Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04114 Event-Менеджмент в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ұйымдастырушылық, экономикалық, қаржылық жоспарлау, маркетинг, ақпараттық-аналитикалық, жобалау және зерттеу саласында кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті еңбек нарығында бәсекеге қабілетті бакалаврларды даярлауға бағытталған инновациялық оқыту технологияларын қолдану құзыреттілік негізінде және көптілділік негізінде білім беруді жүзеге асыру, диагностикалық, инновациялық, әдістемелік, консалтингтік, тәжірибелік дағдылар мен көшбасшылық қабілеттерімен білім беру қызметі event менеджмент саласындағы жоғары білімі бар мамандарды сапалы қазіргі заманғы талаптарға сай құзыреттілікке негізделген
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Экология
  Несиелер: 5

  «Экология» пәнін меңгеру мақсаты - экология саласындағы теориялық білімді дамыту, студенттердің экологиялық сауаттылығын арттыру, экологиялық білім беру, экологиялық ойлауды қалыптастыру және осы білімдерді кәсіби және басқа да іс-әрекеттерде қолдану дағдыларын игеру және қажетті құзыреттерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін қалыптастырады, және алған білімдерінің жиынтығын кәсіби қызметте қолдану, кәсіби қызмет саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін біліктілік пен дағдыларды қабілеттілігі түсініледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика принциптері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Экономика қағидалары экономиканың қызмет етуінің іргелі мәселелерін, қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму эволюциясын, жеке ұдайы өндірістің заңдылықтарын (микроэкономиканы), ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндірісті (макроэкономиканы), мезаэкономиканы және әлемдік шаруашылықты зерттейді және қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Курс заң қызметіндегі құқық және кәсіби этика ұғымдары мен мазмұнын меңгеруге, заңгердің кәсіби қызметінде адамгершілік дау-дамайды шешудің мүмкін жолдарын меңгеруге мүмкіндік береді; кәсіби іс-әрекеттің фактілерін және құбылыстарын этикалық тұрғыдан бағалай білу, нақты өмірлік жағдайларда мінез-құлық ережелері мен нормаларын қолдана білу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризм экономикасы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты студенттерді туристік нарықтың жұмыс істеу модельдерін, олардың әлеуетін және сегменттеуін, туристік өнімге деген сұранысты және туристік өнімнің жеткізілуін, тұтынушылық мінез-құлықты зерттеуде қалыптастырудың тұтас ғылыми түсінігін қалыптастыруға бағытталған. Баға белгілерін, туристік агенттіктерді бәсекелестік ортада дамыту стратегиясын әзірлеу, туристік ресурстарды тиімді пайдалану және туризмнің елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға әсерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық дамуы
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны Қазақстанның қазіргі экономикалық жағдайын жүйелі түсінуді қалыптастыруға ықпал етеді және елдің ұзақмерзімді әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттары туралы, мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық дамудың мемлекеттің ықпалын реттейтін механизмдер мен құралдар туралы бірқатар білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Ресурстардың шектеулілігі кезінде ұтымды шешім қабылдау туралы ғылым. Бағдарлама аясында нарықтың екі негізгі субъектісі - үй шаруашылықтары мен фирмалардың әрекет ету заңдары мен заңдылықтары қарастырылады. Әртүрлі нарықтық құрылымдардағы фирмалардың қызметінің ерекшеліктер: жетілдірілген бәсекелестік, монополия, олигополия және монополистік бәсекелестік, сондай-ақ экономикалық ресурстардың әртүрлі түрлерінің (еңбек, жер және капитал) нарығының ерекшеліктері зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету, толық жұмыспен қамту және инфляция деңгейін барынша азайту тұрғысынан экономикалық қылықты біртұтас ретінде зерттейтін экономика ғылымының саласы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 3

  "Эконометрика" ғылым ретінде экономикалық теорияның, математиканың, статистиканың жетістіктерінің жиынтығы болып табылады, сондықтан оны зерттеу экономикалық процестерді талдау және экономикалық міндеттерді шешуде қолданылатын эконометрикалық әдістерді меңгеруді жеделдетуге мүмкіндік беретін басқа да іргелі экономикалық және математикалық пәндермен қатар жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді басқарудың ұйымдастырушылық жүйелерінің іргелі негіздерімен таныстырады; қатаң бәсекелестік орта жағдайында білім алушылардың ұйымдардағы процестердің мәні мен мазмұны туралы логикалық ойларын дамытады; өндірістік, инновациялық, қаржылық, әлеуметтік және ұйымның басқа да қызмет салаларында операцияларды басқару дағдылары мен білімін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Cтатистика 1
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ұйымдарда, кәсіпорындарда, фирмаларда және ұлттық экономиканың секторларында кездесетін әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің кең ауқымын зерттеу және талдаудың статистикалық әдістеріне қатысты бірқатар мәселелерді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іс қағаздар
  Несиелер: 5

  "Іскерлік қағаздар" пәні студенттерді ресми құжаттарды жазу негіздеріне үйретуге арналған. Курс бағдарламасы білім алушылардың экономика, сыртқы сауда және қаржылық қызмет саласында түрлі құжаттарды жазу және аудару дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерде деректерді өңдеудің заманауи әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мазмұны заманауи ақпараттық технологияларды зерттеуге ықпал етеді; сондай-ақ ақпаратты өңдеудің негізгі рәсімдер, модельдері, әдістері және құралдары туралы; әр түрлі қолданбалар үшін ақпараттарды өңдеу алгоритмдері жайлы түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық жазылым
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді ғылыми тілде сөйлеу мәнерінің негізгі ерекшеліктерімен таныстырады. Курс шеңберінде келесі жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: эссе, ғылыми мақала, реферат (сын-пікір), курстық жұ��ыс, ғылыми баяндама, презентация, баяндама. Студенттерде зерттеудің жазбаша нысандары және академиялық мәтіндер жазу дағдылары жайлы түсінігін қалыптастыру негізгі мақсат болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс маркетингтің философиясы, стратегиялары мен нарық әрекеттерінің тактикасы және қазіргі Қазақстан жағдайында оны жүзеге асыру ерекшелігі ретінде студенттердің тұтас көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді. Курсты оқу барысында студенттер маркетингтік негізгі ұғымдары мен функцияларын анықтайды; басқаруға маркетингтік көзқарас құралдарын; қазіргі заманғы маркетингтік стратегияларды құру, маркетингтік қызметтің перспективті нысандары анықталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы және валюта
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорын қаржысын ұйымдастырудың негізгі принциптерімен таныстырады, курста ұйымдардың қаржылық ресурстарының экономикалық мазмұны мен олардың қалыптасуы туралы негізгі мәліметтер беріледі; Курс қаржылық жоспарлаудың рөлі мен маңызы туралы мәліметтерден құралады, түрлі ұйымдық-құқықтық меншік нысандарындаңы қаржылық ұйымдардың спецификалық ерекшеліктері туралы түсінік береді. Курс кәсіпорын қаржысын ұйымдастырудың негізгі принциптерімен таныстырады, курста ұйымдардың қаржылық ресурстарының экономикалық мазмұны мен олардың қалыптасуы туралы негізгі мәліметтер беріледі; Курс қаржылық жоспарлаудың рөлі мен маңызы туралы мәліметтерден құралады, түрлі ұйымды������-құқықтық меншік нысандарындаңы қаржылық ұйымдардың спецификалық ерекшеліктері туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлерге арналған бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасында қаржылық нәтижелерді есептеудің рәсімдерін әдістемелік талдау ретінде қазақстандық бекітілген стандарттар негізінде теориялық материал бухгалтерлік есептің қазіргі заманғы тұжырымдамасы тұрғысынан қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес презентация (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу көптеген ұйымдардың өз серіктестерімен және клиенттерімен байланыс құралы, компания немесе өнім туралы маңызды ақпаратты визуалды беру және аудиторияны әрекетке шақыру туралы түсінік береді. Жобалардың инвестициялық презентацияларын (Pitch deck), коммерциялық ұсыныстарды, демеушілік пакеттерді, сатуға арналған презентацияларды және басқаларды құру бойынша құралдармен және әдістермен танысу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салық есебі
  Несиелер: 5

  Пән ішкі және сыртқы қолданушылардың сұрауы бойынша, заманауи шаруашылық жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық сипаттағы басқару шешімдерінің ақпараттық базасын негізге ала отырып салық есебін жүргізу әдістемесі және есеп жасау бойынша теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасында мәселелері салық теориясы және салық салу жүйесін құрудың теориялық аспектілері мәселелері; салықтардың экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптері ашылады, Қазақстан Республикасының салық жүйесі мен салықтардың даму тарихының қалыптасу кезеңдері, елдегі салықтық реформалар негізгі тұжырымдамалары қарастырылады. Курс бағдарламасында мәселелері салық теориясы және салық салу жүйесін құрудың теориялық аспектілері мәселелері; салықтардың экономикалық мазмұ-ны, функциялары мен принциптері ашылады, Қазақстан Республикасының салық жүйесі мен салықтардың даму тарихының қалыптасу кезеңдері, елдегі салықтық реформалардың негізгі тұжырымдамалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Event шаралардың баға саясаты
  Несиелер: 5

  Курс баға белгілеу ерекшеліктерін, баға белгілеу факторларын, ивент шаралардың бағалық саясатын зерттеуге бағытталған. Баға белгілеу стратегиясына, ивент шаралардың құрылымы мен жіктелуіне, негізгі шығын статьялары мен ивент шаралардың түрлері бойыншашығын сметасын құрастыруға, бәсекелес – фирманың ивент қызметіне бағаны талдауға, ивент шаралардың бюджетін қалыптастыруға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инновациялардың экономикасы және менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның инновациялық стратегиясын қалыптастырудың теориялық мәселелерін және нақты кәсіпорындарда практикалық іске асырылуын, зияткерлік меншік объектілерін бағалаудың теориялық мәселелерін және практикада қолдану қабілетін таныстырады. Инновациялық құрылымдарды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі және оларды қамтамасыз ететін заңдар талданады. Курс инновацияларды қаржылық қолдау тетіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экономикалық талдау басқару шешімдерін қабылдау үшін ғылыми негіз болып табылады. Талдаудың көмегімен даму үрдістері зерттеледі, қызмет нәтижелерінің өзгеру факторлары терең және жүйелі зерттеледі, жоспарлар негізделеді, олардың орындалуы қадағаланады, өндірістің тиімділігін арттыруға арналған резервтер анықталады, кәсіпорын қызметінің басқарушылық әсер ету нәтижелеріне сезімталдығы бағаланады, оны дамытудың экономикалық стратегиясы әзірленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорының бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Бұл пән бойынша келесі түсініктер зерттеледі: нарық және оның құрылымы, нарық сегменті, нарықтың орны, нарықтық жағдай, бәсекелестік, нарықтық шоғырлануды өлшеу әдістері, өнімнің бәсекеге қабілеттілігі және кәсіпкерлік, бәсекеге қабілеттілік деңгейін анықтау әдістері, бәсекеге қабілеттіліктің ішкі және сыртқы факторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Event менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс жаңа шығармашылық бағыт – ивент менеджмент мәнін, қағидаттарын және функцияларын зерттеуге бағытталған. Қазіргі заманауи кезеңінде жағдайлық шараларды ұйымдастыру және ивент менеджментте инновациялық технологияларға жеке қасиеттер мен кәсіптік талаптарды, инвет шаралар бағдарламасы мен бюджетін қалыптастыруға, ивент – салалар стандартына ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі экономикалық мәселелерді зерделеу үшін аналитикалық аппараттардың құрылымы мен сипаттамаларын көрсету, мемлекеттік экономикалық саясаттың табиғаты мен негізгі бағыттарын білуге, Қазақстанның қазіргі экономикалық саясатының тұтас жүйелік көзқарасын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Табысты басқару
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасында нарықтық экономика дамыған елдерде кеңінен қолданылатын пайданы басқарудың заманауи әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кездесулер индустриясы
  Несиелер: 5

  «Кездесулер индустриясы» пәні «Бизнес туризм» және MICE шараларды, корпоративтік шаралардың рөлі туралы әртүрлі көзқарастарды зерттейді; халықаралық туризм географиясы; іскерлік туризмдегі көрме қызметі; корпоративтік шараларды көлікпен қамтамасыз ету; бизнес-қонақ үйлері мен конференц-залдарға қойылатын талаптар; іскерлік туризмдегі этикет ерекшеліктері және іскерлік іс-шараларды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шараларды жоспарлауға арналған медиа
  Несиелер: 5

  Курсты зерттеу іс-шараларды жобалау үшін бұқаралық ақпарат құралдарының маңыздылығын, медиа-маркетингтік коммуникацияны, компанияның маркетингтік коммуникацияларының ажырамас бөлігі ретінде медиа қызметтерін ғылыми тұрғыда түсінуге бағытталған. Бұқаралық ақпарат құралдарын жоспарлау, медиа-стратегияны дамыту, медиа-ресурстарды қалыптастыру, бұқаралық ақпарат құралдарын жарнамалау, интернет-технологиялар мен оқиғалардың тиімділігін бағалауға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік экономикасы
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіп салаларының экономикасы оқу курсы ретінде әр түрлі нарықтық құрылымдар кезіндегі материалдық өндіріс салаларының даму заңдылықтарын, тиімділігін және олардың даму болашағын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ішкі фирмалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курстың бағдарламасы кәсіпорынның экономикалық қызметін жоспарлаудың теориялық және практикалық аспектілерін талқылайды, компания ішіндегі жоспарлау принциптері мен әдістерін ашып көрсетеді, кәсіпорынның техникалық-экономикалық жоспарының негізгі бөлімдерін сипаттайды. Өндірістік жоспар мен өнім сатылымының көрсеткіштерін, өндірістік даму жоспарын және өндірісті ұйымдастыруды, логистикалық жоспарды, еңбек және персоналдың жоспарын, шығындар жоспары мен қаржы жоспарын негіздеу әдістеріне ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық іс-шаралар менеджментіне кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми түсінікті қалыптастыру және жаңа бағытты дамыту - халықаралық іс-шаралар менеджментін зерттеуді қарастырады. Халықаралық іс-шараларды басқарудың жіктелуіне, ерекшеліктеріне мен технологиясына, оларды өткізудің бағдарламасын құруға және оларды жүзеге асыру тиімділігін бағалауға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық нарықтар және делдалдар
  Несиелер: 5

  Курсты зерттеу қаржы нарығының жұмыс істеуі мен реттелуі, қаржылық делдалдардың рөлі туралы білім мен құзыреттілік жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі заманғы қаржы нарығының, валюталық және несие нарығының, бағалы қағаздар нарығының, сақтандыру нарығының құрылымына, құралдарына және механизміне, экономикаға капитал тарту мен қаржы ресурстарын қайта бөлуге баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • HR менеджмент
  Несиелер: 7

  Курс персоналды басқару тиімділігі мен нәтижелігін бағалау жүйесін, кадрлық резервті қалыптастыру және басқару, ұжымдағы қақтығыстар, қызметкерлердің кәсіби және ұйымдық бейімделуі, кадрлық жоспарлауды оқытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік экономика
  Несиелер: 5

  Курста дүниежүзілік экономиканың даму мәселелері, әлемдік экономиканың экономикалық әлеуеті мен салалық құрылымы, сондай-ақ халықаралық сауда мәселелері қарастырылады; әлемдік капитал және еңбек нарығы, валюта нарығы және олардағы трансұлттық корпорациялардың қызметі толығырақ сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес коммуникация (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Қазақстанда және шет елдердегі шет елдік серіктестермен байланыстыру құралы ретінде шет тілін меңгеруге қабілетті әрі болашақ мамандықтың кәсіпкерлік және жеке дамуының шет тілдік коммуникативтік құзыреттілігі үшін студенттерде Бизнес коммуникация қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мәні мемлекеттің экономикалық субъектілерінің өзара іс-қимыл саласы халықаралық тауар және қызмет көрсету, капитал, жұмыс күші және технологиялармен алмасу саласы болып табылатындығы. Елдің эконо-микалық дамуына әсер етуді зерделеу, мемлекеттердің тиімді сыртқы эконо-микалық саясатын әзірлеу, мемлекет-аралық және мемлекетаралық келісімдер шеңберінде олардың арасындағы үйлесім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көрмелер мен жәрмеңкелер
  Несиелер: 5

  Курс сауда, ақпараттық, әлеуметтік-мәдени кеңістіктердегі, көрме процесінің негізгі қатысушылары мен көрме-жәрмеңкенің негізгі бағыттарындағы заманауи жәрмеңкелер мен көрмелердің рөлі мен мүмкіндіктері туралы тұтас көзқарас қалыптастыруға бағытталған. Көрмелер мен жәрмеңкелерді ұйымдастыруға, ақпараттық базаны қалыптастыруға, көрме жарнамаларына, көрмеге қатысу бағдарламаларын әзірлеуге және көрменің және жәрмеңкенің тиімділігін бағалауға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның инновациялық стратегиясын қалыптастырудың теориялық мәселелерін және нақты кәсіпорындарда практикалық іске асырылуын, зияткерлік меншік объектілерін бағалаудың теориялық мәселелерін және практикада қолдану қабілетін таныстырады. Инновациялық құрылымдарды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі және оларды қамтамасыз ететін заңдар талданады. Курс инновацияларды қаржылық қолдау тетіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұтынушыны қорғау
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны студенттерге сервистік қызмет көрсетуде тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң нормаларын қолдану шеңберінде студенттердің негізгі дағдыларын қалыптастыру және сервистік қызмет көрсетуде тұтынушылық қарым-қатынастарды құқықтық реттеу негіздерін білуді, тұтынушылық қатынастардағы құқық қорғау мәселелерінің қақтығыстарын, сондай-ақ тұтынушыларға қызмет көрсетуге мамандандырылған заңды тұлғалардың қызметінде туындайтын құқықтық жағдайларды дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  «Халықаралық маркетинг» пәнін оқып үйрену студенттерді халықаралық бизнес саласында білім беретін бірқатар пәндерге дайындауды жалғастыруда. Халықаралық және маркетингтік технологияларды қолданудың негізгі бағыттары осы пәнде шетелдік және қазақстандық компаниялардың халықаралық қызметінің практикалық тәжірибесін ескере отырып қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желелік экономика
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ақпараттық өнімдер мен қызметтер нарығының, электронды бизнес және электронды коммерцияның, провайдерлік фирмалар мен интернет-компаниялар жұмысыының, интернет-маркетингтің теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеумен байланысты мәселелер ауқымын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 5

  «Шығындарды басқару» пәні: кәсіпорынның шығындарын басқару мазмұны; өндірістік шығындардың жіктелуі; болжамды және шығындарды жоспарлау; өндірістің өзіндік құнын бағалау және оның табыстылығын анықтау; үзіліссіз өндірісті бағалау және талдау; өндіріс шығындарын есепке алу жүйесі ретінде басқаруды есепке алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік талдау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: көп өлшемді іріктеу; көп өлшемді деректерді алдын ала талдау; кездейсоқ айнымалыларды модельдеу әдістері; EXCEL ішіндегі деректерді жасау тәсілдерін оқу. Үлгілерді жаңғырту әдістері (бустер-әдістер); сенімді статистикалық бағалау; үлгінің біртектілігін сынау үшін параметрлік емес әдістер; ауытқуды талдау; деректерді өңдеу әдістерін ранжирлеу; компонентті талдау; көп өлшемді деректерді жіктеу әдістерін оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Сақтандырудың мазмұны нарықтық экономика тұрғысынан және Қазақстан ерекшеліктерінің ерекшеліктерін ескере отырып, экономикалық сипаттағы, міндеттер мен функцияларды, сақтандыру түрлерін жіктеуді, сақтандыру компанияларының қаржылық қызметінің негіздерін және сақтандыруды реттеуді ескере отырып анықталады. Курсты оқыған кезде сақтандыру ұйымдарының коммерциялық қызметіне тән сипат беріледі, оның ерекшеліктері нарықтық экономиканың басқа институттарымен салыстыра отырып анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • PR & Media приницптері
  Несиелер: 5

  Курс қоғамдық қатынастарды дамыту, мемлекеттік, жергілікті басқару, бизнес және кәсіпкерлікті қолдау жолдары, жеке PR жобаларын және ауқымды бағдарламаларды жүзеге асыру саласында жаңа тиімді идеялар мен түрлі технологиялармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еvent шараларды дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 5

  Курс құқықтық негіз шеңберінде ивент шараларды дағдарысқа қарсы басқару, компания қызметін қаржылық талдау және мониторинг жүргізу, төлемқабілетсіздіктің алдын-алу және оны емдеуде білім кешенін қалыптастырады. Тəуекелдерді бағалауға, компаниялардың банкрот болу ықтималдығына, іс-шаралардың қаржылық нәтижелерін талдауына, ивент менеджменттің инновациялық стилін қалыптастыруға жəне дағдарысты басқарудың экономикалық стратегиясына ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік күштерді орналастыру
  Несиелер: 5

  Курс өндіргіш күштерді орналастырудың негіздері, принциптері мен қағидаттары, факторлары мен шарттары туралы тұтас жүйені қалыптастырады. Табиғи ресурстардың экономикалық әлеуетін пайдалану және халықтың өмір сүру сапасын арттыру кезінде өндірістің жоғары экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету, өңірлердің экономикалық даму деңгейін теңестіруді, оңтайлы орналастыруды зерттеу әдістемесіне ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шаралардың мәдениетаралық аспектілері
  Несиелер: 5

  Мәдениетаралық коммуникация - бұл әртүрлі мәдениеттерді тасымалдаушылары арасындағы қарым-қатынас. Мәдениетаралық коммуникация (МАК) - жалпы теориялардың арнайы бөлімі, теориялық және іс жүзінде - түрлі мәдениет өкілдерінің коммуникативтік өзара әрекеттесуін зерттеу. Курс мәдениетаралық коммуникация теориясындағы коммуникативтік актінің үлгісін; мәтіндер; әлемнің тілдік бейнесі және әртүрлі мәдени қоғамдастықтардағы әлем туралы идеялар жүйесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ұсынылған курс кәсіпорындардағы стратегиялық жоспарлауды ұйымдастыруды қарастырады, стратегиялық жоспарлаудың мазмұны мен әдістерін, стратегиялық баламалардың даму стратегияларын және стратегияны таңдауды көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Event бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  «Event бизнесті бағалау» пәнінің мақсаты – студенттердің ойын-сауық іс-шараларын жоспарлаудың негізгі әдістерін меңгеру дағдыларын дамыту, шаралардың тиімділігін талдау және жүргізу дағдылары, оларды жүргізудің баламалы нұсқаларын экономикалық есептеулерді бағалау және негіздеу; туризм саласындағы шараларды басқару саласындағы соңғы әзірлемелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Агробизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курста келесі мәселелер қарастырылады: агробизнес ұғымы, маңызы мен ерекшеліктері, Қазақстандағы агробизнестің қазіргі жағдайы және құрылымы, тағам өнеркәсібі саласының сипаттамасы, шикізат ұғымы, оның жіктелуі мен шикізат базасын орналастыру варианттары, өндіру, қайта өңдеу, сақтау және ауыл шаруашылығы өнімдерін сату саласындағы шаруашылық аралық және экономикалық байланыстарды ұйымдастыру мәселелері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Муниципалды менеджмент
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында студенттер аумақтық басқарудың теориялық және әдістемелік негіздерін, Қазақстан Республикасындағы жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құрылымы мен ұйымдық формаларын, қазіргі кезеңдегі біздің аймақтық саясатымыздың ерекшеліктерін, сондай-ақ индустриалды елдердің аумақтық басқару тәжірибесін үйрену керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тұрақты туризм және қонақ үй бизнесі
  Несиелер: 3

  Пән туризм және қонақ үй бизнесі саласында тұрақты дамудың жалпы тұжырымдамасын; қазіргі заманғы туризмді жоспарлау және дамыту бағыттарын зерттеу; туризм өнiмiн құру және насихаттау технологиялары; қонақ үй қызметтері нарығы; тұрақты туризмнің өңірдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени ортасын дамытуға әсерін береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жалпы білім беру мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану ғылымдары саласындағы негізгі негіздерді түсіну

 • Код ON2

  Басқарудағы ұлттық және халықаралық сапа стандарттарын білу

 • Код ON3

  Қазақстан Республикасында event-бизнесті ұйымдастырудың құқықтық негіздері мен принциптерін білу

 • Код ON4

  Ағылшын тілінде халықаралық ортада кәсіби сұхбаттасуды, ғылыми, техникалық және педагогикалық мәселелердің кең ауқымы бойынша әңгімелесуді жүргізу қабілетін білу

 • Код ON5

  Ақпаратты өзара әрекеттесудің негізгі әдістері мен құралдарын меңгеру, ақпарат алу, сақтау, өңдеу, түсіндіру

 • Код ON6

  Қаржылық, бухгалтерлік және басқа да меншік нысандарының кəсіпорындарының мәлімдемесінде қамтылған басқа мəліметтерді түсіндіру

 • Код ON7

  Event-шаралардың барысында басқару шешімдеріне арналған ұсынылған нұсқалардың сыни бағасын жүргізу

 • Код ON8

  Қызметкерлерді тиімді жұмыс топтарына біріктіру, инновациялық қызметті жандандыру, қолайлы психологиялық микроклиматты қалыптастыру

 • Код ON9

  Экономикалық бірлікті тиімді дамытудың нұсқаларын, қызметкерлерді ынталандыруды, кәсіпорынның қызметін бақылауды таңдау

 • Код ON10

  Әлеуметтік-экономикалық тиімділікті және басқару шешімдерінің мүмкін болатын әлеуметтік-экономикалық салдарын негіздеу

 • Код ON11

  Коммуникативті құзыреттілікті қолдана отырып, жұмысты ұйымдастыру және адам ресурстарын басқару

 • Код ON12

  Кәсіби қызметпен байланысты мәселелерді талдау және шешу үшін ақпараттық технологияларды қолданy

Top