Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05303 Физика (РХДУ) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жаңа білім объектілерін меңгеруге, сондай-ақ физика саласындағы жаңа білімді генерациялауға, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды қамтамасыз ету, кәсіптік тілде ғылыми және өндірістік міндеттерді қалыптастыру және оларды қазіргі заманғы әдістер мен технологиялар көмегімен шешу; бейбітшілік, жақсылық пен әділдік идеяларына негізделген белсенді азаматтық ұстанымы бар азаматтарды даярлау; Білім алушыларға физика саласында теориялық білімді және практикада зерттеу әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру, өз саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруды қамтамасыз ету. Ғылыми-зерттеу ұйымдары, жобалау - конструкторлық бюролар және ұқсас бейіндегі басқа да ұйымдар үшін кәсіби кадрлар даярлау; жоғары және орта-арнайы білім беру жүйесінің ұйымдарын педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету; жаратылыстану-ғылыми және техникалық бейіндегі ұйымдарды басқару кадрларымен қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M090 Физика
 • Гравитацияның классикалық теориясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты: магистранттардың гравитацияның классикалық теориясы пәні, мақсаты және міндеттері туралы түсінік қалыптастыру, гравитацияның классикалық теориясының негізгі бөлімдерімен, гравитацияның классикалық теориясында қолданылатын принциптермен, әдістермен және формализмдермен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. гравитацияның классикалық теориясының негізгі есептерін тұжырымдау, талдау және шешу дағдыларын; 2. есептер күрделілігін түсіну қабілетін; 3. гравитациялық құбылыстарды классикалық сипаттау үшін әдістер мен формализмдерді қолдануды. Пәннің қысқаша мазмұны: Риманов геометриясы және тензорлық талдау. Гравитациялық өріс теңдеулері. Гравитациялық көздерге жақын кеңістік-уақыт. Жалпы салыстырмалылық теориясының классикалық әсерлері. Космологияға кіріспе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаратылыстану ғылымының философиялық мәселелері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуын; 2. жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; 3. жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-тәсілдерін таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-тәсілдерді жасауды; 4. ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; 5. әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды. Пәннің қысқаша мазмұны: «Жаратылыстану ғылымының философиялық мәселелері» курсы арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылыми білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы туралы білім қалыптастырады. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып. Пәннің мазмұны: ғылымның тарихы мен философиясының негізгі мәселелері мен тақырыптарының ерекшеліктерін және өзара байланысын анықтау; ғылымның өзіндік санасын оның әлеуметтік-философиялық қырлары тұрғысынан ашу; ғылымның мамандық, әлеуметтік институт және өндіргіш күш ретіндегі феноменін түсіндіру; жаратылыстану, қоғамдық және техникалық ғылымдардың пәндік ерекшеліктерін, олардың ортақ жақтары мен айырықшылықтарын ашу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кванттық гравитация
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты магистранттардың пән туралы түсінік қалыптастыру, сондай-ақ көп өлшемді гравитация пәнінің мақсаттары және міндеттерімен, негізгі бөлімдерімен, осы салада қолданылатын принциптермен, әдістермен және формализмдермен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді 1. гравитацияның кванттық теориясының негізгі есептерін тұжырымдау, талдау және шешу дағдыларын; 2. есептер күрделілігін түсіну қабілетін; 3. гравитациялық құбылыстарды кванттық сипаттау үшін әдістер мен формализмдерді қолдануды. 4. кванттық гравитация бөлімдерінің ерекшеліктерін саралауды; 5. астрофизика және космологиядағы кванттық-гравитациялық әсерлерді теориялық талдау және есептеу әдістерін қолдануды. Пәннің қысқаша мазмұны: Гравитацияны кванттау. Гравитациялық өрістегі зарядтың кванттық механикасы. Гравиатомдардың сәулеленуі... Кванттық геометродинамика. Кванттық космология. Қисық уақыт-кеңістігіндегі кванттық өріс теориясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. сәйкес профиль бойынша шет тіліндегі ғылыми және техникалық ақпаратты жүйелеу; 2. сауалнамаларда, оқуда, жұмыс және т.б. туындайтын әртүрлі тақырыпта әдеби тілде жасалған, нақты мәлімдемелердің негізгі ойларын сипаттау; 3. алынған ақпараттарды өзіне ыңғайлы аңдатпа, аударма, рефераттар және т.б. 4. әртүрлі жалпы және оқу-кәсіптік тақырыптарда, тілдесуді шет тілінде жүзеге асыру; 5. шет тілін оқытудың онлайн әдістерін бағалау. «Шетел тілі (кәсіптік)» пәнінің оқу бағдарламасы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған. Болашақ магистр шетел тілі біліктілігін академиялық білімді, жаңа технологияларды және заманауи ақпаратты игеру жолында тиімді құралы ретінде қолдана алады және шетел тілі біліктілігі магистранттың мамандық және ғылыми қызметін табысты болуына үлес қосады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физиканың заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты магистранттарда пән туралы түсінік қалыптастыру, сондай-ақ оларды физиканың заманауи проблемалары мақсаттары және міндеттерімен, негізгі бөлімдерімен, осы салада қолданылатын принциптермен, әдістермен және формализмдермен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. физиканың заманауи проблемаларының негізгі міндеттерін тұжырымдауды, талдау және шешуге дағдылануды; 2. есептердің күрделілігін түсінуді; 3. физиканың заманауи проблемаларын сипаттау үшін әдістер мен формализмдерді қолдануды; 4. теориялық талдау және физиканың заманауи проблемаларын сипаттау әдістерін қолдануды. Пәннің қысқаша мазмұны: Гравитацияның классикалық теориясының жетістіктері. Гравитацияның кванттық теориясының жетістіктері. Геометрия мен физикада гиперкешенді сандарды қолданудың жетістіктері. Кванттық механикадағы жетістіктер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жұлдыздар эволюциясы және галактикалар динамикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты: магистранттарда пән туралы түсінік қалыптастыру, сондай-ақ оларды жұлдыздар эволюциясы мен галактика динамикасы пәнінің мақсаттары және міндеттерімен, негізгі бөлімдерімен, осы салада қолданылатын принциптермен, әдістермен және формализмдермен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жұлдыздар эволюциясы мен галактика динамикасының негізгі міндеттерін тұжырымдауды, талдау және шешуге дағдылануды; 2. есептердің күрделілігін түсінуді; 3. жұлдыздар эволюциясы мен галактика динамикасы есептерін сипаттау үшін әдістер мен формализмдерді қолдануды. Пәннің қысқаша мазмұны: Жұлдыз аралық орта. Протожұлдыздар. Гиродинамикалық және энергетикалық тепе-теңдіктің теңдеулері. Жұлдыздар орталығындағы температура, қысым және тығыздық. Жұлдыздар динамикасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты әлеуметтік, жас ерекшелік, психофизикалық және жеке ерекшеліктерін, соның ішінде білім алушылардың ерекше білім алу қажеттіліктерін ескере отырып оқыту, тәрбиелеу және дамыту. Оқыту мен диагностиканың заманауи әдістері мен технологияларын пайдалану, оқытудың жеке, метапредмет және пәндік нәтижелеріне қол жеткізу үшін білім беру ортасының мүмкіндіктерін пайдалану және оқыту пәнінің құралдарымен оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз ету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жоғары мектеп оқытушыларына негізгі кәсіби-педагогикалық мәдениетті меңгерту, 2. педагогикалық құзыреттіліктерді қалыптастыру, 3. оқытудың заманауи технологияларын талдау; 4. оқыту мен тәрбиелеу үдерістерінде заманауи әдістерді қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көп өлшемді грвитация
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты: магистранттардың пән туралы түсінік қалыптастыру, сондай-ақ көп өлшемді гравитация пәнінің мақсаттары және міндеттерімен, негізгі бөлімдерімен, осы салада қолданылатын принциптермен, әдістермен және формализмдермен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді 1. көп өлшемді гравитацияның негізгі міндеттерін тұжырымдауды; 2. есептер күрделілігін түсіну қабілетін; 3. көп өлшемді гравитацияның есептерін талдауды және шешуді; 4. гравитациялық құбылыстарды көп өлшемділік тұрғысынан сипаттау үшін әдістер мен формализмдерді қолдануды. Пәннің қысқаша мазмұны: Банах кеңістігіндегі талдау элементтері. Тегіс көптүрлілік. Көптүрліліктің тегіс көріністері. Жанасу кеңістігі мен жанасу көріністері. Риман геометриясының элементтері. Диагональды метрикасы бар көпөлшемді космологиялық модель. де Ситтердің көпөлшемді кеңістігі. Анизотропты сұйықтығы бар көпөлшемді модель. Өрістің сыртқы формасы бар көпөлшемді модель.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика тарихы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты: магистранттарда физика тарихы мен әдістемесі пәні, мақсаттары мен міндеттері туралы түсінік қалыптастыру, магистранттарды физиканың негізгі бөлімдерімен, физикалық идеялардың эволюциясымен, табиғатты тану принциптері мен әдістерімен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. іргелі физикалық құбылыстардың ашылуын хронологиялық баяндауды; 2. қазіргі физиканың негізгі мәселелерін тұжырымдауды және талдауды; 3. әлемнің физикалық бейнесін сипаттау үшін физиканың негізгі мәселелерін түсіну қабілетін. Пәннің қысқаша мазмұны: Физиканың дамуына жалпы шолу. Механика тарихы. Электромагнетизм тарихы. Оптика тарихы. Жылу тарихы. Атом тарихы. Әлемнің заманауи физикалық көрінісі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психология
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты – басқару психологиясының негізгі түсініктерін зерттеу негізінде жоғары білікті мамандарды ғылыми-негізделген даярлықпен қамтамасыз ету, таңдалған мамандық шеңберіндегі кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару аймағының маңызды мәселелерінің теориясын түсініп және практикада қолдану үшін қажетті алғышарттарды құру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: кәсіби іс-әрекеттің тиімділігін арттыруға қажетті психологиялық ғылым мен практиканың негіздері арқылы қазіргі ғылыми ақпараттарды игеру; 1. ғылыми-педагогикалық және кәсіби іс-әрекетте туындайтын психологиялық заңдылықтар мен феномендерді түсіну; 2. психологиялық көзқарас бойынша өмірлік және кәсіби жағдаяттарды сыни талдау, даму мүмкіндіктері мен ресурстарының, тұлға және ұжым іс-әрекетінің нәтижесі мен мінез-құлқы арасындағы өзара байланысты көре білу; 3. жалпы білім беруде өзі және өзгелер туралы психологиялық ақпаратты біріктіру және негiзделген пікірлерді тұжырымдау; 4. тиімді шешім қабылдау үшін психологиялық білімдерді қолдану, кәсіби іс-әрекет пен жеке өмірде сәтті коммуникативті стратегияны жүзеге асыру; 5. ұжым мен өзінің потенциалын дамыту үшін психологиялық білімдерді тиімді қолдану. Бұл курс психологиялық ғылым мен практика дамуының қазіргі деңгейіне сәйкес ғылыми білімдермен таныстырады. Психологияның пәні, салалары, әдістері, психикалық процестердің қызметі мен даму заңдылықтары, тұлғаның күйлері мен қасиеттері, қарым-қатынас, тиімді өзара әрекеттің негіздері және конфликтіні шешу қарастырылады, магистранттардың кәсіби және ғылыми-педагогикалық іс-әрекетін есепке ала отырып өзін дамыту және презентациялау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алыстан әсер ету физикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты магистранттарда пән туралы түсінік қалыптастыру, сондай-ақ оларды алыстан әсер ету физикасы пәнінің мақсаттары және міндеттерімен, негізгі бөлімдерімен, осы салада қолданылатын принциптермен, әдістермен және формализмдермен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. кеңістік-уақыттың классикалық табиғатына реляциялық әдіснаманыталдауды; 2. қарым-қатынас жүйелерінің унарлы және бинарлы теориясын қолдануды; 3. заттық қарым-қатынастың унарлы жүйесінің негізінде кеңістік-уақыт геометриясының әдістерін білуді; 4. өлшемділік, сигнатура және орын анықта квадраттық сипаты тәрізді классикалық кеңістік-уақыттың қасиеттерін түсіндіруді. Пәннің қысқаша мазмұны: ЖСТ-дағы есептеулер жүйесін анықтаудың монодалық әдісі. ЖСТ-дағы сақталу заңдылықтары. Гравитация мен электромагнетизмнің бес өлшемді теориясы. Кеңістің-уақыттың реляциялық тұжырымының принциптері. Унарлы және бинарлы геометрия. Микроәлем физикасына реляциялық көзқарас.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғарғы энергия физикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты Жоғары энергетикалық физика ғарыш пен уақыттың табиғатын, материал мен энергияның өзара әрекеттесуін реттейтін күштердің сипаттамаларын және қарапайым бөлшектердің қасиеттерінің шығуын түсінуге бағытталған. Бөлшектер физикасының қазіргі заманғы теориясы массаның пайда болуын түсіндіруге тырысады, барлық күштердің сипаттамаларын біріктіру, соның ішінде гравитация. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жоғары энергетикалық физиканың негізгі заңдарын зерттеуге қолдануды; 2. физикалық проблемаларды талдауда Жоғары Энергия физикасының іргелі заңдарының қарым-қатынастарын бағалауды; 3. курстық аймақта белгілі бір физикалық проблеманы шешуде жоғары энергетикалық физиканың негізгі математикалық құралдарын пайдалану қабілетін көрсетуд; 4. ағылшын тілінде жоғары энергетикалық физикадағы физикалық жағдайды математикалық тұжырымға айналдырып, белгілі бір жағдайларда сандық түрде талдауды. Пәннің қысқаша мазмұны: Курс қараңғы заттардың жаңа теорияларының және олардың ықтимал қолтаңбаларын, модельдік физиканы LHC (Large Адрон коллайдер) феноменологиясына назар аудара отырып, стандартты модельден тыс жерде дамытуға және ерте ғаламдық теорияларды дамытуға бағытталған зерттеу жұмыстарын қоса алғанда, кең ауқымды бөлшектердің феноменологиялық сипаттамасын қамтиды. бөлшектер физикасына байланыстарын зерттеу. Біздің торда QCD күш-жігері коллайдер эксперименттерінде өлшеулерді декодтау үшін қажетті адроникалық түзетулерді есептеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Есептеу астрофизика
  Несиелер: 5

  Пәннің оқытудың мақсаты: астрофизикалық құбылыстардың физикалық табиғатын түсіну, қазіргі Астрофизика тұрғысынан жаңа идеяларды бағалау және синтездеу дағдыларын дамыту; жақын және алыс ғарыш туралы, жалпы әлем және онда болып жатқан физикалық процестер мен құбылыстар туралы түсініктерді қалыптастыру; астрофизикалық процестер мен физикалық шамалар арасындағы байланысты түсіну; Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: 1. астрофизикалық есептерді шығару үшін сандық әдістерді қолданады; 2. астрофизикалық мәселені шешу үшін заманауи компьютерік технологиялар қолдана алады; 3. астрофизикалық есептерді шығару үшін кәсіби әдістердің қолданысын қалыптастырады; 4. символдық әдісті қолданып нәтиже ала алады; 5. өрстік жүйелерді сипаттау негізінде іргелі қағидаларды, түсініктер мен гипотезалармен таныса алады; Ұсынылған курс жұлдыздық динамиканы, жұлдызды эволюцияны, ядролардың құлдырау суперновацияларын, гамма-сәулелерін және релятивистік ағындарды түсіну үшін сандық әдістердің алуан түрлерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Элементар бөлшектер теориясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - Материяның іргелі құрамдастарын және олардың өзара әрекеттесуін түсіну. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Кванттық механикамен, кванттық электродинамикадан терең ішкі байланысқа ие элементар бөлшектер теориясы мен негізгі теорияларын қатаң түсіну. 2. Элементтердің теориясындағы байланысты мәселелерді модельдеу және шешу үшін сыни ойлау дағдыларын қалай қолдану керектігін үйрету. 3. Жоғары энергиялар физикасы туралы деректердегі элементар бөлшектердің өзара әрекеттесуін жинау, талдау және түсіндіруде біліктілікті көрсету. Пәннің қысқаша мазмұны: Материяның екі негізгі компоненті кварктар мен лептондар болып табылады. Бұл субатомдық бөлшектердің екеуі де фермиондар, сондықтан барлық бозондар осы бөлшектердің біркелкі тіркесімінен жасалады. Кварктар физикадағы барлық негізгі күштердің төртеуі арқылы өзара әрекеттесетін іргелі бөлшектер: гравитация, электромагнетизм, әлсіз өзара әрекеттесу және күшті өзара әрекеттесу. Кварктар әрқашан адрон деп аталатын субатомдық бөлшектерді қалыптастыру үшін біріктірілген. Адроны, одан да күрделі заттарды жасау үшін, мезондарға бөлінеді (бозондар) және бариондар (фермиондар). Протондар мен нейтрондар - бариондар. Басқаша айтқанда, олар кварктардан тұрады, олардың айналдыруы жарты-бүтін мән болып табылады. Екінші жағынан, лептондар өзара әрекеттеспейтін негізгі бөлшектер болып табылады. Лептондардың үш «дәмі» бар: электрондар, мюондар және тау бөлшектер. Әрбір дәм «нөлдік дублет» тұрады, ол жоғарыда аталған бөлшектерден және нейтрино деп аталатын жүзсіз бейтарап бөлшектерден тұрады. Осылайша, электрондық лептон - электрондық және электрон-нейтрино нашар дублетісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көп бөлшекті жүйелерді компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - көп-бөлшекі жүйелердін компьютерлік модельдеу әдістері, мақсаттары мен міндеттері туралы магистранттардың идеяларын қалыптастыру; магистранттарды классикалық және кванттық көп-бөлшекі жүйелерді компьютерлік модельдеудің заманауи әдістерімен таныстыру, көп-бөлшекі жүйелердің физикалық қасиеттері мен сипаттамаларын есептеу қабілетін дамыту; Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. көп бөлшекті жүйенінің қасиеттерін зерттеуде қолданылатын сандық әдістердің негізін түсінеді; 2. көп бөлшекті жүйедегі физикалық процестерді сипаттау үшін негізгі сандық әдістерді қолдана біледі; 3. көп бөлшекті жүйені зерттеуге арналған корлік бағдарламаларды жасап шығару және оларды осы курста қолдануға икемi болады; 4. көп бөлшекті жүйедегі негізгі құбылыстар жайлы және оларды зерттеу әдістері және қолдану шегі туралы түсінікке ие болады; 5. осы пән бойынша әдебиетпен жұмыс істей алады; 6. көп бөлшекті жүйедегі үдерістерді сипаттайтын есептерді сандық шешудің әдістерін біледі. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Плазмадағы әр түрлі процестерді сипаттайтын сызықты емес, дифференциалдық, интегралдық теңдеулерді шешу және талдау үшін теориялық әдістер. Плазмадағы физикалық объектілердің, құбылыстардың, процестердің модельдерін құру. Монте-Карло, молекулалық динамика және квазибөлшектер әдістері. Осы әдістерді нақты есептерде жүзеге асыру. Плазмадағы процесстерді математикалық модельдеудің сандық әдістерімен, әр қайсысының артықшылығы мен кемшілігімен студенттерді таныстыру, сандық әдістерді қолданудың шегін салыстыру және көрсету, плазма физикасындағы есептерді шешу үшін сандық әдістерді қолдану қабілетін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  гравитация және космология саласындағы теориялық зерттеулер мен эксперименттердің нәтижелерін түсіндіру;

 • Код ON2

  алынған эксперименталды мәліметтерді түсіндіру үшін физикалық құбылыстар мен процестердің теориялық моделін қолдану;

 • Код ON3

  гравитация және космология салаларында физикалық құбылыстар мен процестердің ғылыми есептеулерін жүргізу үшін заманауи компьютерлік бағдарламаларды, математикалық аппаратты және сандық әдістерді қолдану;

 • Код ON4

  физикалық жүйелерді сипаттайтын әр түрлі параметрлерге байланысты нәтижелердің салыстырмалы графикалық талдауын жүргізу;

 • Код ON5

  деректерді өңдеудің графикалық нәтижелерін талдау, жүргізілген теориялық есептеулерге, ғылыми зерттеулер мен эксперименттерге сыни талдау жүргізу, жүргізілген жұмыстар бойынша толық есеп құру;

 • Код ON6

  қойылған мақсаттарға қол жеткізу және негізгі міндеттерді іске асыру үшін нақты физикалық проблеманы зерттеу бойынша алынған ғылыми нәтижелерді негіздеу;

 • Код ON7

  оқу материалдарын тиімді көрсетуді ұйымдастыру, тыңдаушылар алдында өзінің кәсіби деңгейін көрсету;

 • Код ON8

  қазіргі заманғы білім беру технологияларын табысты қолдану, байланыс аудиторияларының мүмкіндіктерін талдау;

 • Код ON9

  озық заманауи технологияларды қолдана отырып, оқытудың нәтижелерін бағалау мен талдаудың тиімді әдісін әзірлеу;

 • Код ON10

  білім алушыларды жоғары оқу нәтижелерін алуға бағыттау және ынталандыру;

 • Код ON11

  инновациялық, педагогикалық және білім беру технологияларын, сондай-ақ оқытудың тиімділігі жоғары әдістерін қолдану, олардың нәтижелілігін бағалау;

 • Код ON12

  жоғары оқу орнында оқу үрдісінде кәсіби біліктерді, дағдыларды меңгеру, өз мамандығының маңыздылығын түсіну, тұрақты қызығушылық таныту, даму, қазіргі трендтік оқиғалардан хабардар болу (эксперименттер мен теориялық зерттеулер).

7M05303 Техникалық физика
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M090 Физика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05303 Физика
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M090 Физика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05303 Физика
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M090 Физика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05303 Физика
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M090 Физика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05303 Физика және электроника
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M090 Физика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05303 Физика және астрономия
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M090 Физика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
Top