Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01401 Кәсіптік оқыту (ғылыми-педагогикалық бағыт) в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Жиекті тігісті инновациялық өңдеу әдісі
  Несиелер: 5

  Аталған пәнде жеңіл өнеркәсібінде көп тараған 90% технологиялық процесті бұйымды бір-бірін жинау, әрлеу жұмыстарын қол еңбегін қолданбай-ақ тігін роботын көмегімен орындау әдісі оқытылады. Бұл инновациялық әдісте бұйымның жиегі инеге қатысты автоматты түрде бағытталады. Бағыттау жиектің қисықтық модуліне қатысты оңға және солға немесе тік бағытта өздігінен реттеліп қозғалады. Нәтижесінде қол еңбегі автоматтандырылады, еңбек өнімділігі мен сапасы артады. Бұл әдісті зағип жандар қолданып бұйымды жиекті өңдей алады. Өйткені бұл роботта жұмысты орындайтын құрылым қол еңбегін толық алмастыра алады. Шет ел аналогтарына қарағанда құрылым арзан және оңай жасалады. Оны жасауға өндірістік машианаларды қайта құрылымдайды.

  Селективті тәртіп
 • Жиекті тігісті математикалық өрнектеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Аталған процесті автоматты орындауға арналған құрылымның оптималды өлшемдерін табуға қолданылады. Көптеген әдістерді қолданып жиекті тігісті өңдеуге болады. Бірақ белгілі әдістер жиек қисықтығы өзінің бағыты, модулі өзгерсе математикалық өрнек күрделенеді және өзгерістерді шексіздікке ұмтылады. Бұл нақты нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігі төмендетеді. Бұл әдістемеде осы олқылықтар болмайтынсоңғы элементтер әдісі қолданылып, дифференциалданатын нақты нәтиже беретін математикалық формула алынады. Алынған нәтижені Macht hat, Mapec-6 бағдарламасын қолданып өңдеп, оптималды өлшемдер алынады.

  Селективті тәртіп
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылым тарихы мен философиясы пәні ғылыми зерттеудің негізгі стратегияларын және ғылыми білімнің қалыптасуының тарихи негіздерін, аспиранттардың ғылым табиғатын философиялық ұғынудың қазіргі әлемдік дәстүрі ретінде тарих пен Ғылым философиясы өзекті мәселелерін ұғыну қабілетін дамыту; қазіргі ғылымның ерекшеліктерін білу негізінде ғылыми-әдіснамалық дүниетанымды қалыптастыру; шындықты ғылыми ұғыну дағдыларын жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  "Басқару психологиясы" пәні тыңдаушыларда еңбек ұжымын басқару мәселелерін шешуге, басқаруға қатысы бар адамдардың психикалық процестерін зерделеуге қазіргі заманғы психологиялық әдіснаманы қолданудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыруды үйренеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте оқыту үрдісін ұйымдастырудың ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарда жоғары оқу орнында оқу қызметін ұйымдастыру және білім беруді жаңғырту жағдайында жоғары мектепте оқыту әдістемесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру, өз пәнін оқытуды ұйымдастыру, сабақтарды ұйымдастырудың әртүрлі әдістерін пайдалана отырып, өз білімін беру дағдысын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тіл (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ магистрдің кәсіби іс-әрекетіндегі тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен біліктерін ары қарай дамыту негізінде шет тілді білімнің халықаралық стандарттары шеңберінде коммуникативтік құзіретін жүйелі тереңдету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары мектеп оқытушыларына негізгі кәсіби-педагогикалық мәдениетті меңгеру және болашақ оқытушыларды жалпы мәселелермен және жоғары мектеп педагогикасының теориялық және әдіснамалық негіздермен, қазіргі заманғы талдау, ЖОО білім беру үдерісіне оқытушы мен студенттің өзара әрекетінің субъект-субъектілігі, қарым-қатынас технологиясымен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік білім берудің әдіснамалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты магистрлердің дүниетанымдық әдіснамалық жалпы ғылыми құзыреттілігін қалыптастыру. білім беру саласындағы ғылыми-зерттеу және практикалық қызметке бағытталған білім беру және зерттеу міндеттерін шешу үшін кәсіби білім беру жүйесіндегі білім беру қызметінің саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары оқу орындарын дербес оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Сабақ түріне және мүмкін болатын дербес шығармашылық нәтижелерге негізделген сабақ идеясы жасалады. Оқыту үрдісінің негізгі мақсаттары – тұлғаның білім игеру кезінде ойлау қабілетін қалыптастыру, сол арқылы таным әрекетін белсендіріп, дербес шығармашылық қабілеттерін түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып тәрбиелеп, дамыту болып табылады. Дербес оқытудағы шығармашылық қабілетті тәрбиелеудің алғы шарттарына мына нәрселерді жатқызуға болады: Шығармашылық дербес қабілет деңгейін анықтауда (Топтау, бақылау, қалыптастыру), қызығушылық және шығармашылық пен таным белсенділігін арттыру, тұлғаның мүмкіншілігіне (потенциалына) сай шығармашылық тапсырма��арды әдістемелік тұрғыда жүйелі түрде орындату, дербес шығармашылық қабілетті дамыту барысында кездесетін қиындықтар мен қарама-қайшылықтарды есепке алып зерттеу, тәжірибе негізінде жинақтау, зерттеліп отырған мәселенің өсу динамикасын бақылау, мұғалім өз ісіне ізденімпаздықпен қарап, сабақты шығармашылықпен өткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім беру бағдарламасына енгізілген барлық пәндер магистранттарының оқу-зерттеу, жобалау, болжамдық қызметін ұйымдастыру, сондай-ақ педагогикалық практиканы, ғылыми-зерттеу практикасын, ғылыми зерттеулерді және магистрлік жобалауды жүзеге асыру үшін іргелі база болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіптік білім берудегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді заманауи білім беру процесін құрумен байланысты тиімді кәсіби қызметке дайындауға бағытталған, оның ерекшелігі ақпараттық технологияларды белсенді енгізу болып табылады. Пәннің мазмұнында білім беру жүйесін ақпараттандыру процесінің сипаттамасы беріледі, білім беруде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдаланудың бағыттары мен әдістері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Типтік машиналарды есептеу және конструкциялау
  Несиелер: 5

  Тігін машиналардың бөліктерінің бөлшектерін, тораптардың, агрегаттардың конструкцияларын, типажын және жұмысқа қабілеттілік критерийлерін зерделеу, жұмыс істеу теориясының негіздерін және машиналар бөлшектері бірлесіп жұмыс істегенде есептеу әдістерін зерделеу, жобалау және құрастыру дағдыларын игеру, шығармашылық конструкторлық қабілеттерін дамыту, құрастыру кезінде қазіргі техниканы және конструкциялауды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина бөлшектері және конструкциялаудағы инновация
  Несиелер: 5

  Бұл пән болашақ магистрлерде машиналардың элементтерін, бөлшектері мен тораптарын жобалауда сауатты инженерлік амалдарды қалыптастыру, сенімділік мәселелерін сауатты талдау дағдыларын, кең профильді механизмдердің істен шығу себептерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Материалдарды құрастыру технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән әр түрлі киімдердің түрлі үлгілерін жасау кезінде қолданылатын конструктивті модельдеу әдістерін, киімдерді Өнеркәсіптік жобалау принциптерін, киімнің негізгі бөлшектерін жеңдердің, жағалардың және басқа да әрлеу бөлшектерінің әр түрлі пішімдерімен құру тәсілдерін, жобаланатын бұйымдарды эскиздер немесе үлгілер бойынша талдау әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары кәсіптік білім берудің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Аталған пәннің міндеттері: болашақ мамандарды қоғам талабына сай білімді ғылымды жан-жақты жете меңгерген, оқу мен тәжірибені ұштастыра алатын білікті маман етіп даярлау. Қазіргі таңдағы басқару теориясы-басшылық шешімдерін қабылдау мен оны жүзеге асыру, ақпараттарды қозғалысқа келтіру, тікелей әрі байланыс процесіне басшылық жасау болғандықтан, -жаңа формациядағы педагог ретінде өз мүмкіндігін объективті түрде бағалайтын, яғни өзінің күшті де әлсіз жақтарын білуі қажет; -интеллектуалдық іс-әрекеттің жалпы мәдениеттік педагогикалық этикасін меңгеру; -әлемдік білім беру кеңістігінің даму тенденциясында жүріп жатқан интеграциялық процестерге бейімделу керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби білім беру мекемелерінің шаруашылық қаржы қызметі
  Несиелер: 5

  магистранттарда шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы саласында қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыру; қаржылық-несиелік қатынастар саласында қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгерген, ұйымдардың (кәсіпорындардың) қаржы менеджерлері ретінде жоғары білікті Бакалаврларды даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұйымдарды прогресивті өңдеу
  Несиелер: 5

  Бұл пән материалдардың химиялық құрамы мен термиялық және механикалық өңдеу әдістеріне байланысты олардың заңдылықтарын, құрылысы мен қасиеттерін анықтайтын материалдар мен бұйымдарды дайындаудың прогрессивті технологиялық процестерін қолдану мүмкіндігін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрлік машиналар мен апараттар
  Несиелер: 5

  Бұл пән электрмагниттік және электромеханикалық энергия түрлендіру үрдістерінің теориялық және практикалық білімдерін, трансформаторлардың конструкциялары мен сипаттамаларын және өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық кәсіпорындарын, коммуналдық шаруашылық және көлікті энергиямен қамтамасыз ету сұлбаларында қолданылатын электр машиналары мен аппараттардың әртүрлі типтерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина құрылымындағы инновациялар
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі заманғы машина жасау өндірісі жағдайында бұйымдарды дайындау және құрастыру технологияларын жобалау бойынша білім, білік және дағды кешенін қалыптастыруды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбек технологиясы және кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Бұл пән магистранттарда экономикалық ойлау бейнесін, бизнес-процестерді моделдеу және бизнес-процестерді қайта ұйымдастыру әдістерімен танысу, бизнес-жоспарларды әзірлеу және жаңа ұйымдарды құру және дамыту қабілеттерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көркем еңбек және қолданбалы шығармашылық
  Несиелер: 5

  Бұл пән өнер және еңбек технологиясы саласындағы функционалдық сауаттылықты қалыптастыруды, шындыққа шығармашылық қатынасы бар тұлғаның дамуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО- да педагогикалық пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс жоғары оқу орнында педагогиканы оқытудың теориясы мен тәжірибесін синтездеуге бағытталған. Педагогиканы оқыту процесі, оқытудың мазмұны, түрлері мен әдістері, оқытушы мен білім алушылардың қызметі зерттеледі, педагогтардің кәсіби даярлығының жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі, оқыту қағидалары мен ережелері, оның түрлері мен әдістері ұсынылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стандартизация, сертификатция және рұқсат ету
  Несиелер: 5

  Бұл пән Стандарттау, сертификаттау және рұқсат берудің жалпы теориялық принциптерін, стандарттау және сертификаттау мемлекеттік жүйесінің негізгі ережелерін, стандарттау әдістерін, сертификаттау сұлбалары мен жүйелерін, сертификаттауды жүргізудің ережелері мен тәртібін, ұйымдастыру, өлшем бірлігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи дизайн
  Несиелер: 5

  Бұл пән әр магистранттың көркем бейнені жасау әдістері мен құралдары негізінде заманауи дизайн саласындағы көркем іс-әрекетке шығармашылық және зерттеу тәсілдерінің дамуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым методологиясы магистрантқа қазіргі ғылым мəселелері менметодологиялық негіздерін түсінуге мүмкіндік береді, əдіс теориясымен, яғниқағидаларымен, жолдарымен, тəсілдермен, ғылыми іс-əрекетін əдістеріменқаруландырады

 • Код ON2

  Кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін ауызша және жазбаша нысанда мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникацияға дайындық

 • Код ON3

  Педагогикалық іс-әрекет және оны ұйымдастыру барысында туындайтын дидактикалық және тәрбиелік міндеттерді тұжырымдау және шешу қабілеті; кадрларды іріктеу және өндірістік процесті оңтайландыруға ықпал ететін психологиялық климат құру мақсатында ұйымның персоналымен жұмыс жүргізу қабілеті

 • Код ON4

  Оқу үрдісінде заманауи инновациялық технологияларды қолдануға қабілетті; Адамның психикалық тыныс-тіршілігін үйлестіру мақсатында танымдық және тұлғалық саланың даму деңгейіне және ерекшеліктеріне кәсіби әсер етуге қабілетті; өзінің кәсіби құзыреттілігі шеңберінде өз бетінше, жеке жұмысқа, шешімдер қабылдауға қабілетті; оқытудың инновациялық технологияларын практикада қолдану.

 • Код ON5

  қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдауға және бағалауға, зерттеу және практикалық міндеттерді, оның ішінде пәнаралық салаларда шешу кезінде жаңа идеяларды генерациялауға қабілетті; кәсіби және жеке даму міндеттерін жоспарлау және шешу қабілеті; жоғары білімнің негізгі білім беру бағдарламалары бойынша оқытушылық қызметке дайындығы

 • Код ON6

  Сәулет саласындағы заманауи үрдістер, өнер және дизайн, халық мәдениетінің тарихы, олардың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын білу. Қоғамда өзгеріп отыратын қажеттіліктердің тұрақты қызметіне бағдарлау

 • Код ON7

  Оқушылардың бағдарламалық материалды меңгеру деңгейін анықтай алады, оларға білім мен іскерлікті өз бетінше толықтыру дағдыларын дамыту, оқыту мен дамытудың әртүрлі нысандары мен әдістерін, оқушылардың көркемдік – шығармашылық, оқу, еңбек және қоғамдық қызметіне басшылық етудің прогрессивті тәсілдерін қолданады педагогикалық практикада және кәсіби қызметте сызбаларды оқу тәсілдерін дербес қолдана алады, алған білімдерін практикалық қызметте қолдана алады.

 • Код ON8

  ересектермен және құрдастарымен серіктестік қызметке қатысуға тұрақты қызығушылық пен ықыласты қалыптастыру, балалардың жалпы қабылданған мінез-құлық нормалары мен ережелерін сақтау: басқалардың қызмет өнімдерін тілектестікпен және конструктивті талдау және бағалау; бейнені жасау процесінде кедергіні еңсере отырып және өз ойынан бас тартпастан мақсатқа мақсатты түрде ұстану қабілетін дамытады, өз қызметінің нәтижесін өз бетінше бағалау, жіберілген қателіктердің себептерін анықтау, оларды түзету жолдарын белгілеу және нәтижеге қол жеткізеді.

 • Код ON9

  Стандарттау, сертификатау, рұқсат ету негізгі ережелерін пайдалану негізінде қолданыстағы нормативтік базаға сәйкес технологиялық және техникалық құжаттаманы ресімдеу, - өнімдер (қызмет) мен процестердің негізгі түрлеріне нормативтік құжаттардың талаптарын қолдану. авторлық құқықты сақтау ережелерін ескере отырып, білім беру саласында зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеу және оларды дербес ғылыми-зерттеу қызметінде қолдану қабілеті;

 • Код ON10

  Қазіргі заманғы әдістерді жүйелеу және оны қолдана білу, оқытудың интерактивті әдістерін практикалық қызметте қолдану, кәсіби білім берудің теориялық және практикалық дағдыларын қолдану; Кәсіптік білім беру сабақтарын талдауға, ұйымдастыруға және өткізуге, оқушылардың білім алу жағдайын анықтауға қабілетті; жоғары білімнің негізгі білім беру бағдарламалары бойынша оқытушылық қызметке дайындығы.

7M01401 Кәсіптік оқыту (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01401 Кәсіптік оқыту (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01401 Кәсіптік оқыту (1.5)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01401 Кәсіптік оқытуды (салалар бойынша)
Магистратура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01401 Кәсіптік оқыту
Магистратура

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top