Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03103 Психология в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - практикалық психологиялық бағыттағы жоғары білікті магистрлерді дайындау; - психология саласында жоғары білікті магистр-зерттеушілерді дайындау; - әлем бейнесін тұтас қабылдауды қамтамасыз ететін психология саласындағы мол құнды және сапалы кәсіби теориялық және практикалық білімді магистранттарды дайындау; - магистранттарды психологияның әдіснамалық және практикалық мәселелерін шешуде кәсіби және ғылыми қызметке дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M066 Психология
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Ұйымдағы адами ресурстарды басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  «Ұйымдағы адами ресурстарды басқару психологиясы» пәнін оқу қазіргі ұйымның басқару жүйесіндегі адам факторының рөлін ашуға және түсінуге арналған. Пәнді оқу барысында адам ресурстарын басқарудың түсінігі мен мәні, негізгі тұжырымдамалар, персоналды басқарудың әдістемесі мен құралдары оқытылады..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сараптамалық және аналитикалық зерттеулердің мәселелері
  Несиелер: 4

  «Сараптамалық және аналитикалық зерттеулердің мәселелері» пәні психологияға қатысты түрлі салаларда аналитикалық және сараптамалық зерттеулер саласының проблемалық өрісін және шешімдерді қалыптастырады. Магистранттар аналитикалық және сараптамалық қызметтің мазмұнын біледі, зерттеу бағдарламаларын құрастыра алып және оларды жүзеге асыра алатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұйымдағы мониторингтік зерттеулер
  Несиелер: 4

  «Ұйымдардағы мониторингтік зерттеулер» пәні ұйымдар үшін мониторингтік зерттеулер саласында проблемалық өрісті және шешімдерді қалыптастырады. Магистранттар мониторингтік зерттеу қызметінің мазмұнын біліп, зерттеу бағдарламаларын құрастыра алып және оларды ұйымдар үшін жүзеге асыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық эксперименттің теориясы және практикасы
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық экспериментті қолдану туралы білімді қалыптастырады. Магистранттар психологиялық эксперименттің ерекшелігі мен мазмұнын, экспериментті ұйымдастыру және өткізу стратегиясын, сондай-ақ танымал психологиялық эксперименттерді біледі. Курс барысында магистранттар диссертациялық зерттеудің құрылымын, моделін, гипотезасын, эксперимент бағдарламасын өз бетінше құрастыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  «Менеджмент» пәні күрделі өзгермелі ортада жұмыс істейтін қазіргі ұйымды тиімді басқару әдістемесін, принциптерін және әдістемесін қарастырады. Магистранттарда бұл пәнді оқу ғылыми ойлауды, басқару қызметінің дағдыларын, практикалық қызмет саласында басқару шешімдерін қабылдай білуді дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу әдістері мен психологиядағы тәжірибе
  Несиелер: 5

  Психология ғылымдарының магистрлерін дайындау жүйесінде «Зерттеу әдістері мен психологиядағы тәжірибе» курсы психологиядағы теориялық және эмпирикалық білімнің өзара байланысы туралы және психологиядағы экспериментатор қызметінің ерекшелігі туралы түсінікті қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эмпирикалық зерттеудің теориясы және практикасы
  Несиелер: 5

  Пән эмпирикалық зерттеулер модельдерін қолдану туралы білімді қалыптастырады. Магистранттар эмпирикалық зерттеудің ерекшелігі мен мазмұнын, эмпирикалық зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу стратегиясын біледі, APA баптарының негізінде өзекті зерттеулерді талдайды. Курс барысында магистранттар диссертациялық жұмыстың құрылымын, моделін, гипотезасын, эмпирикалық зерттеу бағдарламасын өз бетінше құрастыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кадрлық қызметтер жұмысының құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  «Кадрлық қызметтер жұмысының заңдық негіздері» пәні заңтану мен кадрлық менеджменттің түйіскен жерінде орналасқан. Осы саладағы құзыреттердің болуы мамандарға кадр бөлімшесін тиімді басқаруға, сондай-ақ оның қызметінің кадрлық бағыты бойынша ұйымды тиімді басқаруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  1. Қазіргі психология ғылымдағы негізгі теориялық-әдіснамалық зерттеулердің бағыттарын; психологиядағы математикалық талдау әдістерін пайдалана отырып, қазіргі психологиядағы зерттеулерді құрудың негізгі іргелі тәсілдерін білу мен түсініктерін көрсету.

 • Код ON2

  2. Әртүрлі саладағы ұйымдарда психолог қызметінің ерекшеліктерін; психологиялық қызметте пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен санаттардың ерекшеліктерін білу мен түсінтерін көрсету.

 • Код ON3

  3. Бизнестің ішкі және сыртқы ортасына бағдарлана отырып, кәсіпорындардың ұйымдық құрылымдарын талдауда неғұрлым тиімді құрылым құру жөнінде ұсынымдар жасау үшін өз білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, зерттелетін саладағы проблемаларды шешу және дәлелдерді қалыптастыру.

 • Код ON4

  4.Бизнес-қызметті жүргізу саласындағы мәселелерді шешу үшін; бизнесте жеке тұлғаның дамуы және өзін-өзі анықтау мехенизімдерін, сондай-ақ теориялық және эмпирикалық зерттеулерді әзірлеуде өз білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, зерттелетін саладағы проблемаларды шешу және дәлелдерді қалыптастыру.

 • Код ON5

  5. Психологиялық кеңес беруде клиенттің шағымдарын талдауда; бизнес-ортада адамдардың мінез-құлқын талдау және болжау кезінде; басқарушылық шешімдерді қабылдауда басшының қызметін талдау кезінде; оқытудың әдістемелік модельдерін, әдістемелерін, технологиялары мен тәсілдерін әзірлеу және іске асыру кезінде; білім беру процесінде пайдалану нәтижелерін талдау үшін әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар жасау үшін ақпаратты жинау және түсіндіру.

 • Код ON6

  6. Оқылатын тілдің нормаларына сәйкес дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу тәртібін жоспарлау, және күнделікті кәсіби қарым-қатынас жағдайларына қажетті ақпараттар, идеялар, проблемалар мен шешімдер туралы хабарлау.

 • Код ON7

  7. Зерттелетін салада қосымша білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын қалыптастыру.

 • Код ON8

  8. Бизнес субъектілерін қолдау және психологиялық көмек көрсетуде, тұлғалық ерекшеліктерді диагностикалау әдістерін меңгеру үшін; бизнес-ұйымды дамыту және диагностикалау әдістерін меңгеру үшін; деректерді талдауды ескере отырып, қазіргі заманғы зерттеулерді ұйымдастыру үшін; сұрақтар мен мәселелерді шешу кезінде ғылыми зерттеу және эксперименттеу әдістемесін меңгеру үшін, өзбетілік жұмысты жүзеге асыру үшін зерттелетін салада қосымша білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын қалыптастыру.

Top