Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04201 Құқықтану (Бейінді) в Болашақ

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жалпымәдени және кәсіптік құзыреттілікті қалыптастыру. «М04201- құқықтану» мамандығы бойынша (бейінді бағыт) оқытуда магистранттарды ең жоғары академиялық стандарттармен сәйкестендіріп, ынталандыру арқылы даярлауды қамтамасыз ету. Мынадай құзыреттермен қамтасыз ету: - жүйелі білімді терең меңгеру және құқықтық мәселелерді бағалауда сын көзбен қарай алу; - жалпығылыми әдістерді түсініп, қолдана білу; - меңгерген білімін ерекше қолдана алу.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Салыстырмалы қылмыстық құқық
  Несиелер: 5

  Әртүрлі мемлекеттердіңқылмыстық құқығының біратаулы институттарын салыстыру жолы арқылы олардың қылмыстық-құқықтық жүйесін, негізгі қағидаттары мен санаттарын, олардың тарихы мен заңды дамуын оқытатын құқықтанудың (заң ғылымының) саласы (бөлігі). Салыстырмалы қылмыстық құқық - ғылыми бағыт, соның аясында салыстырмалы-құқықтық әдісті қолдану арқылы қылмыстық құқықтың жалпылылығы мен ерекшелігі, кәдіпкісі мен айрықшалығы зерттеледі. Салыстырмалы әдіс арқылы әртүрлі мемлкеттердің қылмыстық-құқықтық жүйесі, халықаралық құқықтың ұлттық құқықтық жүйеге әсері, қылмыс саласындағы саясат, қылмыстық заңнама, с��т тәжірибесі, құқық доктриналары, сондай-ақ өзге де өткен тарихындағы және қазіргі кезеңдегі салыстыруға жататын пәндер оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Бұл курс бөлімшенің жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, басқарудың ұйымдық құрылымын қалыптастыру, ұйымның мотивациялық саясатын әзірлеу білігін қарастырады. Кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық қарым-қатынас тәсілдерін қолдана білу, басқару әдістерінің жүйесін пайдалана отырып, тиімді шешімдер қабылдау, менеджмент ерекшеліктерін ескеру (салалар бойынша).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет елдердің қылмыстық құқығы
  Несиелер: 5

  Пәнде англосакондық және роман-германдық құқық топтарына жататын мемлекеттердің қылмыстық-құқықтық саясатының жағдайы мен негізгі бағыттары, қайнар көздер жүйесі, қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөліктерінің негізгі институттары, бұл мемлекеттердің қылмыстық істер бойынша соттық тәжірибесі, қарастырылып отырған мемлекеттердің қылмыстық құқықтарындағы даулы мәселелерін зерделеудегі негізгі докториалды ұстанымдар оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралау мәселесі
  Несиелер: 4

  Пәнде экономикалық қылмыстарды саралау ерекшеліктері, экономикалық қылмыстарды дұрыс саралауда туындайтын қиындықтар мен оларды шешу жолдары анықталады. Оқы��у барысында қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері беріліп, экономикалық қылмыстарды дұрыс саралаудың дағдыларын, экономикалық қылмыстарды қылмысқа жатпайтын құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтардан айыра білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, қылмыстық-құқық нормалары мен құқық коллизияларының бәсекелестігін, экономикалық қылмысты саралау барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық ісжүргізудегі қорғаудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Пәнде қылмыстық процестегі қорғаушының қатысуы мен процессуалдық мәртебесі аспектілерінің мәселелері, қылмыстық процестің сот сатыларындағы адвокаттың қызметі, қылмыстық процестегі адвокат қызметінің тактикалық негіздері оқытылады. Сондай-ақ қылмыстық процестегі қорғаушының құқықтарын қорғау аспектілерінің мәселелері, қылмыстық процестегі белгілі бір мән-жайлардағы адвокаттың өзінің процессуалдық құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндіктері анықталады. Адвокаттық қызметтің заңнамалық қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдаудың әдіснамасы
  Несиелер: 2

  Пәнде ғылыми қызметтің әдістері мен процедуралары оқытылады. Соның ішінде жалпы ұғымдары, құқықтық талдау жасаудың ерекшелігі мен тәртібі қарастырылады. Құқықтық қызмет аясында қолданылатын белгілі бір әдіс-тәсілдер мен операциялар жүйесі анықталады. Құқықтық білімнің құрылымы мен дамуы, құқықтық талдаудың құралдары мен әдістерін, нәтижелерді негіздеу тәсілдерін, білімнің тәжірибеде жүзеге асуының механизмдері мен нысандарын зерттейді. Заң ғылымы үшін танымның формальды-логикалық және жалпығылымилық әдістерінің ерекше маңызы бар. Сондай-ақ жалпығылымилық таным деңгейінде жүйелік әдіс, анализ және синтез, индукция мен дедукция, тарихи әдіс, функционалды, герменевтикалық, синергетикалық және тағы басқа дәстүрлі тану әдістері қолданылады. Бұлар философиялық әдіс секілді бүкіл ғылыми танымды қамтымайды, тек олардың жеке сатыларында қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық сот өндірісіндегі қорғаудың теориялық және қолданбалы мәселелері
  Несиелер: 4

  Пәнде қылмыстық процесте қорғауды ұйымдастырудың жалпытеориялық және қолданбалы мәселелері, оны жүзеге асырудың тәртібі, тактикасы мен стратегиясы оқытылады. Ерекше назар адвокатура секілді әлеуметтік-құқықтық институтқа бөлінеді. Оның негізгі проблемалары анықталады. Қылмыстық процесте азаматтарға білікті заң көмегін жүзеге асыратын қорғаушының нақты мәртебесі анықталады. Сондай-ақ қылмыстық процестегіқорғаушының тараптар арасындағы тәуелсіз, даралық процессуалдық жағдайы, қызметінің сипаты, адвокаттың орны, қорғалушы алдындағы оның рөлі секілді мәселелер зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық және қылмыстық ісжүргізу заңдылығын қолданудың теориясы мен іс- тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәнде қазіргі кездегі қылмыстық құқық пен қылмыстық процестің теориялық және қолданбалы аспектілері оқытылады. Бұған қылмыстық құқық пен процесс теориясында қарастырылатын тәжірибелік пен теориялық мағынасы бар түйінді мәселелер енгізіледі. Халықаралық-құқықтық стандарттар аясындағы қолданыстағы қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық заңнамаға талдау, қылмыстық сот өндірісі аясындағы шетел заңнамасына салыстырмалық талдау жүргізіледі, қылмыстық сот өндірісінің теориялық және тәжірибелік мәселелері, қылмыстық-процессуалдық нысандардың дамуы мен жетілдрірілуіне талдау жүргізу, қылмыстық құқықтың теориясы мен тәжірибесінің мәселелері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Магистратурада шет тілін оқыту болашақ магистрдің кәсіби қызметінде тілді белсенді меңгеру дағдылары мен іскерлігін одан әрі дамыту негізінде шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдетуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Курс психология заңдылықтары тұрғысынан білім беру саласындағы кәсіби қызметті талдау қабілетін қалыптастырудың негізгі аспектілеріне, кәсіби қызметте психологиялық заңдарды қолдану, тұлғаның ұйымдастырушылық мінез-құлқының технологиясы және тұлғааралық қарым-қатынасты орнату, басқарушылық функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіби қызметке әсерін анықтауға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстарды саралау мәселесі
  Несиелер: 4

  Пәнде сыбайлас жемқорлық қылмыстарын саралау ерекшеліктері оқытылады, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын дұрыс саралауда туындайтын қиындықтар мен оларды ш��шу жолдарыанықталады. Оқыту барысында қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері беріліп, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын дұрыс саралаудың дағдыларын, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын қылмысқа жатпайтын құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтардан айыра білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, қылмыстық-құқық нормалары мен құқық коллизияларының бәсекелестігін, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын саралау барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолданудың теориясы және практикасы
  Несиелер: 4

  Пәнде: іс жүргізу құжаттарын құрастыру бөлігіндегі азаматтық құқықтың өзекті мәселелері; талап арыздарды, апелляциялық шағымдарды, қадағалау шағымдарын, прокурорлық наразылықтарды, өтінішхаттарды, сот шешімдерін, ұйғарымдарды, сот бұйрықтарын және т. б. құрастыру әдістемесі мен техникасы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұрғын үй заңдылығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Тұрғын үй құқығының өзекті мәселелері, негізгі институттар мен тұрғын үй құқығы жүйесі қарастырылады. ҚР құқықтық жүйесінің қазіргі кезеңдегі тұрғын үй құқығының даму тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Келісім-шарт құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу қоғамның шарттық қатынастарының басты өзегі болып табылады. Қоғамдық шарттық қатынастар дегеніміз азаматтар мен мекемелер қолданатын барлық азаматтық құқықтық шарттар болып табылады.Шарт – ұзақ тарихы бар құқықтық конструкция, адамдар арасындағы түрлі қарым-қатынас екі жақтан да келісілген түрлі формалардың пайда болуына немесе жаңа қарым-қатынас үлгісінің пайда болуына әкеліп соғады. Осындай үлгілердің түрі болып келісім-шарт болып табылады. Пәннің оқытылу мақсаты болып бұл пәннің құқықтық табиғаты, оның басқа мемлекеттік-құқықтық пәндері арасындағы орны, басқа құқықтық жүйедегі қолданысы болып табылады Аталған пәнді оқытудың міндеттері-шарттың өзгертілуі мен тоқтатылуының тәртібін зерттеу, оның заңсыз болып табылуы, мазмұнының бүгінгі күн талабына сай келуі және шарттық құқықтың түсінігінің қалыптасуы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылымсытарды саралау
  Несиелер: 5

  Пәнде қылмыстарды саралау түрлері, жасалған әрекеттің қоғамдық қауіптілік белгілерінің қылмыстық заң нармаларында қарастырылған белгілермен сәйкестілігін нақты анықтаудың тәртібі мен ұсынымдары талданады.Оқыту барысында қылмыстарды саралау теориясының негізгі ережелері, қылмыстарды дұрыс саралаудың дағдыларын қалыптастырады,қылмыстарды қылмысқа жатпайтын құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтар шегін айыра білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнде қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері, соның ішінде іс жүргізу құжаттарын толтыру, талап арыздарды, аппеляциялық арыздарды, қадағалау өтініштерін, прокурорлы�� наразылықты, сот шешімдерін, сот юұйрықтарын, т.б. жазып, толтырудың әдістемесі мен техникасы оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР адвокаттық қызмет пен адвокатураның мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән қазіргі қоғамдағы адвокатураның орны мен рөлін оқытады. Адвокатураның ұйымдастырушылық-құқықтық мәселелері, адвокатура қызметінде туындайтын мәселелері анықталады. Мемлекет пен адвокатураның өзара қатынасы. Тұрмысы төмен азаматтарға заң көмегін тегін көрсетудің мемлкеттік жүйесі. Адвокаттық қызмет көрсетуге орындар бөлу мен өзге де ұйымдастырушылық-құқықтық мәселелер. Адвокат мәртебесіне байланысты туындайтын мәселелер. Адвокат құқықтарын бұзу мәселелері. Білікті заң көмегін көрсету мәселелері. Адвокат еңбегіне ақы төлеу мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қылмыстық құқық
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық қылмыстарға қатысты мемлекеттердің ынтымақтастығын реттейтін, оларды анықтап, тергеп, жазалайтын халықаралық жария құқығының жеке-дара саласына арналады. Бұл, жалпы мемлекет емес, белгілі бір әркетке баратын адамды субъект ретінде реттейтін классикалық мемлекеттік құқықтан түпкілікті ерекшеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстарды саралаудың ғылыми негіздері
  Несиелер: 4

  Пән қоғамға қауіпті нақты әрекетті қылмыстық-құқықтық тұрғыдан бағалаудың, басқаша айтқанда қылмысты саралаудың ғылыми негізделген аспектілерін зерттейді. Қылмысты саралау қоғамға қауіпті жасалған әрекеттің белгілері мен қылмыстық заңнаманың нормаларында қарастырылатын белгілерінің арасындағы сәйкестілікті анықтайды. Оқыту барысында қылмысты саралау теориясының негізгі ережелері беріліп, қылмыстық дұрыс саралаудың дағдыларын, қылмысты қылмысқа жатпайтын құқық бұзушылықтар мен аморальды теріс қылықтар шегін айыра білуді, қылмыстық заңнаманың кемшін тұстарын анықтай алуды, қылмыстық-құқықнормалары мен құқық коллизияларының бәсекелестігін, қылмысты саралау барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  - заң мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінеді - өркениетті және құқықтық мемлекетте заңгердің маңызды әлеуметтік рөлін түсінеді; - кәсіби құқықтық сананы қалыптастырудың және жұмыс істеудің теориялық және құқықтық негіздерін талдайды; - мазмұнның әртүрлі аспектілерін анықтайды және кәсіби құқықтық сананы қалыптастырады - кəсіби заң қызметіне даярлығының тоғысқан жағдайы ретінде кәсіби құқықты меңгереді.

 • Код ON2

  - жалпы мәдени дүниетанымның бастамасын қалыптастырады, әлеуметтік қатынастарға әлеуметтенуді қалыптастырады; - ойлаудың әлеуметтік мәдениетін түсінеді; - ақпаратты жинақтаудың, талдаудың, қабылдаудың маңызды әлеуметтік рөлін түсінеді; - құзырлы мақсатты орнату қажетті нәтижеге әкелетінін біледі; - құзырлы мақсатты орнату қажетті нәтижеге әкелетінін біледі.

 • Код ON3

  - мінез-құлық мәдениетінің әлеуметтік маңыздылығын түсінеді; - командада жұмыс істегенде мінез-құлық мәдениетінің маңызды әлеуметтік рөлін түсінеді; - мінез-құлық мәдениетінің ережелерін біледі; - адамгершілік қағидаларды адамның санасында және қызметінде бекітудің кешенді, көпфункционалды үдерісі ретінде адамгершілік прогрестің пайда болуын көреді; - мінез-құлық мәдениетін қалыптастырудың теориялық және құқықтық негіздерін талдайды.

 • Код ON4

  - мәселенің бар екендігін түсіндіретін жеткілікті себептерді түсінеді; ұсынылған гипотезалардың дұрыстығын немесе бұрмалануын дәлелдейтін ақпаратты жинаудың маңызды рөлін түсінеді; талдау процесін ұйымдастыруға көмектесетін көптеген зерттеу модельдерін біледі; зерттеу модельдерін пайдалану клиенттің проблемасы бар аймақта орын алған процестерді бейнелеуге көмектеседі және талдаудың негізделетін элементтері мен әрекеттерін анықтайтындығын біледі.

 • Код ON5

  Ол заңдар мен өзге де нормативтік-құқықтық актілердің тұжырымдамасын, түрлерін, сипаттамаларын, құрылымын, нормативтік актілердің уақыт, кеңістікте және адамдар шеңберіндегі әсерін біледі;кәсіби қызметтің бейініне байланысты нормативтік актілердің мазмұнын анықтайды; өзінің кәсіби қызметінің бейініне сәйкес ережелерді қолданады; кәсіптік қызметтің бейінді негізінде нормативтік құқықтық актілердің ерекшеліктерін біледі және талдайды; нормативтік құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүргізеді.

 • Код ON6

  салалық құқықтық ғылымның негізгі ережелерін, негізгі түсініктердің мазмұнын, санаттарды, институттарды, құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтық және процессуалдық құқық салаларында құқықтық мәртебесін біледі; құқықтық түсініктер, санаттармен жұмыс істеуге қабілетті; құқықтық құжаттарды дұрыс ресімдеу және орындау, олармен байланысты туындайтын құқықтық фактілер мен құқықтық қатынастарды талдау, құқықтық нормаларды талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану.

 • Код ON7

  Құқықтық фактілерді және олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдай алады, құқықтық нормаларды талдайды, түсіндіреді және дұрыс пайдаланады; шешім қабылдауға және заңды түрде заңға сәйкес әрекет етеді; нормативтік құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүргізу; білікті құқықтық пікірлер мен кеңестер беру, құқықтық құжаттарды дұрыс жасау және орындайды.

 • Код ON8

  Азаматтық процедура, әкімшілік процесс, келісімшарттық құқық туралы негізгі және ұғымдық құқықтың түрлі салаларында құқықтық қатынастардың субъектілерінің негізгі ұғымдарының, санаттарының, институттарының құқықтық мәртебесі мен сипатын біледі; нормативтік актілермен жұмыс істеу дағдысын меңгерген; кәсіби қызметтің объектілері ретіндегі түрлі құқықтық құбылыстарды, құқықтық фактілерді, құқықтық нормаларды және құқықтық қатынастарды талдау дағдыларына ие.

 • Код ON9

  Құқықтық фактілерді, олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдай алады, құқықтық нормаларды талдайды, түсіндіреді, дұрыс пайдаланады;шешім қабылдауға, заңды түрде заңға сәйкес әрекет етуге;нормативтік құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүргізу; білікті құқықтық пікірлер мен кеңестер беру, құқықтық құжаттарды дұрыс ресімдеу және орындау; сот сараптамасын тағайындау, алдын-ала зерттеулер жүргізу кезінде шешілетін мәселелерді дұрыс шешу.

 • Код ON10

  Құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтық мәртебесі, азаматтық құқық, азаматтық процедуралар, әкімшілік процесс, қылмыстық процедуралар, еңбек құқығы туралы құжаттамалық қамтамасыз ете алу; құқықтық фактілерді олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдайды, құқықтық нормаларды талдайды, түсіндіреді және дұрыс пайдаланады; шешім қабылдауға және заңды түрде заңға сәйкес әрекет етуге; нормативтік құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүргізеді.

Top