Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11113 Мейманхана ісі және мейрамхана бизнес в Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қонақжайлылық индустрия саласындағы әлемдік стандарттарға сәйкес жоғары білікті тәжірибелі-бағдарланған мамандарды дайындау, тәуелсіз сынай ойлауға және ғылымды жетілдіруге және туризм саласындағы жаңа технологияларды дамытуға қатысты мәселелерді шешуге қабілетті, туризм индустриясының өзекті мәселелерін талдауға және кәсіби түрде шешуге, туристік салада тәжірибелік дағдылары бар жұмысты, жан-жақты мәдениеттік, коммуникативтік сондай-ақ жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие, бұл Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағытын іске асырудың бір тармағы болып табылады
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M111 Қызмет көрсету саласы
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Психология жоғары мектепте білім беру процесінің психологиялық-педагогикалық мәнін, ең маңызды теориялық тұжырымдамаларды, эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін, жалпы, әлеуметтік, жас және педагогикалық психологияның негізгі қосымшаларын, қазіргі кезеңде жоғары мектебінің дамыуының негізгі үрдістерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Бұл пән ғылымның қызмет етуi мен ұйымдастырудың теориялық бiлiмдерін және практикалық дағдыларын оқытудан, ғылыми білімнің құрылымын және ғылымдары жіктеуден, философия ғылым негізгі тұжырымдамасынан, ойлау модельдері, бейнелерін және мәнерлерін қалыптастыру тұрғысынан ғылымның тарихын және генезисін, ғылыми және философиялық ойлардын өзара байланысын, тарих және философия ғылымның категориалды-ұғымдық аппаратын, ғылыми танымның нысандары мен әдістерін, ғылымда жүйелік тәсіл әдіснамасының принциптерін, синергетиканың негізгі ұғымдары мен әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың заманауи философиялық проблемаларын оқытудан тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл курс магистранттарды білім беру, оқыту, тәрбиелеудің негізгі заңдарымен таныстырады; оқытудың практикалық тәжірибесін зерттеу және синтездеуді қамтамасыз етеді; жаңа әдістерді, құралдарды, нысандарды, оқыту және білім беру жүйесін дамытуға мүмкіндік береді; білім беру жүйелерінің дамуын және педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін практикада іске асыруды болжауға мүмкіндік береді; теория мен практиканың байланыстарын кеңейтуді қамтамасыз етеді; жаңа оқу жоспары тұжырымдамаларын, стандарттар, оқулықтар мен оқу-әдістемелік материалдарды енгізеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Курс полимәдениетті және мультилингвикалық кеңістігі бойынша жүйелі, әдістемелік, сыни, шығармашылық және т.б. ойлау түрлерін практикалық дағдыларынан тұрады. Мынадай бағыттар жөніндегі деректерді қамтиды: параграфтын құрылымы; дәйексөз алу; сілтемелер; плагиат; идеяларды баяндау мен оны дамыту; эссе түрлері; ойлау; себептерін және салдарын көрсету; салыстыру және қарама-қарсы қою; сенім; эссенің негізгі құрамдас бөлігі ретінде дәлел; графиктердің, кестелердің, диаграммалардың сипаттамасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Маркетингтік коммуникациялар және электрондық коммерция стратегиясы
  Несиелер: 5

  Пән туристік индустриясында маркетингтік және ақпараттық технологиялар, олардың мәні мен құрылымын, болашақ магистрге мамандандырылған бағдарламалық өнімдерді пайдаланудағы білім мен дағдылар жиынтығына кешенді көзқараспен қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәжірибелік шет тілі
  Несиелер: 6

  Пән шет тілін қолданудағы, қазіргі заманғы экономикалық, әлеуметтік, халықаралық жағдайлардың, олардың даму тенденцияларын анықтау жағдайын талдауға тәжірибелік дағдыларды қолданады. Курс ғылыми зерттеулер мен іскерлік қарым-қатынас әдістерін және халықаралық ынтымақтастықты дамытудың дағдыларын меңгеруге, заманауи экономикалық, әлеуметтік және халықаралық жағдайлардың жағдайын маңызды талдау үшін шет тілін пайдалану мүмкіндіктерін бағалауға, олардың даму үрдістерін бағалауға, салыстыру мен анықтауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу әдістемесі және академиялық хат
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеулердің орны мен рөлін, зерттеу жұмыстарының мәнін, оның айырмашылығын, зерттеу қызметіндегі заманауи ақпараттық технологиялар, негізгі зерттеу процедуралары, зерттеу жұмыстарын жүргізу және қорғау негіздерін зерттейді. Академиялық жазудын тұжырымдамасы мен түрлері. Нөлдік емес импакт-факторы бар рецензияланатын журналдарда жариялауға арналған мақалалардың мазмұны мен талдауы зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам ресурстарын басқарудың стратегиялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл курс стратегиялық бизнесті басқару тұрғысынан адам ресурстарын басқарудың тұжырымдамалары, теориялары мен құралдарын білуді қамтамасыз етеді, орта және шағын бизнесті дамытуда туристік мекемелердің перспективалық талдауы, бизнестегі адам ресурстарын басқаруды жетілдіру, кадрларды басқару құралдары мен проблемаларын бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ішкі туризмнің тұрақты дамуын ұйымдастыру мен басқарудыңмәселелерін зерттеудің қазіргі заманғы баптары
  Несиелер: 5

  Ішкі туризмді реттеу саласындағы аймақтық саясатты, туризм саласындағы өндірістік күштердін орналастырудың заңдылықтарын, принциптері мен факторларын, ішкі туризмді дамытудың ресурстық әлеуетін, оны экономикалық бағалауды, ішкі туризмді дамытудың аймақтық бағдарламасын әзірлеу технологиясын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жасыл туризм: жаһандық контекст және ұлттық ерекшелктері
  Несиелер: 5

  Экономикалық туристік саласындағы «жасыл туризм» орны табиғаттың бірегейлігі құндылығы, туризмдегі әлемдік көшбасшылардың тарих пен мәдениет дамуындағы «жасыл туризм» менеджменті пен маркетингінің негіздері, экологиялық туризмнің негіздері, Қазақстанның экотуристік әлеуеті және экотуристік инновациялық процестер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес-ортаның және оның стратегияларын талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курс бизнесті жүргізудің микро деңгейін стратегиялық бизнесті басқару тұрғысынан бағалау тұжырымдары, теориясы мен құралдары туралы білуді қамтамасыз етеді, орта және шағын бизнесті дамытуда туристік мекемелердің перспективалық талдауы немесе қолданыстағы бизнесті жетілдіру, бизнес-жоспарды басқару құралдарын бағалау және оларды елдегі нақты кәсіпорында қолдану білімін береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Демалыс және туризм өнімдерін жылжыту және сату
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттарға бос уақыт пен туризм өнімдерін жылжыту және іске асыру бойынша мәліметтерді зерттеуге, салыстыруға және синтездеуге және туризм және демалыс өнімдерін жылжыту мен сатуды сапалы ұйымдастыруды қамтамасыз етуде басқару тап болатын проблемаларды талдауға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Нарық үрдістерін талдау және туристік өнімді әзірлеу
  Несиелер: 5

  Пәнді зерттеу барысында қаралатын болады: туризмнің нарықтық саясатының тұжырымдамасын және оның негізгі үрдістерін талдау, туристік өнімді әзірлеудің және туризмдегі тұтынушылық сұранысты анықтаудың негізгі құралдары, турөнімді әзірлеудің технологиялық әдістері және турбизнес өнімдерін таратуға және бос уақытты өткізуге әсер ететін факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 3

  Курс оқу сабақтарын өткізу жөніндегі практикалық дағдыларыдан тұрады. Педагогикалық қызметі жүргізудің нормативтік-құқықтық негіздері, оқу пәндерінің бағдарламалары, оқыту нысандары мен әдістері, заманауи білім беру технологиялары, білім алушылардың жеке оқу қызметін ұйымдастыру тәсілдері оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Зерттеу тәжірибесі
  Несиелер: 20

  Зерттеу тəжірибесі магистранттарды заманауи зерттеу əдістері мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, тиісті кəсіптік салада ғылыми-зерттеу жұмыстарына дайындығын дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қорытынды бақылау
  Несиелер: 12

  Магистранттарға арналған қорытынды мемлекеттік емтихан кешенді емтихан тапсыру және магистрлік диссертацияны қорғау түрінде жүргізіледі. Кешенді емтихан оқу процесінде студенттердің алған теориялық және практикалық білім деңгейін анықтауға көмектеседі, оның мазмұны академиялық, әлеуметтік және жеке, кәсіптік құзыреттерді қалыптастыратын магистранттарға қойылатын талаптар деңгейіне сәйкес келеді. Кешенді емтихан бағдарламасы пәнаралық сипатта және тақырыптық бөлімдерді қамтиды. Магистрлік диссертация - нақты ғылыми салалардың нақты мамандықтарының өзекті мәселелерінің бірінің тәуелсіз жалпы зерттеу нәтижелерін ұсынатын соңғы ғылыми жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде тағылымдамадан өту және магистрлік диссертацияны орындау (МҒЗЖ))
  Несиелер: 24

  Ғылыми-зерттеу жұмысы туризм саласындағы ғылыми зерттеу нәтижелерін есеп түрінде ұсынуға мүмкіндік береді, қолданбалы әзірлемелер, баяндамалар, рефераттар, жарияланымдар және көпшілік алдында талқылаулар, зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдауға, бағалауға және салыстыруға мүмкіндік береді және қорытынды жасау, жаңа ғылыми идеяларды жасау, ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, өз білімдері мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа хабарлау; зерттеудің заманауи әдіснамасын таңдау және тиімді пайдалану; таңдап алынған ғылыми әдістердің сапасы мен нәтижелілігін дәлелдей отырып, ақпаратты аналитикалық өңдеу дағдыларын көрсету; патенттік іздеу жүргізу және туризм саласындағы заманауи ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, ғылыми ақпаратты беру тәжірибесін қолдану.

  Семестр 2
 • Код ON1

  РО1- оларда азаматтық сезімін қалыптастыру қамтамасыз ететін мәдени-білім қабылдауын дамытады, жаһандану жағдайында дүниетанымын кеңейтуге қоғамның өміріне белсенді және жауапкершілікпен қатысуға дайындайды; қонақжайлылық индустрия дамуына әсер ететін теориялық және әдістемелік проблемалар жайлы мәліметтерді қорытады; қазіргі заманғы қонақжайлылық индустрия құрамдастарына кешенді талдау және синтезге жүйелі көзқарасы қолданады;

 • Код ON2

  РО2 - әлеуметтік дүниетаным дамытады, соның аясында шағын, ірі топтарда әр түрлі өзара іс-қимылын жүзеге асырылатын тұлғаларды дайындайды; қонақжайлылық индустрия кәсіпорындары қызметінде шешімдерді талдау, игеру және іздеу әдістерін қолданады; туризмді дамытуға ықпал ететін факторлар мен шарттары талдайды; ғылыми құжаттамаларды (баяндамалар, мақалалар, есептер, диссертацияларды, библиография жасауға және және т.б.) жасау және ресімдеу түрінде; шет тілдік-коммуникативтік құзыреттіліктер тәсілдерін көрсетеді;

 • Код ON3

  РО3- эмоциональдық, шығармашылық, әлеуметтік, сөйлеу қасиеттерін қалыптастыратын тұлғалық өзін анықтауды дамытады; туризм және бос уақытын кәсіпорындарын басқару стратегиясын, олардың даму көрсеткіштерін және әлемдік туризм индустриясы дамыуын талдайды; туризм индустриясы зерттеу талдайды және заманауи әдістері мен бағыттарын пайдаланады; шет тілі қазіргі заманғы экономикалық, әлеуметтік жағдайды талдау, бағалау, салыстыру және олардың даму үрдісін анықтау , халықаралық жағдайлардың сынау үшін қолданады; туризмде сақтандыру және қауіпсіздікті, интернет-маркетингті және ғаламдық брондау жүйесін, электрондық коммерция бағдарламалық-ақпараттық мүмкіндігін көрсетеді;

 • Код ON4

  РО4 - жүйелік, әдістемелік, сыни, шығармашылық және т.б. ойлау белсенділігін дамытуды қамтитын когнитивтік белсенділікті дамытады; қонақжайлылық индустрия саласында кәсіби міндеттерді шешу үшін осы заманғы ғылыми әдістері мен технологияларын қолдану мүмкіндігін дәлелдейді; ҚР туризм индустриясын дамыту проблемалары бағалайды; ана және шетел тілдерінде алуан түрлі ақпаратпен жұмыс істеу әдістемесі негізінде ғылыми кәсіби құжаттаманы жасайды және ресімдейді; туризмдегі және қызмет көрсету саласындағы ақпараттық бағдарламалық қамтамасыз ету алуан түрлерінің пайдалану кезінде дағдыларды көрсетеді және қолданады; қонақжайлылық индустрия және бос уақытты кәсіпорындарды басқару жөніндегі әртүрлі стратегияларды салыстырады және талдайды

 • Код ON5

  РО5 - оқытуда субъектілік және дербестік рөлін; түрлі әдістерін пайдалана отырып анықталған бағыттар бойынша туристік нарықты дамыту перспективасын бағалайды; әлемдік, аймақтық және ұлттық деңгейдегі қонақжайлылық индустрия тәжірибесін жүйелейді және қызмет қорытындылайды; көпмәдениетті кеңістік сындарлы өзара іс-қимылды жайылып тәсілдерін игереді; туризм саласындағы ғаламдық брондау жүйелерінің және электрондық коммерция қызметтер мүмкіндіктерін талдайды; туризм саласында туркәсіпорының бәсекеге қабілеттілігін арттыру әдістері мен құралдарын және практикалық экономикалық саясатын іске асыру әдіснамасын бағалайды және талдайды; жобалаудың қазіргі заманғы технологиялар мен әдістерді пайдалана отырып жаңа туристік өнімдер мен қызметтер құру мүмкіндігін талдайды және бағалайды; зерттеу тақырыбы бойынша нақты материал мен статистикалық деректерді өңдейді, қорытады және түсіндіріп береді;

 • Код ON6

  РО6 - интерактивтік топтық ықпалдастық технологияларын, пікірталас ұйымдастыру және т.б. пайдалана отырып оқу процесінде тобтың жұмысын ұйымдастыру тәсілдерін игеру; стратегиялық деңгейде туристік индустриядағы проблемалық жағдайларды әртүрлі үлгілерінің сәйкестендіреді және диагноздайды, олардың алдын алу және оны еңсеру жөнінде шаралар әзірлейді; туризм саласында кәсіби міндеттерді шешу үшін осы заманғы ғылыми әдістері мен технологияларын қолдану мүмкіндігін дәлелдейді; қонақжайлылық индустрия саласында мәдениаралық және халықаралық кәсіби коммуникативтік трансформациялық өзгерістер ерекшеліктерін ашатын мәліметтерді салыстырады және қорытады; электрондық коммерция әлеуетін мүмкіндіктерін пайдалану тұрғысынан және туристік нарықтың жағдай кешенді талдау жүргізеді;

 • Код ON7

  РО7- ақпараттың мазмұны болжайды, алған білімді әдіснамалық тәсілді мазмұны тұрғысынан іске асырады; туризмді дамыту мәселелерін критикалық бағалайды және туристік нарықтың даму перспективаларын бағалау көрсеткіштері бойынша шешім қабылдайды, туристік қызмет стратегиялық және тактикалық жоспарлауды іске асырады; жаңа қызмет әзірлеу алгоритмнің талқыланған негізінде туризм саласындағы жаңа қызмет пайда болуы мен құру процесін сипаттайды және әзірлейді; тұлғаралық және мәдениаралық коммуникацияда отбасылық құндылықтарды, салт-дәстүр, мәдениет және көзқарасын өзара байланысын ашатын фактілерін дәлелдеп және бағалап береді; туристік болашақ электронды коммерция нарығын даму сценарий үлгісі құрады және ұйымдастырады, турқызмет сала кәсіпорындардың ақпараттық жүйелерді оңтайландыру мақсатында ұсынымдар береді

 • Код ON8

  РО8- төңіректегі полимәдени және мультилингвалық кеңістікке қарай құнды қатынастар жүйесін құрады; бағдарламаларды, ұсыныстарды, жобаларды әзірлейді; аймақтағы қалыптасқан саяси социо экономико сипаттағы жағдайларын ескере отырып туризмді дамыту жаңа нарықтық мүмкіндіктер мен бағалайды, кәсіпкерлік-идеяны тұрақты дамуын тұжырымдайды және ұйымдастырады; туризм нарығының инновациялық талдамалы қолданбалы технологиялар тандау немесе берілген өлшемдерге бойынша нәтижелер қорытады және түсіндіріп береді; шет тілінде мақаланы талдау жүргізеді және оның өзге тілдік құралдарын қарама-қарсы қойып өз ойын еркін білдіруге мүмкіндік беретін тиісті көп тақырыптардың мәнін ашады; ішкі нарықта туристік өнімді жылжыту және сату мақсатында ақпараттық технологияны енгізу бойынша ұсынымдар / немесе жоба әзірлейді, туристік объектілерді жобалау негіздеу үшін қабылданатын шешімдердің тиімділігін бағалайды

Top