Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05303 Физика және электроника в Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Магистрлік бағдарламаның мақсаты қазіргі ғылыми және практикалық физикалық есептерді тұжырымдап шеше білу, нәтижелерді сын тұрғысынан пайымдау, жоғары оқу орындарында физиканы оқытуға ықпал ететін кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейін қалыптастыру; еңбек нарығындағы кәсіби ұтқырлықты қамтамасыз ететін ғылым тоғысындағы іргелі білімді меңгеру және одан әрі білім алуды жалғастыру мүмкіндігін алу болып табылады
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M090 Физика
 • ЖОО-да білім берудегі жаңа оқыту технологиялары\\
  Несиелер: 8

  білім берудегі технологиялық тәсілдің негізгі теориялық ережелері; педагогикалық технологиялардың жіктелуі; оқыту технологияларын қолдану кезінде аудиторияда жұмысты ұйымдастырудың ерекшеліктері; білім берудің қазіргі заманғы технологияларын қолдану үдерісінде педагог пен оқушылардың өзара іс-қимылының ерекшеліктері; білім берудің көптеген нәтижелі технологияларын қолданудың негізгі ережелері мен саласы қаралды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физиканы оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 8

  Пәннің мақсаты магистранттарды оқытудың инновациялық технологияларын игерту, мемлекеттік тапсырысқа және қазіргі қоғамның талаптарына сәйкес болатын білім беру әсерлерінің пайда болуына ықпал ету және магистранттарды өз қызметінде заманауи инновациялық технологиялардың ең тиімді түрлерін шығармашылықпен қолдана алатын дәрежеге жеткізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар заманауи инновациялық педагогикалық әдістер негізінде арнайы пәндер бойынша ЖОО-да топтық сабақтар өткізуге мүмкіндік беретін білім, іскерліктер мен дағдылар қалыптастыру; оқу бағдарламаларын әзірлеуге қатысу және ЖОО-ның негізгі білім беру бағдарламаларының жекелеген пәндері үшін тиісті әдістемелік қамтамасыз ету, студенттік топтардың ғылыми жұмысына басшылық ету және тьютор функцияларын орындау қызметеріне дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылыми танымның мәнін және ғылымның басқа мәдениет салаларымен арақатынасын айқын және мағыналы түсіну, қазіргі ғылымның философиялық бейнесін жасауда, зерттеудің нақты саласында, магистранттардың коммуникативтік және кәсіби компе-тенцияларын пайдалану үшін әр түрлі ғылым материалдарын дайындау, магистранттардың сөз қорын жетілдіруге, грамматикалық және теориялық материалдарды зерделеуге машықтандыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны келесі сұрақтарды қамтиды: басқару психологиясы негізінде жатқан психологиялық теориялар; тұлға мен басшы қызметін талдау және түзету әдістері; басқару қызметін құрудың теориялық негіздері; басқарудың қазіргі психологиясындағы көшбасшылық және басшылық теориясы; басқару қызметінің психологиялық ерекшеліктері; басқару шешімін қабылдаудың психологиялық аспектілері; орындаушылық қызметтің психологиялық аспектілері, мұғалімнің психологиялық құзыреттілігіндегі (МПҚ) қақтығыстардың негізгі түрлері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты шет тілін шетел серіктестерімен қарым-қатынас кезінде кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешуде қажетті талапты деңгейде меңгерту, коммуникативтік құзыреттіліктің жеткілікті деңгейін жетілдіру, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастың жалпы стандартты жағдайларында серіктесінің пікірін және кәсіби бағыттағы мәтіндердегі қажетті ақпаратты толық және нақты түсіну мүмкіндігін қамтамасыз ету

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қатты дененің электромагниттік қасиеттері
  Несиелер: 5

  қатты денелер құрылымының сұрақтары, Кристаллография элементтері, физикалық статистика элементтері, қатты денелердің аймақтық теориясы, қатты денелердің электрлік қасиеттері, жартылай өткізгіштер,қатты денелердің магниттік қасиеттері қаралды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи физиканың негізгі принциптері
  Несиелер: 5

  Пәннің міндеттері: магистранттардың заманауи физикадағы таным принциптері жөніндегі түсінігін кеңейту және тереңдету; бүгінгі таңда жаратылыстану ғылымы фокусталатын мәселелердің іргелі сипатын ашу; іргелі және қолданбалы радиоэлектроникада, оптотехникада, фотоникада инновациялық қызметтің әдіснамалық негізіне қызығушылығын ынталандыру; магистранттың дүниетанымының рационалистік көзқарасын нығайту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Теориялық физиканың арнайы тараулары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ғылыми мәселелерді талдаудың теориялық физикасы әдістерімен, Теориялық физиканың негізгі принциптерімен танысу болып табылады. Нақты жүйелер мен процестердің математикалық модельдерін құру үшін негіз болатын нақты физикалық модельдерді таңдау білігін қалыптастыру; физикалық-механикалық жүйелер мен процестердің мінез-құлқын сипаттау үшін жаңа модельдерді түрлендіру және құру дағдысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эксперименттік физика
  Несиелер: 5

  Онда физиканың әр түрлі саласындағы ең өзекті ғылыми мәселелер мен зерттеулер қарастырылады, қазіргі заманғы физиканың нақты картинасымен таныстыру маңызды: зерттеулер қайда және қалай жүргізіледі, не үшін қол жеткізілді және физиканың немен жұмыс істейді және ойлайды, мәселелерді шешуге өз тәсілдерін ұсыну, ғылыми баяндамалар жасау және ғылыми дискуссиялар жүргізу. Ғылыми экспериментті жоспарлау және ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы физика курсының арнайы тараулары
  Несиелер: 5

  Пән бағдарламасы бақылаудағы физикалық құбылыстың, физикалық проблеманың немесе тапсырманың аса маңызды ерекшеліктерін анықтауға және оларды түсіндіретін гипотезаларды ұсынуға; физиканың арнайы бөлімдері бойынша типтік практикалық есептерді шешу дағдыларын меңгеруге; - физикалық практикумның зертханалық жабдықтарында өлшеулерді өз бетінше орындау дағдыларын; - компьютерлік редакторларды пайдалана отырып, баяндамаларды дайындау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Есептеу экспериментінің негіздері
  Несиелер: 7

  Курс келесі мәселелерді қамтиды: есептеу экспериментін жоспарлаудың ғылыми-әдістемелік аппаратының негіздері, күрделі физикалық жүйелерді математикалық модельдеу; зерттеу есептерін қою әдістері, бастапқы ақпаратты өңдеу, қолданбалы математикалық модельдер және проблемалық-бағытталған бағдарламалау, аппараттық-бағдарламалық құралдар кешенін пайдалана отырып имитациялық модельдеу, модельдеуді жүзеге асыру үшін бастапқы деректерді дайындау және өңдеу; есептеу экспериментін жоспарлау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зияткерлік меншікті қорғау және патенттеу
  Несиелер: 5

  зияткерлік меншік ұғымы, зияткерлік меншік объектілерін жіктеу, зияткерлік меншік объектілерін коммерцияландырудың мақсаттары мен стратегиялары, зияткерлік меншік саласындағы қазақстандық және халықаралық заңнаманың негізгі ережелері, өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге, тауар белгісіне және зияткерлік меншіктің басқа да объектілеріне өтінім жасауға қойылатын талаптар, зияткерлік меншік объектілерін беру саласындағы келісім-шарттар мен келісімдердің түрлері қаралды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электротехника және микропроцессорлық электроника
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты электротехника мен электрониканың теориялық негіздерін жетілдіру, әртүрлі электрондық құрылғылардың конструкциялары, әрекет ету принциптері, параметрлері мен сипаттамалары туралы алған білімдерін қазіргі заманғы электрондық құрылғылардың элементтік базасын игеруде қолдану. Микропроцессорлық құралдарды өндірісте қолдану мүмкіндігін талдай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кристаллография
  Несиелер: 5

  Кристаллографияның негізгі заңдары, кристаллографиялық проекцияларды құру принциптері, кристаллды көпгранниктер мен құрылымдардың симметрия элементтері, кристаллографиялық жүйелер, санаттар мен сингониялар бойынша кристалдарды жіктеу принциптері, кристаллографияның негізгі есептік формулалары, кристалдардың өсуінің негізгі принциптері, кристалдардың нүктелік және кеңістіктік топтарын сипаттаудың негізгі жүйелері мен символикасы, нақты кристалдардағы ақаулардың негізгі түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық процестерді математикалық модельдеу
  Несиелер: 7

  Пәннің мазмұны кәсіби қызметте физиканың негізгі заңдарын қолдану қабілетіне ие болу үшін білім, білік және дағды алуға байланысты сұрақтар шеңберін қамтиды; Математикалық талдама жасай білу және модельдеу әдістерін қолдану дағдыларын игерту, әртүрлі физикалық жүйелер мен құбылыстарды және еркіндік дәрежелері бар физикалық жүйелерді теориялық және эксперименталды зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нанокомпозиттер физикасы
  Несиелер: 5

  Пән келесі мәселерді қамтиды: материалдардың физикалық қасиеттерінің Ферми беттерінің топологиясына тәуелділігі, кванттық өлшемдік әсерлердің фазалық түрленуге және наноматериалдардың күй диаграммаларына әсерін бағалау, диссипативті құрылымдардағы жаңа тұрақты күйлердің туындау себептері мен жағдайларын ескеру, наноматериалдар мен наномөлшектердің қасиеттерін зерттеу.ескеру, наноматериалдар мен наномөлшектердің қасиеттерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрониканың физикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Электрондық аспаптардың физикалық негіздері, сипаттамалары, параметрлері және эквивалентті схемалары, олардың мақсаты, жіктелуі, таңбалануы, негізгі конструкторлық-технологиялық және пайдалану параметрлері, ұшу аппараттарының электр жабдықтарының құрылғыларында қолданылатын электрондық құрылғылардың типтік схемотехникалық шешімдері, сондай - ақ кәсіпорындар мен мекемелердің электр шаруашылықтары сұрақтары қамтылған; - электрондық құрылғыларды құру үшін электрондық аспаптарды пайдалана білу; - электрондық құрылғыларды құру үшін электрондық құралдарды пайдалана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалтанудың физика-химиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны жаңаматериалдардың әр түрлі модельдерін, соның ішінде олардың фазалық диаграммалары мен химиялық байланыс теориялары негізіндері қамтылған. Жаңа материалдардың физикалық қасиеттерін зерттеуде термодинамикалық тәсілдерді қолдануға мәселері қарастырылған . Кристалды жартылай өткізгіштердегі ақаулардың теориясы, кристалдау және рекристалдау үдерістері, композициялық материалдардың құрамын басқару тәсілдері, шынылар мен полимерлердегі құрылымдық ұйымдастыру және физикалық материалтану егжей-тегжейлі талқыланады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи физиканың өзекті мәселелері
  Несиелер: 8

  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант физиканың ағымдағы жағдайы, даму перспективалары, ғылыми, технологиялық және этикалық сипаттағы мәселелер туралы толық түсінік алуы тиіс. Маңызды физикалық заңдар, бақылаулар мен эксперименттердің нәтижелерін теориялық талдаудың негізгі әдістері қаралды, техника мен адам қызметінің басқа салаларын дамыту үшін физиканың іргелі және қолданбалы мәселелерінің өзара байланысын түсіну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Наноэлектроникаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты нанометрлік өлшемдегі объектілерді зерттеу әдістерін игеру, әртүрлі өлшемдегі электрондық жүйелердің физикалық қасиеттері туралы түсініктерді қалыптастыру, физикалық объектілердің өлшемдерінің кішіреюі құбылыстарға қалай әсер етеді және бұл ретте қандай жаңа әсерлер пайда болатын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зерттеудің ғылыми негізі, эксперименттерді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 8

  Ғылымның мәні, оның рөлі және ұйымымен таныстыру, физикаға зерттеу жүргізу және экспериментті қою әдістемесі бойынша дағдыларды қалыптастыру, ғылыми зерттеудің негізгі әдістерімен, оларды өндірісте практикалық қолданумен таныстыру, талдау жасауға, қорытынды жасауға және ғылыми зерттеудің нәтижелерін ресімдеуге үйрету. Пән келесі мәселелерді қамтиды: ғылыми таным және ғылыми-техникалық шығармашылық әдіснамасы, эмпирикалық және теориялық зерттеу әдістері ғылыми және техникалық шығармашылықта модельдеу, ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру, ғылыми зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз е��у.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер және спектральды талдауы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында келесі мәселелер қарастырылады: ғылыми-зерттеу қызметінде қолданылатын әр түрлі жарық көздерінде өтетін негізгі кванттық үрдістерді талдау негізін спектрлік сызықтардың қарқындылығына әсер ететін факторларды зерттеуге бағытталған спектрлік талдауды қолдану мүмкіндіктері қарастырылды; зерттеу объектілерінің спектрлік сипаттамаларын өлшеу, өңдеу және өлшеу нәтижелерін талдауға байланысты пәнаралық салаларда қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  өзінің ғылыми-педагогикалық қызметінде жоғары мектеп басқармасының «Педагогика» және «Психология» білімін кәсіби деңгейде қолданады;

 • Код ON2

  қазіргі физиканың барлық салалары бойынша жоғары білімге ие және жетілдірілген тәжірибелік қондырғылар мен құрылғыларда жұмыс істеуді, алгоритм мен оны талдауды өздігінен жасау дағдыларын білетін, кәсіпкерлік дағдыларына ие білікті маман болуы керек

 • Код ON3

  зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде осы саладағы алдыңғы қатарлы білімдерге негізделген оқылатын салада дамып келе жатқан білім мен түсініктерді көрсете алады

 • Код ON4

  физиканың іргелі негіздерін; энергия үнемдеу технологиялары мен жаңартылатын энергия көздерінің физикасы мен техникасын; ғылыми зерттеулерді метрологиялық қамтамасыз етуді білу

 • Код ON5

  ғылыми зерттеулер үдерісін жоспарлау, әзірлеу, жүзеге асыру және үйлестіру; жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру; өз білімі мен жетістіктерін әріптестеріне және ғылыми қоғамдастыққа хабарлау; ғылыми саланың шекарасын кеңейте отырып, өзіндік шешімдермен, зерттеулермен үлес қосу

 • Код ON6

  мектепте физиканы оқытудағы инновациялық технологияларды енгізу; - инновациялық технологияға сәйкес оқыту процесін жоспарлау; - нақты технологияның білім беру әсерлерін бағалау; оқу процесіне инновациялық технологиялардың элементтерін енгізу тәсілдерін білуі керек

 • Код ON7

  тұлғаның ерекшеліктерін зерттеудің психологиялық әдістерін меңгеру; қарым-қатынас жасау үшін маңызды сұхбаттасушының жеке қасиеттерін көрсету; жанжал жағдайындағы мінез-құлық стратегиясын анықтай білу, ұжымда туындайтын жанжалдарды шешу

 • Код ON8

  нанотехнологиялық процестерге әсер ететін факторларды анықтау үшін алынған іргелі білімдерді қолдану және наножүйелерде физикалық процестердің өтуінің негізгі заңдылықтарын түсіндіру

 • Код ON9

  Кәсіби бағдарлы сипаттағы арнайы әдебиетпен жұмыс істеуге және алынған ақпаратты өңдеуге; конференцияларды, презентация, дебаттар, дөңгелек үстел, көрмелерді шет тілінде ұйымдастыру және өткізуге; шет тілінде ғылыми мақалалар мен тезистер жазу қабілетті; қабылданған әлеуметтік-мәдени нормаларға сәйкес шет тіліндегі іскерлік хат мәтінін құру

 • Код ON10

  Әртүрлі білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметін ұйымдастыру және бағалау, диагностиканың жаңа әдістері мен технологияларын меңгерген; қолданбалы және инженерлік-техникалық міндеттерді талдау және шешу кезінде эксперименттер мен математикалық модельдеуді жүргізуде қазіргі заманғы әдістерді қолдана алады

 • Код ON11

  Математикалық модельдерді құру үшін құбылыстар мен процестердің мәліметтері мен сипаттамаларын пайдалануды, теориялық қорытынды жасауды, математикалық өңдеу жүргізуді және алынған нәтижелерді талдауға қабілетті. Теориялық тұжырымдар мен математикалық модельдерді тексеру үшін зертханалық тәжірибе техникасын игеру

 • Код ON12

  Қазіргі заманғы мәселелер мен физиканың жаңа жетістіктерін ғылыми - зерттеу жұмысында пайдалануға, ғылыми-инновациялық зерттеулер мен инженерлік - технологиялық іс-әрекеттердегі жаңа әдістер мен әдістемелік тәсілдерді әзірлеуге қатысуға қабілетті ,компьютерлік эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін талдау әдістерін меңгерген

 • Код ON13

  Материалдардың қасиеттерін және оларды алудың технологиялық процестерін талдау үшін физикалық заңдар мен әдістерді қолдана білу, қажетті физикалық-химиялық қасиеттері мен технологиялық мүмкіндіктері бар материалдарды қолдана білу

 • Код ON14

  Атомдық - эмиссиялық және атомдық - абсорбциялық, люминесценттік спектралдық талдау және спектрометриялық жабдықтардың техникалық сипаттамаларын білу және осы құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру

 • Код ON15

  наноэлектроника саласындағы отандық және шетелдік ғылыми-техникалық ақпаратты іріктеу, талдау және жүйелеу, физикалық процестерді математикалық сипаттай алады

Top