Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03122 Спорт психологиясы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты спорт психологиясы саласында жоғары білікті мамандарды даярлау. Оқыту спортшыларды (және бапкерлерді) спорттық сайыстарға даярлауды психологиялық сүйемелдеу; жаттығу және сайыс іс-әрекетіндегі күрделі және конфликтілі жағдайларды шешу; бапкерлерді әртүрлі спорт түрлерінде ұжым құру дағдыларына оқыту, жоғары спорттық нәтижелерге жетуге бағытталған мінез-құлықты қалыптастыру бойынша білім береді.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M066 Психология
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда келесі қабілеттерді қалыптастыру: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; - басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; - ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; - басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; - жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; - басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда заманауи психологиядағы әдіснамалық дилеммді шешу, зерттеу мәселелерін түсіну, зерттеу әдістерін, кәсіби әдіснамалық білімдерді қолдану, сыни талдау және түсіну қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - психологиялық ғылымның құрылуының негізгі әдіснамалық заңдылықтарын хабарлау. Тұтас жүйе ретінде адам туралы жүйелі түсінікті білу; - психологияның теориялық аспектілеріне қатысты ғылыми фактілерді салыстыру және сыни бағалау; - көп түрлі ғылыми фактілер, құбылыстар мен процестерге бағытталу. Ғылыми және практикалық іс-әрекетте жүйелі білімді қолдана алу; - тапсырманы орындау кезінде жаңа идеяларды тудыра алу (креативтілік); - психологиялық зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлауда теориялық-әдіснамалық білімдерді қолдану. Пәнді оқу кезінде магистратурадағы психологтардың әдіснамалық дайындығын қамтамасыз ететін өзекті және міндетті талаптары болып табылады. Осы пәнді оқуда келесі аспектілер қарастырылады: психологияның пәні, құрылымы, әдістері және ғылымдар жүйесіндегі орыны, психологиялық білімнің даму тарихындағы негізгі теориялық ағымдар мен бағыттар, психология дамуының әдіснамалық тенденциялары мен заңдылықтары. Міндетті компонент ретінде психологияның мыңдаған жылдар бойы жиналған тәжірибесін қорыта отырып, дамуына жаңа талпыныс береді. Осы пән шеңберінде қазақстандық және шетелдік психологиялық ғылымның мағлұматтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спорт саласындағы ғылыми зерттеулердің тарихы мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: спорт саласындағы ғылыми зерттеулердің әдістемелік негіздері туралы білім беріп, сол білімді іс жүзінде қолдану ілімін қалыптастыру; спорт психологының кәсіби мәдениетін; болашақ кәсіби ісінің маңыздылығына қатысты дүниетанымдық көзқарасын дамыту. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - әлемнің әртүрлі аймақтарында дене шынықтыру және спорттың даму ерекшеліктерін, негізгі кезеңдерін, тарихи шарттарын білу; - спортшылармен жұмыс кезіндегі психологиялық қағидаларды, концепцияларды және бағыттарды бағалау; - тұлғаның негізгі аспектілері туралы білімдерді жинақтай білу және кешенді мәселелерді шешу, спорттық ұйымдардағы мүмкін іс-әрекет бағыттарын анықтау және қамтамасыз ету; - тұлғаның, көзқарастардың, қабылдаудың және атрибуцияның командалық және жеке спорт түрлеріндегі адамның мінез-құлқына ықпалын түсінуді көрсету; - спорттық практикада теориялық концепциялар мен әдіснамалық қағидаларды қолдана білу; - спортшылармен және бапкерлермен жұмыс процесіндегі этикалық нормаларды және өзара қарым-қатынас ережелерін білу. Пән ғылыми зерттеулер әдістемесі, ғылымдар жіктеуі, ғылыми таным әдістерінің негізгі ерекшеліктері бойынша білімді кеңейту мен жүйелеуді қарастырады. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант кәсіби практиканың әртүрлі салаларында типтік міндеттерді шешу үшін қажет категориялар мен әдістер жүйелерін қолданып үйренуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамның жаһандануы жағдайында Қазақстандағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және білім алушының жоспарлау қабілетін қалыптастыру; зерттеу жүргізуде тәжірибелік-эксперименталды жұмысты жобалау. Курсты оқу барысында магистранттердің төмендегідей қабілеттерін қалыптастыру: - педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ҒЗЖ жүргізу және педагогикалық зерттеуді жоспарлау кезінде педагогикалық зерттеудің әдіснамалық аппаратын сипаттау; - кәсіби қызметте ғылыми қызметтің жалпы технологияларын және ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізу әдістерін таңдау және қолдану; - ғылыми-зерттеу жұмысын жобалау; - Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру және ғылымның дамуы жағдайында магистранттың ғылыми-зерттеу және әдіснамалық мәдениетін меңгеру; - мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі ғылым мен білім беру саласындағы әлеуметтік-гуманитарлық жобалар мен бағдарламалардың сараптамасын жүзеге асыру; - ғылым мен ғылыми зерттеулерді дамытудың халықаралық және ұлттық тәжірибесін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Пән жаһандану шарттарына сай Қазақстанда ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен жүргізу; • жоғары оқу орынында зерттеулердің тарихын, заманауи қоғамдағы ғылымның рөлін, қазіргі Қазақстан Республикасындағы ғылымның; • ҚР-да негізгі және бейіндік бағыттағы педагогикалық зерттеу; • ғылыми зерттеудің негізгі әдісі мен әдіснамасын, педагогикалық зерттеудің логикалық құрылымын, ҒЗЖ жүргізу барысындағы ғылыми аппарат пен педагогикалық зерттеуді жоспарлау бағыттарын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиядағы зерттеу әдістері мен эксперимент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда маманның практикалық іс-әрекетіндегі зерттеу жұмысының рөлін түсіну, ғылыми зерттеудің негізгі түсініктерін игеру және бекіту, ғылыми танымның, ізденіс және жинаудың әдістері мен логикасы туралы түсініктер құру, ғылыми ақпараттарлы өңдеу және зерттеу нәтижелерін рәсімдеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - нақты практикалық міндеттерді шешуде теориялық білімдерді қолдану; - зерттеу нысанын анықтау, мақсат қою, зерттеуді орындау жоспарын құру; - ақпараттарды зерттеу және өңдеуді жүзеге асыру; - экперимент және зерттеу нәтижелерін талдау және өңдеу; - қазіргі психологиядағы зерттеу мәселелерін түсіну. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі аспектілерді қарастырады: зерттеу іс-әрекеті мен тәжірибе негіздері, зерттеу және оның адамның тәжірибелік іс-әрекетіндегі рөлі; ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктері; ғылыми танымның әдістерін қолдану; логикалық заңдар мен ережелерді қолдану; ғылыми ақпараттарды жинақтау; негізгі түсініктер; таңдамалы тапсырмаларды шешудің алгоритмі; қорғау құжаттары; халықаралық сертификация, автор құқығын қорғауға жауапкершілік, психологиялық ғылым мен практиканы бағалау үшін этикалық стандарттарды қолдана алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың психологиялық ойлар дамуының теориялық және практикалық негіз білімдерін, психологияның ғылым ретінде оның дамуының әр кезеңінде мәселелерді шешудің негізгі құралын игеру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - психологияның категориялық аппараты құрылуының әдіснамалық, психологиялық және тарихи негіздерін талдау; - теоретиктердің қорытынды көзқарастарын салыстыру, өз позициясын анықтау; - қазіргі психологияның негізгі ұйымдастыру принциптерін, мақсаттарын, міндеттерін, әдіснамалық тәсілдерін жүйелеу; - практикалық іс-әрекетте теориялық білімдерді қолдану; - теориялық еңбектер мен практикалық нәтижелерді талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс магистранттарға пайда болғаннан бүгінгі күнге дейінгі «психология» ғылымы туралы тұтас түсінік қалыптастырады. Курсты оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: ежелгіден қазіргі күнге дейінгі психология ғылымының даму жүйесі; психологияның негізін қалаған ұлы ғалымдардың еңбектері; Қазақстандағы психология ғылымының даму және қалыптасу тарихының ерекшеліктері; психологияның тарихы, философиясы және жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиядағы статистиканың қазіргі әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда негізгі әдіснамалық принциптерді түсіну, психологиялық зерттеуді ұйымдастыру процесінде математикалық моделдеуді қолданудың теориялық түсініктері мен әдістемелік құралдарын, оның нәтижелерін интерпретациялау және өңдеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - зерттеу әдістерді, кәсіби әдіснамалық білімдерді түсіну, сыни талдау және қолдану; - зерттеу мәселелерін түсіну; - психологиядағы зерттеудің практикалық міндеттерінде математикалық моделдеудің әдістерін адекватты қолдану; - мәліметтерді математикалық талдау нәтижелерін дұрыс интерпретациялау; - қазіргі статистика психологиясында әдіснамалық дилеммді анықтау. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: психологиялық зерттеуде статистикалық әдістерді қолдану принциптері; психологиядағы математикалық моделдеудің даму перспективалары мен тенденциялары; дизайн мәселесі және эксперименттік мәліметтерді талдау, мультивариациялық талдау мен көп жақты регрессия ретінде сәйкес айнымалыларды талдау. Оқуда статистикалық өңдеу бағдарламасын белсенді қолдану қарастырылады. Магистранттар психологиялық зерттеудің негізінде жатқан басты этикалық принциптердің түсініктерін меңгереді және оны практикада қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік мінез-құлықты компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда психологиядағы моделдердің маңызды аспектілерін түсіну, әлеуметтік мінез-құлықты талдауда компьютерлік моделдеуді қолдану, әлеуметтік мінез-құлықты компьютерлік моделдеуді нақты түсіну қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - психологиядағы әлеуметтік мінез-құлықты моделдеудің типтерін бөлу; - әлеуметтік мәселелерді талдауда жүйелік және когнитивтік бағыттардың әдістерін игеру; - әлеуметтік процестерді формальды моделдеудің мүмкін әдістерін түсіну, талдау және бағалау; - өзінің кәсіби іс-әрекетінде практикалық қолдануда пәннен алған білімдерінің рөлі мен орны туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Курс әлеуметтік мінез-құлықты компьютерлік моделдеуді нақты түсіндіруге бағытталған. Курс мазмұнын әлеуметтік процестерді моделдеудің негізгі түсініктері мен принциптерін білуді, теориялық және қолданбалы әлеуметтік мәселелерді шешуде моделдеудің әдіснамасын қолдануды көрсетеді. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: психологиядағы, әсіресе әлеуметтік мінез-құлықты моделдеудегі модель типтері, әлеуметтік процестер мен құбылыстарды туындататын әлеуметтік механизмдер, әлеуметтік мәселелерді талдаудың жүйелі және когнитивтік бағыттарының әдістері; әлеуметтік процестерді формалды моделдеудің әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. «Шетел тілі (кәсіби)» пәнінің осы оқу жоспары еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған, себебі шет тілі арқылы болашақ магистр академиялық білімге, жаңа технологияларға және заманауи ақпаратқа қол жеткізеді және сол арқылы табысты кәсіби және ғылыми қызметтің құралы болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жарыстық іс-әрекет психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаттықтырушылық қызметтегі студенттерде спорттық жаттықтырушыда тұлға ретінде көрінетін психолого- педагогикалық талаптар туралы тереңдетілген теориялық білім қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - алынған теоретикалық білімдерді практика жүзінде кәсіби шеберлікке жету үшін пайдалану; - психорегуляция, спорттық психодиагностика әдістерін, спорттық іріктеу психологиясы сұрақтарын пайдалану; - жаттығу және сайыс іс-әрекетінің процессі мен нәтижелерін бағалау; - таңдалған спорт түрі үшін өзекті спортшының күйін басқару технологияларын іріктеу; - тұлғаның жарыстық спорттық іс-әрекетке қосылуға қабілеттілігін және дайындық деңгейін анықтау; - оқу-жаттығу сабақтарын ұйымдастыру мен спортшылардың жарыс іс-әрекетін басқарудың әртүрлі әдістерін, тәсілдерін және формаларын қолдану, оны олардың жас ерекшелік және жаттғушылардың физикалық және техникалық дайындық деңгейін ескере отырып құру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пәнді тәмәмдағанда студенттер психофизиологиялық және психологиялық кәсіби шеберліктің алғышарттарын, спорттық жаттықтырушының кәсіби қызметінің ерекшелігін білетін болады. Студенттер спортшыларға бекітілген жаттықтыру процесінің бөлек кезеңдерінде психологиялық даярлықтың әдістерін қолдану дағдысын меңгеріп, спортшылардың жас ерекшеліктері және біліктілігімен қоса жаттықтырушының жұмысын жоспарлауды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; -  байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорт туралы ғылыми білім жүйесіндегі өзекті мәселелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: спорт және дене мдениеті туралы ғылым мәселесінің қазіргі жағдайын жүйелі түрде ұғындыру, осының негізінде магистрлік дәрежеге сәйкес өзіндік ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне кәсіби дайындау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -дене шынықтыру және спорт саласындағы ғылыми білімдерді пайдалану; - спорт саласындағы едәуір өзекті мәселелерді анықтау және заманауи ғылымның жетістіктерін пайдалана отырып оларды шешу жолдарын табу; - спорттық практиканың мәселелеріне деген өзіндік көзқарасын дәлелдеу; - спорт туралы ғылыми білімдер жүйесіндегі компоненттердің құрылымын және өзара байланысын анықтау; - алдыңғы қатарлы іс-әрекет тәжірибесін, жоғарғы жетістіктер спорты саласындағы ғылыми-әдістемелік және зерттеу тәжірибесін жалпылау және талдау; - спорттық іс-әрекет объектілерінің күйлері мен динамикасын өздігінен талдау; - өзекті мәселелерді анықтау және оларды шешудің нақты міндеттерін қою. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс cтуденттерге спорттағы дене тәрбиесінің тәжірибе мен теориясының жан-жақты білімін ұсынуға бағытталған. Жоғары жетістіктер спортының арнайы теориясы мен технологиясына, дайындық процесін басқару технологиясы мәселелеріне ерекше назар аударылады. Студенттер дене мәдениеті мен спорттың шетелдік жүйелерін білгенін көрсетіп, спорт саласындағы ең өзекті мәселелерді анықтау қабілетіне ие болуы және қазіргі ғылымның жетістіктерін қолдана отырып оларды шешу жолдарын табуы керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорттағы психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлеуметтік ортада спортшының психологиялық контексттегі өмірлік проблемалық жағдайларын сауатты талдауды, «оларды көру», оны шешудің негізгі бағыттарын айқындауға үйрету. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - психологиялық кеңес беру процессіндегі өзара қатынастың этикалық нормалары мен ережелерін білу; - лауазымдық қызмет міндеттері мен спецификацияларды жазу үшін қажет психологиялық дәйектемелерді жасау; - персоналды іріктеу процессіне ықпал ететін кадрлық процесстерді зерттеу және бағалау; іріктеудің әдістері мен қағидаларын дәйекті пайдалану; - білім беру, рекреациялық және бапкерлік іс-әрекеттің өзіндік жобалары мен модельдерін жасау; - спорттық іс-әрекеттің командалық және жеке ерекшеліктерін зерттей білу, спортшылардың психологиялық дайындығын басқарудағы психотехнологияларды құрастыру; - сайысқа дайындық кезіндегі спортшылардың мотивациялық және еріктік сфераларын реттеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Осы курс тәжірибеде спорттағы психологиялық кеңес берудің кіріспесі болып табылады. Курс аясында психологиялық кеңес берудің мақсаты, негізгі түрлері, психолог- кеңес берушіге жүгінудің негізгі себептері қарастырылады. Магистранттар психологиялық кеңес берудің нысандары мен түрлерін және оның спорттық қызмет құрылымындағы рөлі мен орнын білетін болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорттағы психодиагностика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: адамның антропометриялық, физикалық және психикалық сипаттамаларын анықтау үшін заманауи әдістерді пайдалана отырып, таңдалған спорт түрлерінде іріктеу жүйесін және спорттық бағдарлауды жүзеге асыру қабілетін дамыту. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - спортта психодиагностиканы пайдаланудың негізгі бағыттарын білуді көрсету; - мәліметтер жинаудың сапалық және сандық әдістерін қолдану арқылы спортшы тұлғасының когнитивтік және тұлғалық сипаттамаларын бағалаудың мәліметтерін талдау; - спортшының психологиялық портретін құру мақсатында когнитивті және тұлғалық бағалаудың мәліметтерін жинақтау; - нақты тұлғаның немесе спорт командасының психологиялық мәселелерін шешу барысында өз бетімен диагностикалық процедураларды пайдалану; - педагогке, бапкерге, спортшыға ұсыныстар дайындау үшін диагностика нәтижелерін пайдалана білу; - диагностикалық тексеру жүргізу дағдыларына ие болу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Бұл курс педагогикалық практикадағы психологиялық әдістер мен әдістерді қолдану мүмкіндігін дамытуға, диагностикалық процесте алынған нәтижелерді объективті түрде түсіндіруге және талдауға, сондай-ақ педагогтың, жаттықтырушының, спортшының ұсынымдарын дайындау үшін диагностиканың нәтижелерін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Спорттағы өзін-өзі қадағалау психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: спортшылардың психикалық өзін-өзі реттеу әдістерінің психофизиологиялық негіздемесіне қатысты мәселелер бойынша тереңдетілген теориялық білімді қалыптастыру, сондай-ақ спорттың психикалық өзін-өзі реттеу әдістерін және құралдарын пайдаланудың практикалық дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаттығу процессінің психологиялық сүйемелдеуін жүзеге асыру; - психикалық өзіндің реттеу әдісі және оның түрлері туралы негізгі түсініктердің жүйесін білу; - спортта психорегуляция әдістерін тиімді пайдаланудың әдістемелік тәсілдерін қолдану; - дайындық және сайыста өнер көрсету процессінде спортшының психикалық күйлерін басқару; - спорт түрі және жас ерекшеліктерін еске отырып спортшыларды дайындаудың психологиялық бағдарламаларын дайындау; - дене шынықтыру және спорт саласының мекемелерінде алдын алу, диагностикалау, дамыту шараларын жобалау; - кәсіби рефлексия дағдысын қалыптастыру және кәсіби іс-әрекетті ұйымдастыру қабілеті; - дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми-дәлелденген психотехнологияларды ендіру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пәннің мақсаты студенттерді психологиялық әсер ету тетіктері мен әдістерін және спортшының өзін-өзі әрекет етуін талдаудың теориялық тәсілдерімен таныстыру болып табылады. Пәннің теориялық бөлігінде спортшының психикасын реттеу тетіктеріне көп көңіл бөлінеді, ал спорттық тәжірибеде психикалық өзін-өзі реттеуді пайдалануға әдістемелік ұсыныстар беріледі. Тәжірибелік сабақтарда студенттер спортпен психикалық өзін-өзі басқаруды қолдануда білім мен практикалық дағдыларды алады. Спорттағы психикалық өзін-өзі реттеу ұғымы. Психикалық өзін-өзі реттеудің үш деңгейі. Спорттағы психикалық өзін-өзі реттеу әдістерінің классификациясы. Өзін-өзі сендіру өзін-өзі реттеу және қайта қалпына келу құралы ретінде. Өзін-өзі сендірудің психикалық күйді реттеудегі орны. Сендіру қайта қалпына келу процесстерін іске қосу құралы ретінде. Өзіне деген сенімділікті қалыптастыру. Спортшының психикалық күйін реттеуді сайысқа дайындық кезеңдері бойынша жоспарлау. Спортшының психикалық күйін реттеуді дайындық кезеңінде жоспарлау. Спортшының психикалық күйін реттеуді сайыс алды кезеңінде жоспарлау.Спортшының психикалық күйін реттеуді сайыс кезеңінде жоспарлау. Спорттағы сенімді нығайту тренингінің үнтаспалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Спорттағы эмоционалды интеллект психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің өздерінің және басқа адамдардың эмоцияларын түсінуге, басқа адамдардың эмоцияларына әсер етуге және өздерінің эмоциялық жағдайларын басқаруға қабілеттілігін арттыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - адамның басқа адамдармен қатынасына әсер ететін субъективті және объективті факторлардың ықпалын бағалау; - өзінің эмоциялық күйлерін басқару, сонымен қатар өз есте сақтау қабілетін, зейінін, ерік-жігерін дамыту, өзінің және өзгелердің эмоцияларын тану және ажырату; - өзінің табысты эмоционалды өзін-өзі мотивациялау стратегияларын бөліп шығару; - позитивті тұлғааралық қарым-қатынастарды орнату және ұстап тұру; - стрессті тиімді басқару тәсілдерін білу; - спортта пайда болатын конфликтілерді диагностикалау және өткеру; - спортшылармен жұмыс кезіндегі тиімсіздіктің мүмкін себептерін, әр қатысушының потенциалын анықтау және жете түсіну; - өзін, өз сезімдерін, күйлерін, ішкі диалогын басқару. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс спортшылар мен жаттықтырушылардың эмоционалды интеллект деңгейін дамытуға, эмоционалды тұрақтылықты және сайыс кезеңіндегі эмоционалды-ерікті қадағалауды арттыруға, оларда эмоциялық күйзелісті алдын алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Спорттық психофизиология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің психикалық белсенділіктің өзара байланысы туралы презентациясын қалыптастыру, сондай-ақ заманауи психофизиологияда қолданылатын негізгі тәсілдермен танысу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - кәсіби шеберліктің психофизиологиялық алғышарттарын туралы білімді көрсету; - адам психикасына сауықтырушы әсер ететін механизмдерді, дене шынықтырумен айналысудың арнайы ұйымдастырылатын формаларын пайдалану; - жұмысты айналысушылардың біліктілігін және жас ерекшелігін ескере отырып жоспарлау; - психогигиена және стресстік күйлерді алдын алу бойынша шаралар ұйымдастыру; - денсаулықтың психофизиологиялық параметрлерін бағалау әдістерін білу; - спортшылармен жұмыс барысында кәсіби білімдерді, дағдыларды және эмпатияны көрсету. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курстың аясында студенттер жоғары жүйке белсенділігі, мидың функционалдық ұйымы, есте сақтаудың және оқытудың нейрофизиологиялық негіздерімен танысады және дене шынықтырудың арнайы ұйымдастырылған формаларының адам психикасына әсер ететін емдеу механизмдерін біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаттықтырушы жұмысының психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаттықтырушылық қызметтегі студенттерде спорттық жаттықтырушыда тұлға ретінде көрінетін психолого- педагогикалық талаптар туралы тереңдетілген теориялық білім қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - кәсіби шеберліктің психофизиологиялық және психологиялық алғышарттарын білу; - бапкердің спортшымен конструктивті өзара әрекеттестігін ұйымдастыру; - спортшы тұлғасының және спорттық бапкердің кәсіби іс-әрекетінің ерекшеліктерін түсіну; - спорттық бапкердің кәсіби және тұлғалық қасиеттерін зерттеудің әдістерін білу; - жаттығу және сайыс процесстерінің әртүрлі кезеңдеріндегі бапкер жұмысының тиімділігін бағалаудың критерийлерін таба білу; - жаттығу процессінің жеке кезеңдерінде спортшыларды психологиялық дайындыққа эмоционалды қосудың дағдыларына ие болу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пәнді тәмәмдағанда студенттер психофизиологиялық және психологиялық кәсіби шеберліктің алғышарттарын, спорттық жаттықтырушының кәсіби қызметінің ерекшелігін білетін болады. Студенттер спортшыларға бекітілген жаттықтыру процесінің бөлек кезеңдерінде психологиялық даярлықтың әдістерін қолдану дағдысын меңгеріп, спортшылардың жас ерекшеліктері және біліктілігімен қоса жаттықтырушының жұмысын жоспарлауды үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Денсаулықтың психофизиологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: спорттық жаттығулар мен практикалар жиынтығы арқылы магистранттардың психофизиологиялық сауықтыру бағдарламаларын құруға қабілеттілігін қалыптастыру Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - заманауи адамдағы стресстің пайда болу және жүзеге асу ерекшеліктерін білуді көрсету; - әртүрлі жас кезеңдерінде психофизикалық денсаулықтың әлсіреу себептерін түсіну; - спортшылардың күйін психикалық өзін-өзі реттеу бойынша әдістерді пайдаланудың мақсатқа сәйкестігін бағалай білу; - денсаулықты дамыту және басқарудың тәсілдері мен жолдарын анықтай білу; - оқушыларда спортпен айналысу барысында стресске психологиялық төзімділікті қалыптастыру дағдыларына ие болу; - спортшылардың ақыл-ой және физикалық қажуының дамуын алдын алу дағдыларына ие болу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: денсаулық психофизиологиясының теоретикалық негіздері, сауықтыру іс-әрекетінің қағидалары. Ол психофизиология, психикалық іс-әрекеттің нейрофизиологиялық негіздері туралы жалпы түсініктерге ие болуға бағытталған, психикалық денсаулық ұғымын, психофизиологиялық мәдениет негіздерін береді, сауықтырушы теория және практика саласындағы ғылым мен практиканың заманауи жетістіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаттығу және сайысқа түсу процесін сүйемелдеудің әдісі мен ұйымдастыруы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерде спорттағы жаттықтырушылық қызметті жүзеге асыруда білімін, әдістемесін және тәжірибелік технологиясын дамыту, спортшыларда өзін-өзі тәрбиелеу шеберлігі мен дағдыларын және спорттың таңдаған түрімен айналысу процесінде өзін-өзі жетілдіруді қалыптастырады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - спорттық дайындықтың және дене шынықтыру-спорттық іс-әрекеттің әдістері мен технологияларын білу; - спорттағы жаттығу технологиясын және медициналық-биологиялық, психологиялық негіздерін түсіну; - физикалық қасиеттердің дамытудың айрықша тиімді технологиясын таңдай білу, басқа спорт түрлерінің технологияларын таңдалған спорт түріне бейімдеу; - спорттық дайындық жүйесіндегі жоғары білікті спортшылармен жаттығу сабақтарын жүргізу; - спортшыларда таңдалған спорт түрімен айналысу процессінде өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі жетілдіру икемділіктері мен дағдыларын қалыптастыру тәжірибесіне ие болу; - жаттығу және жарыс процесстерінде психорегуляция бойынша сабақтарды жобалай және өткізе білу, спортшылардың психорегуляция әдістерін меңгеру тиімділігін қадағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән дене мәдениеті- спорттық қызметтің және спорттық даярлықтың технологиясын және әдістемесін үйренуге, басқа спорт түрлерінің технологиясын таңдалған спорт түріне бейімдеу үшін физикалық қасиеттерді дамытуға арналған. Курстың аясында студенттер макроциклде, мезоциклде, микробағышта физикалық қасиеттерді дамыту бағдарламаларын қалай жасау керектігін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Спорттық ұйымдардағы психологиялық интервенцияның қағидалары мен әдістерін түсіндіру, спорттық психологтың психологиялық практикасындағы этикалық сұрақтардың шеңберін түсіну, спорт психологиясындағы теоретикалық және практикалық бағыттардың әдіснамалық ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіну

 • Код ON2

  Спорт психологиясын білуді көрсету, спорттық практиканы психологиялық-педагогикалық қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын анықтау, заманауи спорттық психодиагностиканың, өзін-өзі реттеудің және психогигиенаның ғылыми негіздерін талдау

 • Код ON3

  Психологияның әдіснамалық негіздерін, әсіресе психологиялық интервенция, интерпретация және психологиялық есепті құрастыру, психологиядағы этикалық сұрақтарды шешу қағидаларын білуді қолдану, сонымен қатар жаңа білімдерді жинақтауға қабілетті болу

 • Код ON4

  Спорттық ұжымда оңтайлы психологиялық климат орнату бойынша дағдыларды пайдалану

 • Код ON5

  Спортшылар тұлғаларының психологиялық қасиеттері негізінде олардың іс-әрекет нәтижесін өздігінен болжауды жүзеге асыру

 • Код ON6

  Спорттағы психологиялық интервенция және психологиялық практика мәселелерінің гендерлік және мәдени құрамдас бөліктерін қолдану, психологиялық зерттеулердегі кросс-мәдени мәселелерді талдау

 • Код ON7

  Зерттеуші-практик психологтың тұлғалық қасиеттерінің спорттық практикадағы зерттеу нәтижелеріне ықпалының мәнділігін бағалау

 • Код ON8

  Жаттығу және сайыс іс-әрекеті міндеттерін шешу барысында спорттағы психологиялық дайындық әдістерін жүйелу таныстыру және пайдалану

 • Код ON9

  Психологиялық мәліметтерді өңдеуде статистикалық әдістерді анықтау; гипотеза құру және спорттағы психологиялық зерттеу бағдарламасын құру, психологиялық мәліметтерді сипаттауды және интерпретациялауды білу, заманауи психологиялық құралдарды пайдалана отырып, өзіндік ерекше жобалаларды құрастыру және жүзеге асыру

 • Код ON10

  Дәйекті ойлау, аудиторияларға және өзі қызмет ететін мақсаттарға сай кәсіби ақпаратты шығармашылық және тәуелсіз, сауатты және анық форма мен стильдерде құрастыру және сипаттау

 • Код ON11

  Өзінің және әріптестерінің кәсіби іс-әрекеті мен жұмысын сыни бағалау және объективті сипаттау

 • Код ON12

  Жоғары тиімділіктегі кәсіби қарым-қатынас орнату, мамандарға және маман еместерге өз қорытындылары мен білімдерін сауатты және айқын хабарлау

Top