіндік беретін, әлеуметтік және кәсіби құзыреттілікті меңгеруге жеке тұлғаның қажеттілігін қанағаттандыру; бітірушінің жалпы мәдени әмбебап (жалпы ғылыми, әлеуметтік-тұлғалық, аспаптық) және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B056 Механика
 • ҰБТ-дағы пәндер Математика және Физика
 • Инженерлік-компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Нүкте проекциясы. Проекциялар әдісі. Проекциялау түрлері. Нүктенің аксонометриялық сызбасын құру. Тік сызықтың эпюрі. Жазықтық эпюрі. Үшөлшемді объектілер. Бетттер. ЕСКД Стандарттарының негізгі ережелері. КОМПАС жұмысының негізгі тәсілдері. КОМПАС-графикадағы екі өлшемді жобалау. КОМПАС-3D бөлшектерін үш өлшемді модельдеу. КОМПАС-3D сызу геометриясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және программалау негіздері
  Несиелер: 5

  Алгоритм және оның қасиеттері. Алгоритмдердің базалық құрылымы. Программалау тілдері мен жүйелері. Бағдарламалаудың негізгі принциптері. Бағдарламалау тілдерінің жіктелуі. Бағдарламалау парадигмалары. Компьютер үшін бағдарламаларды әзірлеу. Бағдарламаларды құру кезеңдері. Программалаудың базалық тілдерінің аспаптық орталарында бағдарлама құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебра және аналитикалық геометрия
  Несиелер: 4

  Жиындар теориясының элементтері. Матрицалар алгебрасы. Сызықты теңдеулер жүйесі. Анықтауыштар. Бір айнымалы көпмүшелілер. Кешенді сандар. Векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтіндісі және олардың қосымшалары. Жазықтықтағы координаталар әдісі. Жазықтықтағы сызықтар. Жазықтықтағы екінші ретті қисықтар. Кеңістіктегі беттер мен сызықтардың теңдеулері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Кинематика негіздері. Үдемелі қозғалыс динамикасының негіздері. Дененің айналмалы қозғалысының динамикасы. Релятивистік динамика элементтері. Молекулалық-кинетикалық теорияның физикалық негіздері. Термодинамиканың физикалық негіздері. Электростатика. Тұрақты электр тогы. Электрмагнетизм. Электромагниттік тербелістер мен толқындар. Толқындық оптика. Кванттық механика элементтері. Атомдар мен молекулалардың қазіргі заманғы физикасының элементтері. Атом ядросының физика элементтері. Элементар бөлшектер физикасының элементтері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Бағдарламалаудың базалық әдістері. Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау, декомпозиция, процедуралық абстракция, тестілеу және бағдарламалық қамтамасыз етуді қайта пайдалану сияқты аспектілерге назар аудара отырып, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің тиімді практикасы. Деректер құрылымы, рекурсия, алгоритмдерді талдау негіздері. Бағдарламаларды құру әдіснамасы, жобалаудың және бағдарламалаудың қолданылатын технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық талдау-1
  Несиелер: 4

  Нақты сандар жиындығы. Сандар тізбегі. Сандық тізбектің шегі. Бір қалыпты реттілігі. Нақты айнымалының нақты функциялары. Функцияның шегі, үздіксіздігі, бірқалыпты үздіксіздігі. Бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеу негіздері. Ереже Лопиталя. Тейлор формуласы. Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары. Функцияны туынды көмегімен зерттеу. Функция графигін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Робототехника және мехатроника негіздері
  Несиелер: 4

  "Мехатроника және Робототехника негіздері" білім беру жиынтықтары мен робоплатформаларының көмегімен робототехникалық құрылғыларды жобалау мен құрастырудың негізгі принциптерін, ғылым мен техниканың әр түрлі салаларында конструкторлық, инженерлік және жалпы ғылыми дағдыларды дамыту үшін әмбебап құралмен қызмет ететін: машиналар мен механизмдер; инженерлік және құрылыс механикасы; энергетика, автоматты жүйелер; алгоритмика және бағдарламалау; жобалау және модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теориялық механика
  Несиелер: 4

  Қатты дененің статикасы. Күштің еркін жазық жүйесі. Қатты денелер жүйесінің тепе-теңдігі. Кеңістікті күш жүйесі. Ауырлық орталығы. Күш моменті. Қос күш теориясы. Нүктенің қозғалысы. Қатты дененің қарапайым қозғалысы. Нүктенің күрделі қозғалысы. Қатты дененің жазық қозғалысы. Қатты дененің қозғалмайтын нүктенің айналасына айналуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құқық негіздері және жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Конституцияның, ҚР қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; мемлекеттік басқару органдарының жүйесі, экономиканы мемлекеттік реттеудің өкілеттіктер шеңбері, мақсаттары, әдістері, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлі; қаржылық құқық және қаржы; материалдық және іс жүргізу құқығының өзара іс-қимыл тетігі; сыбайлас жемқорлықтың мәні, оның шығу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік, құқықтық жауапкершілік шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Математикалық талдау-2
  Несиелер: 4

  Анықталмаған интеграл. Рационалды өрнектерді интегралдау. Иррационалдық өрнектерді интегралдау. Риман интегралы және оның қасиеттері. Анықталған интеграл қосымшалары: қисықтың ұзындығы, ауданы, көлемі. Меншіксіз интегралдар. Метрикалық, сызықтық нормаланған кеңістік. RN Кеңістігі. Көп айнымалылардың функциялары. Бірнеше айнымалы функцияның дифференциалдануы. Бірнеше айнымалылардың экстремумы. Айқын емес функциялар. Бірнеше айнымалы функцияның шартты экстремумы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономика және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғамдық өндіріс. Капиталдың мәні, формалары, құрылымы. Өндіріс шығындары. Нарықтық экономикадағы өндіріс кірістері. Бизнес түсінігі. Кәсіпкерлік қызмет түрлері. Меншік теориясы, шаруашылық жүргізудің қоғамдық формалары. Тауар, ақша. Қоғамдық-экономикалық жүйе. Нарықтың пайда болуы. Қаржы жүйесі. Бизнесті дамытудағы мемлекеттің рөлі. Макроэкономика. Ресурс үнемдеу. Экономикалық дамудың циклділігі. Инфляция және жұмыссыздық. Қазақтанәлемдік шаруашылық байланыстар жүйесінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 4

  Математикалық физиканың сызықтық теңдеулері: кейбір анықтамалар, формулалар, әдістер және шешімдер. Математикалық физиканың сызықтық есептері. Гиперболалық типтегі теңдеулер үшін Математикалық физиканың сызықтық есептері. Математикалық физиканың сызықты емес теңдеулері: Математикалық физика теңдеулерін түрлендіру. Ұқсастық әдістері. Айнымалыларды жалпылама бөлу әдісі. Айнымалыларды функционалдық бөлу әдісі. Математикалық физика теңдеулерінің симметрияларын зерттеудің классикалық әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Тірі организмдердің, әртүрлі деңгейдегі экожүйелердің, жалпы биосфераның қызмет етуінің негізгі заңдылықтары, олардың тұрақтылығы; биосфера компоненттері мен адамның шаруашылық іс-әрекетінің экологиялық салдарының өзара әрекеттесуі, әсіресе табиғатты пайдалануды интенсификациялау жағдайында; ҚР және әр түрлі елдерде тұрақты дамудың концепциялары, стратегиялары және практикалық міндеттері туралы қазіргі заманғы түсініктер; экология, қоршаған ортаны қорғау, тұрақты даму мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, оның негізгі ережелері. Қауіптер, төтенше жағдайлар. Тәуекелді талдау, тәуекелдерді басқару. Адам қауіпсіздігі жүйелері. Қазіргі заманғы тұрақсыздандыру факторлары. Әлеуметтік қауіптер, олардан қорғау: рухани саладағы, саясаттағы қауіптер, олардан қорғау: экономикалық саладағы қауіптер, тұрмыстағы, күнделікті өмірдегі қауіптер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дүниежүзілік мұралар географиясы
  Несиелер: 5

  ЮНЕСКО. Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы Конвенция. Дүниежүзілік Мәдени мұра объектілері және шетелдік Еуропаның басқа да көрнекті орындары. Шетелдік Азия мен Австралияның ұлы мұрасы мен көрікті жерлері. Американың Дүниежүзілік Мәдени Мұрасының объектілері. Африка-тамаша кездесу. Қазақстандағы Дүниежүзілік мұра объектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік типологиясы; кәсіпкерлік шешімдер; фирманың сыртқы, ішкі ортасы; кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары; құрылтай құжаттары; мемлекеттік тіркеу, лицензиялау; жұмыс істеу тетіктері; кәсіпкерлік тәуекелдер; кәсіпкерлікте еңбек ақы төлеу; кәсіпкерлік қызмет мәдениеті; қорғауға жататын мәліметтер, кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні түрлері; қаржылық талдау әдістері; кәсіпкерлік қызметтің көрсеткіштері, тиімділігін бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Көшбасшылық: тиімді басшылықтың дағдылары
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық негіздері. Көшбасшылықтың тұлғалық теориясы. Мінез-құлық және ситуациялық көшбасшылық. Көшбасшы және команда. Функционалдық (рөлдік) көшбасшылық. Көшбасшылық стиліндегі PAEI функциялардың үйлесімсіздігі. Тиімді көшбасшылық стильдері. Тиімсіз көшбасшылықтың архетиптері. Ұйымдағы көшбасшылық стильдерін жүзеге асыру.Көшбасшылық: тиімді басқару дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Конструкция элементтері механикасы
  Несиелер: 5

  Конструкция элементтері механикасының міндеттері мен әдістері. Сыртқы және ішкі күштер. Созылу және сығылу. Гук Заңы. Бұрау. Қиманың инерция моменті. Негізгі осьтер және инерцияның негізгі сәттері. Иілу. Ішкі күш факторлары. Кернеу. Конструкция элементтерінің потенциалдық энергиясы. Жүйеге салынатын байланыс. Күш әдісі. Кернеулі және деформацияланған күйлер теориясының негіздері. Беріктігі. Тұрақтылығы. Конструкция элементтерін есептеу принциптері. Серпімді жүйелердің тербелістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тербелістер теориясы
  Несиелер: 5

  Консервативті күш өрісіндегі жүйе тепе-теңдігінің орнықтылығы. Жүйенің орнықты тепе-теңдік орнының маңындағы аз тербелісі. Еркіндік дәрежесі бірге тең жүйенің еркін тербелісі. Лагранж теңдеуінің екінші түрі. Еркін тербелістің негізгі сипаттамасы. Бір еркіндік дәрежелі жүйенің мәжбүр тербелісі. Резонанс және қақтығыс құбылысы. Лездік күш импульсін тудыратын бірлік еркіндік дәрежелі жүйенің мәжбүр тербелісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Машина және механизмдер теориясы
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Механизмдердің құрылымы. Жазық иінтіректі механизмдерді графикалық әдіспен кинематикалық зерттеу. Жазық иінтіректі механизмдерді аналитикалық әдіспен кинематикалық зерттеу. Беріліс механизмдерін кинематикалық зерттеу. Жазық механизмдердің кейбір түрлерін кинематикалық зерттеу. Механизмдердің күштік талдауы. Механизмдердегі үйкеліс. Жазық механизмдердің кинетостатикалық есебі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электр есептеуіш машиналарда (ЭЕМ) механика есептерін шешу
  Несиелер: 4

  Арифметикалық операторлар және MatLab функциялары. М-файлдар, сценарийлер және функциялар. 2-D және 3-D графика. М-сценарий түрінде М-файлдарды жасау. MATLAB бағдарламалау элементтері. MATLAB-SYMBOLIC MATHEMATICS TOOLBOX жүйесінің символдық математикасының базалық операциялары. Иінтіректі және басқа да механизмдердің орналасуын, жылдамдығын және үдеуін анықтау. Simulink Интерфейсі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тұтас орта механикасына кіріспе
  Несиелер: 4

  Тұтастық туралы ұғым. Орталардың кинематикасы. Ортадағы деформация теориясы. Динамикалық және жылулық процесстер. Тұтас ортадағы қарапайым моделдер. Тұтас ортадағы қолданылу аспектілері. Эйлер және Лагранж тәсілдері. Деформацияның тензорлары. Кернеулер. Динамиканың теңдеулері және теоремалары. Тұтас ортадағы термодинамика және динамика. Қарапайым тұтас ортадағы математикалық моделдер, тұтқырлы сұйық ағысының теңдеулері жөне ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Орнықтылық теориясы
  Несиелер: 4

  Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Қозудың дифференциалдық теңдеулері. Ляпунов бойынша тұрақтылық және орнықтылықтың басқа да кейбір анықтамалары. Ляпуновтың екінші әдісі. Ляпуновтың қозғалыс тұрақтылығы туралы екінші теоремасы. Белгіленген қозғалыстар үшін бірінші жақындау бойынша орнықтылық критерийлері. Бірінші жақындау бойынша орнықтылық туралы Ляпунов теоремалары. Қалыптасқан қозғалыстар үшін сыни жағдайларды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жоғарғы класты механизмдер теориясы (ЖКМ)
  Несиелер: 4

  ЖКМ жазық иінтіректі механизмдердің құрылымдық талдауы. Жоғары кластағы Ассур топтары. ЖКМ кинематикасы. Графоаналитикалық әдістер. Сандық әдістер. ЖКМ динамикасы. Қозғалыс теңдеулері. ЖКМ күштік талдау. Әдістері. ЖКМ синтезі. Жоғары кластағы жаңа механизмдер мен манипуляциялық құрылғыларды синтездеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақ (орыс) тілі(В2)
  Несиелер: 5

  Сөйлеу мәдениетін анықтау. Сөйлеу дұрыстығы. Сөзді дұрыс таңдау, сөздің формалары. Сөздің дәлдігі. Сөйлемдерді дұрыс құру. Сөйлеу мәнерлілігі. Экспрессивті синтаксис. Сөйлеу байлығы, тазалығы, логикасы. Айтылу және екпін нормалары. Практикалық стилистиканы анықтау. Кәсіби саладағы сөйлеу мәдениеті. Белгілі бір коммуникативтік жағдайлардағы сөйлеу жаттығулары. Тілдік мінез-құлық этикасы. Іскерлік қарым-қатынас түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жазық-иінтіректі механизмдер синтезі
  Несиелер: 4

  Механизмдерді жобалау міндеттері. Үш звенолы жазық тісті механизмдердің синтезі. Ілу теориясынан негізгі мәліметтер. Эвольвентті профильдерді жобалау. Тісті берілістерді жобалау. Кулакты механизмдердің синтезі. Кулачк профилін анықтау. Төменгі бумен жазық механизмдердің синтезі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Өндірістік роботтар механикасы
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Телеоператорлар мен манипуляторлардың қысқаша тарихы. Өнеркәсіптік роботтардың жіктелуі. Роботтың қозғалыс дәрежесін анықтау. Жұмыс аймағының түрі. Жүк көтергіштігі. Жетек түрі. Схемалар мен техникалық сипаттамаларға қысқаша шолу. Манипуляторлардың құрылымы. Буындарды анықтау. Манипуляторлардың маневрлігі. Манипулятор қызметі. Манипуляторлардың кинематикалық талдауы. Манипуляторлардың динамикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Робототехникалық жүйелерді бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Роботтар мен роботталған кешендерді әзірлеу және пайдалану мәселелері. Өнеркәсіптік роботтардың құрылымы мен техникалық сипаттамалары. Манипуляторларды құрастыру негіздері: басып алу құрылғылары, жетек құрылғылары, басқару құрылғылары, робототехникалық кешендер. Кең қолданылатын өнеркәсіптік роботтардың қазіргі заманғы түрлерін жасау (есептеу және құрастыру), енгізу және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қатты дене динамикасы
  Несиелер: 5

  Динамика заңдары. Материалдық нүкте динамикасының дифференциалдық теңдеулері. Берілген қозғалыс бойынша күштерді анықтау берілген күш бойынша қозғалысты анықтау. Колебательное движение. Динамиканың жалпы теоремалары. Қатты дененің жазық қозғалысының динамикасы. Еркін емес материалдық жүйенің динамикасы. Байланыстардың жіктелуі. Кинетостатика әдісі. Мүмкін орын ауыстыру принципі. Материалдық жүйе динамикасының жалпы теңдеуі. 2 текті лагранж теңдеуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Білім беруді ақпараттандыру. Заманауи цифрлық технологиялар және олардың білім беруде қолданылуы. Мультимедиялық технологиялар. Білім берудегі 3D технология. Сандық білім беру ресурстарының классификациясы. Жоғары сапалы цифрлық білім беру ресурстарын дамыту. Виртуалды шындық Сандық робототехника. Оқу үрдісінде сандық білім беру ресурстарын пайдалану әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Арт білім беру
  Несиелер: 5

  Отандық өнер мен көркем мәдениеттің ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы базалық білім. Курс өнердің барлық түрлерін қамтиды, бұл қазақтардың адамгершілік-эстетикалық әлемі эволюциясының жалпы көрінісін, әдет-ғұрып элементтерін және қазіргі қазақстандық келбетін қалыптастыру үшін олардың маңызын құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кеңістікті механизмдердің құрылымы мен кинематикасы
  Несиелер: 5

  Механизм және оның кинематикалық сұлбасы. Кеңістіктік механизмдердің құрылымы. Кеңістіктік механизмдердің кейбір түрлерін кинематикалық зерттеу. Әмбебап топсаның механизмі. МАЛЬТАЛЫҚ механизмдер. Механизмдерді кинематикалық зерттеу. талдау әдістерімен. Кеңістіктік иінтіректі механизмдердің кинематикалық анализінің векторлық әдісі. Кеңістіктік механизмдердің синтезі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ілгермелі шетел тілі (ағылшын тілі)
  Несиелер: 5

  Тақырып бойынша толық баяндамалар. Жаңалықтар мен репортаждар. Қазіргі заманғы проблема бойынша мақалалар мен хабарламалар, қазіргі заманғы көркем проза. Таныс мәселе бойынша пікірталасқа белсенді қатысу, өзінің пікірін түсіндіру және қорғау. Өзекті мәселе бойынша «қолдаймын» және «қарсымын» барлық дәлелдерді айту. Ерекше маңызды оқиғалар мен әсерлерді көрсете отырып эссе, баяндама, хаттарды жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Механикалық процестерді моделдеу
  Несиелер: 4

  Кіріспе. MatLab жүйесі. MatLab жүйесінің бағдарламалау тәсілдері. Бағдарламаның алгоритм. М-файлды М-сценарий түрінде жасау.Сызықты және сызықсыз теңдеулер жүйесін шешу. Сандық әдістері. MatLab –та және ДИСПРОМ-3 механика есептерін шешу. ДИСПРОМ-3 бағдарламаның жалпы анықтамалары. ДИСПРОМ-3 бағдарламада механизмдерді тұрғызу. ДИСПРОМ-3 бағдарлама график тұрғызу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Механиканың вариациялық принциптері
  Несиелер: 3

  Кіріспе. Механикадағы Вариациялық әдістер. Эйлер мен Лагранж формализмі. Гамильтон Формализмі. Вариациялық есептеу. Механиканың векторлық және вариациялық әдістерін салыстыру. Лагранждың белгісіз көбейткіштері әдісі. Неголономные болған. Изопериметриялық жағдайлар. Виртуалды орын ауыстыру принципі. Лагранждың белгісіз көбейткіштері әдісінің физикалық интерпретациясы. Фурье Теңсіздігі. Даламбер Принципі. Гауссты ең аз мәжбүрлеу принципі. Лагранж қозғалысының теңдеулері. Гамильтон Принципі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Аналитикалық механика
  Несиелер: 4

  Механиканың қазіргі мәселелері. Аналитикалық механиканың негізгі ережелері. Механикалық жүйелердің жіктелуі. Механиканың заңдары мен вариациялық принциптері. Механикалық жүйелер мен байланыс түрлері. Жалпыланған күштер және әлеуетті энергия. Кинетикалық энергия. Гамильтонның Вариациялық принципі және лагранж теңдеуі. Механизм динамикасының негізгі міндеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Компьютерлік механика
  Несиелер: 4

  "Компьютерлік механика" пәнінің мақсаты механика есептерін шешу үшін қазіргі заманғы әдістер мен бағдарламалар пакеттерін оқыту болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: сызықты және сызықты емес теңдеулер жүйесін шешу. Сандық әдістер. MatLab жүйесін бағдарламалау құралдары. MatLab механика есептерін шешу. Simulink және LaTex бағдарламаларында жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Механикадағы эксперименттік әдістер
  Несиелер: 4

  Кіріспе. Өлшеу классификациясы. Өлшеу әдістері. Қателіктердің түрлері. Өлшеу нәтижелерін өңдеу. Электр тізбектері. Механикалық параметрлерді өлшеу құрылғылары. Омдық кедергі датчиктері. Тензорезисторлық датчиктер. Пьезоэлектрлік датчиктер. Индуктивті датчиктер. Сыйымдылық датчиктер. Генераторлық датчиктер. ТММ-2 қондырғысының құрылымы. Орын ауыстыруларды өлшеу. Жылдамдықтарды өлшеу. Үдеуді өлшеу. Буындардың Күшін, моменттерін және деформациясын өлшеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірістік роботтардың жетекті жүйелері
  Несиелер: 4

  Пневматикалық жетек: пневможетек элементтері, типтік схема және басқару элементтері, пневможетекті демпфирлеу. Пневможетектің позициялануы. Пневматикалық бақылау жетегі. Гидравликалық жетек: қолдану аймағы, артықшылықтары мен кемшіліктері. Гидроқозғалтқыштың сұлбасы: элементтер мен параметрлер. Электр жетегі. Аралас жетек: электрогидравликалық, Гидропневматикалық және пневмогидравликалық. Пр жетектерінің салыстырмалы сипаттамасы. Типтік схема және басқару элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Манипуляциялық механизмдерді жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік роботтардың конструкциялары. Өнеркәсіптік роботтарды жобалау принциптері. Механикалық жүйені жобалау. Бағдарлаушы механизмдер. Көтергіш механикалық жүйе. Атқарушы жүйе. Жетек түрін таңдау. Кинематикалық схеманы әзірлеу. Қол механизмінің құрылымы және есебі. Айналу және тура сызықты қозғалу механизмдерінің конструкциясы және есебі. Құрылымдық модульдерді есептеу және жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Беріліс механизмдері
  Несиелер: 5

  Берілістер. Берілістердің негізгі көрсеткіштері. Фрикциялық берілістер және вариаторлар. Жалпы түсінік. Олардың түрлері. Фрикциялық берілістерді төзімділікке есептеу. Тісті берілістер. Жалпы түсінік. Тісті берілістер классификациясы. Тістердің жұмыстық беттерін профильдеу. Эвольвента. Негізгі параметрлері мен қасиеттері. Эвольвентті профильді құру. Тісті механизмдер кинематикасы. Толқынды тісті берілістер. Планетарлы берілістер. Жұдырықшалы механизмдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  1 - табиғатта болып жатқан процестер мен құбылыстарды түсінеді және түсінуге қабілетті болады, табиғатты танудың заманауи ғылыми әдістерінің мүмкіндіктерін біледі;

 • Код ON2

  2 - мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, кәсіби этиканың принциптеріне бағынады, механика және робототехника саласындағы кәсіби қызметте білім алу, программалау тілдері , коммуникациялық ақпараттық технологиялар, машина механикасы мен робототехниканы дамытудағы үрдістерді пайдалана алады

 • Код ON3

  3 - механикалық, физикалық және робототехникалық процестердің барлық субъектілерінің қызметін, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді талдау, механикалық және робототехникалық процестерді модельдеу және практикада қолдануға, механикалық және роботты процестерді өндірісте мақсатты орнату арқылы жүзеге асыруға қабілетті;

 • Код ON4

  4 - Машина және робототехника механикасы саласында эксперименталды зерттеу әдістерін жүргізу дағдылары бар;

 • Код ON5

  5 - Механика, Физика, математика және робототехниканы пайдаланумен байланысты салалардағы міндеттерді шешуде гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдар бойынша жүйелендірілген теориялық және практикалық білімді қолдана алады;

 • Код ON6

  6 - заманауи мехатрониканы дамытудағы зерттеу нәтижелерінің сипатын және маңыздылығын түсіну үшін машина механикасы және робототехника саласындағы қазіргі заманғы зерттеу әдістерін білуге ​​қабілетті болуы;

 • Код ON7

  7 - операциялық жүйелердің, деректер базасының және сараптамалық жүйелердің қазіргі заманғы нұсқаларымен жұмыс істей білу; этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды және қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, көп мәдениетті ортада салауатты өмір салты мен кәсіптік қызметті ұйымдастырудың әдістеріне ие;

 • Код ON8

  8 - кәсіптік тапсырмаларды шешуде пәнаралық және ведомствоаралық ынтымақтастыққа қатыса алады, өзгеретін еңбек нарығына бейімделу үшін қажетті құзыреттерді дамытуға үйренуге және ұтқырлыққа қабілетті.

Top