Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05201 География в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Ғылым және ғылыми зерттеу, олардың қазіргі әлемдегі рөлі. Ғылыми зерттеулердің ұғымдық аппаратын қалыптастыру. Ғылыми зерттеудің құрылымдық элементтерін талдау. Зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерді шолу және дереккөздерді талдау. Ғылыми зерттеулерде жаңа технологияларды (интернет ресурстарды, геоақпараттық және мобильді сервистерді) пайдалану. Магистрлік диссертацияны және курстық жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру. Ғылыми ақпаратты өңдеу әдістері және зерттеу нәтижелерінен мақала дайындауда пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік табиғат ресурстарының географиясы
  Несиелер: 5

  Әлемдік және аймақтық табиғи ресурстары және табиғи қорлардың шынайы көрсеткіштері. Күнделікті шаруашылық қызметте табиғи ресурстарды пайдалану мүмкіндіктері. Табиғи ресурстарды жіктеу. Минералдық, су, климаттық, жер, рекреациялық және биологиялық ресурстардың әртүрлілігі. Табиғи ресурстар мен жағдайларды сандық және сапалық бағалау. Жер және су ресурстарын пайдалану мәселелері. Орман және рекреациялық ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси география және геосаясат негіздері
  Несиелер: 5

  Саяси география геосаясат негіздерімен қоғамдық географиялық пән ретінде. Әлемдік саяси географияның даму мәселелері және қоғамның аумақтық-саяси ұйымының (АСҰ) тұжырымдамасы. АСҰ түрлері. Саяси-географиялық орын, аудан, аймақ, ел түсінігі. Әлемнің геосаяси аймақтары. Еуропа, Азия, Австралия, Мұхиттық аралдар және Американың саяси-географиялық құрылымының қалыптасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылымның тарихы және философиясы пәні. Ғылымның көзқарастық негіздері. Философия білімнің интегралды формасы ретінде. Ғылымның қызметтері. Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Антикалық ғылым және философия. Ортағасырдағы ғылыми таным. Жаңа заман ғылымының қалыптасуы. Жаңаевропалық ғылым – ғылым тарихының классикалық кезеңі. Қазіргі ғылым. Ғылым дамуының бейклассикалық, постбейклассикалық кезеңдерінің негізгі концепциялары мен бағыттары. Ғылым дамуының постпозитивистік, постклассикалық емес кезеіңдерінің негізгі концепциялары мен бағыттары. Ғылыми білімнің құрылымы және деңгейлері. Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары. Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі. Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Ғылым әлеуметтік институт ретінде. Қазіргі ғылымның аксиологиялық аспектілері. Қазіргі заманғы жаһандық өркениет мәселелерді шешудегі ғылымның атқаратын рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Географияның теориялық және әдіснамалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Ғылыми таным мен шығармашылықтың теориялық және әдіснамалық негіздері. Географиялық зерттеулерде қолданылатын негізгі әдістер. Гносеологиялық және конструктивті есептерді шешудегі теориялық концепциялардың рөлі. Географиялық қабықшаны жүйелік талдау принциптері. Географиялық теориялар мен заңдылықтар, концепциялар мен гипотезалар, геожүйелердің кеңістіктік-уақыттық қатынастары. Ғылыми ізденіс пен ғылымды түсіндірудің әдіснамалық принциптері. Физикалық, әлеуметтік және саяси географияның құрылымы мен міндеттері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жер бедерін жүйелі талдау
  Несиелер: 5

  Геоморфологиялық зерттеулердегі жүйелік талдаудың орны, рөлі және міндеттері. Геоморфологиядағы жүйелік тәсілдің қалыптасу тарихы, қазіргі жағдайы және даму болашағы. Жүйелік талдау әдіснамасы. Геоморфологиялық жүйелердің оқшаулануы және олардың қалыптасуын анықтау (флювиалды, эолды, мұздық, эрозиялық-тектоникалық, эрозиялық-денудациялық және т.б. геоморфологиялық жүйелер). Жер бедерінің антропогендік өзгерістерін жүйелі талдау және үлгілеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР су шаруашылығының географиясы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік су кадастры, оның маңызы мен міндеттері. Су ресурстарын пайдаланудың жыл сайынғы деректері мен көпжылдық сипаттамалары. Қазақстанның су ресурстары. Қазақстанның негізгі су шаруашылығы аудандары (США). ҚР-ның жер асты су ресурстары. Қазақстандағы США-ның сумен қамтамасыз етілуі. Суаруды жобалау. Су ресурстарының экологиялық мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан аумағындағы демографиялық мәселелер
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы демографиялық ахуалдың даму жағдайы. Демография және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясат. Елдегі демографиялық жағдайдың орта және ұзақ мерзімді болашақта дамуын болжау. Қазақстандағы демографиялық жағдайды жақсарту және жағымсыз үрдістерді жоюдың мүмкін жолдары. Әлеуметтік-экономикалық тұрақтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның мұнай өндіруші аймақтарында табиғатты қорғау мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақстанның мұнайлы аймақтарындағы экологиялық зерттеулер. Қазақстандағы мұнай өндіруші аумақтарды игерудің ресурстық әлеуеті мен жай-күйі. Мұнай өнімдерінің қоршаған ортаға әсерін экологиялық-географиялық бағалау. Мұнай өндіретін аймақтарды геоэкологиялық аудандастыру мәселелері. Биологиялық әртүрлілікті сақтау және су және жер ресурстарын қорғау мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері. Педагогикалық қызметтің мазмұны мен құрылымы. Жоғары мектеп педагогының кәсіби құзыреттілігі және коммуникативтік білімі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары мектептегі оқытудың дидактикалық негіздері. ЖОО-да оқу үдерісін ұйымдастыру. Кәсіптік білім берудегі инновациялық үрдістер. ЖОО жүйесіндегі білім беру үрдісін басқару менеджменті. ЖОО-дағы тәрбие жұмысы. ЖОО-дағы заманауи педагогикалық технологиялар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аймақтық даму, жоспарлау және басқару
  Несиелер: 5

  Аймақтық экономика - шаруашылық басқарудың нысаны және пәні ретінде. Аймақты басқарудың мәні және жаңа тәсілдердің қажеттілігі. ҚР аймақтары экономикасының тарихи-географиялық сипаттамасы. Аймақтық басқарудың қазіргі мәселелері. Аймақтар экономикасының дамуын жоспарлау және болжау және экономикалық-географиялық аймақтарды басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географиялық үлгілеу
  Несиелер: 5

  Географиядағы үлгілердің негізгі түрлері. Географиялық үлгілер және үлгілеу үрдісі. Математикалық-географиялық үлгілеудің мәні. Үлгілеуде геоақпараттық жүйелерді қолдану. Табиғи-антропогендік жүйелердің құрылымдық талдауы. Тұрғындар географиясындағы кеңістіктік жүйелердің даму үлгісі. Ауыл шаруашылығындағы және жерге орналастырудағы математикалық үлгілеу. Қалалар мен елді мекендер географиясының үлгілері және олардың практикалық құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ландшафттық экология және мониторинг
  Несиелер: 5

  Ландшафтық экологияның негізгі ұғымдары. Адамның ландшафтқа әсер етуінің негізгі түрлері. Табиғи-антропогендік ландшафтардың түрлері. Мониторинг түрлері және оны әртүрлі ландшафт типтерінде жүзеге асыру жолдары. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым және халықаралық мониторинг. Табиғи ландшафтардың антропогендік өзгерісін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аумақтық жоспарлау және геоэкологиялық жобалау
  Несиелер: 5

  Әртүрлі кеңістіктік деңгейлерде аумақтық жоспарлау мәселелері: аумақты, қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлаудың схемасы, рекреациялық аймақтардың өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық аудандарын жоспарлау, табиғатты қорғау және орта түзуші геожүйелерді жоспарлау мәселелері. Экономикалық географиялық нысандардың ландшафтық дизайнын жобалау және жоспарлаудағы ландшафтық ұстаным.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Табиғатты ұтымды пайдалану
  Несиелер: 5

  Тиімді пайдаланудың негізгі ұғымдары мен принциптері. Табиғи (су, жер, биологиялық) ресурстарды ұтымды пайдалану. Табиғатты пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогресс. Өндірістік-шаруашылық саласының экологиясы. Табиғи ресурстар мен қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер. Қоршаған ортаны қорғауды және табиғатты ұтымды пайдалануды ынталандырудың экономикалық механизмі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Табиғат пайдаланудағы басқару
  Несиелер: 6

  Табиғатты пайдалануды басқаруды дамытудың негізгі бағыттары. Табиғатты пайдалануды басқару әдістері мен функциялары. Қоршаған ортаны қорғаудың аймақтық мәселелерін жүйелі талдау және құрылымын жасау. Мемлекеттік және аймақтық деңгейдегі ұйымдардың табиғи ресурстарын басқару тетіктері мен үлгілері. Табиғи жаңартылмайтын және жаңартылатын табиғи ресурстарды басқару тетіктері және олардың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Географиядағы геоақпараттық және ғарыштық технологиялар
  Несиелер: 6

  География ғылымындағы геақпараттық жәнеғарыштық технологияларының рөлі. Ғарыштық аппараттардың түрлері мен типтері. Географиялық зерттеулерде Жерді қашықтықтан зерделеу деректерін пайдалану жолдары. Ғарыштық түсірілімдерді өңдеудің бағдарламалық және техникалық құралдары. Ғарыштық және ГАЖ технологияларды пайдалана отырып, табиғи-антропогендік геожүйелерді картографиялау және мониторингілеу. Ғарыштық түсірілімдерді жіктеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қоршаған орта статистикасы
  Несиелер: 5

  Қоршаған орта статистикасының пәні, міндеттері және көрсеткіштер жүйесі. Қоршаған орта статистикасын одан әрі дамыту бағыттары. Ластану деңгейін бақылау-қоршаған табиғи ортаның сапасын статистикалық қорыту мен талдаудың негізі. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық және статистикалық деректердің әлемдік көздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қоршаған ортаның геоэкологиялық проблемалары
  Несиелер: 5

  Экологиялық заңдар, ережелер, принциптер және олардың қалыптасу тарихы. Әлемдік өркениеттің даму тенденциялары. Қазіргі жаһандық экологиялық процестерді қалыптастырудың аумақтық аспектілері. Жаһандық экологиялық проблемалар және олардың пайда болу себептері. Экологиялық дамудың ұйымдастырушылық және экономикалық тетіктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Геоэкологиялық маркетинг
  Несиелер: 6

  Экологиялық маркетинг түсінігі және оның даму тарихы. Адамзат қызметінің қоршаған ортаға әсерін талдау. Геоэкологиялық маркетинг-өндірістік объектілерді дамыту саясатының негізгі элементі. «Жасыл тауарларды» сатып алу тұжырымдамасының дамуын ретроперспективті талдау. Мемлекеттік «жасыл тауарларды» сатып алудың шетелдік тәжірибесі. Экологиялық тауарлар мен қызметтер саудасы саласындағы халықаралық келісімдер мен үрдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеулерді картографиялық тұрғыдан қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Жаратылыстану ғылымдарының дамуындағы картографияның рөлі. Географиялық карталардың жіктелуі және оларды қолдану аясы. Карталардың шартты белгілері. Географиялық құбылыстарды картографиялық үлгілеу. Физикалық-географиялық және экономикалық-әлеуметтік зерттеулерді картографиялық деректермен қамтамасыз ету. Тақырыптық карталарды геоэкологиялық картографиялау және экологияландыру мәселелері. Қызмет көрсету саласын картографиялау мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Табиғатты пайдаланудағы басқару мен болжаудың географиялық мәселелері
  Несиелер: 6

  Экологиялық-географиялық болжаудың мәні мен түсінігі. Жаһандық және аймақтық болжамдар. Географиялық басқару және болжау мәселелері бойынша заманауи ғылыми ақпараттарға шолу. Биологиялық ресурстар мен пайдалы қазбаларды пайдаланудың ғаламдық болжамы. Табиғатты пайдалану саласындағы басқарудың әкімшілік әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дүниежүзілік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар
  Несиелер: 6

  Дүниежүзілік экономика географиясы: негізгі ұғымдар, субъектілер, қатынастар. Халықаралық еңбек бөлінісі. Дамыған және дамушы елдер экономикасының ерекшеліктері. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлі. Әлемдік экономиканың жаһандық мәселелері және оларды бірлесіп шешу бағыттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Қазіргі философияның өзекті мәселелерін басшылыққа ала отырып, іскерлік хат алмасу (жазу, электрондық пошта және басқалар) бойынша сөйлесудің (тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу) кәсіби дағдыларына ие болады.

 • Код ON2

  Педагогика және психология ғылымының дамуының теориялық және әдіснамалық негіздерін, оқыту процестерін басқару мен оқыту әдістемесін, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің мәнін және мазмұнын түсінеді.

 • Код ON3

  Абстрактылы ойлау, талдау, синтез жасау дағдыларын қалыптастырады; кәсіби проблемаларды шешуде ғылым мен білімнің өзекті мәселелерін қолдана алады.

 • Код ON4

  Географиялық ғылымының дамуындағы маңызды мәселелер мен үрдістерді әр түрлі бағыттар мен көзқарастарды пайдалана отырып талдау

 • Код ON5

  Табиғи және табиғи-антропогендік жүйелердің функциялары мен құндылықтарын ашып көрсету және табиғи ресурстар мен қорларды пайдалану жағдайына экономикалық-географиялық және геоэкологиялық бағалау мүмкіндігіне ие болады.

 • Код ON6

  Қоршаған ортаның сапалық және сандық сипаттамаларына және оны қорғау міндеттерімен байланыстыра отырып, аумақтық жоспарлау мен болжаудың мәселелеріне талдау жасайды; табиғатты пайдалануды басқаруды статистикалық әдістер арқылы талдай және оны негіздей алады.

 • Код ON7

  Қоршаған ортаны қорғау проблемаларын жүйелеу және оны қорғау мен тұрақты даму бойынша тәжірибелік ұсыныстар әзірлейді

 • Код ON8

  Ғылыми зерттеулерде геоақпараттық және ғарыштық технологияларды қолдану, табиғи және антропогендік жүйелердің үлгісін құрастыру қабілетіне ие болады.

 • Код ON9

  Ғылыми қызметте әртүрлі технологияларды қолдану: ақпараттарды сақтау, өңдеу, қорғау мен таратуға мүмкіндік беретін интернет көздерін, геоақпараттық және мобильді сервистерді пайдалана алады.

 • Код ON10

  Адам қызметінің түрлері мен олардың табиғи ландшафттарға әсерін талдайды. Адам қызметі арқылы қалыптасқан геожүйелердің өзгерістерін мониторинг жүргізу арқылы анықтап, олардың одан әрі дамуын болжай алады.

 • Код ON11

  Экономикалық-әлеуметтік географияның негізгі заңдарын, әртүрлі иерархиялық деңгейдегі экономикалық аудандардың кеңістіктік пен уақыт бойынша ұйымдастырылу заңдылықтарын және әлемдік экономика мен геосаясаттың жұмыс істеу принциптері туралы білімдерді меңгереді.

 • Код ON12

  жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы ақпараттық- аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізеді, сондай-ақ оқу үдерісіне қажет заманауи ақпараттық технологияларды пайдаланады.

Top