Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05209 География в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Жертану
  Несиелер: 5

  Курс географиялық қабатты, оның құрылымын және кеңістіктік саралауды, негізгі географиялық құрылымдарды зерттеуді қарастырады. Географиялық қабаттың барлық салалары үшін эволюция, тұтастық, заттар мен энергияның заңдарын, ырғақтығын қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Топография геодезия негіздерімен
  Несиелер: 5

  Топография пәнін геодезия негіздерімен игерудің мақсаты жер бетін зерттеумен және оны жоспарлар мен карталарда бейнелеумен байланысты жұмыстарды ұйымдастыру және техника, әдістер туралы білім негіздерін оқып үйрену болып табылады, сондай-ақ өлшеудің басқа түрлері туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық әлеуметтік және саяси географияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән географиядағы ғылыми бағыт ретінде экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның дамуы мен қалыптасу тарихын, экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның теориясы, концепциясы мен категориясын, шаруашылықтың аумақтық құрылымдарын, экономикалық-әлеуметтік-географиялық зерттеулердің әдістемесі мен әдістерін зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылымдық геология және геологиялық картографиялау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты аймақтық құрылымдарын геологиялық-құрылымдық талдау, геологиялық карталаудың негізгі тәсілдерін меңгеруге бағытталған. Пәннің міндеттері: тау жыныстарының жатуының құрылымдық формаларын, олардың құрылысы мен пайда болуын және өзара қарым-қатынасын зерттеу; геологиялық карталарды, тіліктерді, стратиграфиялық колонкаларды ресімдеуге қойылатын талаптарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Картография және геоақпараттық картографиялау негіздері
  Несиелер: 6

  Топографиялық картографиялау түрлерінің дамуын қазіргі теориялық негіздері, принциптері және, топографиялық түсірілім әдістерін, геодезиялық өлшеу және, жергілікті жерде координата нүктелерін анықтау, теориялық негіздері, карталардағы құбылыстарды, картография және картографиялық бейнелеу тәсілдері жайлы осында баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақтану және жер ресурстары
  Несиелер: 5

  Пән ерекше табиғи-тарихи табиғи дене ретінде топырақ туралы білім алуға бағытталған. Пәннің міндеттері: топырақты қорғау және олардың құнарлылығын арттыру тәсілдерін үйрету, Жерді картографиялау және бағалау, Жер ресурстарын басқару кезінде осы білімдерді шебер және тиімді пайдалануға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Картография
  Несиелер: 6

  Картография ғылымының теориялық негіздері баяндалады, сондай-ақ құрамында маңызды карталар мен атластарды шолу жасалады, әлем туралы білімді шоғырландырады, алынған әдістермен және құралдармен картография туралы мәліметтер және картографиялық модельдеу.Сондай-ақ карталармен жұмыс тәсілдері мен әдістері, жер ресурстары карталарын пайдалану, географиялық ақпараттық жүйелер туралы түсінік. Геоақпараттық картографиялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақ географиясы топырақтану негіздерімен
  Несиелер: 5

  Пән ерекше табиғи дене, топырақ түзілу факторлары, топырақ түзуші процестер, топырақ құрамы мен құрылысы, олардың географиялық таралу заңдылықтары, топырақты қорғаудың негізгі шаралары мен пайдалану мәселелері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геология
  Несиелер: 6

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: Жер туралы жалпы мәліметтер, кристаллография, минералогия және петрография, тектоника. Жер бетінің рельефін анықтайтын жер қыртысының құрамын, құрылысы мен даму заңдылықтарын, геодинамикалық процестерді, эндогенді, экзогенді және техногендік процестерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 6

  Қазақстанның физикалық географиясы-табиғи жағдайлардың ерекшеліктері мен заңдылықтарын және экономикалық-аумақтық кешендерді зерттейтін негізгі курстардың бірі. Курс Қазақстан Республикасының табиғи жағдайларын зерттеу тарихын; геологиялық даму тарихын; рельефтің морфоқұрылымдық элементтерін; климаттың сипаттамалық ерекшеліктерін; гидрографияны; топырақ жамылғысының ерекшеліктерін; негізгі табиғи аймақтарды және физикалық-географиялық аудандастыруды қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геоморфология
  Несиелер: 5

  "Геоморфология" пәні жер бедерін, оның морфологиясы мен морфометриясын, генезисі мен жасын, үрдістерін, динамикасын және жердің қалыптасу тарихын зерттеуге, сондай-ақ ландшафтық дифференциацияның басты факторы ретінде рельефтің рөлін анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геоинформатика
  Несиелер: 5

  Пән географиялық ақпараттық жүйелерді жобалау, құру және пайдалану, ГАЖ-технологиялар туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру, практикалық және ғылыми мақсаттар үшін ГАЖ қолдану салаларын зерттеу бойынша технологияларды зерттеуге бағытталған. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo, ERDAS IMAGINE.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әрекеттесу, адамның қоршаған ортасының қауіпсіздігі, қоршаған орта факторлары және қоршаған орта сапасының жаһандық өзгеруі және олардың салдары туралы білім беру. Сұрақтар: су ресурстарының экологиялық қауіпсіздігі, әуе бассейні, жер ресурстарының сарқылуы, экологиялық тәуекелдер, азық-түлік қауіпсіздігі, адамның қызметімен байланысты табиғи және техногендік апаттар және олардан қорғану жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  ККурс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайындасөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Динамикалық геоморфология
  Несиелер: 5

  Пән жалпы және арнайы білім мен түсініктерді қалыптастыруға бағытталған: әртүрлі тектоникалық, климаттық және ландшафтық жағдайларда жер бедерінің пайда болу және даму үрдістерінің қызметі. Міндеттері: жер бедерінің құрылымын, пайда болуын және эволюциясын анықтайтын геоморфологиялық процестердің алуан түрлілігі туралы түсінік беру; рельеф түзілу процестерінің кеңістіктік-уақыттық арақатынасымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелерін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ландшафттану
  Несиелер: 5

  Осы курс ландшафты-экологиясын ғылыми ойдың зерттеу эволюциясын қарастырады; геосистемалық парадигма аясында ландшафтық ғылымның тұжырымдамалық негіздері; ландшафтық қабықтың иерархиялық құрылымы; ландшафтардың тік және көлденең құрылымы; эволюцияның генезисі, табиғи геосистемалардың жұмыс істеуі және динамикасы; антропогендік ландшафтардың қалыптасуының факторлары мен механизмдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ГАЖ-карталау
  Несиелер: 5

  Пән карталарды жасау және пайдалану үшін ГАЖ-дың нақты функциялары мен әлеуетті мүмкіндіктерін зерттеуге бағытталған. Пәннің міндеттері:студенттерге геоақпараттық картографиялау саласында жүйелі білім қалыптастыру; картографиялық ақпаратты алудың және ұйымдастырудың негізгі тәсілдері туралы түсінік беру; геоақпараттық картографиялау әдістерін зерттеу. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo, ERDAS IMAGINE.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гидрология
  Несиелер: 5

  Гидрология пәні табиғаттағы суларды, олардағы құбылыстар мен процестер, олардағы дамитын заңдылықтарды, жер бетіндегі судың таралуын реттейтін заңдылықтарын, сондай-ақ олардың сандық өзгерістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гидрология гидрологиялық картографиялау негіздерімен
  Несиелер: 5

  "Гидрология гидрологиялық картографиялау негіздерімен" пәні студенттерді гидрология саласындағы ғылыми білімнің негізі, құрлықтың ең маңызды су объектілерінің бірі ретінде таныстырады. Міндеттері: 1) өзендер мен олардың бассейндерінде болатын гидрологиялық процестердің жалпы және маңызды заңдылықтары туралы түсінік беру; 2) гидрологиялық картографиялау негіздерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Табиғи ортаның геоэкологиялық мониторингі
  Несиелер: 6

  Курс: мониторинг түрлерінің құрылымы мен жіктелуін, жеке ортаны бағалау критерийлерін, сондай-ақ экономикалық дамудың әртүрлі түрлері бойынша мониторингті ұйымдастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геоэкология қоршаған ортаны қорғау негіздерімен
  Несиелер: 6

  Пән қоғам мен табиғи орта арасындағы қарым-қатынасты зерттейді; қазіргі геоэкологияның негізгі геоэкологиялық мәселелерін зерттейді (геохимиялық, геофизикалық, гидрологиялық, инженерлік-геологиялық және т.б. аспектілер); табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың әдіснамалық негіздерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Метеорология климатология негіздерімен
  Несиелер: 5

  Пән атмосфера және онда болып жатқан физикалық және химиялық үрдістер туралы негізгі білім алуға, біздің ғаламшарымыздың ауа райы мен климатын қалыптастыратын; Жер климатының тарихы бойында табиғи ауытқуын және қалыптасуын анықтайтын астрономиялық, геофизикалық және географиялық факторларды, қазіргі кезеңдегі антропогендік факторлардың рөлін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 8

  «Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы» Жер шарындағы табиғат жағдайларының заңдылықтары мен ерекшеліктерін және табиғаттың біртұтастығын қарастыратын сұрақтар мен оның дифференциациялық факторларын зерттейтін маңызды курс болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Географияда ГАЖ-ды қолдану
  Несиелер: 6

  Пән барлық мүмкін болатын ғылыми және практикалық есептерді шешуде ГАЖ қолдануға, ГАЖ-талдау және кез келген географиялық жағдайларды модельдеуге, қоршаған ортада болып жатқан процестерді басқаруға және болжамдарды құрастыруға арналған. "ГАЖ географияда қолдану" пәні Жер туралы ғылымды зерттейтін барлық табиғи, қоғамдық және табиғи-қоғамдық объектілер мен құбылыстарды зерттеуге бағытталған.Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo, ERDAS IMAGINE.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Географиядағы ГАЖ технологиялары
  Несиелер: 6

  Пән ақпаратты өңдеуге арналған есептеуіш техниканың заманауи құралдарын қолдана отырып, осындай үрдістер мен әдістерді жүзеге асырудың жаңа тәсілдерін, процестерді, іздеу, жинау, сақтау, өңдеу, ұсыну, географиялық ақпаратты тарату әдістерін оқытады.Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo, ERDAS IMAGINE.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климатология метеорология негіздерімен
  Несиелер: 5

  Пән атмосфера туралы жалпы мәліметтерді, термиялық режимнің ерекшеліктерін және ылғалдану шарттарын, циркуляциялық жүйелерді, климаттық жүйелерді, климаттың жіктелуін, климаттың географиясын, климаттың өзгеру механизмдерін және болжамдарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  ҚР-ның экономикалық және әлеуметтік географиясы-бұл шаруашылықтың орналасуы мен дамуын, адамдардың қоныстануын, олардың еліміздің әртүрлі аудандарында табиғи жағдайлар мен ресурстарды пайдалануын зерттейтін қоғамдық ғылым. Адамдардың өмір сүру жағдайларын және Қазақстан экономикасының алуан түрлілігін білу, оның әлемдегі орны мен рөлін, даму перспективаларын және өткен Тәуелсіз мемлекеттің алдында тұрған ауқымды міндеттерді дұрыс түсінуін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биогеография
  Несиелер: 5

  Әлемдегі тірі ағзалардың таралуының негізгі заңдылықтарын зерттеу, биомалардың, флористік және фаунистік патшалықтардың тән ерекшеліктерін анықтау. Аудан туралы идеяларды қалыптастыру, оның құрылымы, динамикасы, түрлері. Геоботаникалық және зоогеографиялық аймақтарды бөлу принциптеріне кіріспе. Биомның жүйелі құрамының ерекшеліктерін зерттеу, оларға антропогендік әсер ету және қорғау мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Топонимика негіздері
  Несиелер: 5

  Топонимика – географиялық атауларды зерттеу. Олардың шығу тегін, қазіргі кездегі жағдайы, мағынасы, лексикалық құрамы, бір тілден екінші тілге аудару кезіндегі берілу ерекшелігін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғатты пайдаланудың негіздері
  Несиелер: 5

  «Табиғатты пайдалану негіздері» пәні табиғи-аумақтық жүйелердің қызметінің жалпы қағидаларын зерделеуге және табиғат пен оның ресурстарын тікелей пайдаланумен не оның әсер етуімен байланысты адамның қызметін жүзеге асыруға бағытталған. Пән табиғатты пайдаланудың жалпы түсініктері мен заңдарымен, қоғам дамуының әр түрлі кезеңдеріндегі адам мен табиғаттың өзара әрекеттестігінің ерекшеліктерімен, табиғатты пайдаланудың аймақтық және салалық аспектілерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физика-географиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  «Физикалық-географиялық зерттеу әдістері» пәні ғылыми географиялық зерттеулер әдістемесі мен әдіснамасының жалпы мәселелерін ашады; кешенді физикалық-географиялық зерттеулер әдістерімен және заманауи географияның ақпараттық базасымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектептегі географиялық білімнің құрылымы мен мазмұны қарастырылады. «География» пәнін әртүрлі сыныптарда оқытудың ерекшеліктері: әдістері, формалары, оқу құралдары және заманауи педагогикалық технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдік географиясы биогеография негіздерімен
  Несиелер: 5

  Жер шарындағы өсімдіктердің таралу ерекшеліктері және оның әртүрлілігі туралы студенттердің идеяларын қалыптастыру; өсімдік аудандарын ботаникалық-географиялық зерттеу. Өсімдіктер дүниесінің пайда болуы, дамуы және қалыптасуы; жер бетіндегі өсімдік жамылғысының бөліну ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аймақтық топонимика негіздері
  Несиелер: 5

  Барлау және ғылыми-барлау жұмыстарын зерттеу, тарихи атауларды, географиялық, әкімшілік-аумақтық объектілерді, елді мекендердің атауларын ауыстыру фактілерін анықтау және тіркеу. Әр түрлі объектілердің кеңістіктік орналасуын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғатты тиімді пайдаланудың негіздері
  Несиелер: 5

  "Табиғатты тиімді пайдаланудың негіздері"пәні табиғи және табиғи-антропогендік жүйелердің қызметінің жалпы принциптерін, табиғат пен оның ресурстарын тікелей пайдаланумен немесе оның әсер етуімен байланысты адам қызметін жүзеге асыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дүние жүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қоғамның аумақтық-уақытша ұйымдастырылуын зерттеудің теориялық, әдістемелік және әдіснамалық негіздерін қалыптастыру болып табылады: ойкуменаның даму заңдылықтары туралы жүйелендірілген тұтас түсінік құру үшін әлеуметтік-экономикалық географияның негізгі категорияларын, процестерін, құбылыстарын және феномендерін игеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы географиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән географиялық зерттеулердің әртүрлі әдістерімен таныстырады. Бұл пән жаңа геоақпараттық технологиялар мен геоақпараттық картографиялау әдістерінің негізгі міндеттерін шешу үшін қоғам мен табиғатқа кешенді көзқарас қалыптастыруға, сондай-ақ табиғат, қоғам және олардың өзара іс-қимылы туралы геоақпаратты алуға ықпал ететін білім беруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Географияны оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Географияны оқыту әдістемесі, оқу үдерісінде инновациялық оқыту моделдерін енгізу, мектеп географиясында қолданылатын ақпараттық және коммуникациялық технологиялар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР геосаясат және геоэкономика негіздері
  Несиелер: 5

  "Геоэкономика және геосаясат негіздері" пәні кеңістіктік факторлардың саяси шешімдерге және саясат саласындағы қарым-қатынастарға әсерін талдауға, сондай-ақ саяси жағдайдың қоршаған ортаға әсерін талдауға бағытталған. Геоэкономика халықаралық экономикалық қатынастардың трансформациясын, әлемдік шаруашылық интеграциясын және жаһандану факторларының әсерінен шаруашылық жүргізудің бәсекеге қабілетті өңірлік жағдайларын құруды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғарыштық түсірілімдерді дешифрлеу негіздері
  Несиелер: 6

  Қашықтықтан зондтау деректерін жинау және өңдеудің автоматтандырылған жүйелерінің ағымдағы деңгейін көрсететін тұтас білімді қалыптастыру; қашықтан зондтау жүйелерін дамытудың негізгі бағыттарын және осы жүйелерді пайдалану перспективаларын түсіндіруге; әр түрлі зерттеу жүйелерімен алынған фотограмметриялық деректерді өңдеу әдістерін дамытудың негізгі бағыттарын қарастыру; қашықтықтан зондтаудың және фотограмметрияның ағымдағы жай-күйінің тұтас көрінісін қалыптастырады.Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo, MATLAB, ERDAS IMAGINE, ENVI.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоэкологиялық зерттеулерде ГАЖ-ды қолдану
  Несиелер: 6

  Түрлі ғылыми және практикалық мәселелерді шешуде ГАЖ-ны қолдану. ГАЖ-ды талдау және кез-келген географиялық жағдайды модельдеу, қоршаған ортаға түсетін процестерді болжау және басқару. Жер туралы ғылымдармен зерттелетін табиғи, әлеуметтік және табиғи-әлеуметтік объектілер мен құбылыстарды зерттеу үшін ГАЖ-ны пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоэкологиялық нормалау және сараптама
  Несиелер: 6

  Пән ҚР экологиялық кодексін, қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормалар мен халықаралық стандарттарды, қоршаған ортаны қорғау саласындағы МЖМБС және ГОСТ-ты, тауарлардың экологиялық таңбалануын, қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі заңнамалық құжаттар мен конвенцияларды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ТМД-нің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
  Несиелер: 5

  Курстың бұл құрылымы елдердің экономикалық және географиялық зерттеу бағдарламаларын құрудың негізгі ұғымдарын толық көрсетеді. Қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі мәселелерін анықтау арқылы посткеңестік кеңістіктегі елдердің экономикасы мен халықты аумақтық ұйымдастырудың негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы жалпы және арнайы білімді алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризм географиясы
  Несиелер: 5

  «Туризм географиясы» пәннің зерттеу негізгі нысандары туристік және халықаралық туризм, логистика, халықаралық туристік саяхат, технология, клиенттерге қызмет көрсету және қолдау қызметкерлердің рекреациялық ресурстар осындай сапарлар болып табылады. Туристік индустрияда туристік қызметтерді өндіру процесінде туындайтын және дамытатын қарым-қатынастар - халықаралық туризмге байланысты қызметті ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жерді қашықтықтан зондтау негіздері
  Несиелер: 6

  Информатика, компьютерлік және мультимедиалық технологиялар, бағдарламалық қамтамасыз ету құралдары, компьютерлік желілерде жұмыс істеу әдістері, деректер базаларын құру және бейнелерді картаға түсіру, іздеу және өңдеу, ғаламдық позициялау құралдарын иелену үшін ғаламтордың ресурстарын пайдалану мүмкіндігін меңгеру; жаңа типтегі бейнелерді өңдеуге арналған компьютерлік технологияға негізделген аэроғарыштық карталарды жасау және модельдеу әдістері. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo, MATLAB, ERDAS IMAGINE, ENVI.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістің техникалық экономикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты - Қазақстан Республикасы территориясында шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру мәселелеріне қатысты заманауи өндірістік және ауылшаруашылық өндірісін ұйымдастырудың теориялық және практикалық мәселелерін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықтар географиясы демография негіздерімен
  Несиелер: 5

  Демография, демогеография негіздері, дүние жүзі халқының ұдайы өсу типтері, халықтың құрамы және құрылымы, халықтың орналасуы және көші-қон ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық туризм географиясы
  Несиелер: 5

  Халықаралық және отандық туризм дамып, негізгі туристік ағымдардың қалыптасуы және туризмді дамытудың континентальдық, ұлттық және аймақтық ерекшеліктері талданып жатқан жеке елдер мен аймақтардың рекреациялық ресурстарының сипаттамасын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоэкологиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  "Геоэкологиялық зерттеу әдістері" курсында географиялық ортаны және оның табиғи, табиғи-антропогендік және әлеуметтік-экономикалық аумақтық геожүйелерді тиімді пайдалану және қоғамның қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін оңтайландыру мақсатында зерттеу әдістері қарастырылады. Курстың негізгі міндеттерінің бірі-географ мамандығының студенттеріне физикалық-геоэкологиялық және экономикалық-геоэкологиялық бағыттарды қоса алғанда, геоэкологиялық зерттеулерді ұйымдастыру тәртібі, әдістері мен тәсілдері туралы қажетті білімді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғатты пайдалануда ГАЖ-ды қолдану
  Несиелер: 6

  «Табиғатты пайдалануда ГАЖ қолдану» пәні геоақпараттық жүйелер саласындағы негізгі ұғымдық аппаратты оқытуға, экология және табиғатты пайдалану саласында геоақпараттық жүйелерді құру және қолдану бойынша кәсіби қызмет үшін қажетті негізгі білімді, іскерлікті және дағдыларды алуға, ГАЖ заманауи құралдарын және кеңістіктік ақпаратты талдау әдістерін меңгеру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  АКТ саласындағы дағдылар мен бизнесті ұйымдастыруды мемлекеттік және шет тілдерінде игере білу

 • Код ON2

  Has ICT and business organization skills in the state and foreign languages

 • Код ON3

  Философиялық және тарихи мазмұнды мәтіндерді талқылау әдістерімен және пікірталастарды қолдана отырып, талдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыруға және жеке тұлғаның жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсете білу

 • Код ON5

  Қоғамдық қауіпсіздік әдістерін қолдана білу

 • Код ON6

  Географиялық ғылымның негізгі ұғымдары, терминдері мен категориялары бойынша ақпаратты меңгеру және табиғи кешендердегі табиғи компоненттердің, құбылыстар мен процестердің өзара байланысын аша білу.

 • Код ON7

  Әлеуметтік - экономикалық және саяси географияны, жергілікті, аймақтық деңгейде қоғам өмірін ұйымдастырудың кеңістіктік шаруашылық құрылымдары мен аумақтық формаларының қалыптасу заңдылықтарын түсіну және білу.

 • Код ON8

  Картографиялық және топографиялық білімді көрсету, қазіргі заманғы картографиялық қорларда бағдарлау және олардан қажетті ақпарат алу.

 • Код ON9

  Нақты практикалық міндеттерді шешуде географиялық жүйелердің динамикасын зерттеу үшін заманауи тәсілдер мен технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологияларды қолдануға дайын болу.

 • Код ON10

  Геология және топырақтану негіздерінен жалпы білімді игерген, сонымен қатар далалық географиялық зерттеулерді жүргізуге дағдыларды меңгеру.

 • Код ON11

  Географиялық қабықта болатын гидрологиялық және метеорологиялық процестердің қалыптасу заңдылықтары бойынша іргелі және практикалық білімді меңгеру.

 • Код ON12

  Әлемнің флорасы мен фаунасының маңызды аймақтық-аймақтық ерекшеліктерін талдау.

 • Код ON13

  Білім беру мекемелерінде географиялық зерттеулер мен әдістердің қазіргі инновациялық әдістерін қолдануға дайын болу.

 • Код ON14

  Қазіргі кезеңдегі табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының ерекшеліктерін; геосфералық қабықтарға антропогендік әсер ету ерекшеліктерін; табиғи ресурстарды бағалауды және жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлердегі табиғат пайдаланудың жай-күйін көрсететін статистикалық және картографиялық материалдарды талдау, салалық табиғат пайдалану проблемаларын тұжырымдау.

 • Код ON15

  Әлеуметтік-экономикалық география, туризм және топонимика саласындағы іргелі білімі мен дағдыларын көрсете алу.

Top