Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05302 Химия в Торайгыров университеті

 • Математика
  Несиелер: 5

  Студенттерді теориялық және практикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру; логикалық ойлауды дамыту, қолданбалы мәселелерді математикалық зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мазмұны: Сызықты алгебра элементтері және аналитикалық геометрия. Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Комлекс сандар. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Дифференциалдық теңдеулер. Сандық қатарлар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздеріне және химияға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - ғылымның және химиялық технологияның өнеркәсіптік саласының заманауи қоғамдағы және өндірістегі,ғылыми-зерттеу жұмысты ұйымдастырудағы және ғылыми әдебиетпен және ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу дағдыларына ие болудағы, жазу стиліне, бірегейлігіне және мәтіндік материалды безендірудің бірыңғай нормаларына қойылатын талаптарды есепке алумен ғылыми жұмыстарды әзірлеу дағдыларына ие болудағы ролі мен орнын жүйелі көруін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зертханалық жұмыстар техникасы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты - химиялық зертханада жұмыс істеудің негізгі ережелері мен тәсілдерін оқу. Пәнді оқытудың міндеттері - студенттерге химиялық зертханалық ыдыстар мен жабдықтарды пайдалануды үйрету, химиялық зертханада жұмыс істеудің негізгі тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 4

  Кинематика. Динамика. Статика. Жұмыс және Энергия. Тяготение. Сұйық механикасы. Молекулалық-кинетикалық теория. Термодинамика. Нақты газдар. Электростатика. Тұрақты тМК. Магнит өрісі. Электромагниттік индукция. Заттың магниттік қасиеттері. Максвелл Теориясы. Механикалық және электромагниттік тербелістер. Серпімді толқындар. Геометриялық оптика. Интерференция. Дифракция. Жарық поляризациясы. Сәуле шығарудың кванттық табиғаты. Бор бойынша атом теориясы. Кванттық механика элементтері. Атомдық физика

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Химияны оқыту пәні. Химияның негізгі заңдары. Атом құрылысы. Д. И. Менделеевтің периодтық заңы. Химиялық байланыс және молекулалардың құрылысы. Заттың конденсацияланған күйі. Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық кинетика негіздері. Ерітінділер. Тотығу-қалпына келтіру реакциялары. Электрохимия Негіздері. Химияның арнайы бөлімдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Пән химиялық заттардың құрылысының, құрылымының және өзгерулерінің жалпы заңдары жайлы, ол химиялық құбылыстарды физиканың теориялық және эксперименталды әдістерінің көмегімен зерттейді. Бұл курста химиялық термодинамиканың негізгі түсініктері, анықтамалары және заңдары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Аналитикалық химия - заттар мен материалдарды химиялық талдаудың теориялық негіздерін дамытатын және химиялық элементтер мен олардың қосылыстарын сәйкестендіру, табу, бөлу және анықтау әдістерін, сонымен қатар заттардың химиялық құрамын анықтау әдістерін әзірлейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жалпы химиялық технология
  Несиелер: 3

  Пән бағытталған: - негізгі химиялық өнеркәсіптің неғұрлым маңызды типтік өндірістерін зерттеуге; - шикізатты рационалды кешенді өңдеу мүмкіншіліктеріне; - студенттерде химиялық технологияның осы саласының ерекшеліктері жайлы білімдер жүйесінқалыптастыруға; - студенттерде нақты химиялық процестерді есептеу және жобалау білімдерін дамытуға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Элементтердің химиялық қасиеттерін перииодтық жүйедегі орналасу орнына байланысты зерттейді. Пәннің құрамына кіреді: Металдар мен бейметалдардың жалпы қасиеттері, s,p,d және f элементтердің және қосылыстардың сипаттамасы, бейорганикалық химияның экологиялық мәселелері. Бейметалдар мен металдарды алу әдістері және олардың химиялық және технологиялық процестерде қолданылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Бұл пән органикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін оларды синтездеу жолдарымен байланыстыратын жалпы заңдар мен заңдылықтарды зерттейтін фундаменталды жаратылыстану-ғылыми пән болып табылады. Пән органикалық химияның негізгі түсініктері мен заңдылықтарын зерттеуге, күрделі органикалық құрылымдарды синтездеуді жобалауды және орындауды білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Компьютерлік химия
  Несиелер: 4

  "Компьютерлік химия" пәні таңдау компонентінің пәндеріне жатады. Пәннің мақсаты кванттық-химиялық есептеулерде және ғылыми зерттеулерде қолданылатын қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламаларды оқып үйрену, процестердің термодинамикасын, молекулалардың негізгі спектрлік сипаттамаларын есептеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жоба 1
  Несиелер: 2

  Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мұнай химиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту: мұнай химиясының негіздерімен, мұнайды қайта өңдеумен және мұнайхимиясының синтезімен студенттерді таныстыру; физика-химиялық әдістер көмегімен мұнай өнімдерін және мұнай құрамын зерттеуді үйрет; мұнай химия өндірісінде жылу және материалдық балансты есептеуді игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік ойлау негіздері, нарықтық жүйе және оның жұмыс істеу механизмі, кәсіпкерлік қызмет және ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері, өндіріс шығындары және фирманың табысы, өндіріс факторларының нарығы (жер, еңбек, капитал), кәсіпкерлік идея және оны таңдау, құнды ұсыныс, тауар, бренд, брендинг, түрлері мен типтері, бизнес қызметті жоспарлау және басқару, кәсіпкерлік қызмет маркетингі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің түрлері. Коммерциялық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар: түрлері, мазмұны және жасасу тәртібі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауапкершілік. Мемлекеттің шаруашылық айналымына қатысуының құқықтық формалары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құралы ретінде: түсінігі мен мазмұны

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты беттік құбылыстардың теориялық аспектілерін игеру,білімдерді тереңдету және оларды жүйелендіру. Бұл курстың мазмұнына келесі тақырыптар кіреді: -дисперсті жүйелерді алу әдістері; -фазалардың әртүрлі бөліну шекараларында адсорбциялану; -БАЗ және мицелла түзу; -коллоидты жүйелердегі электрхимиялық құбылыстар және жүйенің тұрақтылығы. Тероиялық білімдерді тереңдету тәжірибелік және зертханалық сабақтарда орындалады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Экологиялық менеджмент корпоративтік басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Экологиялық менеджменттің функциялары, инфрақұрылымы және принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды, экологиялық зияндарды, шығындарды экономикалық бағалау және қаржыландыру мен есептілік мәселелері. Экологиялық аудит және менеджменттегі табиғатты пайдалану аудиті

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Органикалық химияның қосымша тараулары
  Несиелер: 4

  "Органикалық химияның қосымша тараулары" пәні өнеркәсіптің әртүрлі салаларында қолданылатын табиғи органикалық шикізат аймағы бойынша теориялық білімдер алуға бағытталған. Бұл курста "Органикалық химия" пәнінің негізгі курсының ішіне кірмей қалған тараулар оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Талдаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 6

  Пән өндірістік, ғылыми-зерттеу, оқу зертханаларында қолданылатын заманауи аспаптарда орындалатын зерттеулердің теориялық негіздерін, аспаптардың конструкциясы мен оларда жұмыс істеу әдістемесін, сонымен қатар талдау нәтижелерін өңдеу әдістемелерін оқытады. Пәнді оқыту мақсаттары: аналитикалық химияның маңызды бір бөлігі болатын физика-химиялық талдау әдістерінің маңызы, жіктелуі, қолдану аймақтары және қолданылатын аспаптар ерекшеліктерін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бейорганикалық синтез
  Несиелер: 5

  Пән таңдау компонент пәніне жатады. Курсты зерделеу барысында студенттерге бейорганикалық қосылыстарды синтездеудің әр түрлі әдістері туралы теориялық мағмұлат беру, оларды бөлу және тазалау, мақсатты синтезді жүзеге асырудың әдіснамасын меңгеру. Пәнді оқыту мақсаттары – бейорганикалық заттарды зертханада алуда өздігінен жұмыс жасаудың білік-дағдыларын бекітіп, химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттерңмен тереңірек танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Органикалық синтез
  Несиелер: 6

  Студенттерге органикалық химияда механизмді зерделеудің негізгі жолдары және синтездеудің өте маңызды әдістері, органикалық қосылыстар стереохимиясының өзекті мәселелері жөнінде іргелі білім беру, оларды органикалық қосылыстардағы электрондық жылжыту заңдылықтарымен, органикалық реакцияларда функционалды топтарды қорғау және қалпына келтірудің маңызды әдістерімен, күрделі органикалық молекулаларды синтездеуде қайта топтасулар, изомерлену үдерістері мен таутомерлік құбылыстарды қолданумен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Startup жобалары заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Бизнес-модельдеу. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы
  Несиелер: 5

  Пән осы мамандықтағы студенттерге оқытылатын салалы пәндерге жататын негізгі пәндердің бірі болып табылады. Студенттерге жоғары молекулалық қосылыстар химиясының қазіргі заманғы дамуының бағыттарын және олардың өндірістің әртүрлі саласында қолданысын түсіндіру. Жоғары молекулалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерінің негізгі ерекшеліктерін қарастыру полимерлерді және олардың негізіндегі материалдарды синтездеу мен өңдеу негізінде жатыр.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Хроматографиялық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  "Хроматографиялық талдау әдістері" пәні ЖОО компонентінің пәні болып табылады. Пәнді оқыту мақсаты - хроматографиялық аймақтарды бөліп алудың оңтайлы шарттарын құру үшін қалыптастыру және жібіту заңдылықтарын, талдаудың негізгі хроматографиялық әдістерінің мәнін және оларды практикалық қолдану саласын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Гетероциклдік қосылыстардың химиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-студенттерге берік білім беру құрылыс, алудың маңызды әдістері мен химиялық қасиеттері бойынша гетероциклді қосылыстардың негізгі топтарының ароматты гетероциклдердің айналуына ғылыми көзқарас оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, студенттерді дұрыс неғұрлым күрделі синтездер мен химиялық айналулар сұлбаларын құру гетероциклді қосылыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қоршаған орта объектілерінің химиялық және экологиялық сараптамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты экологиялық нормалаумен, қоршаған табиғи ортаны қорғауды басқару жүйесінің негізгі элементтерімен, мониторингпен және оның сапасын бақылау құралдарымен, экологиялық сараптаумен, қоршаған табиғи ортаға әсерді бағалау әдістері мен құралдарымен танысу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиядағы стандарттау және бақылау жүйесі
  Несиелер: 5

  Курс барысында стандарттау, сертификаттау және метрологияның теориялық негіздері, өлшем нәтижелерін өңдеу әдістері мен алгоритмдері, өлшеу құралдарын құрастыру принциптері және олардың метрологиялық сипаттамалары; өнімдер мен қызметтерді өлшеу, сынау және сапасын бақылау әдістерін түсінуі қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Органикалық қосылыстарды зерттеудің физика-химиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты-әр түрлі қосылыстардың құрылымын зерттеудің аспаптық және есептік әдістерінің негіздері мен принциптерін, аспаптарды практикалық қолдану, олардың жұмыс істеу принциптерін және спектралды мәліметтерді шифрлеу.; - тікелей және жанама өлшеулер нәтижелері бойынша эксперименталды деректерді линеаризациялау әдісін үйрету; - линеаризация нәтижелері бойынша эксперимент дамуының оңтайлы жолын табу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Металоорганикалық қосылыстардың химиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-студенттерге іргелі білім беру негізгі типтері, синтездің маңызды әдістері және химиялық оларды сатып алу мақсатында металл органикалық қосылыстардың маңызды металдардың органикалық қосылыстары саласындағы берік білім, студенттердің химиялық өзгеріске ғылыми көзқарасын қалыптастыру жұмыс істей білу, оқу және ғылыми әдебиетпен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиялық өндерістердің өнеркәсіптік экологиясы
  Несиелер: 5

  "Химиялық өндерістердің өнеркәсіптік экологиясы" пәні әртүрлі өндірістердің еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздігінің негізгі мәселелерін, экологиялық қауіпсіз және энергия үнемдейтін технологияларды қалыптастырудың басымдықты принциптерін, қоршаған ортаны ластауды болдырмау үшін негізгі инженерлік-техникалық шараларды зерделеуге арналған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықтық тұтыну тауарларының сараптамасы
  Несиелер: 5

  Кәсіби қызметтің белгілі бір түрін меңгеру және кәсіби кəсіби құзыреттіліктерді меңгеру үшін студент кәсіптік модульді меңгеру барысында белгілі бір сыныптағы біртекті топтардың өнімдерін анықтауға, тауарлардың сапасын бағалауға, деформацияланған өнім таңбалауына жəне оның құрамына кіретін ақпараттық белгілерге ие болуы керек, əр түрлі əдістермен (органолептикалық жəне инструменталды түрде).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнай және мұнай өнімдері сапасының сараптамасы
  Несиелер: 5

  "Мұнай және мұнай өнімдерінің сапасын сараптау" студенттерді мұнай химиясы, мұнай өңдеу және мұнай-химия синтезі негіздерімен таныстыру; заманауи физика-химиялық әдістердің көмегімен мұнай және мұнай өнімдерінің химиялық құрамын зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Мұнай компоненттерінің термиялық және каталитикалық айналуының, оның ішінде көмірсутектердің Жоғары температуралы және төмен температуралы өзара айналуының химизмін және механизмін зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Полимерлердің сараптамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - синтетикалық және табиғи жоғары молекулалық қосылыстар негізінде қасиеттердің қалыптасуын, негізгі қасиеттеріне, ассортиментіне және полимерлі материалдардан жасалған өнімдердің сапасын сараптауға, сондай-ақ химиялық заттардың кең спектріне негізделген заңдылықтарды теориялық білімдерін алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дәрілік заттардың химиясы және сараптамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің пәні - психотроптық және дәрілік препараттардың құрылысы, теориялық негіздері және сараптама әдістері. Пәнді оқыту мақсаты - химик-студенттерде дәрілік заттардың жіктелуі, олардың әсері, психотроптық және дәрілік заттарды сараптаудың әртүрлі әдістері туралы түсінік қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Биоорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-студенттерге іргелі білім беру ең маңызды заттардың құрылысы мен химиялық өзгеруі туралы білім гетерофункционалды қосылыстар, биополимерлер және биорегуляторлар, тірі организмдердің өмір сүру негізінде жатқан биоорганикалық органикалық қосылыстардың химиялық түрленуіне ғылыми көзқарасты қалыптастыру, оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Тұрмыстық химия тауарларының сараптамасы
  Несиелер: 5

  Пән тұрмыстық химия препараттарының рецептуралары мен қасиеттері, рецептуралардың жекелеген компоненттерінің тағайындалуы, нормативтік – техникалық құжаттарға сәйкес препараттардың сапасын бақылау әдістері туралы білім алуға бағытталған; тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды реттейтін негізгі нормативтік құжаттармен танысу және оларды сынау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Жоба 2
  Несиелер: 4

  Серіктес кәсіпорындар (ЖОО ғылыми мектептері) қызметінің бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы). Кәсіпорын қызметін талдау (мектептің ғылыми жетістіктері) және зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Бақылау, интерпретация, талдау, қорытынды шығару қабілеті, баға беру қабілеті, сыни ойлау дағдылары, креативтілік, өзін-өзі дамытуға қабілетті

 • Код ON2

  Әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдар ала алады, командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, жаңа шешімдер ұсына алады

 • Код ON3

  Азаматтық пен патриотизм идеялары, қоғамдық сананы жаңғырту-Рухани Жаңғыру, университеттік, аймақтық, республикалық деңгейдегі іс-шараларға қатысу және ұйымдастыру кезінде Қазақстанды үшінші жаңғырту негізінде көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді

 • Код ON4

  Мемлекеттік, орыс және шет тілінде (А2, B1, B2 деңгейі), оның ішінде кәсіби салада коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгеруді көрсетеді

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін ескере отырып, кәсіби қызмет бағыты бойынша, оның ішінде экология және табиғатты пайдалану саласында стартап-жобалар әзірлейді

 • Код ON6

  Стандартты кәсіби міндеттерді шешу және жұмысты ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген

 • Код ON7

  Алған білімдерін жаратылыс-ғылыми блоктың фундаменталды пәндерін оқуда және кәсіптік қызметте қолданады

 • Код ON8

  Теориялық білімдерін тәжірибелік міндеттерді шешуде қолданады және алынған білімдерді жүйелендіруді, жалпылауды, талдауды орындай біледі және алынған білімдерді химиялық блоктың басқа пәндерін оқуда қолдана алады

 • Код ON9

  Қызметкерлерді басқарады және еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді

 • Код ON10

  Сапа менеджменті жүйесінің, экологиялық менеджмент жүйесінің талаптарын орындайды

 • Код ON11

  Мұнайхимиялық және органикалық синтез аймағында экспериментті-зерттеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырады

 • Код ON12

  Мұнайхимиялық және органикалық синтез аймағында инновациялық және рационализаторлық қызметке қатысады

 • Код ON13

  Экологиялық мониторинг және аналитикалық химия аймағында экспериментті-зерттеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырады

 • Код ON14

  Химиялық және экологиялық сараптау аймағында инновациялық және рационализаторлық қызметке қатысады

6B05302 Бейорганикалық химия
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05302 6B05302-Фундаментальная химия
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05302 Химия
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05302 Химия
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05302 Химия
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05302 Химия
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top