Жаңа білім беру бағдарламасы

7M03101 Халықаралық қатынастар в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогика туралы ғылым ретінде түсінік беріңіз. Педагогиканың негізгі категорияларына теориялық және әдіснамалық талдау жасай білу. Талдаудың аналитикалық және салыстырмалы әдістерін қолдана отырып зерттеу жүргізу. Маңызды және тұрақты білімнің дамуына әсер ететін факторларды анықтай білу. ЖОО оқытушысын оқытуда ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. Тиісті тілдерде тиісті тұжырымдарды, тұжырымдарды дұрыс тұжырымдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - шет тілін C1, C2 деңгейінде меңгеру. Монологиялық және диалогтық формада сөйлесу мүмкіндігі (есеп, презентация, әңгіме, дискуссия). Ғылыми стильдің грамматикасын ауызша және жазбаша түрде білу. Жазу дағдыларын игеру, ғылыми мақалалар, есептер, жобаларды жобалау. Екі жақты аударма негіздерін білу. Ақпараттық және кәсіби хабарламаларды тыңдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясының пәні мен міндеттері туралы түсінікке ие болу. Менеджментке біртұтас, кешенді көзқарас дағдыларын игеру. Қоршаған ортаның өзгеріп жатқан жағдайларына бейімделу үшін басқару психологиясындағы жаңа тәсілдерді талдай білу. Басқару шешімдерін қабылдаңыз. Тиімді басқару принциптерін білу. Қызметкерлермен қарым-қатынаста менеджердің мінез-құлқының тиімділігінің сыртқы және ішкі факторларын сыни бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясындағы маңызды және тұрақты білімнің дамуына әсер ететін факторларды анықтай білу. Ғылыми білім құрылымын теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларына ие болу. Әлеуметтік институт ретінде ғылым туралы түсінікке ие болыңыз. Зерттеуді аналитикалық және салыстырмалы әдістерді қолдана отырып жүргізу. Зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар теориясы
  Несиелер: 5

  Халықаралық қатынастар теориясының зерттелуі. Халықаралық қатынастар теориясының теориялық және тұжырымдамалық көздері туралы түсінікке ие болу. Қазіргі мектептер мен бағыттарды теориялық, әдіснамалық талдау дағдыларын игеру. Халықаралық жүйенің аналитикалық және салыстырмалы зерттеу әдістерін қолданыңыз. Халықаралық қатынастарға қатысушылардың мақсаттарын, құралдары мен стратегияларын анықтау үшін ақпараттық технологияны пайдалану. Халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу факторларын талдай, дұрыс тұжырымдай білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  «Халықаралық қауіпсіздік» түсінігінің тарихи-теориялық және әдіснамалық аспектілері туралы түсінікке ие болыңыз. Халықаралық қауіпсіздік парадигмасын және оның негізгі сипаттамаларын теориялық және әдіснамалық талдауды білу. Қазіргі халықаралық қауіпсіздік жүйесін бағалау. Халықаралық қауіпсіздіктің жаңа күн тәртібін талдау. Дәстүрлі қауіптер мен жаһандық әскери тепе-теңдік туралы зерттеулер жүргізу. Халықаралық қауіпсіздіктің жаңа архитектурасын қалыптастырудағы факторларды анықтау мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орталық Азия аймағындағы әлемдік орталықтардың геосаясаты/
  Несиелер: 5

  Мақсат - Орталық Азия мемлекеттеріндегі жаңа геосаяси тенденцияларды зерттеу. Геосаяси теориялардағы Орталық Азияға сипаттама. Тарихи қауымдастық пен аймақтық айырмашылықтарды анықтау. Жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ресурстық әлеуетті және аймақтың геоэкономикалық даму болашағын талдау және салыстыру дағдылары. Орталық Азиядағы әлемдік қуат орталықтарының жаһандық мүдделерін айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғаламдық даму жағдайындағы халықаралық терроризм
  Несиелер: 5

  Терроризм құбылысын зерттеу. Терроризм және терроризм ұғымдарын теориялық талдай білу. Өркениеттік өлшемдегі терроризм типологиясын бағалау. Апокалиптикалық және эсхатологиялық идея және зорлық-зомбылық туралы түсінікке ие болыңыз. Терроризмді әлемдік саясаттағы ұзақ мерзімді фактор ретінде талдау. Халықаралық терроризмнің қазіргі кезеңін және оның негізгі даму тенденцияларын зерттеу үшін аналитикалық және салыстырмалы әдістерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Квазимемлекеттік құрылымдар легитимділігі әлемдік тәжирібесі
  Несиелер: 5

  Қазіргі халықаралық қатынастардағы легитимизация мәселесіне қазіргі көзқарастар туралы түсінік болуы. Халықаралық қатынастардағы заңдылық модельдерінің ерекшеліктері мен негізгі бағыттарын талдау. Халықаралық қауіпсіздіктің қазіргі жағдайындағы заңдылық және заңдылық мәселелерін бағалау. Квазимемлекеттік түзілімдердің мәнін теориялық және әдіснамалық талдау дағдылары. Халықаралық қатынастардағы танылмаған мемлекеттердің құбылысын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі кезеңдегі этникалық және конфессиялық қақтығыстар: шешу жолдары
  Несиелер: 5

  Этносаралық қақтығысты әлеуметтік қатынастардың бір түрі ретінде зерттеу. Этносаралық және конфессияаралық қақтығыстардың түсінігі, мәні және мазмұны. Қоғамдық-саяси ойлар тарихындағы соғыс және бейбітшілік мәселелерін теориялық және әдіснамалық талдаудағы шеберлігі. Этносаралық және конфессияаралық қақтығыстардың себептері мен салдарын бағалау. Жаңа әлемдік тәртіп концепцияларындағы қақтығыстың орны мен рөлі туралы түсінік алыңыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар антропологиясы
  Несиелер: 5

  Адамның болмысының эволюциясын және оның елдегі және әлемдегі орнын зерттеу. Заманауи қоғамдық-саяси процестерді саяси және антропологиялық позициялардан түсіну бойынша шеберлікті дамыту. Философиялық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді түсіну және талдау қабілеті. Тарихи мұралар мен мәдени дәстүрлерді құрметтеуге, әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды толығымен қабылдауға дайын болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық катынастар және жаһандану
  Несиелер: 5

  Жаһандану теориясының тұжырымдамалық негіздерін зерттеу. Қазіргі әлемнің даму тенденцияларын теориялық және әдіснамалық талдау дағдылары. Жаһанданудың экономикалық және қаржылық аспектілерін бағалау. Жаһандық басқаруды демократияландыруды зерттеудің аналитикалық және салыстырмалы әдістерін қолдану, мемлекеттің рөлі мен маңыздылығы. Әлемдік тәртіпті қалыптастыруға әсер ететін факторларды анықтау. Жаһандану жағдайындағы халықаралық қатынастар эволюциясын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 4

  Оқу үдерісінде алынған теориялық және практикалық білімдерді жүйелеу, бекіту және тереңдету. Оқу сабақтарына материалдарды өзбетінше дайындауды тәжірибеде жүзеге асыру. Оқу сабақтарын өзбетінше жүргізу біліктерін қалыптастыру. Ұйымдастырушылық жұмыстарды жүргізу тәжірибесін жинау. Кәсіби білік пен дағдыны талап ететін практикалық міндеттерді шешу тәжірибесін жинау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  халықаралық қатынастардың маңызды және тұрақты білімінің дамуына әсер ететін факторларды анықтап білу

 • Код ON2

  теориялық және әдістемелік талдау, тәжірибеде болжау және жоспарлау әдістерін қолдану, зерттеу және тәжірибелік мәселелерді шешу үшін халықаралық қатынастар туралы білімді синтездеу дағдыларын қалыптастыру

 • Код ON3

  халықаралық қатынастарға әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды сын көзбен бағалау, жаңа идеялар шығара білу

 • Код ON4

  қоршаған орта жағдайларына бейімделу, басқару шешімдерін қабылдау

 • Код ON5

  халықаралық қатынастар бойынша аналитикалық және салыстырмалы зерттеу әдістерін қолдана отырып зерттеу жүргізу

 • Код ON6

  халықаралық қатынастардың теориялық тұжырымдамалары туралы түсінікке ие болу

 • Код ON7

  халықаралық қатынастар саласында ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану

 • Код ON8

  халықаралық жағдайды талдап, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті тұжырымдар жасай білу

7M03101 Халықаралық қатынастар
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03101 Халықаралық қатынастар 1
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03101 Халықаралық қатынастар
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03101 Халықаралық қатынастар
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03101 Халықаралық қатынастар
Магистратура

Университет КИМЭП

БББТ: M064 Халықаралық қатынастар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top