Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01303 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Педагогикалық антропология
  Несиелер: 5

  Бұл курстың негізгі міндеті: білім беру кеңістігі даму кеңістігі, даму тренингтері, әрекет ету саласы, дамудың аспектісінде білім беру нәтижелерін ұсыну талаптары. Педагогикалық антропологияда үш педагогикалық проблема: адамның тәрбиеші мен тәрбиешісі ретінде тану әдісі; адамның қоғамға білім беруі; ер адамның адамға білім беруі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеу мәдениеті
  Несиелер: 4

  Курс білім мен түсініктерді кеңейтеді, педагогикалық мәселе шеңберінде ғылыми зерттеу жүргізу кезінде магистранттарға қажетті білімдерді жетілдіреді. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориялық негіздері заманауи білім беру парадигмасының негізін қалауға мүмкіндік береді. Ғылыми зерттеу процесінің логикасы жасалады. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдістері мен әдістемелері іс жүзінде пысықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік білім беру жүйесіндегі бастауыш білім
  Несиелер: 5

  Курс магистранттарға білім беру жүйесіндегі бастауыш білім беру орны, әлемдік және отандық бастауыш білім беру жүйесінің дамуындағы негізгі проблемалар мен үрдістер туралы ғылыми түсінік береді. Әлемнің жетекші елдерінде бастауыш білім берудің қалыптасу тарихы оқытылады. Жаһандану әлемдік білім беру кеңістігін қалыптастыру факторы ретінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мамандардың педагогикалық пәндерді оқытудың теориясы мен практикасын дамытудың бағыттары мен үрдістері туралы түсініктерін, бастауыш мектептің оқыту әдістемесі курсын құрайтын іс-әрекеттердің негізгі түсініктері мен тәсілдері туралы білімдерін, оқытудың әдістемелік тәсілдері мен технологияларын меңгеруін қалыптастырады. Педагогикалық пәндерді оқытуда заманауи технологиялар қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент/Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара әрекетінің жан-жақты түсінігін қалыптастырады; басқару қызметінің сан алуан түрлерін іске асыру дағдыларын, басқару мен жобалау жүйелерін талдауды әзірлейді/ Пән басқарушылық процесті ұйымдастырудың психологиялық заңдылықтарын және процесс барысында адамдар арасындағы пайда болған қатынастарды зерттеп, реттеуді анықтайды. Басқару жүйесінің жұмыс сапасын тиімді етіп көтеру мақсатында басқарушылық іс-әрекеттің ерекшеліктерін, психологиялық шарттарын талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Пән коммуникативті, когнитивті, ақпараттық, әлеуметтік-мәдени, кәсіби және жалпы мәдени құзыреттілікті кешенді дамытуға, сондай-ақ шетел дереккөздерінен ақпаратты талдау және өңдеу, ғылыми және кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару және шетел тілінде тиімді ауызша және жазбаша коммуникация үшін қажетті арнайы лексиканы меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 4

  Магистранттарда білім берудегі көшбасшылықтың теориясы мен практикасы саласында білім, дағды мен білік жүйесі қалыптасады,педагогикалық және басқару мәдениеті дамиды. Педагогикалық жоғары оқу орны оқытушыларының көшбасшылық әлеуеті практикалық деңгейде зерттеледі. Магистранттар жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде креативті ойлауды және шығармашылықпен қарауды үйренеді;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқытудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Курс мектепте және ЖОО-да оқу-тәрбие үдерісін тиімді жүзеге асыруға дайындығын, педагогикалық қызметте дербестік пен шығармашылық көзқарасты қамтамасыз етеді. Магистранттар кәсіптік оқытудың принциптерін, мазмұны мен әдістерін біледі, жоғары мектепте оқытудың белсенді және интерактивті формалары мен әдістерін қолдануды, Кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру қызметін жүзеге асыруды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте тәрбие ортасын қалыптастыру аспектілері
  Несиелер: 5

  Магистранттар бұрын болған тәрбиелік жүйелерді қазіргі заманмен байланыстыруды; сынып пен мектептің тәрбие жүйесін талдауды жүзеге асыруды; тәрбие жүйесін моделдеуді; сынып пен мектептің тәрбие жүйесі жағдайында тәрбие жұмысының әртүрлі формалары мен әдістерін қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді оқытудың қазіргі тенденциялары
  Несиелер: 5

  Курс магистранттарды математикалық модельдерді құруға, қойылған міндетті шешу үшін қажетті алгоритм немесе оңтайлы математикалық әдісті құруға және таңдауға үйретеді; эксперименталды жұмысты дұрыс жүргізу және есептеу, өлшеу, зерттеу нәтижелеріне математикалық баға беру білігін қалыптастырады; өз білімін жетілдіру қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру сапасын бағалаудың халықаралық жүйеcі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу магистранттарда білім сапасын бағалаудың ұлттық және халықаралық жүйелері туралы; білім берудің аттестациялық және басқару жақтары туралы,білім сапасын бағалаудың әр түрлі бағдарламаларын салыстырмалы талдау тәжірибесін алу үшін жағдай жасау туралы жалпы және ғылыми ақпаратты қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс бастауыш білім беру жүйесін реформалаудың өзекті мәселелерін қарастырады. Магистранттар білім беру жүйесін жаңғыртудың негізгі тұжырымдамаларымен танысады. Қазіргі білім берудегі инновациялық үрдістер қазіргі мұғалімнің инновациялық қызметі контекстінде қарастырылады. Курс жалпы мұғалімнің ғылыми-кәсіби құзыреттілігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық әрекетін қалыптастырудың теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Ұсынылған курс негізінен білім алушылардың интеллектуалдық және танымдық қабілеттерін анықтауға, бастауыш мектепте байқау, психологиялық сипаттамаларды, сөйлеу, есте сақтау, логикалық ойлауды дамытудан бастау керек. Дарынды және қабілетті балалармен жұмыс істеу, оларды анықтау және дамыту бастауыш мектеп мұғалімінің ең маңызды аспектілерінің бірі болуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық зерттеулер саласындағы дәстүрлер мен инновациялар
  Несиелер: 5

  Магистранттар білім берудегі дәстүрлер мен инновациялармен танысады, педагогикалық инновациялардың критерийлерін анықтайды. Курс магистрантта қашықтықтан оқыту қабілетін жаңашылдық ретінде қалыптастырады, педагогикалық қызмет әдістерін қолдану икемділігін қамтамасыз етеді,оның сыни ойлауын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық конфликтология және медиация
  Несиелер: 5

  Курс магистранттарда жанжалдың жалпы теориясы және білім беру саласындағы әр түрлі қақтығыстар туралы, оларды басқару технологиялары туралы құзыреттілікті қалыптастырады. Жанжалдың жалпы теориясы, білім беру саласындағы Басшы тұлғасының конфликтологиялық құзыреттілігі, Медиация жанжалдарды реттеу тәсілі ретінде егжей-тегжейлі қарастырылады. Педагогикалық ұжымдағы қақтығыстарды реттеу тәжірибесіне баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бастауыш білім саласындағы педагогикалық өлшемдер
  Несиелер: 5

  Курс магистранттарда білім сапасын бағалау жүйесінде "мониторинг" және білім беру нәтижелерінің "сапа" түсінігін, педагогикалық өлшеулердің әдістемесі мен әдістемесін қалыптастырады. Магистранттарға тесттерді құрастыру, білім беру нәтижелерін бағалау теориясы мен тәжірибесі ұсынылған. Магистранттар педагогикалық өлшеулерді автоматтандыру мүмкіндіктерін, педагогикалық өлшеулердің менеджмент негіздерін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі: отандық және шетелдік тәжірибе
  Несиелер: 5

  Курс магистранттарда білім сапасын бағалаудың ұлттық және халықаралық жүйелері туралы; білім берудің аттестациялық және басқару жақтары туралы, білім сапасын бағалаудың әр түрлі бағдарламаларын салыстырмалы талдау тәжірибесін алу үшін жағдай жасау туралы жалпы және ғылыми ақпаратты қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазіргі қоғамдағы Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесінің рөлі мен маңызын, оқытудың педагогикалық-психологиялық заңдылықтарын, жоғары мектепте оқытудың әдістемелік жүйесінің ерекшеліктерін білу.

 • Код ON2

  Бастауыш сынып оқушыларын оқыту және тәрбиелеу процесін жобалауда алған теориялық білімді жаратылыстану, әлеуметтік, экономикалық ғылымдар үшін қолдану

 • Код ON3

  Алынған білімді ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды бірегей дамыту және қолдану үшін пайдалану; процестер мен құбылыстарды талдаудың қазіргі тұжырымдамаларын, теориялары мен тәсілдерін сыни талдау.

 • Код ON4

  Жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіру, толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде шешім қабылдау және пікір шығару.

 • Код ON5

  Жоғары мектептің педагогика және психология білімін өзінің педагогикалық қызметінде қолдану және заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; − жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау.

 • Код ON6

  Ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шет тілін кәсіби деңгейде меңгеру

 • Код ON7

  Диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылау.

 • Код ON8

  Білім беру үрдісінде заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе білу және стандартты ғылыми міндеттерді шеше білу.

 • Код ON9

  Шешендік өнер әдістемесін, ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық ресімдеуді білу

 • Код ON10

  Кәсіби педагогикалық қызметінде қажетті білімді жетілдіру және тереңдету.

 • Код ON11

  Ғылыми зерттеулер әдіснамасы саласында, жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында алған теориялық білімдерін қолдану.

 • Код ON12

  Заманауи білім беру технологияларын қолдана білу; кәсіби қызметте ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындау;

Top